• Tartalom

404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), g), k), l) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtvhr.) 1. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7a) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként
a) az Ebtv. 62. § (2b) bekezdése, 62. § (2c) bekezdés b) pontja, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti – a b) pont szerinti szerv által összeállított adatállománynak megfelelően végrehajtandó – folyósítási feladatok ellátására a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát,
b) az Ebtv. 62. § (2) bekezdés c) pontja, 62. § (2a) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti elbírálási feladatok ellátására a járási hivatalt
jelöli ki.”

(2) Az Ebtvhr. 1. § (7d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7d) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a NEAK-ot és a kormányhivatalt együtt jelöli ki – a (10) és (11) bekezdésben foglaltak kivételével – az Ebtv. 71. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 72. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”

(3) Az Ebtvhr. 1. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Kormány egészségbiztosítóként, valamint egészségbiztosítási szervként az Ebtv. 71. § (1) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt feladatok ellátására a Központot jelöli ki, ha a követelés érvényesítése az Ebtv. 70. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozott határozaton, illetve fizetési meghagyáson alapszik. A visszafizetésre kötelező, véglegessé vált határozatokon, illetve megtérítésre kötelező, véglegessé vált fizetési meghagyásokon alapuló követelések nyilvántartásával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Központ látja el, és a Központ rendeli el a végrehajtást.
(11) Az Ebtv. 72. §-a szerinti tartozás mérséklésére, elengedésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló eljárás tartamára a végrehajtást fel kell függeszteni.”

2. § Az Ebtvhr. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot a táppénz megállapítására jogosult szerv megkeresésére a táppénzben részesülő személy kiállítja és tizenöt napon belül visszajuttatja a táppénzt megállapító szervhez. Ha a táppénzt megállapító szerv a nyilatkozatban foglaltak alapján azt állapítja meg, hogy a balesetet nem a biztosított, hanem más személy okozta, a nyilatkozatot további intézkedésre a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak küldi meg, a baleset miatt folyósított táppénzre vonatkozó adatok közlésével együtt.”

3. § Az Ebtvhr. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 50/B. §-sal egészül ki:

50/B. § A fővárosi és megyei kormányhivataloktól 2018. január 1-jén a Kincstárhoz kerülő feladat- és hatáskörök, valamint az átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2018. január 1-jétől a Kincstár a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogutódja. E kérdések rendezésére a Kincstár és a fővárosi és megyei kormányhivatalok megállapodást kötnek.”

4. § Az Ebtvhr.

a) 1. § (7f) és (7g) bekezdésében az „(1), (3) és (4)” szövegrész helyébe az „(1) és (3)” szöveg,

b) 26. §-ában a „folyósításának ideje alatt, a folyósítás szünetelése alatt” szövegrész helyébe a „folyósításának ideje alatt” szöveg,

c) 30. §-ában a „táppénzfolyósító” szövegrész helyébe a „táppénz megállapítására jogosult” szöveg,

d) 37. § (3) bekezdésében az „A folyósító” szövegrészek helyébe az „Az ellátást megállapító” szöveg,

e) 38. § (1) bekezdésében az „a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében” szöveg,

f) 42. § (1) bekezdésében a „folyósító” szövegrész helyébe a „megállapító” szöveg,

g) 42. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal folyósítja” szövegrész helyébe az „a járási hivatal állapította meg,” szöveg, a „folyósító kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg,

h) 42. § (4) bekezdésében a „táppénzfolyósító” szövegrész helyébe a „táppénz megállapítására jogosult” szöveg,

i) 42/A. §-ában az „a folyósító” szövegrész helyébe az „az ellátást megállapító” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az Ebtvhr. 38. § (4) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére