• Tartalom
Oldalmenü

4/2017. (IV. 3.) IM rendelet

a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról

2017.04.04.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyesület egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez és az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez az 1–10. mellékletben meghatározott mintaokiratot lehet mellékletként csatolni.

(2) A sportegyesület egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez és az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez a 2–11. mellékletben meghatározott mintaokiratot lehet mellékletként csatolni.

(3) Az alapítvány egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez és az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez a 12–16. mellékletben meghatározott mintaokiratot lehet mellékletként csatolni.

2. § (1) Változásbejegyzési eljárásban a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot egyesület esetében az 1. melléklet, sportegyesület esetében a 11. melléklet, alapítvány esetében a 12. melléklet szerinti mintaokirat megfelelő kitöltésével lehet a kérelemhez csatolni.

(2) Ha a kérelem tartalmára figyelemmel e rendelet szerinti mintaokirat kitöltése és csatolása szükséges, a szervezet az egyszerűsített nyilvántartásba vételi és az egyszerűsített változásbejegyzési eljárásban csak az e rendelet szerinti mintaokiratot alkalmazhatja.

(3) Ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, az egyszerűsített nyilvántartásba vételi, illetve az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását is.

(4) Több vezető tisztségviselő kijelölése, megválasztása, kinevezése esetén az elfogadó nyilatkozatot tartalmazó mintaokiratot személyenként kell kitölteni és csatolni a kérelemhez. E szabályt kell alkalmazni a felügyelőbizottság tagjai esetében is.

3. § (1) A mintaokirat kitöltése során a mintaokiratból rendelkezéseket, pontokat abban az esetben sem lehet elhagyni, ha annak kitöltése a szervezet esetén nem szükséges.

(2) A mintaokirat csak abban a részében és csak olyan adatra vonatkozóan bővíthető, amelyet a mintaokirat kifejezetten lehetővé tesz. A mintaokirat egyebekben nem bővíthető.

(3) A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban a szükség szerint kitöltendő szövegrészeket olyan módon kell megszerkeszteni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen az új vagy a módosított szövegrész a változatlan szövegrészektől.

4. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal az 1–16. melléklet szerinti mintaokiratokat űrlap formájában rendszeresíti. Az űrlapokra alkalmazni kell a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 3–6. §-át és 10. §-át.

(2) A kérelmezőnek mind az elektronikus úton kitöltött űrlapot, mind az elektronikus űrlap kinyomtatott és aláírt példányának elektronikus másolatát meg kell küldenie a bíróság részére.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti űrlapokat úgy kell közzétenni, hogy azokat a 2017. szeptember 1-jét követően indult ügyekben alkalmazni lehessen.

1. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Az egyesület alapszabályának mintaokirata
ALAPSZABÁLY
Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései alapján mintaokirat1 alkalmazásával a következő tartalommal fogadják el az alábbi egyesület2
a) alapszabályát.
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.
I. Az egyesület neve, székhelye, alapító tagjai
1.1. Az egyesület neve: …............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
1.2.3 Az egyesület rövidített neve: ……………………………………………………………………
1.3.4 Az egyesület magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése: ………………..…………………………………………………………………………………………
2. Az egyesület székhelye:
irányítószám:…………………………………..
község, város: …………………………………
közterület neve:……………………………….
közterület típusa: ……………………………..
házszám:………………………………………
lépcsőház:……………………………………..
emelet:………………………………………...
ajtószám: ……………………………………...
hrsz:…………………………………………..
3. Az egyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását tartalmazó tagjegyzék az alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt mellékletét képezi.
4.5 Az egyesület honlapjának címe: ………………………………………………………………….
II. Az egyesület célja, tevékenysége
1.6 Az egyesület célja:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.7 Az egyesület tevékenysége:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
III. Az egyesület működésének időtartama
1.8 Az egyesület működésének időtartama:
a) határozatlan.
b)9 határozott: …..…………. év ……..………………. hó …….... napjáig.
IV. Vagyoni hozzájárulás
1.10 Az egyesület tagja az egyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben az egyesület részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást
a) nem teljesít.
b) köteles teljesíteni.
2.11 A pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje
2.1. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás minden tag részéről ……………………………….12 Ft, azaz ……………………………………………………………………………….13 forint.
2.2. Amennyiben az egyesület pénzforgalmi számlával rendelkezik, a pénzbeli vagyoni hozzájárulás az egyesület házipénztárába történő befizetésen kívül az egyesület pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel is teljesíthető.
2.3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítás esetén: az egyesület nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül egy összegben.
2.4. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítást követően, újonnan belépő tag tagsági jogviszonya keletkezése esetén: a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül egy összegben.
3.14 Az egyesület rendelkezésére bocsátott vagyon (induló tőke) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a közgyűlés (alakuló közgyűlés) állapítja meg.
V. Tagdíj
1. 15 Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére
a) kötelesek.
b) nem kötelesek.
2.16 A tagdíj összege, esedékessége, megfizetésének módja
2.1. A tagdíj összegének, esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a közgyűlés (alakuló közgyűlés) hatásköre.
2.2. Az egyesület alapításakor a tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követően kötelesek megfizetni.
2.3. Az egyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjnak a tagsági jogviszonya keletkezésének időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni.
VI. A tagság
1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely
1.1. nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),
1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait),
1.3. az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,
1.4. amennyiben az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően feltétel(ek)hez köti, a feltétel(ek)nek megfelel.
2.17 Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően
a) feltétel(ek)hez nem köti.
b) feltétel(ek)hez köti.
3.18 Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően az alábbi feltétel(ek)hez köti:
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………...........................................................
VII. A tagsági jogviszony keletkezése
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
2. Az egyesület alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
3. A belépési kérelmet az egyesülethez kell benyújtani. A közgyűlés legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
60 napon belül, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével határoz a tagfelvételről.
4. A közgyűlés tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére.
5. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelmet előterjesztő részéről jogorvoslatnak nincs helye.
VIII. A tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony
a)19 a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása esetén.
b)20 a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén.
c)21 a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.
2.22 Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a teljesítésre.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával az egyesületnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
3.23 Amennyiben a tag tagdíj fizetésére köteles és tagdíjfizetési kötelezettségének az előírt időpontig nem tesz eleget, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell.
IX. A tagok jogaival összefüggő egyes rendelkezések
1.24 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát
a) meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.
b) kizárólag személyesen gyakorolhatja.
2.25Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
X. Az egyesület döntéshozó szerve
1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.
2. A közgyűlés az egyesület tagjainak összességéből álló testület. A közgyűlés összehívására, lebonyolítására és döntéshozatalára jelen alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
3.1. az alapszabály módosítása;
3.2. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az alapszabály nem sorol az ügyvezetés hatáskörébe.
4. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit ülés tartása nélkül is hozhatja.
5.26 A közgyűlés szükség szerint, de
a) évente legalább egy alkalommal ülésezik.
b) 2 évente legalább egy alkalommal ülésezik.
c) 3 évente legalább egy alkalommal ülésezik.
d) 4 évente legalább egy alkalommal ülésezik.
6. A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az ügyvezetéstől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ügyvezetés 2 napon belül dönt. Az ügyvezetés a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az ügyvezetés a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
1.27 Az egyesület ügyvezetését
a) az egyesület ügyvezetője
b) az elnökség
látja el.
2.1.28 A vezető tisztségviselő(k) megbízatása ………………… évre szól.
2.2.29 A vezető tisztségviselők
a) kizárólag az egyesület tagjai közül választhatók.
b) legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.
2.3. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre.
3.1.30 Az egyesület törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.
3.2.31 Az egyesület törvényes képviseletét
a) az elnökség elnöke
b) mindegyik elnökségi tag
c) az elnökség XI.4.3.2. pontban megjelölt tagja
látja el.
4. Az egyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme
4.1.32 Az egyesület ügyvezetője:
Név:...........................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve: ………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):33 ......................................................................
Székhely:34 .........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:35
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap36
Az ügyvezetői megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap37
Az ügyvezető képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
4.2.38 Az egyesület elnöksége39
4.2.1. Az elnökség elnöke:
Név: ...........................................................................................................................
Lakóhely : ...........................................................................................................................
Anyja születési neve :………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):40 ......................................................................
Székhely41: .........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy42
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap43
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap44
A képviseleti jog terjedelme: általános.45
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.46
4.2.2. Az elnökség tagja:
Név: ...........................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve:47……………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):48 ......................................................................
Székhely49: .........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:50
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap51
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap52
4.2.3.53 Az elnökség tagja:
Név: ...........................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve:54……………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):55 ......................................................................
Székhely56: .........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:57
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap58
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap59
4.3. Az elnökségi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának terjedelme, módja
4.3.1.60 A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános.
4.3.2.61 A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának módja
4.3.2.1. Az önálló képviseletre jogosult elnökségi tag/tagok:
Név: ................................................................................................................................
Név: .................................................................................................................................
Név:62 …………………………………………………………………………………….
4.3.2.2. Az együttes képviseleti joggal rendelkező elnökségi tagok:63
a) Név: .............................................................................................................................
és
Név: 64 ..................................................................................................................................
együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.
b) Név: ..........................................................................................................................
és
Név:65 ..................................................................................................................................
együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.
5. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:
5.1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
5.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
5.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
5.4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
5.5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
5.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
5.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
5.8. részvétel a közgyűlésen, és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
5.9. a tagság nyilvántartása;
5.10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
5.11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
5.12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
5.13. a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag tagjegyzékből (tagnyilvántartásból) történő törlése;
5.14. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
6. Az elnökség ülésezési rendjére és döntéshozatalára az általa elfogadott ügyrend irányadó.
XII. Felügyelőbizottság
1.66 Az egyesületnél felügyelőbizottság létrehozására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
2.67 A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..............................................................................................................................
Lakóhely: .........................................................................................................................
A megbízatás68
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:69 ……….……év ……………... hó …… nap
Név: ...............................................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................
A megbízatás70
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:71 ……….……év ……………... hó …… nap
Név:72 .............................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................
A megbízatás73
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:74 ……….……év ……………... hó …… nap
XIII. Záró rendelkezések
1. Jognyilatkozatok megtételének módja
1.1. Az egyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot – ha a Ptk.-ból más nem következik – írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az egyesület határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.
1.2.75 Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat
a) postai úton történő elküldésével.
b) elektronikus levélben történő elküldésével.
c)76 érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.
1.3. Igazolható módon történő közlés
1.3.1.77 Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
1.3.2.78 Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
1.3.3.79 Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.
2.80 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alábbi közhasznú szervezetnek kell átadni:
Név:………………………………………………………………………………………………………
Székhely:……………………………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):……………………………………………………………….
3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Kelt: …..........................................., ……………… év. …............................ hó ……………... napján
…………………………………………………………………………………………………………
az egyesület képviselőjének vagy képviselőinek aláírása81
A tagjegyzék 2.1. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása 82……………………………………………….
A tagjegyzék 2.2. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.3. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.4. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.5. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.6. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.7. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.8. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.9. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.10. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása…………………………………………………
Előttünk, mint tanúk előtt:83
Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:
Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:
Ellenjegyezte:84

2. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Egyesület, Sportegyesület tagjegyzék mintaokirata

Tagjegyzék85

1. Egyesület/Sportegyesület neve:

…………………………………………………………………………………………………………

2. Az egyesület/sportegyesület tagjai

2.1.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:86 .....................................................................................................................................

Székhely:87 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:88 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:89

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:90 ………………………………………………………………

Aláírás:91………………………………………………………………………………………………..

2.2.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

2.3.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

2.4.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

2.5.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

2.6.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

2.7.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

2.8.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

2.9.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

2.10.92

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:2 .....................................................................................................................................

Székhely:3 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:4 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:5

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:6 ………………………………………………………………

Aláírás:7 ………………………………………………………………………………………………..

Kelt: ………………………………., ……………év ………….. hó ……………. nap

3. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Közgyűlés alakuló ülése jegyzőkönyvének mintaokirata

Egyesület, Sportegyesület

Jegyzőkönyv

Közgyűlés alakuló üléséről93

1. Az alakuló közgyűlés helye:………………………………………………………………………
2. Az alakuló közgyűlés időpontja: …………..év …………….. hó……… nap ………óra ……..perc
3. A közgyűlés típusa: alakuló közgyűlés.
Az alakuló közgyűlés tisztségviselőinek megnevezését az 5. pont tartalmazza azzal, hogy a levezető elnök feladata a szavazások eredményének megállapítása is.
4. Az alakuló közgyűlés ülésén megjelent személyek nevét, további adatait a jelenléti ív tartalmazza.
5. Az ülésen jelen lévők által ………..94 számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztott
Levezető elnök neve: …………………………………………………………………………….
Jegyzőkönyvvezető neve:…………………………………………………………………………
Jegyzőkönyv-hitelesítő neve:………………………………………………………………………
6. A levezető elnök ezt követően javaslatot tesz az alakuló közgyűlés napirendjére.
Napirendi pontok:
I. Az egyesület/sportegyesület megalakításának kimondása.
II. Az egyesület/sportegyesület mintaokirat alkalmazásával történő alapításának elfogadása.
III. Döntés a szavazás módjáról.
IV. Vezető tisztségviselők megválasztása.
V. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, amennyiben az egyesületnél/sportegyesületnél felügyelőbizottság létrehozására kerül sor.
VI. Az egyesület/sportegyesület alapszabályának elfogadása.
VII. Döntés a tagdíj összegéről, esedékességéről, megfizetésének módjáról, amennyiben az egyesület/sportegyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelesek.
VIII. Döntés az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezésekről, amennyiben a tagok pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítenek.
A napirendi pontokat a jelenlévők ……….95 számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadták.
I. napirendi pont
A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az egyesület/sportegyesület létrehozásának kimondását, egyben tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyesület/sportegyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához pedig legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. Aki az egyesület/sportegyesület létrehozását nem támogatja, nem vesz részt az egyesület/sportegyesület létrehozásában.
Az ülésen jelen lévők ……….96 számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elhatározzák a/az
………………………………………………………………………………………………………….
elnevezésű egyesület/sportegyesület megalapítását.
II. napirendi pont
A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az egyesület/sportegyesület mintaokirat alkalmazásával történő alapítását.
Az ülésen jelen lévők ……….97 számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadják, hogy az egyesület/sportegyesület alapítására mintaokirat alkalmazásával kerüljön sor.
III. napirendi pont
1. A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek, hogy98
a) személyi kérdésekben és az alapszabály mintaokirat szerint választható elemeiről nyílt szavazással
b) a személyi kérdésekben titkos szavazással (zárt borítékba helyezett szavazócédulákkal), az alapszabály mintaokirat szerint választható elemeiről nyílt szavazással
döntsön az alakuló közgyűlés.
A szavazás eredménye:99
Támogató szavazatok száma:…………
Ellenszavazatok száma:……………..
Az alakuló közgyűlés döntése alapján az alakuló közgyűlés100
a) személyi kérdésekben és az alapszabály mintaokirat szerint választható elemeiről nyílt szavazással
b) a személyi kérdésekben titkos szavazással (zárt borítékba helyezett szavazócédulákkal), az alapszabály mintaokirat szerint választható elemeiről nyílt szavazással
dönt.
2. A levezető elnök tájékoztatja az alakuló közgyűlést, hogy személyi kérdésekben a szavazás a jelöltek személyére egyenként történik. Az érintett személyek saját jelölésük vonatkozásában nem szavazhatnak.
IV. napirendi pont
1. 101 Ügyvezető megválasztása
Javaslat az ügyvezető személyére:102
…………………………………………………………………………………………………………
A szavazás eredménye:103
Támogató szavazatok száma:…………
Ellenszavazatok száma:……………..
Az alakuló közgyűlés döntése alapján az egyesület/sportegyesület ügyvezetője:104................................................................................................................................
2. 105 Elnökség megválasztása
2.1. Javaslat az elnökség elnökének személyére:106
……………………………………………………………………………………………………….
A szavazás eredménye:107
Támogató szavazatok száma:…………
Ellenszavazatok száma:……………..
Az alakuló közgyűlés döntése alapján az elnökség elnöke:108..........................................................................................................................
2.2. Javaslat az elnökség tagjainak személyére:109
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
A szavazás eredménye:110
Támogató szavazatok száma:…………
Ellenszavazatok száma:……………..
Az alakuló közgyűlés döntése alapján az elnökség tagjai:111
................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
V. napirendi pont112
Javaslat a felügyelőbizottság tagjának személyére:113
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
A szavazás eredménye:114
Támogató szavazatok száma:…………
Ellenszavazatok száma:……………..
Az alakuló közgyűlés döntése alapján a felügyelőbizottság tagjai:115
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
VI. napirendi pont
A levezető elnök javasolja a tagok előtt ismertetett tartalommal az egyesület/sportegyesület alapszabályának elfogadását.
Ezt követően az ülésen jelen lévők ……….116 számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadták az egyesület/sportegyesület alapszabályát.
VII. napirendi pont117
Javaslat a tagdíj összegére:118…………………………………………………………………………….
Javaslat a tagdíj esedékességére: 119 ………………………………………………………………………
Javaslat a tagdíj megfizetésének módjára: 120 …………………………………………………………….
A szavazás eredménye:121
Támogató szavazatok száma:…………
Ellenszavazatok száma:……………..
Az alakuló közgyűlés döntése alapján
A tagdíj összege: ……………………………………………………………………………………….
A tagdíj esedékessége: …………………………………………………………………………………
A tagdíj megfizetésének módja:………………………………………………………………………..
VIII. napirendi pont122
Javaslat az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezésekre:123 ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
A szavazás eredménye:124
Támogató szavazatok száma:…………
Ellenszavazatok száma:……………..
Az alakuló közgyűlés döntése alapján az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezések:125
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Ezt követően a levezető elnök felkérte az egyesület/sportegyesület törvényes képviselőjét/képviselőit az alapszabály aláírására, az egyesület/sportegyesület tagjait a tagjegyzék aláírására, és az alakuló közgyűlést berekesztette.
Kelt: ………………………………….., ………………. év……………………… hó ………….. nap
    ..................................................    ..................................................
    Levezető elnök aláírása    Jegyzőkönyvvezető aláírása
..................................................
Jegyzőkönyv hitelesítőjének aláírása

4. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Alakuló közgyűlés jelenléti ív mintaokirata

Egyesület, Sportegyesület

Alakuló közgyűlés jelenléti íve126

1. Egyesület/sportegyesület neve:

………………………………………………………………………………

2. Az alakuló közgyűlés helye:

…………………………………………………………………………………………………...

3. Az alakuló közgyűlés időpontja: …………év ……………. hó……… nap ……óra …. perc

4. A közgyűlés típusa: alakuló ülés

5.127 Jelen lévő alapító tagok:

5.1.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:128 .....................................................................................................................................

Székhely:129 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:130 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:131

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:132 ………………………………………………………………

Aláírás:133………………………………………………………………………………………………..

5.2.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

5.3.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

5.4.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

5.5.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

5.6.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

5.7.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

5.8.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

5.9.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

5.10.134

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely:3 .....................................................................................................................................

Székhely:4 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:5 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:6

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:7 ………………………………………………………………

Aláírás:8 ………………………………………………………………………………………………..

Kelt: ………………………………., ……………év ………….. hó ……………. nap

A jelenléti ív hiteléül:

………………………………………….    ……………………………………….

közgyűlés levezető elnökének aláírása    jegyzőkönyvvezető aláírása

5. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Vezető tisztségviselői nyilatkozat mintaokirata

Egyesület, Sportegyesület

Nyilatkozat135

(Vezető tisztségviselő)

1. A nyilatkozó személy adatai

Név: ...........................................................................................................................

Lakóhely:136...........................................................................................................................

Anyja születési neve:137………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):138......................................................................

Székhely:139 .........................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy140

neve:…………………………………………………………………………………………

lakóhelye:……………………………………………………………………………………

anyja születési neve: ...............................................................................................................

2. Az egyesület/sportegyesület neve, székhelye:

…...........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

3. A tisztség megnevezése:……………………………………………………………………………..

4. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott egyesületben/sportegyesületben a 3. pontban megjelölt tisztséget elfogadom.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Az egyesület/sportegyesület alapszabályát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapszabály szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.

Kijelentem, hogy az egyesületnek/sportegyesületnek141

a) tagja vagyok.

b)142 nem vagyok tagja.

Kelt: ………………………………….., ………… év …………. hó ………. nap

……………………………………………………………

aláírás143

Előttünk, mint tanúk előtt:144

Tanú neve:    Tanú neve:

Lakcíme:    Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:

Aláírása:    Aláírása:

Ellenjegyezte:145

6. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Felügyelőbizottsági tag nyilatkozatának mintaokirata

Egyesület, Sportegyesület

Nyilatkozat146

(Felügyelőbizottsági tag)

1.A nyilatkozó személy adatai

Név: ...........................................................................................................................

Lakóhely: ...........................................................................................................................

Anyja születési neve:………………………………………………………………………

2. Az egyesület/sportegyesület neve, székhelye:

…............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

3. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott egyesületben/sportegyesületben a felügyelőbizottsági tag tisztséget elfogadom.

Kijelentem, hogy nagykorú vagyok, cselekvőképességem a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozva nincs.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője a 2. pontban megjelölt egyesületnek/sportegyesületnek.

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Kijelentem, hogy az egyesületnek/sportegyesületnek147

a) tagja vagyok.

b) nem vagyok tagja.

Nyilatkozom, hogy az egyesület/sportegyesület alapszabályát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapszabály szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.

Kelt: ………………………………….., ………… év …………. hó ………. nap

……………………………………………………………

a nyilatkozó személy aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:148

Tanú neve:    Tanú neve:

Lakcíme:    Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:

Aláírása:    Aláírása:

Ellenjegyezte:

7. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Székhelyhasználat jogcímét igazoló mintaokirat

Egyesület, Sportegyesület

Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről149

1. Az egyesület/sportegyesület neve:

……………………………………………………………………………………………………….

2. A székhelyhasználatot engedélyező személy

2.1.150

Név: ...........................................................................................................................................

Lakóhely:151...................................................................................................................................

Anyja születési neve:152………………………………………………………………………………..

Székhely:153 ......................................................................................................................................

Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám:154 ………………………………………………………...

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:155

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:156 ………………………………………………………………

Az engedélyezéssel érintett tulajdoni hányad:……………………………………………………….

A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó jogcím:157

a) tulajdonos

b) haszonélvező

c) bérlő

d) egyéb:158……………………………………………………………………………………………….

3. Az ingatlan adatai

irányítószám:………………

község, város: ………………………………………………………………………….

közterület neve:………………………………………………………………………..

közterület típusa: ………………………………………………………………………

házszám:………………………………………………………………………………..

lépcsőház:…………………

emelet:…………………….

ajtószám: …………………

helyrajzi szám:………………………………………………………………………….

4.159 A székhelyhasználat jogcímének megnevezése:

a) bérlet

b) szívességi használat

c) egyéb:160………………………………………………………………………………………………

5. A székhelyhasználatot engedélyező személy/személyek nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 3. pontban körülírt ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használatának engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megnevezett egyesület/sportegyesület az ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban az egyesület szervei által hozott határozatokat hirdetményként kifüggessze.

Kelt: ………………………………….., ………………év …………… hó …………… nap

……………………………………………………………………………………..

aláírás161

Előttünk, mint tanúk előtt:162

Tanú neve:    Tanú neve:

Lakcíme:    Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:

Aláírása:    Aláírása:

Ellenjegyezte:163

8. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat okiratmintája

Egyesület, Sportegyesület

Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről164

1. A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy adatai

1.1.165

Név: ............................................................................................................................................

Lakóhely:166 ..................................................................................................................................

Anyja születési neve:167 ………………………………………………………………………….

Székhely:168 ......................................................................................................................................

Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám:169 ………………………………………………………...

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:170

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:171 ………………………………………………………………

2. A névhasználat, elnevezés használata engedélyezésének jogcíme

2.1.172 Az 1.1. pontban megjelölt személy részéről a névhasználat, elnevezés használat engedélyezésnek jogcíme:173

a) jogosult

b) jogosult örököse

c) jogosult jogutóda

d)174 egyéb: ……………………………………………………………………………….

3. Az egyesület/sportegyesület neve, székhelye

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

4. A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy nyilatkozata

Hozzájárulok ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt egyesület/sportegyesület a nevében a/az

……………………………………………………………………………………………………………

nevet/elnevezést175 használja.

Kelt: …………………………………, ………… év ………… hó ………….. nap

……………………………………………………………………………………………………

aláírás176

Előttünk, mint tanúk előtt:177

Tanú neve:    Tanú neve:

Lakcíme:    Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:

Aláírása:    Aláírása:

Ellenjegyezte:178

9. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Közgyűlés jegyzőkönyv mintaokirata

Egyesület, Sportegyesület

Jegyzőkönyv179

1. Egyesület/Sportegyesület neve:
……………………………………………………………………………………………………..
Egyesület/ Sportegyesület székhelye:
……………………………………………………………………………………………………..
2. A közgyűlés helye:………………………………………………………………………
3. A közgyűlés időpontja: …………..év …………….. hó………… nap ………óra ……..perc
4. A közgyűlés típusa:180
a) közgyűlés
b) megismételt közgyűlés
5. A közgyűlés ülésén megjelent személyek nevét, további adatait a jelenléti ív tartalmazza.
6. Az ülésen jelen lévők által megválasztott
levezető elnök neve: …………………………………………………………………………….
jegyzőkönyvvezető neve:…………………………………………………………………………
jegyzőkönyv-hitelesítő neve:………………………………………………………………………
A levezető elnök feladata a szavazások eredményének megállapítása is.
7.181 A levezető elnök az ülést megnyitja és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
a) határozatképes.
b) nem határozatképes.
8.182 A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés összehívása
a) szabályszerű.
b) nem szabályszerű.
9.183 Amennyiben az ülést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlés határoz az ülés megtarthatósága tekintetében.
9.1.184 A levezető elnök megállapítja, hogy a részvételre jogosultak legalább háromnegyede
a) jelen van.
b) nincs jelen.
9.2.185 A szavazás módja
a) nyílt.
b) titkos.
9.3.186 A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…….
Nem szavazók száma:………
9.4.187 A levezető elnök a 9.1., 9.2. és 9.3. pontokban foglaltak alapján megállapítja, hogy az ülés
a) megtartható.
b) nem tartható meg.
10.188 A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra:
10.1.…………………………………………………………………………………………………….
10.2.…………………………………………………………………………………………………….
10.3.…………………………………………………………………………………………………….
10.4.……………………………………………………………………………………………………
11.1.189 A levezető elnök megállapítja, hogy az alábbi napirendi pontok szabályszerűen kerültek közlésre:
……………………………………………………………………………………………………………
11.2.190 A levezető elnök megállapítja, hogy az alábbi napirendi pontok közlése nem volt szabályszerű:
……………………………………………………………………………………………………………
11.3.191 Szavazás a nem szabályszerűen közölt napirendi pontról192
11.3.1. Napirendi pont száma és tárgya:
……………………………………………………………………………………………………………
A részvételre jogosultak legalább háromnegyede193
a) jelen van.
b) nincs jelen.
A szavazás eredménye:194
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…..
Nem szavazók száma:………
A közgyűlés a napirendi pont megtárgyalásához egyhangúlag195
a) hozzájárult.
b) nem járult hozzá.
A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pont196
a) tárgyalható.
b) nem tárgyalható.
11.4.197 Napirend kiegészítése
11.4.1.198 A napirend alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére érkezett javaslat:
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlést összehívó szerv vagy személy199
a) a kérelmet elutasította.
b) a kérelemről nem döntött.
A szavazás eredménye:200
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…..
Nem szavazók száma:………
A közgyűlés a napirendi pont megtárgyalásához egyhangúlag 201
a) hozzájárult.
b) nem járult hozzá.
12. A levezető elnök a 10. pontban megjelölt napirendi pontok, a szabályszerűen nem közölt napirendi pontok, valamint a napirend kiegészítése iránti kérelmek tárgyában hozott közgyűlési döntések alapján szavazásra bocsátja közgyűlés napirendjét.
A szavazás eredménye:202
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…..
Nem szavazók száma:………
A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.
13. Határozathozatal az egyes napirendi pontok tárgyában
13.1.203
Napirendi pont száma és tárgya:
……………………………………………………………………………………………………………
Elhangzott indítványok:204
……………………………………………………………………………………………………………
Közgyűlésen lezajlott fontosabb események:205
……………………………………………………………………………………………………………
Határozati javaslat:206
……………………………………………………………………………………………………………
Határozatképesség megállapítása:………………………………………………………………………..
Határozathozatal módja: nyílt/titkos.207
A szavazás eredménye:208
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…..
Nem szavazók száma:………
A határozat száma és pontos szövege:209 ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
14. A levezető elnök a közgyűlés ülését berekesztette.
Kelt: ………………………………….., ………………. év……………………… hó ………….. nap
    ..................................................    ..................................................
    Levezető elnök aláírása    Jegyzőkönyvvezető aláírása
..................................................
Jegyzőkönyv hitelesítőjének aláírása

10. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Közgyűlés jelenléti ív mintaokirata

Egyesület, Sportegyesület

Közgyűlés jelenléti íve210

1. Egyesület/Sportegyesület neve:

…………………………………………………………………………………………………..

2. A közgyűlés helye:

…………………………………………………………………………………………………...

3. A közgyűlés időpontja: …………év ……………. hó……… nap ……óra …. perc

4.211 A közgyűlés típusa:

a) közgyűlés

b) megismételt közgyűlés

5.212 Jelenlévők:

5.1.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként213

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:214 .....................................................................................................................................

Székhely:215 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:216 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:217

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:218 ………………………………………………………………

Aláírás:219………………………………………………………………………………………………..

5.2.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

5.3.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

5.4.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

5.5.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

5.6.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

5.7.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

5.8.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

5.9.

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

5.10.220

Név: .............................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként4

Tagot megillető szavazatok száma:……………………………………………………………

Lakóhely:5 .....................................................................................................................................

Székhely:6 ......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:7 ………………………………………………………………

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:8

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:9 ………………………………………………………………

Aláírás:10 ………………………………………………………………………………………………..

Kelt: ………………………………., ……………év ………….. hó ……………. nap

A jelenléti ív hiteléül:

………………………………………….    ……………………………………….

közgyűlés levezető elnökének aláírása    jegyzőkönyvvezető aláírása

11. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

A sportegyesület alapszabályának mintaokirata
ALAPSZABÁLY
Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezései alapján mintaokirat221 alkalmazásával a következő tartalommal fogadják el az alábbi sportegyesület222
a) alapszabályát.
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.
I. A sportegyesület neve, székhelye, alapító tagjai
1.1. A sportegyesület neve: …............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
1.2.223 A sportegyesület rövidített neve:……………………………………………………………………
1.3.224A sportegyesület magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése: ………………..…………………………………………………………………………………………
1.4 Az egyesület formája: sportegyesület.
2. A sportegyesület székhelye:
irányítószám:…………………………………..
község,város: …………………………………
közterület neve:……………………………….
közterület típusa: ……………………………..
házszám:………………………………………
lépcsőház:……………………………………..
emelet:………………………………………...
ajtószám ……………………………………...
hrsz:…………………………………………..
3. A sportegyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását tartalmazó tagjegyzék az alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt mellékletét képezi.
4.225 A sportegyesület honlapjának címe: ………………………………………………………………….
5.226 A sportegyesület logója és annak szöveges körülírása
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
II. A sportegyesület célja, tevékenysége
1.227 A sportegyesület célja: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.228 A sportegyesület tevékenysége:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.
III. A sportegyesület működésének időtartama
1.229 A sportegyesület működésének időtartama:
a) határozatlan.
b)230 határozott: …..…………. év ……..………………. hó …….... napjáig.
IV. Vagyoni hozzájárulás
1.231 A sportegyesület tagja a sportegyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben a sportegyesület részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást
a) nem teljesít.
b) köteles teljesíteni.
2.232 A pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje
2.1. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás minden tag részéről ……………………………….233 Ft, azaz ……………………………………………………………………………….234 forint.
2.2. Amennyiben a sportegyesület pénzforgalmi számlával rendelkezik, a pénzbeli vagyoni hozzájárulás a sportegyesület házipénztárába történő befizetésen kívül a sportegyesület pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel is teljesíthető.
2.3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítás esetén: a sportegyesület nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül egy összegben.
2.4. A pénzbeli vagyon hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítást követően, újonnan belépő tag tagsági jogviszonya keletkezése esetén: a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül egy összegben.
3.235 A sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon (induló tőke) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a közgyűlés (alakuló közgyűlés) állapítja meg.
V. Tagdíj
1.236 A sportegyesület tagjai tagdíj fizetésére
a) kötelesek.
b) nem kötelesek.
2.237 A tagdíj összege, esedékessége, megfizetésének módja
2.1. A tagdíj összegének, esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a közgyűlés (alakuló közgyűlés) hatásköre.
2.2. A sportegyesület alapításakor a tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követően kötelesek megfizetni.
2.3. A sportegyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjnak a tagsági jogviszonya keletkezésének időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni.
VI. A tagság
1. A sportegyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely
1.1. nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),
1.2. elfogadja a sportegyesület célját (céljait),
1.3. az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,
1.4. amennyiben az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően feltétel(ek)hez köti, a feltétel(ek)nek megfelel.
2.238 Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően
a) feltétel(ek)hez nem köti.
b) feltétel(ek)hez köti.
3.239 Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően az alábbi feltétel(ek)hez köti: …………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………...........................................................
VII. A tagsági jogviszony keletkezése
1. A sportegyesületi tagság az alapításkor a sportegyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
2. A sportegyesület alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
3. A belépési kérelmet a sportegyesülethez kell benyújtani. A közgyűlés legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével határoz a tagfelvételről.
4. A közgyűlés tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére.
5. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelmet előterjesztő részéről jogorvoslatnak nincs helye.
VIII. A tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony
a)240 a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása esetén.
b)241 a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén.
c)242 a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.
2.243 Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a teljesítésre.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a sportegyesületnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
3.244 Amennyiben a tag tagdíj fizetésére köteles, és tagdíjfizetési kötelezettségének az előírt időpontig nem tesz eleget, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell.
IX. A tagok jogaival összefüggő egyes rendelkezések
1.245 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát
a) meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.
b) kizárólag személyesen gyakorolhatja.
2.246Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
X. A sportegyesület döntéshozó szerve
1. A sportegyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.
2. A közgyűlés a sportegyesület tagjainak összességéből álló testület. A közgyűlés összehívására, lebonyolítására és döntéshozatalára jelen alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
3.1. az alapszabály módosítása;
3.2. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az alapszabály nem sorol az ügyvezetés hatáskörébe.
4. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit ülés tartása nélkül is hozhatja.
5. A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az ügyvezetéstől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ügyvezetés 2 napon belül dönt. Az ügyvezetés a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az ügyvezetés a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
XI. A sportegyesület ügyvezetése, képviselete
1.247 A sportegyesület ügyvezetését
a) a sportegyesület ügyvezetője
b) az elnökség
látja el.
2.1.248 A vezető tisztségviselő(k) megbízatása ………………… évre szól.
2.2.249 A vezető tisztségviselők
a) kizárólag a sportegyesület tagjai közül választhatók.
b) legfeljebb egyharmada választható a sportegyesület tagjain kívüli személyekből.
2.3. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre.
3.1.250 A sportegyesület törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.
3.2.251 A sportegyesület törvényes képviseletét
a) az elnökség elnöke
b) mindegyik elnökségi tag
c) az elnökség XI.4.3.2. pontban megjelölt tagja
látja el.
4. A sportegyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme
4.1.252 A sportegyesület ügyvezetője:
Név:...........................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve: ………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):253 ......................................................................
Székhely:254 .........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:255
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
Az ügyvezetői megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap
Az ügyvezető képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.256
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 257
4.2.258 A sportegyesület elnöksége259
4.2.1. Az elnökség elnöke:
Név: ...........................................................................................................................
Lakóhely : ...........................................................................................................................
Anyja születési neve :………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):260 ......................................................................
Székhely:261.........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy262
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap263
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap264
A képviseleti jog terjedelme: általános.265
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.266
4.2.2. Az elnökség tagja:
Név: ...........................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve:267 ………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):268 ......................................................................
Székhely:269.........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:270
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap271
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap272
4.2.3. 273 Az elnökség tagja:
Név: ...........................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve:274 ………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):275 ......................................................................
Székhely:276.........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:277
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap278
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap279
4.3. Az elnökségi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának terjedelme, módja
4.3.1.280 A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános.
4.3.2.281 A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának módja
4.3.2.1. Az önálló képviseletre jogosult elnökségi tag/tagok:
Név: ................................................................................................................................
Név: .................................................................................................................................
Név:282 …………………………………………………………………………………….
4.3.2.2. Az együttes képviseleti joggal rendelkező elnökségi tagok:283
a) Név: .............................................................................................................................
és
Név: 284 ..................................................................................................................................
együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.
b) Név: ..........................................................................................................................
és
Név:285 ..................................................................................................................................
együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.
5. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:
5.1. a sportegyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
5.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
5.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
5.4. a sportegyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
5.5. a sportegyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
5.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és a sportegyesület szerveinek értesítése;
5.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
5.8. részvétel a közgyűlésen, és válaszadás a sportegyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
5.9. a tagság nyilvántartása;
5.10. a sportegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
5.11. a sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
5.12. a sportegyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
5.13. a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag tagjegyzékből (tagnyilvántartásból) történő törlése;
5.14. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
6. Az elnökség ülésezési rendjére és döntéshozatalára az általa elfogadott ügyrend irányadó.
XII. Felügyelőbizottság
1.286 A sportegyesületnél felügyelőbizottság létrehozására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
2.287 A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..............................................................................................................................
Lakóhely: .........................................................................................................................
A megbízatás288
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:289 ……….……év ……………... hó …… nap
Név: ...............................................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................
A megbízatás290
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:291 ……….……év ……………... hó …… nap
Név:292 .............................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................
A megbízatás293
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:294 ……….……év ……………... hó …… nap
XIII. Záró rendelkezések
1. Jognyilatkozatok megtételének módja
1.1. A sportegyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot – ha a Ptk.-ból más nem következik – írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a sportegyesület határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.
1.2.295 Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat
a) postai úton történő elküldésével.
b) elektronikus levélben történő elküldésével.
c)296 érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.
1.3. Igazolható módon történő közlés
1.3.1.297 Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
1.3.2.298 Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
1.3.3.299 Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.
2. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, és a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.
Kelt: …..........................................., ……………… év. …............................ hó ……………... napján
…………………………………………………………………………………………………………
a sportegyesület képviselőjének vagy képviselőinek aláírása300
A tagjegyzék 2.1. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása 301……………………………………………….
A tagjegyzék 2.2. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.3. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.4. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.5. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.6. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.7. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.8. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.9. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása………………………………………………….
A tagjegyzék 2.10. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása…………………………………………………
Előttünk, mint tanúk előtt:302
Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:
Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
aláírása:
Ellenjegyezte: 303

12. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Az alapítvány alapító okiratának mintaokirata
ALAPÍTÓ OKIRAT
Alulírott alapító/alapítók304 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései alapján mintaokirat305 alkalmazásával a következő tartalommal állapítja meg/fogadják el306 az alábbi alapítvány307
a) alapító okiratát.
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
I. Az alapítvány alapítója
1. Az alapítvány alapítója
1.1.
Név: .............................................................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Székhely:308 ......................................................................................................................................
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:309 ………………………………………………………………
Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:310
.......................................................................................................................................................
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:311 ………………………………………………………………
1.2.312
Név: .............................................................................................................................................
Lakóhely:.....................................................................................................................................
Székhely:313 ......................................................................................................................................
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:314 ………………………………………………………………
Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:315
.......................................................................................................................................................
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:316 ………………………………………………………………
II. Alapítói jogok gyakorlása több alapító esetén317
1. Az alapítók az alapítói jogokat együttesen gyakorolják.
2. Több alapító esetén alapítón az alapítói jogok II.1. pont szerinti gyakorlóit kell érteni.
3. Az alapítói jogok együttes gyakorlása esetén valamennyi jognyilatkozat tekintetében mindegyik alapítónak nyilatkoznia kell. Ha valamelyik alapító nyilatkozata hiányzik, a többi alapító nem jogosult eljárni. Az alapítók határozataikat egyhangúlag hozzák. Az alapítók által hozott határozatokat minden alapítónak alá kell írnia.
III. Az alapítvány neve, székhelye
1. Az alapítvány neve: …............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
2.318 Az alapítvány rövidített neve: ……………………………………………………………………
3.319Az alapítvány magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése:
………………………………………………………………………………………………………….
4. Az alapítvány székhelye:
irányítószám:…………………………………..
község, város: …………………………………
közterület neve:……………………………….
közterület típusa: ……………………………..
házszám:………………………………………
lépcsőház:……………………………………..
emelet:………………………………………...
ajtószám: ……………………………………...
hrsz:…………………………………………..
5.320 Az alapítvány honlapjának címe: ………………………………………………………………….
IV. Az alapítvány célja, tevékenysége
1.321 Az alapítvány célja:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.322 Az alapítvány tevékenysége:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.323 Az alapítvány gazdasági tevékenysége és a gazdasági tevékenység folytatásának keretei:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
V. Az alapítvány működésének időtartama
1.324 Az alapítvány működésének időtartama:
a) határozatlan.
b)325 határozott: …..…………. év ……..………………. hó …….... napjáig.
VI. Az alapító által az alapítványnak juttatott vagyon tárgya, értéke, az alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja, ideje
1.
Alapító neve:…………………………………………………………………………………………..
Vagyoni juttatás tárgya:
a) pénz:……………..……………326 Ft, azaz……………………………………………….…327forint.
A nyilvántartási kérelem benyújtásáig alapítványra ruházandó, a működés megkezdéséhez szükséges összeg: …………………………...328 Ft, azaz ………………………………………………….329 forint.
A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje:
……………. év …………………. hó …………… napja, de legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.
A vagyon alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja:330
aa) az alapítvány pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési vagy pénzforgalmi számlájára.
ab) ügyvédi letétbe helyezés.
ac) bírósági letétbe helyezés.
ad) bizalmi őrzésbe adás közjegyzőnél.
b)331 nem pénzbeli vagyonrendelés
megnevezése: …………………………………………………………………………………………
értéke…………………………332Ft, azaz ……………………………………………………333 forint.
A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje:
……………. év …………………. hó …………… napja, de legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.
2.334
Alapító neve:…………………………………………………………………………………………..
Vagyoni juttatás tárgya:
a) pénz:……………..……………335 Ft, azaz……………………………………………….…336forint.
A nyilvántartási kérelem benyújtásáig alapítványra ruházandó, a működés megkezdéséhez szükséges összeg: …………………………...337 Ft, azaz ………………………………………………….338 forint.
A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje:
……………. év …………………. hó …………… napja, de legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.
A vagyon alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja:339
aa) az alapítvány pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési vagy pénzforgalmi számlájára.
ab) ügyvédi letétbe helyezés.
ac) bírósági letétbe helyezés.
ad) bizalmi őrzésbe adás közjegyzőnél.
b)340 nem pénzbeli vagyonrendelés
megnevezése: …………………………………………………………………………………………
értéke…………………………341Ft, azaz ……………………………………………………342 forint.
A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje:
……………. év …………………. hó …………… napja, de legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.
VII. Csatlakozás az alapítványhoz
1.343 Az alapító a nyilvántartásba vett alapítványhoz történő csatlakozást
a) kizárja.
b) lehetővé teszi.
2.344 Az alapítványhoz történő csatlakozás feltételei
2.1. A nyilvántartásba vett alapítványhoz az alapítvány fennállása alatt bármely hazai vagy külföldi természetes személy és – alapítvány kivételével – jogi személy az általa meghatározott vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért.
2.2. A csatlakozási kérelmet az alapítványhoz kell benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról az alapítvány kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs.
2.3.345 A csatlakozó alapítói jogokat
a) gyakorolhat.
b) nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
VIII. Az alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása
1.346 Az alapító okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására
a) az alapítvány alapításkori vagyona és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítvány számlájára érkező készpénzadomány teljes összege, a természetben nyújtott adomány teljes egésze
b)347 az alapítvány alapításkori vagyonának ……%-a és a vagyon hozadékának …….%-a, továbbá az alapítást követően az alapítvány számlájára érkező készpénzadomány ………%-a, a természetben nyújtott adomány ………..%-a
fordítható.
2. Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik. Az alapítvány vagyonának felhasználása során a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
3. Az alapító és a csatlakozó348 az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó349 jogutódjára is.
IX. Az alapítvány ügyvezető szerve
1.350 Az alapítvány ügyvezető szerve:
a) a kuratórium.
b) a kurátor.
2.351 A kurátorra a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
3. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.
4. A kuratóriumi tagság keletkezésére vonatkozó szabályok
4.1.352 Az alapító a kuratórium elnöke kijelölésének jogát
a) fenntartja.
b) nem tartja fenn, a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.
4.2. A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki.
4.3. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség kijelölt személy általi elfogadásával jön létre.
5.353 Az alapítvány kurátora, képviseleti jogosultsága gyakorlásának módja, terjedelme:
Név:.....................................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………
A megbízatás354
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap355
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
6.356 A kuratórium tagjai, képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme
6.1. A kuratórium …………..357 személyből áll. A kuratórium tagja a kuratórium elnöke és kuratóriumi tagok.
6.2. A kuratórium elnöke:
Név:.....................................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):358 ......................................................................
Székhely:359 .........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:360
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás361
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap362
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
6.3.1. A kuratórium tagja:
Név:.....................................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):363 ......................................................................
Székhely:364 .........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:365
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás366
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap367
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
6.3.2368 A kuratórium tagja:
Név:.....................................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):369 ......................................................................
Székhely:370 .........................................................................................................................
Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy:371
neve:……………………………………………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
anyja születési neve: ...................................................................................................................
A megbízatás372
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta: …………………..év …………………. hó …… nap373
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
6.4.374 A kuratóriumi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának módja
6.4.1. Az önálló képviseletre jogosult kuratóriumi tag/tagok:
Név: ................................................................................................................................
Név:375 .................................................................................................................................
Név:376 …………………………………………………………………………………….
6.4.2.377 Az együttes képviseleti joggal rendelkező kuratóriumi tagok:
a) Név: .............................................................................................................................
és
Név: 378 ..................................................................................................................................
együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.
b) Név: ..........................................................................................................................
és
Név:379 ..................................................................................................................................
együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.
7. A kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok
7.1. Megszűnik a kuratóriumi tagság:
7.1.1.380 a megbízás időtartamának lejártával;
7.1.2. visszahívással;
7.1.3. lemondással;
7.1.4. a kuratóriumi tag halálával;
7.1.5. a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
7.1.6. a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
7.2. A kuratórium határozatlan időre kinevezett tagját az alapítói jogok gyakorlója bármikor visszahívhatja. A kuratórium határozott időre kinevezett tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatja vissza az alapítói jogok gyakorlója.
7.3. A kuratóriumi tag megbízatásáról az alapítványhoz címzett, az alapítói jogok gyakorlójához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
8. A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
8.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
8.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
8.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
8.4. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
9. A kuratóriumi tagsági díjazás szabályai
9.1. A kuratórium tagjai381
a) díjazásban nem részesülnek, készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt nem tarthatnak.
b) díjazásban nem részesülnek, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
c) díjazásban részesülnek, igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
9.2.382 A kuratóriumi tagok díjazásának, igazolt készkiadásaik és költségeik megtérítésének szabályait a kuratórium állapítja meg azzal, hogy az alapító383
a) a tiszteletdíj, az igazolt készkiadás és költségek megtérítése tekintetében kikötést nem tesz.
b)384 a tiszteletdíj legmagasabb összegére vonatkozóan az alábbi kikötést teszi:
………………………………………………………………………………………………………….
c)385 az igazolt készkiadás és költségek megtérítése tekintetében az alábbi kikötést teszi:
…………………………………………………………………………………………………………..
10. A kuratórium feladatkörébe tartozik:
10.1. az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz- és feltételrendszer megteremtése;
10.2. gazdálkodás az alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése;
10.3. döntés az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról;
10.4. döntés az alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról;
10.5. legalább évente egyszer beszámolás az alapítónak az alapítvány működéséről;
10.6. munkáltatói jogok gyakorlása az alapítvány munkavállalói felett;
10.7. az alapítvány napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
10.8. a beszámolók előkészítése;
10.9. az éves költségvetés elkészítése;
10.10. a kuratórium határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
10.11. az alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
10.12. az alapítványt érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
10.13. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapító okirat a hatáskörébe utal.
11. A kuratórium működése
11.1.386A kuratórium ülésezési rendjére és döntéshozatalára
a) az általa elfogadott ügyrend irányadó.
b) az alapító okirat rendelkezései irányadóak.
11.2.387 A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az alapítvány székhelyére hívja össze.
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, a kuratórium ülését bármely kuratóriumi tag összehívhatja.
Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a kuratóriumi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A kuratórium határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
A kuratórium határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott kuratóriumi tagok több mint a fele, de legalább két tag jelen van. Két kuratóriumi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
A kuratórium ülése388
a) nem nyilvános.
b) nyilvános.
Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet.
Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök ír alá, és az erre megválasztott, jelen lévő kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
X. Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén
1.389 Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja,
a)390 az alapító által az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy:
Név: .............................................................................................................................................
Lakóhely:391 .....................................................................................................................................
Székhely:392 ......................................................................................................................................
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:393 ………………………………………………………………
Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:394
.......................................................................................................................................................
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:395 ………………………………………………………………
b) az alapító az alapító okiratban nem jelöl ki az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyt.
2.396 Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, és az alapító az alapító okiratban alapítói jogok gyakorlására jogosult személyt nem jelölt ki, az alapítói jogok gyakorlására a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
XI. Felügyelőbizottság
1.397 Az alapítványnál felügyelőbizottság létrehozására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
2.398 A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..............................................................................................................................
Lakóhely: .........................................................................................................................
A megbízatás399
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:400 ……….……év ……………... hó …… nap
Név: ...............................................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................
A megbízatás401
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:402 ……….……év ……………... hó …… nap
Név:403 .............................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................
A megbízatás404
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……….……év ……………... hó …… nap
A megbízatás lejárta:405 ……….……év ……………... hó …… nap
XII. Záró rendelkezések
1. Jognyilatkozatok megtételének módja
1.1. Az alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatot – ha a Ptk.-ból más nem következik – írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az alapítvány szerve vagy az alapító határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.
1.2.406 Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat
a) postai úton történő elküldésével.
b) elektronikus levélben történő elküldésével.
c)407 érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.
1.3. Igazolható módon történő közlés
1.3.1.408 Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
1.3.2.409 Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
1.3.3.410 Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.
2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Kelt: …............................................., ……….…… év ….......................... hó …………. napján
……………………………………………………………………………….
aláírás411
Előttünk, mint tanúk előtt:412
Tanú neve:    Tanú neve:
Lakcíme:    Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:
Aláírása:    Aláírása:
Ellenjegyezte:413

13. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Vezető tisztségviselői nyilatkozat mintaokirata

Alapítvány

Nyilatkozat414

(Vezető tisztségviselő)

1. A nyilatkozó személy adatai

Név: ...........................................................................................................................

Lakóhely:415...........................................................................................................................

Anyja születési neve:416………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):417 ......................................................................

Székhely418: .........................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy419

neve:…………………………………………………………………………………………

lakóhelye:……………………………………………………………………………………

anyja születési neve: ...............................................................................................................

2. Az alapítvány neve, székhelye:

…..............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

3. A tisztség megnevezése: ……………………………………………………………………………

4. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott alapítványban a 3. pontban megjelölt tisztséget elfogadom.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Nem vagyok az alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója.

Kijelentem, hogy420

a) az alapítvány alapítója vagyok.

b) az alapítvány alapítójának közeli hozzátartozója vagyok.

c) nem vagyok az alapítvány alapítója vagy annak közeli hozzátartozója.

Az alapítvány alapító okiratát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapító okirat szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.

Kelt: ………………………………….., ………… év …………. hó ………. nap

……………………………………………………………

aláírás421

Előttünk, mint tanúk előtt:422

Tanú neve:    Tanú neve:

Lakcíme:    Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:

Aláírása:    Aláírása:

Ellenjegyezte:423

14. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Felügyelőbizottsági tag nyilatkozatának mintaokirata

Alapítvány

Nyilatkozat424

(Felügyelőbizottsági tag)

1.A nyilatkozó személy adatai

Név: ...........................................................................................................................

Lakóhely: ...........................................................................................................................

Anyja születési neve:………………………………………………………………………

2. Az alapítvány neve, székhelye:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

3. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott alapítványban (továbbiakban: alapítvány) a felügyelőbizottsági tag tisztséget elfogadom.

Nagykorú vagyok, cselekvőképességem a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozva nincs.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Kijelentem, hogy sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője az alapítványnak.

Kijelentem, hogy nem vagyok az alapítvány kedvezményezettje, sem annak közeli hozzátartozója.

Kijelentem, hogy425

a) az alapítvány alapítója vagyok.

b) az alapítvány alapítójának közeli hozzátartozója vagyok.

c) nem vagyok az alapítvány alapítója vagy annak közeli hozzátartozója.

Az alapítvány alapító okiratát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapító okirat szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.

Kelt: ………………………………….., ………… év …………. hó ………. nap

……………………………………………………………

a nyilatkozó személy aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:426

Tanú neve:    Tanú neve:

Lakcíme:    Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:

Aláírása:    Aláírása:

Ellenjegyezte:427

15. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Székhelyhasználat jogcímét igazoló mintaokirat

Alapítvány

Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről428

1. Az alapítvány neve:………………………………………………………………………..

2. A székhelyhasználatot engedélyező személy

2.1.429

Név: ...........................................................................................................................................

Lakóhely:430...................................................................................................................................

Anyja születési neve:431………………………………………………………………………………..

Székhely:432 ......................................................................................................................................

Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám:433 ………………………………………………………...

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:434

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:435 ………………………………………………………………

Az engedélyezéssel érintett tulajdoni hányad:……………………………………………………….

A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó jogcím:436

a) tulajdonos

b) haszonélvező

c) bérlő

d) egyéb437:……………………………………………………………………………………………….

3. Az ingatlan adatai

irányítószám:………………

község, város: ………………………………………………………………………….

közterület neve:………………………………………………………………………..

közterület típusa: ………………………………………………………………………

házszám:………………………………………………………………………………..

lépcsőház:…………………

emelet:…………………….

ajtószám: …………………

helyrajzi szám:………………………………………………………………………….

4.438 A székhelyhasználat jogcímének megnevezése:

a) bérlet

b) szívességi használat

c) egyéb:439………………………………………………………………………………………………

5. A székhelyhasználatot engedélyező személy/személyek nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 3. pontban körülírt ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használatának engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megnevezett alapítvány az ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban az alapítvány szervei által hozott határozatokat hirdetményként kifüggessze.

Kelt: ………………………………….., ………………év …………… hó …………… nap

……………………………………………………………………………………..

aláírás440

Előttünk, mint tanúk előtt:441

Tanú neve:    Tanú neve:

Lakcíme:    Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:

Aláírása:    Aláírása:

Ellenjegyezte:442

16. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat okiratmintája

Alapítvány

Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről443

1.444 A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy adatai

Név: ............................................................................................................................................

Lakóhely:445 ..................................................................................................................................

Anyja születési neve:446 ………………………………………………………………………….

Székhely:447 ......................................................................................................................................

Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám:448 ………………………………………………………...

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése:449

.......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye:450 ………………………………………………………………

2.451 A névhasználat, elnevezés használata engedélyezésének jogcíme:

a) jogosult

b) jogosult örököse

c) jogosult jogutóda

d)452 egyéb: ……………………………………………………………………………….

3. Az alapítvány neve, székhelye

…...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

4. A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy nyilatkozata

Hozzájárulok ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt alapítvány a nevében a/az

……………………………………………………………………………………………………………

nevet/elnevezést453 használja.

Kelt: …………………………………, ………… év ………… hó ………….. nap

……………………………………………………………………………………………………

aláírás454

Előttünk, mint tanúk előtt:455

Tanú neve:    Tanú neve:

Lakcíme:    Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:    Személyi igazolvány száma:

Aláírása:    Aláírása:

Ellenjegyezte:456

1

Az alapszabály szövege csak ott
és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület esetében nem volt szükség.

2

Csak egy lehetőség választható.

3

Szükség esetén kitöltendő.

4

Szükség esetén kitöltendő.

5

Szükség esetén kitöltendő.

6

Szükség esetén bővíthető.

7

Szükség esetén bővíthető.

8

Csak egy lehetőség választható.

9

Választása esetén kitöltése kötelező.

10

Csak egy lehetőség választható.

11

IV.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó, kitöltendő.

12

Számmal jelölendő.

13

Betűvel jelölendő.

14

IV.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

15

Csak egy lehetőség választható.

16

V.1. a) pont választása esetén alkalmazása kötelező.

17

Csak egy lehetőség választható.

18

VI.2. b) pont választása esetén kitöltendő. Bővíthető.

19

A IV.1. b) pont választása esetén a VIII.1. a) pont önmagában, és az V.1. a) pont választása esetén a VIII.1. b) pont mellett is választható. A VIII.1. c) pont választása esetén nem választható.

20

V.1. a) pont választása esetén a VIII.1. b) pont önmagában, és a IV.1. b) pont választása esetén a VIII.1. a) pont mellett is választható.
A VIII.1. c) pont választása esetén nem választható.

21

VIII.1. a) vagy b) pont választása esetén nem választható.

22

VIII.1. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

23

VIII.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

24

Csak egy lehetőség választható.

25

IX.1. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

26

Csak egy lehetőség választható.

27

Csak egy lehetőség választható.

28

Számmal kitöltendő.

29

Csak egy lehetőség választható.

30

XI.1. a) pont választása esetén alkalmazása kötelező.

31

XI.1. b) pont választása esetén alkalmazandó, csak egy lehetőség választható.

32

XI.1. a) pont választása esetén kitöltése kötelező.

33

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

34

Jogi személy esetén kell kitölteni.

35

Jogi személy esetén kell kitölteni.

36

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

37

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

38

XI.1. b) pont választása esetén kitöltése kötelező.

39

Ptk. 3:78. § (1) Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú elnökség felállítását írja elo.

40

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

41

Jogi személy esetén kell kitölteni.

42

Jogi személy esetén kell kitölteni.

43

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

44

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

45

XI.3.2. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

46

XI.3.2. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

47

Akkor kell kitölteni, ha az elnökség tagja az egyesület képviseletére jogosult.

48

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

49

Jogi személy esetén kell kitölteni.

50

Jogi személy esetén kell kitölteni.

51

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

52

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

53

Háromnál több tagú elnökség esetén 4.2.4. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

54

Akkor kell kitölteni, ha az elnökség tagja az egyesület képviseletére jogosult.

55

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

56

Jogi személy esetén kell kitölteni.

57

Jogi személy esetén kell kitölteni.

58

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

59

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

60

XI.3.2. b) vagy XI.3.2. c) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

61

XI.3.2. b) vagy XI.3.2. c) pont választása esetén kitöltendő a képviseleti jog gyakorlásának legalább egy módja.

62

Szükség esetén bővíthető.

63

Szükség esetén bővíthető.

64

Szükség esetén bővíthető.

65

Szükség esetén bővíthető.

66

Csak egy lehetőség választható. Ptk. 3:82. (1) bekezdés: Kötelező felügyelobizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz fot meghaladja. Az alapszabály ettol eltéro rendelkezése semmis.

67

XII.1. a) pont választása esetén kitöltése kötelező.

68

Csak egy lehetőség választható.

69

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

70

Csak egy lehetőség választható.

71

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

72

Háromnál több tagú felügyelobizottság esetén bővíthető.

73

Csak egy lehetőség választható.

74

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

75

Több lehetőség választható azzal, hogy a c) pont önmagában nem választható.

76

Önmagában nem választható. Választása esetén XIII. 1.2. a) és b) pontok közül legalább az egyiket meg kell jelölni.

77

XIII.1.2. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

78

XIII.1.2. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

79

XIII.1.2. c) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

80

Szükség esetén kitöltendő.

81

Alakuló ülés tartása esetén az alapszabályban kijelölt képviselő(k) írja alá az alapszabályt, a képviseleti jog gyakorlásának módjához igazodóan önállóan vagy képviselőtársával együttesen. Szükség esetén bővíthető.

82

Ha alakuló ülés tartására nem került sor, akkor valamennyi alapító tagnak alá kell írnia az alapszabályt, mert az egységes akaratelhatározás ebben nyilvánul meg. Szükség esetén bővíthető a tagjegyzék sorszámának megjelölése mellett.

83

Kitöltendő az aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

84

Szükség esetén kitöltendő.

85

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

86

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

87

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tag esetén kell kitölteni.

88

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tag esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám.

89

Akkor kell kitölteni, ha a tag jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy cselekvőképességet részlegesen, egyesületben tagként történő részvétel körében korlátozó gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

90

Több képviselő esetén bővíthető.

91

Alapító tag vagy képviselője aláírása. Több képviselő esetén bővíthető.

92

Szükség esetén 2.11. sorszámtól folyamatos számozással bővíthető.

93

Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont). A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

94

Számmal kitöltendő.

95

Számmal kitöltendő.

96

Számmal kitöltendő.

97

Számmal kitöltendő.

98

Csak egy lehetőség választható.

99

Számmal kitöltendő.

100

Csak egy lehetőség választható.

101

Akkor kell szavazásra bocsátani, ha az egyesület/sportegyesület ügyvezetését ügyvezető látja el.

102

Szükség esetén bővíthető. Az ügyvezetőnek jelölt személy/személyek nevét kell feltüntetni.

103

Több ügyvezetőnek jelölt személy esetén akként bővíthető, hogy a szavazás eredményét jelöltenként kell feltüntetni.

104

Az ügyvezető nevét kell feltüntetni.

105

Akkor kell szavazásra bocsátani, ha az egyesület/sportegyesület ügyvezetését elnökség látja el.

106

Szükség esetén bővíthető. Az elnöknek jelölt személy/személyek nevét kell feltüntetni.

107

Több elnöknek jelölt személy esetén akként bővíthető, hogy a szavazás eredményét jelöltenként kell feltüntetni.

108

Az elnök nevét kell feltüntetni.

109

Szükség esetén bővíthető. Az elnökségi tagoknak jelölt személyek nevét kell feltüntetni.

110

Bővíthető. A szavazás eredményét jelöltenként kell feltüntetni.

111

Az elnökségi tagok nevét kell feltüntetni. Bővíthető.

112

Akkor kell szavazásra bocsátani, ha az egyesület/sportegyesület felügyelőbizottságot hoz létre.

113

Szükség esetén bővíthető. A felügyelőbizottsági tagnak jelölt személyek nevét kell feltüntetni.

114

Bővíthető. A szavazás eredményét jelöltenként kell feltüntetni.

115

A felügyelőbizottsági tag nevét kell feltüntetni. Bővíthető.

116

Számmal kitöltendő.

117

Akkor kell szavazásra bocsátani, ha az egyesület/sportegyesület tagjai az alapszabály rendelkezése alapján tagdíj fizetésére kötelesek.

118

Szükség esetén bővíthető.

119

Szükség esetén bővíthető.

120

Szükség esetén bővíthető.

121

Bővíthető. A szavazás eredményét javaslatonként kell feltüntetni.

122

Akkor kell szavazásra bocsátani, ha az egyesület/sportegyesület tagjai az alapszabály rendelkezése alapján az alapításkor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítenek az egyesület/sportegyesület részére.

123

Szükség esetén bővíthető.

124

Bővíthető. A szavazás eredményét javaslatonként kell feltüntetni.

125

Bővíthető.

126

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

127

Szükség esetén 5.11. sorszámtól folyamatos számozással bővíthető.

128

Természetes személy alapító tag esetén kell kitölteni.

129

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapító tag esetén kell kitölteni.

130

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapító tag esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám.

131

Akkor kell kitölteni, ha az alapító tag jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy cselekvőképességet részlegesen, egyesületi közgyűlésen történő részvétel körében korlátozó gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

132

Több képviselő esetén bővíthető.

133

Alapító tag vagy képviselője aláírása.

134

Szükség esetén 5.11. sorszámtól folyamatos számozással bővíthető.

135

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

136

Természetes személy esetén kell kitölteni.

137

Természetes személy esetén kell kitölteni.

138

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

139

Jogi személy esetén kell kitölteni.

140

Jogi személy esetén kell kitölteni.

141

Csak egy lehetőség választható.

142

Csak akkor választható, ha az alapszabály lehetővé teszi, hogy a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.

143

A nyilatkozatot tevő természetes személy, vagy jogi személy képviselőjének aláírása.

144

Kitöltendő az aláírás/aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

145

Szükség esetén kitöltendő.

146

Kitöltése kötelező, amennyiben az alapszabály mintaokirattal létrehozott egyesületnél/sportegyesületnél felügyelőbizottság működik. A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

147

Csak egy lehetőség választható.

148

Kitöltendő az aláírás valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

149

Kitöltendő, amennyiben nem az egyesület/sportegyesület a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa. Ha az egyesület/sportegyesület a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa, a tulajdonjogát igazoló okirat másolatát kell a nyilvántartásba vétel/változásbejegyzés iránti kérelemhez csatolnia. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (1a) bekezdés). A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

150

Szükség esetén 2.2. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

151

Természetes személy esetén kell kitölteni.

152

Természetes személy esetén kell kitölteni.

153

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

154

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

155

Akkor kell kitölteni, ha a székhelyhasználatot engedélyező személy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy cselekvőképességet részlegesen, az ingatlannal való rendelkezés körében korlátozó gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

156

Több képviselő esetén bővíthető.

157

Csak egy lehetőség választható.

158

Választása esetén kitöltendő.

159

Csak egy lehetőség választható.

160

Választása esetén kitöltendő.

161

A székhelyhasználatot engedélyező személy/személyek vagy képviselő/képviselők aláírása. Szükség esetén bővíthető.

162

Kitöltendő az aláírás/aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

163

Szükség esetén kitöltendő.

164

Kitöltése a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben kötelező. A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

165

Szükség esetén 1.2. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

166

Természetes személy esetén kell kitölteni.

167

Természetes személy esetén kell kitölteni.

168

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

169

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

170

Akkor kell kitölteni, ha a név, elnevezés használatát engedélyező személy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy a tárgybeli engedélyezést érintően cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

171

Több képviselő esetén bővíthető.

172

Szükség esetén 2.2. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

173

Csak egy lehetőség választható.

174

Választása esetén kitöltendő.

175

Csak egy lehetőség választható.

176

A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy/személyek vagy képviselő/képviselők aláírása. Szükség esetén bővíthető.

177

Kitöltendő az aláírás/aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

178

Szükség esetén kitöltendő.

179

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

180

Csak egy lehetőség választható.

181

Csak egy lehetőség választható.

182

Csak egy lehetőség választható.

183

8. b) pont választása esetén alkalmazandó.

184

Csak egy lehetőség választható.

185

9.1. a) pont választása esetén alkalmazandó. Csak egy lehetőség választható.

186

9.1. a) pont választása esetén alkalmazandó, számmal kitöltendő.

187

Csak egy lehetőség választható.

188

Szükség esetén 10.5. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

189

A napirendi pontok számával jelölendő, szükség esetén bővíthető.

190

A napirendi pontok számával jelölendő, szükség esetén bővíthető.

191

Akkor kell szavazásra bocsátani, ha valamelyik napirendi pont közlése nem volt szabályszerű.

192

Szükség esetén 11.3.2. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

193

Csak egy lehetőség választható.

194

Számmal kitöltendő.

195

Csak egy lehetőség választható.

196

Csak egy lehetőség választható.

197

Akkor kell szavazásra bocsátani, ha kérelem érkezett napirend kiegészítése tárgyában a közgyűlést összehívó szervhez vagy személyhez, és a közgyűlést összehívó szerv vagy személy a napirend kiegészítése iránti kérelmet elutasította, vagy a kérelem tárgyában nem döntött. (Ptk. 3:73. § (1) és (2) bekezdés).

198

Szükség esetén 11.4.2. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

199

Csak egy lehetőség választható.

200

Számmal kitöltendő.

201

Csak egy lehetőség választható.

202

Számmal kitöltendő.

203

Szükség esetén 13.2. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

204

Szükség esetén bővíthető.

205

Szükség esetén kitöltendő. Bővíthető.

206

Szükség esetén bővíthető.

207

Csak egy lehetőség választható.

208

Számmal kitöltendő. Több javaslat esetén akként bővíthető, hogy a szavazás eredményét javaslatonként kell feltüntetni.

209

Szükség esetén bővíthető.

210

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

211

Csak egy lehetőség választható.

212

Szükség esetén 5.11. sorszámtól folyamatos számozással bővíthető.

213

Csak egy lehetőség választható.

214

Természetes személy esetén kell kitölteni.

215

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

216

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám.

217

Akkor kell kitölteni, ha a jelen lévő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy cselekvőképességet részlegesen, egyesületi közgyűlésen történő részvétel körében korlátozó gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

218

Több képviselő esetén bővíthető.

219

Jelenlévő vagy képviselője aláírása.

220

Szükség esetén 5.11. sorszámtól folyamatos számozással bővíthető.

221

Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott sportegyesület esetében nem volt szükség.

222

Csak egy lehetőség választható.

223

Szükség esetén kitöltendő.

224

Szükség esetén kitöltendő.

225

Szükség esetén kitöltendő.

226

Szükség esetén kitöltendő. Bővíthető.

227

Szükség esetén bővíthető.

228

Szükség esetén bővíthető.

229

Csak egy lehetőség választható.

230

Választása esetén kitöltése kötelező.

231

Csak egy lehetőség választható.

232

IV.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó, kitöltendő.

233

Számmal jelölendő.

234

Betűvel jelölendő.

235

IV.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

236

Csak egy lehetőség választható.

237

V.1. a) pont választása esetén alkalmazása kötelező.

238

Csak egy lehetőség választható.

239

VI.2. b) pont választása esetén kitöltendő. Bővíthető.

240

A IV.1. b) pont választása esetén a VIII.1. a) pont önmagában, és az V.1. a) pont választása esetén a VIII.1. b) pont mellett is választható. A VIII.1. c) pont választása esetén nem választható.

241

V.1. a) pont választása esetén a VIII.1. b) pont önmagában, és a IV.1. b) pont választása esetén a VIII.1. a) pont mellett is választható. A VIII.1. c) pont választása esetén nem választható.

242

VIII.1. a) vagy b) pont választása esetén nem választható.

243

VIII.1. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

244

VIII.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

245

Csak egy lehetőség választható.

246

IX.1. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

247

Csak egy lehetőség választható.

248

Számmal kitöltendő.

249

Csak egy lehetőség választható.

250

XI.1. a) pont választása esetén alkalmazása kötelező.

251

XI.1. b) pont választása esetén alkalmazandó, csak egy lehetőség választható.

252

XI.1. a) pont választása esetén kitöltése kötelező.

253

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

254

Jogi személy esetén kell kitölteni.

255

Jogi személy esetén kell kitölteni.

256

XI.1. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

257

XI.1. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

258

XI.1. b) pont választása esetén kitöltése kötelező.

259

Ptk. 3:78. § (1) Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú elnökség felállítását írja elo.

260

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

261

Jogi személy esetén kell kitölteni.

262

Jogi személy esetén kell kitölteni.

263

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

264

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

265

XI.3.2. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

266

XI.3.2. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

267

Akkor kell kitölteni, ha az elnökség tagja a sportegyesület képviseletére jogosult.

268

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

269

Jogi személy esetén kell kitölteni.

270

Jogi személy esetén kell kitölteni.

271

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

272

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

273

Háromnál több tagú elnökség esetén 4.2.4. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

274

Akkor kell kitölteni, ha az elnökség tagja a sportegyesület képviseletére jogosult.

275

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

276

Jogi személy esetén kell kitölteni.

277

Jogi személy esetén kell kitölteni.

278

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

279

XI.2.1. pontnak megfelelően kitöltendő.

280

XI.3.2. b) vagy XI.3.2. c) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

281

XI.3.2. b) vagy XI.3.2. c) pont választása esetén kitöltendő a képviseleti jog gyakorlásának legalább egy módja.

282

Szükség esetén bővíthető.

283

Szükség esetén bővíthető.

284

Szükség esetén bővíthető.

285

Szükség esetén bővíthető.

286

Csak egy lehetőség választható. Ptk. 3:82. (1) bekezdés: Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja. Az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.

287

XII.1. a) pont választása esetén kitöltése kötelező.

288

Csak egy lehetőség választható.

289

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

290

Csak egy lehetőség választható.

291

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

292

Háromnál több tagú felügyelőbizottság esetén bővíthető.

293

Csak egy lehetőség választható.

294

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

295

Több lehetőség választható azzal, hogy a c) pont önmagában nem választható.

296

Önmagában nem választható. Választása esetén XIII. 1.2. a) és b) pontok közül legalább az egyiket meg kell jelölni.

297

XIII.1.2. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

298

XIII.1.2. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

299

XIII.1.2. c) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

300

Alakuló ülés tartása esetén az alapszabályban kijelölt képviselő(k) írja alá az alapszabályt, a képviseleti jog gyakorlásának módjához igazodóan önállóan vagy képviselőtársával együttesen. Szükség esetén bővíthető.

301

Ha alakuló ülés tartására nem került sor, akkor valamennyi alapító tagnak alá kell írnia az alapszabályt, mert az egységes akaratelhatározás ebben nyilvánul meg. Szükség esetén bővíthető a tagjegyzék sorszámának megjelölése mellett.

302

Kitöltendő az aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

303

Szükség esetén kitöltendő.

304

Csak egy lehetőség választható.

305

Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott alapítvány esetében nem volt szükség.

306

Csak egy lehetőség választható.

307

Csak egy lehetőség választható.

308

Jogi személy esetén kell kitölteni.

309

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám.

310

Akkor kell kitölteni, ha az alapító jogi személy, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy cselekvőképességet részlegesen, alapítvány alapítása körében korlátozó gondokság alatt áll.
A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

311

Több képviselő esetén bővíthető.

312

Szükség esetén kitöltendő. Több alapító esetén 1.3. sorszámtól folyamatos számozással bővíthető.

313

Jogi személy esetén kell kitölteni.

314

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám.

315

Akkor kell kitölteni, ha az alapító jogi személy, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy cselekvőképességet részlegesen, alapítvány alapítása körében korlátozó gondokság alatt áll.
A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

316

Több képviselő esetén bővíthető.

317

Több alapító esetén kötelezően alkalmazandó.

318

Szükség esetén kitöltendő.

319

Szükség esetén kitöltendő.

320

Szükség esetén kitöltendő.

321

Szükség esetén bővíthető.

322

Szükség esetén bővíthető.

323

Szükség esetén kitöltendő. Bővíthető.

324

Csak egy lehetőség választható.

325

Amennyiben az alapítvány működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező.

326

Számmal jelölendő.

327

Betűvel jelölendő.

328

Számmal jelölendő.

329

Betűvel jelölendő.

330

Csak egy lehetőség választható.

331

Szükség esetén kitöltendő. Bővíthető.

332

Számmal jelölendő.

333

Betűvel jelölendő.

334

Több alapító esetén kitöltendő. Szükség esetén 3. sorszámtól folyamatos számozással bővíthető.

335

Számmal jelölendő.

336

Betűvel jelölendő.

337

Számmal jelölendő.

338

Betűvel jelölendő.

339

Csak egy lehetőség választható.

340

Szükség esetén kitöltendő. Bővíthető.

341

Számmal jelölendő.

342

Betűvel jelölendő.

343

Csak egy lehetőség választható.

344

VII.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

345

Csak egy lehetőség választható.

346

Csak egy lehetőség választható.

347

Választása esetén számmal kitöltendő.

348

VII.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

349

VII.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

350

Csak egy lehetőség választható.

351

IX.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

352

IX.1. a) pont választása esetén kitöltendő.

353

IX.1. b) pont választása esetén kitöltendő, kötelezően alkalmazandó.

354

Csak egy lehetőség választható.

355

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

356

IX.1. a) pont választása esetén kitöltendő, kötelezően alkalmazandó.

357

Számmal kitöltendő.

358

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

359

Jogi személy esetén kell kitölteni.

360

Jogi személy esetén kell kitölteni.

361

Csak egy lehetőség választható.

362

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

363

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

364

Jogi személy esetén kell kitölteni.

365

Jogi személy esetén kell kitölteni.

366

Csak egy lehetőség választható.

367

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

368

Több kuratóriumi tag esetén 6.3.3. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

369

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

370

Jogi személy esetén kell kitölteni.

371

Jogi személy esetén kell kitölteni.

372

Csak egy lehetőség választható.

373

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

374

Kitöltendő a képviseleti jog gyakorlásának legalább egy módja.

375

Szükség esetén kitöltendő.

376

Szükség esetén kitöltendő.

377

Szükség esetén bővíthető.

378

Szükség esetén bővíthető.

379

Szükség esetén bővíthető.

380

Kötelezően alkalmazandó, amennyiben a kuratóriumi tag megbízatása határozott időre szól.

381

Csak egy lehetőség választható.

382

IX.9.1. b) vagy c) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

383

Csak egy lehetőség választható.

384

IX.9.1. c) pont választása esetén kitölthető. IX.9.1. a) pont választása esetén nem lehet kitölteni.

385

IX.9.1. b) vagy c) pont választása esetén kitölthető. IX.9.1. a) pont választása esetén nem lehet kitölteni.

386

Csak egy lehetőség választható.

387

IX.11.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

388

Csak egy lehetőség választható.

389

Csak egy lehetőség választható.

390

Választása esetén kitöltendő.

391

Természetes személy esetén kell kitölteni.

392

Jogi személy esetén kell kitölteni.

393

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám.

394

Jogi személy esetén kell kitölteni. Több képviselő esetén bővíthető.

395

Több képviselő esetén bővíthető.

396

X.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

397

Csak egy lehetőség választható.

398

XI.1. a) pont választása esetén kitöltése kötelező.

399

Csak egy lehetőség választható.

400

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

401

Csak egy lehetőség választható.

402

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

403

Háromnál több tagú felügyelőbizottság esetén bővíthető.

404

Csak egy lehetőség választható.

405

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

406

Több lehetőség választható azzal, hogy a c) pont önmagában nem választható.

407

Önmagában nem választható. Választása esetén XII. 1.2. a) és b) pontok közül legalább az egyiket meg kell jelölni.

408

XII.1.2. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

409

XII.1.2. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

410

XII.1.2. c) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.

411

Alapító vagy alapítók aláírása. Szükség esetén bővíthető.

412

Kitöltendő az aláírás valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

413

Szükség esetén kitöltendő.

414

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott alapítvány esetében nem volt szükség.

415

Természetes személy esetén kell kitölteni.

416

Természetes személy esetén kell kitölteni.

417

Jogi személy esetén kell kitölteni. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

418

Jogi személy esetén kell kitölteni.

419

Jogi személy esetén kell kitölteni.

420

Csak egy lehetőség választható.

421

A nyilatkozatot tevő természetes személy, vagy jogi személy képviselőjének aláírása.

422

Kitöltendő az aláírás valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

423

Szükség esetén kitöltendő.

424

Kitöltése kötelező, amennyiben az alapító okirat mintaokirattal alapított alapítványnál felügyelőbizottság működik. A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott alapítvány esetében nem volt szükség.

425

Csak egy lehetőség választható.

426

Kitöltendő az aláírás valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

427

Szükség esetén kitöltendő.

428

Kitöltendő, amennyiben nem az alapítvány a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa. Ha az alapítvány a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa, a tulajdonjogát igazoló okirat másolatát kell a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolnia. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (1a) bekezdés). A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott alapítvány esetében nem volt szükség.

429

Szükség esetén 2.2. sorszámozástól folyamatos számozással bővíthető.

430

Természetes személy esetén kell kitölteni.

431

Természetes személy esetén kell kitölteni.

432

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

433

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

434

Akkor kell kitölteni, ha a székhelyhasználatot engedélyező személy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy cselekvőképességet részlegesen, az ingatlannal való rendelkezés körében korlátozó gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

435

Több képviselő esetén bővíthető.

436

Csak egy lehetőség választható.

437

Választása esetén kitöltendő.

438

Csak egy lehetőség választható.

439

Választása esetén kitöltendő.

440

A székhelyhasználatot engedélyező személy/személyek vagy képviselő/képviselők aláírása. Szükség esetén bővíthető.

441

Kitöltendő az aláírás/aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

442

Szükség esetén kitöltendő.

443

Kitöltése a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben kötelező. A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott alapítvány esetében nem volt szükség.

444

Szükség esetén bővíthető.

445

Természetes személy esetén kell kitölteni.

446

Természetes személy esetén kell kitölteni.

447

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

448

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kell kitölteni.

449

Akkor kell kitölteni, ha a név, elnevezés használatát engedélyező személy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy a tárgybeli engedélyezést érintően cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra. Több képviselő esetén bővíthető.

450

Több képviselő esetén bővíthető.

451

Csak egy lehetőség választható.

452

Választása esetén kitöltendő.

453

Csak egy lehetőség választható.

454

A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy/személyek vagy képviselő/képviselők aláírása. Szükség esetén bővíthető.

455

Kitöltendő az aláírás/aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.

456

Szükség esetén kitöltendő.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás