• Tartalom
Oldalmenü

395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2

(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1a. áttelepítés: ha
a) az adózó vagy az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
c) az adózó vagy az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenységéhez kapcsolódóan legalább két munkahely megszűnik;”

(3)–(6)3

(7) A Rendelet 1. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14. támogatástartalom: az adózó számára nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszertan alapján kiszámolt értéke, adókedvezmény esetében az 5. § (8) bekezdése szerint meghatározott érték.”

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adózó a beruházás megkezdésének – bejelentésben és kérelemben megjelölt – tervezett napja és a beruházás megkezdésének napja előtt az 1. mellékletben előírt tartalommal, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett elektronikus nyomtatványon bejelenti az adópolitikáért felelős miniszternek az 1. mellékletben meghatározott adatokat, továbbá megteszi az elektronikus nyomtatványon kért nyilatkozatokat. Az adózó az elektronikus nyomtatványon arról is nyilatkozik, hogy beruházása vonatkozásában bejelentést vagy kérelmet nyújt be.”

(2)4

(3) A Rendelet 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Nagyberuházás esetén az 1. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alkalmazásakor a beruházás megkezdésének napját megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett beruházások elszámolható költségének az első beruházásra vonatkozó állami támogatás megítélésének időpontjára, az első beruházásra vonatkozó állami támogatás megítélésének időpontjában érvényes diszkont kamatlábbal számított jelenértékét kell figyelembe venni.”

(4) A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az elszámolható költség jelenértékét a 7. mellékletben meghatározott módszerrel kell meghatározni. Az adókedvezmény jelenértékét a 8. mellékletben meghatározott módszerrel kell meghatározni.”

(5) A Rendelet 3. § (12) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem igényelhető adókedvezmény)

e) az energiatermelést, energiaszolgáltatást és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz, abban az esetben sem, ha a beruházás révén az adózó kizárólag saját energiaszükségletét biztosítja;”

(6)–(7)5

3. §6

4. § A Rendelet 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az adókedvezmény támogatástartalmát a 8. mellékletben meghatározott módszerrel kell meghatározni.”

5. §7

6. § A Rendelet

1–12.8

13. 6. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges vagy jogerős” szöveg,

14–16.9

lép.

7. § (1)–(2)10

(3) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

8. § Hatályát veszti

1. a Rendelet 3. § (3) bekezdése,

2–3.11

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § (1) E rendelet 1. § (2) és (7) bekezdése, 2. § (4) és (6)–(7) bekezdése, 3. § (4)–(6) bekezdése és 8. melléklete a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek (HL L 156., 2017.6.20., 1–18. o.) való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 1. § (5)–(6) bekezdése, 3. § (3)–(4) bekezdése, 6. § 1., 7., 12., 14. és 15. pontja a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatásnak való megfelelést szolgálja.

1–2. melléklet a 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez12

3. melléklet a 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az adózó a beruházás tervezett kezdőnapja előtt nyilatkozik a következő adatokról:
A)     Bejelentés esetén:
1.     adózó azonosító adatai,
2.    a beruházással kapcsolatos adatok:
a.    beruházás megkezdésének és befejezésének tervezett napja,
b.    beruházás célja, jellege,
c.    elszámolható költséggel, adókedvezményi összeggel kapcsolatos adatok,
d.    a fejlesztési program részletes ismertetése a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján igényelt adókedvezmény esetében;
3.    az igénybevétel törvényi feltételeinek teljesítéséhez kapcsolódó adatok;
4.    jogszabályok által előírt nyilatkozatok.
B)    Kérelem esetén:
1.    adózó azonosító adatai és bemutatása,
2.    a beruházással kapcsolatos adatok:
a.    beruházás megkezdésének és befejezésének tervezett napja,
b.    beruházás célja, jellege, tartalma,
c.    elszámolható költséggel, adókedvezményi összeggel kapcsolatos adatok,
d.    a fejlesztési program részletes ismertetése a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján igényelt adókedvezmény esetében;
3.    az igénybevétel törvényi feltételeinek teljesítéséhez kapcsolódó adatok;
4.    jogszabályok által előírt nyilatkozatok;
5.    tárgyi eszköz alapú beruházások költségelemeinek bemutatása;
6.     tárgyi eszköz alapú beruházások megvalósulásának ütemezése folyó áron;
7.     tárgyi eszköz alapú beruházások megvalósulásának ütemezése jelenértéken;
8.     munkahelyteremtő beruházások elszámolható költségének részletezése;
9.     az adókedvezmény igénybevételének tervezett ütemezése.
C)    Nagyberuházás esetén az A) vagy B) pont szerinti adattartalom mellett:
a)    beruházás településenkénti adatai;
b)     megyei szintű összesítő adatok;
c)     megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszak beruházásainak bemutatása.

4. melléklet a 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az adókedvezmény támogatástartalmának meghatározása
ahol
AJ - az igénybe vehető/az igénybe vett összes adókedvezmény jelenértéken
X1 - a kérelem, bejelentés adóévében igénybe vehető/igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha az adókedvezmény igénybevételének kezdő éve a kérelem, bejelentés adóévét követő adóév:
X1 = 0).
Xn - a kérelem, bejelentés adóévét követő n. adóévben igénybe vehető/igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha az adott évben még nem veszi igénybe az adókedvezményt, az adott évre vonatkozó Xn=0)
i - a kérelem, bejelentés benyújtásakor érvényes diszkont kamatláb
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (6)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § 1–12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § 14–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.