• Tartalom
Oldalmenü

41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.03.08.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat vagy elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban együtt: előirányzat) terhére a határon túli magyarság támogatásához kapcsolódóan, valamint a Kormány egyedi döntésén alapuló határon túli támogatásokhoz biztosított költségvetési támogatásokra (a továbbiakban együtt: határon túli költségvetési támogatás) terjed ki, ide nem értve a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatást.”

2. § Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2017. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. § (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 9. napjával.

_