• Tartalom

416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

2023.01.31.

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában szakág

a) a múzeumi szakterületen a muzeológiai szak- és tudományterületek köre: természettudomány, régészet, numizmatika, képzőművészet, iparművészet és építészet, történeti muzeológia, néprajz és szabadtéri néprajz (beleértve a nemzetiségi néprajzot és szabadtéri néprajzot is), mezőgazdaság- és agrártörténet, műszaki és technikatörténet, irodalom-, színház- és zenetörténet (beleértve a nemzetiségi irodalom-, színház- és zenetörténetet is), múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia, múzeumi műtárgyvédelem, múzeumi informatika;

b)1 könyvtári szakterületen a könyvtártípus (települési, vármegyei hatókörű városi, iskolai, felsőoktatási, egyházi, országos szak- és nemzeti könyvtár) és a részterület megjelölésével a könyvtárvezetés, a menedzsment, a minőségmenedzsment, a könyvtári informatikai rendszerek, a gyűjteményszervezés, a tartalmi, formai feltárás, a szolgáltatások működtetése, fejlesztése, a tudás- és információmenedzsment, a muzeális könyvtári dokumentumok, az elektronikus dokumentumok, a restaurálás, az állományvédelem, a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátása, valamint a fogyatékkal élők részére szervezett szolgáltatások köre;

c) közművelődési szakterületen a közművelődési intézmény és a közösségi színtér által nyújtott közművelődési alapszolgáltatások köre: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése; közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; az egész életre kiterjedő tanulás segítése; amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység; tehetséggondozás és -fejlesztés; hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, kulturális alapú gazdaságfejlesztés; egyéb közművelődési tevékenység.

2. § (1) Kulturális szakértői tevékenységet – a (3) és (4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – az folytathat, aki az adott könyvtári, közművelődési, múzeumi vagy levéltári szakterületen rendelkezik

a) az 1. mellékletben előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel, valamint

b) a tevékenység megkezdését megelőzően szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.

(2)2 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlati időn az adott

a) könyvtári, közművelődési szakterületen, illetve szakágban kulturális szakmai munkakörben vagy ennek megfelelő feladatkörben, illetve

b) múzeumi és levéltári szakterületen, illetve szakágban felsőfokú végzettséget igénylő kulturális szakmai munkakörben vagy ennek megfelelő feladatkörben

eltöltött időt kell érteni.

(3) Könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott könyvtári szakértői, tanfolyamjellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

(4) Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott közművelődési szakértői, tanfolyamjellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

3. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 95/A. § (2) bekezdése szerinti bejelentés – a bejelentő természetes személyazonosító adatain túl – tartalmazza

a) annak a szakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyben a bejelentő kulturális szakértői tevékenységet kíván folytatni;

b) a végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat;

c) a szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére vonatkozó adatokat (ideértve a betöltött munka- vagy feladatkört) és a végzett szakmai tevékenységet.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell a Kultv. 95/A. § (10) bekezdése szerinti dokumentumot.

(3) A bejelentést a kormányzati portálon elérhető adatlap kitöltésével a kultúráért felelős miniszternél (a továbbiakban: hatóság) lehet megtenni.

4. § (1) A kulturális szakértőt törölni kell a hatóság által vezetett kulturális szakértői nyilvántartásból (a továbbiakban: névjegyzék), ha azt a kulturális szakértő kéri.

(2) Hivatalból törölni kell a kulturális szakértőt a névjegyzékből, ha

a) a névjegyzéken való fennmaradás feltételeit a 6. §-ban foglaltak szerint határidő előtt nem igazolja, vagy

b) meghalt.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet nem érinti a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet alapján jogosultságot szerzett szakértők jogosultságának fennállását.

(3) Az a kulturális szakértői névjegyzékben szereplő szakértő, aki a 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott szakértőitanfolyam-jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal nem rendelkezik, és annak megszerzését 2020. január 31-ig nem igazolja, 2020. február 1-jétől nem jogosult kulturális szakértői tevékenység folytatására. A szakértőitanfolyam-jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány meglétét a tanúsítvány másolatának megküldésével kell igazolni. Az igazolást elmulasztó szakértőt az igazolás teljesítésére 2019. szeptember 30-áig írásban kell felszólítani a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel.

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az egyes kulturális szakértői szakterületekhez kapcsolódó mesterfokozatok és szakképzettségek, valamint egyetemi szintű végzettségek és szakképzettségek felsorolása

A

B

Szakterület megnevezése

Mesterfokozat és szakképzettség, egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, valamint szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megnevezése

I.

Könyvtári

1.

okleveles könyvtáros

2.

okleveles könyvtári informatikus

3.

okleveles informatikus könyvtáros

4.

okleveles könyvtárostanár

5.

okleveles könyvtárpedagógia-tanár

6.

okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon

7.

okleveles jogász

8.

okleveles mérnökinformatikus

II.

Közművelődési

9.

okleveles népművelő

10.

okleveles közművelődési előadó

11.

okleveles művelődésszervező

12.

okleveles művelődési menedzser

13.

okleveles művelődési (és felnőttképzési) menedzser

14.

okleveles kulturális mediátor

15.

okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember

16.

okleveles közösségi művelődés tanár

III.

Múzeumi

17.

okleveles történész

18.

okleveles történelem szakos bölcsész

19.

okleveles történelemtanár

20.

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár

21.

okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

22.

okleveles történeti muzeológus

23.

okleveles új- és legújabb kori történeti muzeológia szakos bölcsész

24.

okleveles művészettörténész

25.

okleveles művészettörténet szakos bölcsész

26.

okleveles művészettörténet szakos bölcsész és tanár

27.

okleveles régész

28.

okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész

29.

okleveles néprajz mesterszakos bölcsész

30.

okleveles néprajz szakos bölcsész

31.

okleveles néprajz szakos bölcsész és tanár

32.

okleveles hon- és népismerettanár

33.

okleveles népzene- és népikultúra-tanár

34.

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész

35.

okleveles magyartanár

36.

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

37.

okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész

38.

okleveles kulturális antropológus

39.

okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész

40.

okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár

41.

okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

42.

okleveles vallástörténész

43.

okleveles vallástudomány szakos bölcsész

44.

okleveles restaurátorművész

45.

okleveles geológus

46.

okleveles geográfus

47.

okleveles biológus

48.

okleveles vegyész

49.

okleveles vegyészmérnök

50.

okleveles biológiatanár

51.

okleveles biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)

52.

okleveles biológia szakos tanár

53.

okleveles földrajztanár

54.

okleveles földrajz szakos tanár

55.

okleveles kémiatanár

56.

okleveles kémia szakos tanár

57.

okleveles orvosdoktor

58.

okleveles fogorvos doktor

59.

okleveles gyógyszerész

60.

okleveles agrármérnök

61.

okleveles agrármérnöktanár

62.

okleveles erdőmérnök

63.

okleveles vadgazda mérnök

64.

okleveles kertészmérnök

65.

okleveles tervezőgrafikus művész

66.

tervezőgrafikus művész

67.

okleveles grafikusművész

68.

okleveles fotográfustervező művész

69.

okleveles vizuális kommunikációs tervezőművész

70.

okleveles design- és vizuálisművészet-tanár

71.

okleveles képzőművésztanár

72.

okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár

73.

okleveles művészettörténet-tanár

74.

okleveles színháztörténet szakos bölcsész

75.

okleveles dráma- és színházismeret-tanár

76.

okleveles színháztudomány szakos bölcsész

77.

okleveles muzikológus

78.

okleveles muzikológus tanár

79.

okleveles zeneelmélet-tanár

80.

okleveles zeneismeret-tanár

81.

okleveles vizuális kultúra szakember

82.

műszaki képzési területen, mesterképzésben szerzett szakképzettség, továbbá mérnöktanár

83.

okleveles andragógus

84.

okleveles andragógus tanár

85.

okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár

86.

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

87.

okleveles pedagógiatanár

88.

okleveles humánszervező

89.

okleveles építészmérnök

90.

okleveles építész tervezőművész

91.

okleveles építőművész

92.

okleveles mérnökinformatikus

93.

okleveles természetvédelmi mérnök

94.

okleveles programtervező informatikus

95.

okleveles informatika szakos tanár

96.

okleveles informatikatanár

97.

okleveles nemzetiségi tanár

98.

okleveles nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

99.

okleveles nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

100.

okleveles egyiptológia szakos bölcsész

101.

okleveles koreanisztikai szakos bölcsész

102.

okleveles japanológia szakos bölcsész

103.

okleveles sinológia szakos bölcsész vagy

104.

okleveles jogász

IV.

Levéltári

105.

okleveles levéltáros

106.

okleveles történelem szakos középiskolai tanár

107.

okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

108.

okleveles történelem szakos bölcsész

109.

okleveles történelemtanár

110.

okleveles levéltár szakos bölcsész

111.

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár

1

Az 1. § b) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 268. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 20/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére