• Tartalom

40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.03.08.

A Kormány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. § és a 3. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46/B. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt a Mód. Kr. 1. alapján megállapított településképi rendelet hatálybalépéséig – az építésügyi hatóság vagy az építésfelügyeleti hatóság által elrendelt bontás kivételével – nem lehet lebontani.
(6) Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2017. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) megállapított (5) bekezdést a Mód. Kr. 2. hatálybalépésekor folyamatban lévő bontási engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. § A kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell)

g) a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek felsorolását és ezek tételes költségbecslését,”

3. § A kulturális örökség védelméről szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdés d) pontjában a „63. §” szövegrész helyébe a „71. §” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére