• Tartalom

415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány

az 1. alcím, az 1–3. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c), d), f) és g) pontjában, valamint (3) bekezdés f) pont fb), fd), fe) és fh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézményeknél, továbbá az állam és a helyi önkormányzat által vagy más költségvetési szervnél az 1. és a 4. melléklet szerinti kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.”

2. § A Kjtvhr. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell gyakornoki időt kikötni:)

b) könyvtárban, közművelődési intézményben vagy közösségi színtérben, levéltárban, valamint muzeális intézményben, ha a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt,”

3. § A Kjtvhr. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A honvédelmi ágazatba tartozó kulturális intézményben a gyakornoknak meg kell ismernie az általános szabályokon felül a Magyar Honvédség alaptevékenységéhez kapcsolódó jogszabályokat és belső rendelkezéseket. A gyakornoki idő kikötése szempontjából a 4. mellékletben szereplő szakmai munkakör tekintendő a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörnek.”

4. § A Kjtvhr. 6/A. és 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Közművelődési intézményben – az (1) bekezdésben meghatározott magasabb vezető beosztás kivételével – egyéb magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(3) Közművelődési intézményben vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
6/B. § (1) Nemzeti könyvtárban, felsőoktatási könyvtárban, valamint országos szakkönyvtárban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
b) végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával.
(2) Nemzeti könyvtárban, felsőoktatási könyvtárban, valamint országos szakkönyvtárban az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
b) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával.
(3) Szakkönyvtárban, valamint megyei hatókörű városi könyvtárban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és
b) rendelkezik tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
c) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.
(4) Szakkönyvtárban, valamint megyei hatókörű városi könyvtárban a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel,
b) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább négy éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.
(5) Városi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(6) Községi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(7) Könyvtárban vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.”

5. § (1) A Kjtvhr. 6/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Múzeumban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.”

(2) A Kjtvhr. 6/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Múzeumban az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább négy éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.”

6. § A Kjtvhr. 6/F. § és 6/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/F. § (1) Integrált kulturális intézményben – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki az általa vezetett szervezeti egység tekintetében a 6/A–6/E. § szerinti követelményeknek megfelel.
(2) Integrált kulturális intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel.
6/G. § (1) Közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
(2) Integrált kulturális intézmény vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
(3) Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül az (1) és a (2) bekezdés szerinti tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.”

7. § A Kjtvhr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Kulturális intézményben magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázat esetében a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.
(2) Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagja
a) a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és
b) egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy – a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő – kulturális szakértő.
(3) A bizottság véleményének elfogadásához a tagok többségének jelenléte szükséges.
(4) A pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás keretében.
(5) A bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni, amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta. A bizottság üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül.
(6) A bizottság (2) bekezdés szerinti tagja igazolt költségei megtérítésére jogosult. A (2) bekezdés b) pontja szerint felkért kulturális szakértő az általa elkészített írásos szakértői véleményért díjazásra jogosult. A költségek megtérítését és a szakértői díjazást annak a költségvetési szervnek a költségvetése terhére kell biztosítani, ahol a pályázat alapján az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonya létesülni fog.
(7) Magasabb vezető megbízásához – ha nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szükséges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség a fenntartó egyetértésére a közgyűjteményi, közművelődési intézmény főosztályvezetőjének és a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei igazgatóhelyetteseinek megbízása esetében.
(8) Közművelődési intézmény esetén a magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó eredménytelen pályázatot 90 napon belül újra ki kell írni.”

8. § A Kjtvhr. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § Nem kell alkalmazni a minősítésre vonatkozó rendelkezéseket,
a) ha a közalkalmazottat a munkakörének megfelelő területen végzett tevékenységére tekintettel Kossuth-díjjal, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyarország Babérkoszorúja díjjal, a miniszter által adományozható díjjal, a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése és tagozatai által adományozott szakmai díjjal rendelkezik, vagy magas színvonalú munkásságára figyelemmel Magyar Köztársasági Érdemrenddel, Magyar Köztársasági Érdemkereszttel vagy Magyar Érdemrenddel vagy Magyar Érdemkereszttel tüntették ki,
b) az alatt az időszak alatt, amikor a közalkalmazott az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján kap díjazást.”

9. § A Kjtvhr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) Közművelődési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott
a) tudományos munkatársnak minősülő közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 80%-ának,
b) a tudomány kandidátusa, PhD- vagy DLA-fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 70%-ának,
c) tudományok doktora fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 60%-ának
megfelelő időtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.
(2) A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkahelyen eltölteni a közalkalmazottnak, ha átlagosan legalább napi 3 órán át egészségkárosító kockázatnak kitett munkahelyen dolgozik.”

10. § A Kjtvhr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) Az 1. § szerint létesíthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, valamint a munkakör betöltéséhez a Kjt. 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és többletkövetelményeket az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Ha az 1. melléklet a munkakörre nem határoz meg képesítési előírást, akkor a munkakör betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz az 1. mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.”
15. § (1) A könyvtári, levéltári, muzeális intézményi szakmai munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell tekinteni az intézmény alaptevékenységének megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet.
(2) Közművelődési intézményben vagy közösségi színtérben jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ szerinti felsőfokú közművelődési szakember, a felsőfokú kulturális menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.
16. § (1) A besorolás megállapításakor főiskolai szintű végzettségként kell figyelembe venni a tanítóképző intézeti népművelő-könyvtáros, továbbá a tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, továbbá a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről szóló 2/1976. (IX. 14.) OM rendelet alapján szerzett képzettséget.
(2) A besorolás megállapításakor főiskolai végzettségként kell figyelembe venni zeneművészeti szakiskola, az állami zenekonzervatórium tanárképző tagozatán szerzett állami zenekonzervatóriumi, valamint a művészeti szaktanárképzőben szerzett oklevelet.”

12. § A Kjtvhr. a 16. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

17. § A fizetési fokozatok közötti várakozási idő tartósan magas színvonalú munkavégzés esetén egy évvel csökken, ha a közalkalmazott az őt foglalkoztató kulturális intézmény, közösségi színtér vagy könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely alaptevékenységének megfelelő és a betöltött munkaköréhez illeszkedő, legalább 120 órás képzést – tanúsítvánnyal vagy oklevéllel igazoltan – elvégzett.”

13. § (1) A Kjtvhr. 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott „címzetes főigazgató” vagy „címzetes igazgató” címet viselő személy – a címadományozást megalapozó kulturális intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig – pótlékra jogosult. A pótlék mértéke „címzetes főigazgató” cím esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 100%-a, „címzetes igazgató” esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.
(2) A 8. § (2) bekezdésében meghatározott „címzetes magánénekes” vagy „címzetes magántáncos” címet viselő személy – a címadományozást megalapozó kulturális intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig – pótlékra jogosult. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%-a.”

(2) A Kjtvhr. 20. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Kutatói pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki a foglalkoztató intézmény szakmai területéhez köthető témakörben tudományos fokozattal rendelkezik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.”

14. § A Kjtvhr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § E rendelet alkalmazásában:
1. alkotóművészeti intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány fenntartásában működő képző-, ipar- és fotóművészeti galéria, a kiállítási intézmény, az alkotótelep, továbbá az alkotóház;
2. egyetemi doktori cím: a felsőoktatási törvény szerint 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmények alapján szerzett, vagy e nap előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett egyetemi doktori cím;
3. egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.): a felsőoktatási törvény szerint 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (doctor universitatis);
4. előadó-művészeti intézmény: az az előadó-művészeti szervezet, amelyik költségvetési szerv formájában működik;
5. felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség: a művészeti képzési területen a munkakörnek megfelelő alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak megfeleltethető korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség, továbbá zene- és táncművészeti tevékenység esetében a tanári végzettség, valamint színházművészeti tevékenység esetében a művészetközvetítési képzési területen szerzett végzettség, ha nincs a művészeti munkakörnek megfelelő hazai szakirányú felsőfokú képzés, akkor szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a munkakör betöltéséhez szükséges szakmában szerzett, az OKJ szerinti, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést, az OKJ szerinti szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály alapján szakmai vizsga teljesítésével szerzett művészi vagy művészeti munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséget;
6. felsőfokú közművelődési szakképzettségek: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés;
7. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség;
8. fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség: a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai végzettség és szakirányú szakképzettség vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, egyetemi végzettség és szakirányú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakirányú szakképzettség;
9. integrált kulturális intézmény: állam vagy a helyi önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, amelynek alapító okiratában az alaptevékenységbe tartozó szakmai alapfeladatok között – más szakmai alapfeladatok mellett – művészeti, közművelődési vagy közgyűjteményi feladat is meghatározásra került.
10. közgyűjteményi intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány fenntartásában működő könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, valamint mozgókép-, kép- és hangarchívum;
11. közművelődési intézmény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerinti közművelődési intézmény;
12. közösségi színtér: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerinti közművelődési közösségi színtér;
13. kulturális intézmény: a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézmények, továbbá az integrált kulturális intézmény;
14. mesterfokozatú szakképzettség: felsőoktatási törvény szerinti egyetemi végzettség és szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség;
15. művészeti intézmény: az előadó-művészeti és az alkotóművészeti intézmény;
16. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben felsőfokú végzettségi szinten szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakképzettség;
17. szakirányú szakképzettség: felsőfokú végzettséghez kapcsolódó, a közalkalmazottat foglalkoztató intézmény alaptevékenységének megfelelő szakképzettség;
18. szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség: a felsőoktatási törvény szerint felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet követően szerezhető szakirányú szakképzettség, valamint az 1996. szeptember 1-je előtt a felsőoktatási intézményekben létesített szakosító továbbképzési szakokon szerzett szakosító továbbképzési oklevél által tanúsított szakképzettség;
19. szakképesítés: szakképzésben szerzett, az OKJ-ban szereplő vagy szerepelt képesítés;
20. tudományos fokozat: a felsőoktatási törvény szerinti doktori képzésben szerzett tudományos fokozat [Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Liberal Arts (DLA)], a tudomány kandidátusa, a tudomány doktora, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat.”

15. § A Kjtvhr. 23. §-a a következő (16)–(20) bekezdéssel egészül ki:

„(16) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretre vonatkozó előírását 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. A Módr2.-vel megállapított 6/B. § (1)–(3) bekezdése alapján 2020. január 1-jét megelőzően megbízott magasabb vezetőnek a megbízást követő két éven belül igazolnia kell a 6/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretét. Igazolás hiányában a megbízást vissza kell vonni.
(17) E rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 14. § (1) bekezdését, valamint 1. mellékletét – a (19) és (20) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr2. hatálybalépésének napját követően kiírt pályázatokra és az azok alapján létesített jogviszonyokra kell alkalmazni.
(18) Azokban a munkakörökben, ahol a pályázat kiírása nem kötelező, e rendeletnek a Mórd2.-vel megállapított 14. § (1) bekezdését, valamint 1. mellékletét – a (19) és (20) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr2. hatálybalépésének napját követően létesített közalkalmazotti jogviszonyokra kell alkalmazni.
(19) Az a közalkalmazott, aki e rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 1. melléklete szerint a munkakörére vonatkozó képesítési és többletkövetelményeknek nem felel meg, a Módr2. hatálybalépésének napját követően e munkakörben, áthelyezéssel létesítendő közalkalmazotti jogviszonyában 2019. december 31-ig foglalkoztatható.
(20) A (17)–(19) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni arra a közalkalmazottra, akinek a Módr2. hatálybalépésének napján az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig 5 évnél kevesebb ideje van hátra.”

16. § (1) A Kjtvhr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

17. § A Kjtvhr.

1. 2. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

2. 2. § (2) bekezdésében és 2/B. §-ában a „közgyűjteményi” szövegrész helyébe a „kulturális” szöveg,

3. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „kép- és hangarchívumi” szövegrész helyébe a „mozgókép-, kép- és hangarchívumi” szöveg,

4. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „közművelődési intézményben” szövegrész helyébe a „közművelődési intézményben és közösségi színtérben” szöveg,

5. 6/A. §-át megelőző alcím címében a „(2) és (3) bekezdéséhez” szövegrész helyébe a „(2) bekezdéséhez” szöveg,

6. 6/C. § (1) és (2) bekezdésében a „Kép- és hangarchívumban” szövegrész helyébe a „Mozgókép-, kép-, és hangarchívumban” szöveg,

7. 6/C. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és 6/D. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel” szöveg,

8. 6/D. § (1) bekezdés c) pontjában a „tudományos tevékenységet” szövegrész helyébe a „tudományos vagy szakmai tevékenységet” szöveg,

9. 6/D. § (2) bekezdés a) pontjában az „egyetemi” szövegrész helyébe a „felsőfokú” szöveg,

10. 6/E. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdés b) pontjában a „végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének” szövegrész helyébe a „végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének” szöveg,

11. 6/H. §-ban a „megyei könyvtár” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg, az „országos szakkönyvtár és a nemzeti könyvtár” szövegrész helyébe az „országos szakkönyvtár, nemzeti könyvtár és az általános levéltár” szöveg,

12. 20. § (4) bekezdésében a „kulturális intézmény” szövegrész helyébe a „kulturális intézmény vagy közösségi színtér” szöveg,

13. 20. § (5) bekezdésében a „közművelődési intézményben” szövegrész helyébe a „közművelődési intézményben, valamint közösségi színtérben” szöveg,

14. 20/A. § (1) bekezdésében a „közgyűjteményi intézményben” szövegrész helyébe a „szervezeteknél kulturális munkakörben” szöveg,

15. 20/A. § (2) bekezdésében a „közgyűjteményi intézmények munkaköri jegyzéke” szövegrész helyébe a „szervezeteknél kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreit tartalmazó munkaköri jegyzék és állománytábla” szöveg,

16. 2. számú melléklet A:4 mezőjében a „Kép- és hangarchívumok” szövegrész helyébe a „Mozgókép-, kép-, és hangarchívumok” szöveg,

17. 3. számú melléklet A:3.1.14 mezőjében a „kari könyvtár vezetője” szövegrész helyébe a „felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá nem tartozó kari könyvtárának vezetője” szöveg,

18. 3. számú melléklet A:3.1.4, A:3.1.5, A:3.2.11 és A:3.2.12 mezőjében a „Megyei könyvtár” szövegrész helyébe a „Megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a Kjtvhr.

a) 2/B. §-ában a „ , valamint a magasabb vezető és vezető kinevezésre” szövegrész,

2. Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ODR rendelet) 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak:)

e) a megyei hatókörű városi könyvtárak.”

20. § Az ODR rendelet 2. § (1) bekezdésében az „illetékes megyei könyvtárat” szövegrész helyébe az „illetékes megyei hatókörű városi könyvtárat” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Kulturális közalkalmazotti munkakörök

A
Munkakör megnevezése

B
Fizetési osztályok

C
Képesítési követelmények

D
További követelmények

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

1.

Előadó-művészeti intézménynél művészi és művészeti munkakörök

 

 

1.1

rendező

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezői, operarendezői vagy színházrendezői mesterfokozatú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés; továbbá alapfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés

 

1.2

karmester, karnagy

*

*

szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.3

balettmester, koreográfus

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.4

dramaturg

*

*

színházművészeti képzésben vagy tudományegyetem bölcsészkarán szerzett a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

1.5

lektor

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

1.6

színész

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.7

bábszínész

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.8

magánénekes

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.9

magántáncos, első magántáncos

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.10

énekes, hangszeres szólista

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.11

táncos szólista

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.12

vers- és prózamondó

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.13

opera-, szimfonikus és kamarazenei tag

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.14

játékmester

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú szakképzettség

 

1.15

korrepetítor, énekmester

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.16

díszlet-, jelmeztervező

*

mesterfokozatú szakirányú szakképzettség

 

1.17

népi zenekar vezető

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.18

festő, szobrász, bábtervező

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú szakképzettség

 

1.19

bábkészítő

*

szakirányú szakgimnáziumi szakképesítés vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés

 

1.20

énekkari tag

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.21

egyéb zenekari tag

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.22

tánckari tag

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.23

artista

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.24

pantomimes

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.25

segédrendező, asszisztens

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.26

ügyelő, súgó

*

*

 

 

1.27

szcenikus

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.28

segédszínész

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.29

csoportos szereplő (statiszta)

*

*

*

 

 

2.

Alkotóművészeti intézménynél művészeti szakmai munkakörök

 

 

2.1

művészeti főtanácsadó

*

*

*

művészettörténet, művészettudomány vagy esztétika szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség, vagy képzőművészeti vagy iparművészeti mesterfokozatú szakképzettség

I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.);
J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat

2.2

művészeti tanácsadó

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári, művészettörténész, kiállításrendező szakképzettség

 

2.3

művészettörténész-kiállításrendező

*

*

*

művészettörténet szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség

I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.);
J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat

2.4

kiállításrendező

*

*

bölcsészképzésben vagy képzőművészeti képzésben vagy iparművészeti képzésben szerzett mesterfokozatú szakképzettség;
F fizetési osztály esetén a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári szakán szerzett szakképzettség

 

2.5

gyűjteménykezelő, adattáros

*

 

 

3.

Levéltári szakmai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

főlevéltáros

 

 

 

 

 

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

3 év gyakorlat

3.2

levéltáros

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

2 év gyakorlat

3.3

segédlevéltáros

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

 

3.4

levéltáros asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés

 

3.5

levéltári kezelő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés

 

3.6

levéltári adatrögzítő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség

 

3.7

levéltári főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség

3 év gyakorlat

3.8

levéltári restaurátor

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség

2 év gyakorlat

3.9

levéltári segédrestaurátor

 

 

 

*

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség

 

3.10

levéltári restaurátor asszisztens

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség

 

3.11

levéltári könyvkötő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképesítés

 

3.12

levéltári fotós

 

*

*

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

3.13

levéltári reprográfus

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

3.14

levéltári főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

3 év gyakorlat

3.15

levéltári könyvtáros

 

 

 

 

*

*

*

*

*

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

2 év gyakorlat

3.16

levéltári könyvtári asszisztens

 

*

*

*

 

 

 

 

 

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros asszisztens munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

 

3.17

levéltárpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti megfelelő tanári szakképzettség

 

3.18

levéltári közművelődési szakember vagy levéltári kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

3.19

levéltári fotós

 

*

*

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

3.20

levéltári informatikus

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképzettség

 

3.21

levéltári rendszergazda

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképesítés

 

3.22

levéltári jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

4.

Muzeális intézményi szakmai munkakörök

 

 

4.1

főmuzeológus (vagy főkurátor)

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

4.2

muzeológus (vagy kurátor)

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

4.3

segédmuzeológus (vagy segédkurátor)

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

 

4.4

muzeológus asszisztens

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

 

4.5

műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor)

*

*

*

*

 

tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

4.6

főrestaurátor

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

4.7

restaurátor

 

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

4.8

segédrestaurátor

*

*

*

*

*

felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

 

4.9.

múzeumi preparátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

 

4.10

műtárgyvédelmi munkatárs:
restaurátor technikus

*

középiskolai végzettség, továbbá restaurátor technikusi szakképesítés

 

4.11

műtárgyvédelmi munkatárs: műtárgyvédelmi asszisztens

*

középiskolai végzettség, továbbá műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés

 

4.12

műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi preparátor

*

*

*

*

középiskolai végzettség, továbbá múzeumi preparátor szakképesítés,
vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

 

4.13

műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség, továbbá múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés
vagy
szakirányú szakképzettség

 

4.14.

állományvédelmi felelős

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

középiskolai végzettség és restaurátor technikusi, műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi preparátor vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés
vagy
felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

műtárgyvédelmi ismereteket tartalmazó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább 60 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

4.15

múzeumi könyvtáros

*

*

*

*

*

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros, informatikus könyvtáros munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

 

4.16

múzeumi segédkönyvtáros

*

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a segédkönyvtáros munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

 

4.17

múzeumi könyvtáros asszisztens

*

 

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros asszisztens munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

 

4.18

múzeumi adattáros

*

*

*

*

*

*

 

 

4.19

vezető múzeumpedagógus

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő tanári szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

4.20

múzeumpedagógus

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az szakirányú szakképzettség

 

4.21

múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

4.22

múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember

*

*

*

*

*

 

 

4.23

tárlatvezető, múzeumi mediátor, múzeumi animátor

*

*

*

*

 

tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

4.24

múzeumi fotós

*

*

*

*

*

*

*

 

 

4.25

régésztechnikus

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

4.26

múzeumi geodéta, múzeumi rajzoló

*

*

*

*

*

*

 

 

4.27

múzeumi grafikus, kiállítás-tervező

*

*

*

*

*

 

 

4.28

múzeumi kiállítás-rendező

*

*

*

*

*

*

 

 

4.29

múzeumi informatikus

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképzettség

 

4.30

múzeumi adatrögzítő

*

*

*

 

 

4.31

múzeumi kiadvány- vagy honlapszerkesztő

*

*

*

*

*

 

 

4.32

vezető teremőr

*

*

*

 

 

4.33

teremőr, közönségkapcsolati szakember

*

*

*

 

 

4.34

múzeumi jogász

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

5.

Könyvtári szakmai munkakörök

 

 

5.1

főkönyvtáros

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat

5.2

tudományos kutató

*

*

*

 

 

5.3

könyvtáros, informatikus könyvtáros

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

5.3.1

bibliográfus, feldolgozó

*

*

*

*

*

 

 

5.3.2

gyermekkönyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.3

gyűjteményszervező könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.4

helyismereti könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.5

olvasószolgálati könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.6

tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.7

zenei könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.8

kutatástámogató könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.3.9

régi könyves könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.3.10

kézirattáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.3.11

könyvtárostanár, könyvtárpedagógiai tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.4

segédkönyvtáros

*

az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés

 

5.5

könyvtáros asszisztens

*

 

 

5.6

informatikus

*

*

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképesítés, szakképzettség

 

5.7

könyvtári restaurátor

*

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképesítés, szakképzettség

 

5.8

könyvtári könyvkötő

*

*

 

 

5.9

könyvtárkezelő

*

 

 

5.10

raktáros

*

*

 

 

5.11

adatrögzítő

*

*

*

 

 

5.12

minőségügyi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.13

nemzetközi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.14

kommunikációs és közönségkapcsolati referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.15

kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.16

digitális tartalomfejlesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

6.

Mozgókép, kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök

 

 

6.1

főarchivátor

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.2

archivátor

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.3

tudományos kutató

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.4

nemzetközi referens

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.5

szaktájékoztató

*

*

*

*

*

 

 

6.6

adatbáziskezelő

*

*

*

*

*

 

 

6.7

filmes szakkönyvtáros

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.8

fotó-plakát gyűjteményvezető

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.9

elektronikus tár gyűjteményvezető

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.10

technikai főmunkatárs

*

*

*

 

 

6.11

technikai munkatárs

*

*

*

*

 

 

6.12

mozgókép restaurátor

*

*

*

*

 

 

6.13

főraktáros

*

*

*

 

 

6.14

raktáros

*

*

 

 

6.15

kiadvány főszerkesztő

*

*

*

 

 

6.16

kiadvány szerkesztő

*

*

*

*

 

 

6.17

honlap szerkesztő

*

*

*

*

 

 

6.18

filmmúzeum moziüzemvezető

*

*

*

*

 

 

6.19

mozgóképforgalmazó szakreferens

*

*

*

 

 

7.

Közművelődési szakmai munkakörök

 

 

7.1

vezető közművelődési szakember

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

felsőfokú közművelődési szakképzettség

három éves, közművelődési szakember munkakörben szerzett tapasztalat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

7.2

közművelődési szakember

*

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.3

közösségszervező

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű közösségfejlesztő, kulturális közösségszervező vagy további közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.4

felnőttképzési szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő felsőfokú andragógusi szakképzettség vagy további középfokú közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.5

közösségfejlesztő szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő közösségfejlesztő, közösségi és civil fejlesztő, kulturális közösségszervező vagy további közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.6

A közművelődési munkát közvetlenül segítő munkakörök

 

 

7.6.1

tudományos kutató

*

*

*

mesterfokozatú közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú mesterfokozat és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés

I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.);
J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat

7.6.2

informatikus

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű informatikai szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és informatikai szakképzettség

 

7.6.3

média szerkesztő

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő kommunikációs, multimédiás, informatikus, webfejlesztő vagy grafikus szakképesítés, szakképzettség

 

7.6.4

információs- és közönségszolgálati munkatárs

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő kommunikációs, animátor vagy közösségfejlesztő szakképesítés, szakképzettség

 

7.6.5

művészeti vezető

*

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti szakképesítés vagy felsőfokú végzettség művészeti szakképzettség

 

7.6.6

népijáték- és kismesterségek oktató

*

az OKJ szerinti szakképzettség

 

7.6.7

kommunikációs- és marketing szakember

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű kommunikációs vagy marketing szakképesítés, vagy felsőfokú végzettség és kommunikációs vagy marketing szakképzettség

 

7.6.8

ifjúságsegítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű ifjúságsegítői vagy szociális szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és ifjúságsegítői vagy szociális szakképzettség

 

7.6.9

rendezvényszervező

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezvényszervezői vagy közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.6.10

kiállításrendező

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy a munkakörnek megfelelő akkreditált szakmai továbbképzési tanfolyam teljesítése

 

7.6.11

rendezvénytechnikus

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

7.7

Állat- és növénykertek közművelődést segítő szakmai munkakörei

 

 

7.7.1

közművelődési szakember

*

*

*

*

*

*

*

a betöltött munkakörhöz tartozó fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítés, felsőfokú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.7.2

tudományos kutató

*

*

*

 

 

7.7.3

zoopedagógus

*

*

*

*

*

 

 

7.7.4

könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

7.7.5

segédkönyvtáros

*

 

 

7.7.6

könyvtári asszisztens

*

 

 

7.7.7

fotós, videotechnikus

*

*

*

 

 

7.7.8

kiállításrendező

*

*

*

*

 

 

7.7.9

preparátor

*

*

 

 

7.7.10

zajtáros, dokumentátor, sajtóarchiváló

*

 

 

7.7.11

adattáros

*

 

 

8.

Egyéb közalkalmazotti munkakörök

 

 

8.1

kulturális menedzser

*

*

*

 

 

8.2

gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott

*

*

*

*

*

 

 

8.3

gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző

*

*

*

*

 

 

8.4

ügyviteli alkalmazott

*

*

*

*

 

 

8.5

műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott

*

*

*

*

 

 

 

 

2. melléklet a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A Kjtvhr. 3. számú mellékelte a következő 3.2.17 mezővel egészül ki:

 

[A
Beosztás megnevezése

B
Vezetői pótlék (%)

3

Közgyűjtemény, közművelődés

3.2

Vezető]

3.2.17

Felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá tartozó kari könyvtárának vezetője

150

3. melléklet a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A honvédelmi ágazatba tartozó honvédelmi szervezeteknél kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék
%-a

2.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

3.

1. Megbízott vezetői munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

a)

Magasabb vezetői munkakör:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

főigazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

6.

főigazgató-helyettes, tudományos-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

7.

igazgató (főig. h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

8.

b)

Vezető munkakör:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

10.

igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

11.

osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

12.

főszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

13.

2. Csoportvezetői munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

irodavezető, kirendeltségvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

15.

irodavezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

16.

osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

17.

központvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

18.

alosztályvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

19.

részlegvezető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

20.

részlegvezető-helyettes

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

21.

központvezető-helyettes

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

22.

könyvtárvezető,
könyvtárigazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

23.

könyvtárvezető-helyettes, könyvtárigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

24.

3. Közművelődési munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

26.

kulturális szervező

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

27.

sportszervező

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

28.

pénztáros

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

29.

főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

30.

főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

31.

munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

32.

segédmunkatárs

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

33.

technikus, szaktechnikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

34.

előadó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

35.

ügykezelő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

36.

szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

37.

gondnok

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

ruhatáros

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

4. Közgyűjteményi munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

a)

Levéltári munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

főlevéltáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

43.

levéltáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

44.

segédlevéltáros

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

45.

levéltári főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

46.

levéltári kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

47.

levéltári fotós

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

48.

levéltári könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

49.

levéltári restaurátor

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

50.

levéltári adatrögzítő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

51.

b)

Múzeumi munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

főmuzeológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

53.

főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

54.

restaurátor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

55.

muzeológus

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

56.

segédmuzeológus

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

57.

múzeumpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

58.

kiállítás-építő

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

59.

szerkesztő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

60.

felelős szerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

61.

múzeumi könyvkötő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

62.

fotós

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

63.

adatrögzítő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

64.

adattáros

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

65.

irattáros

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

66.

kezelő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

67.

grafikus

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

68.

gyűjteménykezelő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

69.

nyomdász, nyomdavezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

70.

gépmester

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

71.

segédrestaurátor

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

72.

tárlatvezető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

73.

ügykezelő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

74.

teremőr

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

75.

szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

76.

c)

Könyvtári munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

78.

könyvtáros, informatikus
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

79.

bibliográfus, feldolgozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

80.

gyűjteményszervező
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

81.

olvasószolgálati könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

82.

tájékoztató, szaktájékoztató
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

83.

könyvtári restaurátor

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

84.

könyvtári szakinformatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

85.

könyvtári asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

86.

könyvtári könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

87.

d)    Tudományos kutatói
munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

kutató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

89.

 

tudományos kutatói munkakörök a Kjt. 79/C. § (2) bekezdése, illetve a 2. számú melléklete szerint

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére