• Tartalom
Oldalmenü

399/2017. (XII. 14.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyben megvalósuló béremelésekkel kapcsolatos módosításáról1

2017.12.15.

A Kormány

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2017. november 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A 2017. november 1-jétől az (1) bekezdés szerinti kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, a 9. melléklet alapján megállapított összegeket a 12. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Kr. az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(2) A Kr. a 2. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

2. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak
2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

3. § A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. melléklete, 11. melléklete és 12. melléklete alapján számított összeget,
b) az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete, 9. melléklete és 11. melléklete alapján számított összeget,
d) az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján számított összeget,
azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a), b), c) vagy d) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.”

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 399/2017. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1.    Az orvos, szakorvos, fogorvos, fogszakorvos munkakörben foglalkoztatott dolgozók illetmény- vagy bérnövelése

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

50 000

100 000

100 000

2

4–6

50 000

100 000

100 000

3

7–9

50 000

100 000

100 000

4

10–12

50 000

100 000

100 000

5

13–15

50 000

100 000

100 000

6

16–18

50 000

100 000

100 000

7

19–21

50 000

100 000

100 000

8

22–24

50 000

100 000

100 000

9

25–27

50 000

100 000

100 000

10

28–30

50 000

100 000

100 000

11

31–33

50 000

100 000

100 000

12

34–36

50 000

100 000

100 000

13

37–39

50 000

100 000

100 000

14

40–42

50 000

100 000

100 000

15

43–45

50 000

100 000

100 000

16

46–48

50 000

100 000

100 000

17

49–51

50 000

100 000

100 000

2.    Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelése

SZINT

ÉVEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK UTÁNI BÉRKIEGÉSZÍTÉS ÖSSZEGEI

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

14 119

15 249

17 229

17 722

19 035

23 547

24 285

24 613

25 147

26 910

2

4–6

14 289

15 503

17 475

18 050

19 609

24 367

25 187

25 762

26 377

28 305

3

7–9

14 458

15 757

17 722

18 378

20 183

25 187

26 090

26 910

27 608

29 700

4

10–12

14 627

16 012

17 968

18 706

20 757

26 008

26 993

28 059

28 838

31 095

5

13–15

14 797

16 266

18 214

19 035

21 331

26 828

27 895

29 208

30 069

32 490

6

16–18

14 966

16 520

18 459

19 363

21 906

27 649

28 797

30 356

31 299

33 884

7

19–21

15 135

16 774

18 706

19 691

22 480

28 469

29 700

31 505

32 530

35 279

8

22–24

15 306

17 028

18 952

20 019

23 054

29 290

30 603

32 653

33 761

36 674

9

25–27

15 475

17 282

19 198

20 347

23 628

30 110

31 505

33 803

34 992

38 068

10

28–30

15 644

17 536

19 444

20 675

24 202

30 930

32 407

34 951

36 222

39 463

11

31–33

15 814

17 790

19 691

21 003

24 778

31 751

33 310

36 099

37 453

40 858

12

34–36

15 983

18 045

19 937

21 331

25 352

32 571

34 212

37 248

38 683

42 252

13

37–39

16 152

18 299

20 183

21 659

25 926

33 392

35 114

38 396

39 914

43 648

14

40–42

16 322

18 553

20 429

21 987

26 500

34 212

36 018

39 546

41 145

45 042

15

43–45

16 491

18 807

20 675

22 316

27 075

35 033

36 920

40 694

42 376

46 437

16

46–48

16 662

19 065

20 925

22 649

27 661

35 873

37 845

41 876

43 643

47 875

17

49–51

16 835

19 326

21 177

22 988

28 261

36 733

38 793

43 092

44 949

49 358

2. melléklet a 399/2017. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1.    2017. november 1-jétől a kompenzáció bérszámfejtéséhez szükséges, a 9. melléklet alapján számított összegek az orvosok, fogorvosok esetében:

A dolgozó legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

Az orvos, fogorvos munkakörben foglalkoztatott dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.

H

2.

475 819

75 820

3.

475 820

480 819

70 820

4.

480 820

485 819

65 820

5.

485 820

490 819

60 820

6.

490 820

495 819

55 820

7.

495 820

500 819

50 820

8.

500 820

505 819

45 820

9.

505 820

510 819

40 820

10.

510 820

515 819

35 820

11.

515 820

520 819

30 820

12.

520 820

525 819

25 820

13.

525 820

530 819

20 820

14.

530 820

535 819

20 820

15.

535 820

540 819

20 820

16.

540 820

545 819

20 820

17.

545 820

550 819

20 820

18.

550 820

555 819

20 820

19.

555 820

565 819

20 820

20.

565 820

570 819

20 820

21.

570 820

20 820

2.    2017. november 1-jétől a kompenzáció bérszámfejtéséhez szükséges, a 9. melléklet alapján számított összegek a szakorvosok, fogszakorvosok esetében:

A dolgozó legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

A szakorvos, fogszakorvos munkakörben foglalkoztatott dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)

1.

I

J

2.

525 819

105 820

105 820

3.

525 820

530 819

105 820

105 820

4.

530 820

535 819

105 820

105 820

5.

535 820

540 819

105 820

105 820

6.

540 820

545 819

105 820

105 820

7.

545 820

550 819

105 820

105 820

8.

550 820

555 819

105 820

105 820

9.

555 820

560 819

100 820

100 820

10.

560 820

565 819

95 820

95 820

11.

565 820

570 819

90 820

90 820

12.

570 820

575 819

85 820

85 820

13.

575 820

580 819

80 820

80 820

14.

580 820

585 819

75 820

75 820

15.

585 820

590 819

70 820

70 820

16.

590 820

595 819

65 820

65 820

17.

595 820

600 819

60 820

60 820

18.

600 820

605 819

55 820

55 820

19.

605 820

615 819

50 820

50 820

20.

615 820

620 819

40 820

40 820

21.

620 820

30 820

30 820

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 16. napjával.