• Tartalom

417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a közvetítői névjegyzék vezetéséről

2018.01.01.

A Kormány a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közvetítői névjegyzék vezetése és tartalma

1. § A közvetítői névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni.

2. § (1) A névjegyzék a természetes személynek a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 6. § (1) bekezdésében felsorolt adatait és a következő adatokat együttesen tartalmazza:

a) státusz

aa) névjegyzékbe bejegyzett,

ab) névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,

ac) névjegyzékbe bejegyzett, a tevékenység szünetel,

ad) névjegyzékből törölt;

b) nyilvántartási szám;

c) az igazgatási ügyiratok ügyszáma.

(2) A szakterület a következő bontásban szerepel a névjegyzékben:

a) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület és a bejegyzés időpontja,

b) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület törlésének időpontja.

3. § (1) A névjegyzék a jogi személynek a Kvtv. 6. § (2) bekezdésében felsorolt adatait és a következő adatokat együttesen tartalmazza:

a) státusz

aa) névjegyzékbe bejegyzett,

ab) névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,

ac) névjegyzékből törölt;

b) nyilvántartási szám;

c) az igazgatási ügyiratok ügyszáma.

(2) Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a névjegyzékben a jogi személy elnevezése mellett a rövidített elnevezést is feltünteti.

2. A névjegyzék adatainak közzététele

4. § (1) A miniszter félévenként, a névjegyzékben ezen időszak alatt történt bejegyzésekről és törlésekről a következő adatokat teszi közzé a kormányzati portálon:

a) a természetes személy családi és utóneve, a jogi személy elnevezése,

b) a természetes személy által megjelölt szakterület,

c) a természetes személy irodájának címe, a jogi személy székhelye és

d) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből történő törlés időpontja.

(2) A miniszter a kormányzati portálon annak tényét is közzéteszi, hogy a névjegyzékből történő törléssel egyidejűleg a közvetítő igazolványát is bevonta.

3. A névjegyzékbe történő felvétel iránti bejelentés

5. § (1) A természetes személy bejelentőnek a bejelentéskor igazolnia kell:

a) a felsőfokú végzettségét,

b) a szakmai gyakorlatának időtartamát,

c) a névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és

d) a közvetítői szakmai képzés teljesítését.

(2) A bejelentő az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesítését az alábbiakra kiterjedően köteles igazolni:

a) annak a csoportnak a létszámát, amelyben a bejelentő a képzés során részt vett,

b) az a) pont szerinti csoportban közreműködő oktatók számát,

c) a közreműködő oktatók gyakorlatának tartalmát, továbbá időtartamát,

d) a képzés elméleti részének időtartamát,

e) a képzésben oktatott ismeretekre és készségekre vonatkozó tematikát és a gyakorlati rész során alkalmazott gyakorlatszerzési módozatokat.

(3) Külföldön elvégzett képzés esetében az (1) bekezdés d) pontja, valamint a (2) bekezdés szerinti adatokat magyar nyelvű fordításban is igazolni kell.

(4) A (2) bekezdésben foglalt adatok közül nem kell a képzést szervező intézmény igazolását beszerezni azokról, amelyek a képzésről vagy a képzési programról vezetett hatósági nyilvántartásban rendelkezésre állnak. Ilyenkor a bejelentőnek a képzés, képzési program azonosításához szükséges adatokat (a nyilvántartó hatóság megnevezése, a képzés, képzési program megnevezése és nyilvántartási száma) kell megadnia, amelyek alapján a szükséges adatok közlése iránt a miniszter hivatalból keresi meg a nyilvántartást vezető hatóságot.

(5) A legalább hároméves közvetítői oktatói gyakorlattal rendelkező oktató esetében a szakmai képzés igazolásának minősül az is, ha a képzést szervező intézmény nyilatkozik – ideértve a képzési programról vezetett nyilvántartásba vételi kérelmet is – arról, hogy az oktató a szakmai képzésben oktatóként közreműködött.

(6) A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége keretében közvetítést oktató, vagy a közvetítés jogintézményével kapcsolatos tudományos fokozatot megszerző személy e tevékenységéről szóló igazolásnak a miniszter számára történő bemutatásával is igazolhatja szakmai képzettségét.

(7) A szakmai gyakorlatot a munkáltató által kiállított igazolás másolatával, munkaviszonyt és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt igazoló szerződés vagy kinevezési okirat másolatával kell igazolni.

(8) A bejelentés megtételekor a bejelentőnek igazolnia kell a nyelvismeretet, egyéb szakirányú végzettséget, szakvizsga, tudományos fokozat és szakmai testületi tagság meglétét, amennyiben ezeket az adatokat bejelentette.

6. § A bejelentés mellékleteként a jogi személy bejelentőnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

4. A közvetítő szakmai továbbképzési kötelezettsége teljesítésének igazolása

7. § (1) A közvetítő a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését

a) valamely elméleti képzési modul, gyakorlati képzés valamely gyakorlatszerzési módozata, vagy a képzést szervező intézmény oktatójával együtt közvetítői eljárás lefolytatása esetén a képzést szervező intézmény,

b) közvetítői tárgyú szakmai konferencián való részvétel esetén a részvételről és a konferencia programjáról a konferencia szervezője

által kiállított okirat másolatával igazolja.

(2) Az igazolásokat a továbbképzési időszak utolsó napjáig, az 50 kreditpont elérését követően összegyűjtve kell megküldeni a miniszter részére.

5. Közvetítői adatszolgáltatással kapcsolatos teendők

8. § A Kvtv. 15. §-ában előírt éves adatszolgáltatási kötelezettség körében a miniszter a természetes személytől és a jogi személytől beérkezett adatokat összesíti és feldolgozza.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

10. § E rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére