• Tartalom

2017. évi XLII. törvény

2017. évi XLII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról1

2018.01.01.

1. §2

2. § A Hhvtv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervben foglaltak alapján haltermelés a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy annak részén is folytatható.”

3–8. §3

9. § (1)4

(2) A Hhvtv. 47. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 46. § (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kizárólag elektronikusan nyújtható be a miniszternek.
(5) A horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet által – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon – kialakított, a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott versenyszabályzat alapján tartott sportesemény a 16. § (1) bekezdésében foglalt engedély hiányában is megtartható. A sporteseményt annak megtartása előtt 15 nappal be kell jelenteni a területi halgazdálkodási hatóságnál.”

10–16. §5

17. § A Hhvtv. 61. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halgazdálkodási hatóság hatósági feladatainak ellátása során]

n) azonnali eljárási cselekmény érdekében a helyszíni szemlét a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja;”

18. § A Hhvtv. a 62. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„19/A. Egyes eljárási rendelkezések
62/A. § Halgazdálkodási hatósági ügyben
a) a kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő,
b) legfeljebb két ízben van helye hiánypótlásra felhívásnak.
62/B. § (1) A halgazdálkodási hatóság felfüggeszti az eljárását, ha a halgazdálkodási hatósági ügy előkérdését más szerv büntetőeljárásban folytatott eljárása képezi.
(2) A halgazdálkodási hatóság a határozatát hivatalból a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelmével is módosíthatja vagy visszavonhatja illetve szakhatóságként a döntést hozó hatóságnál kezdeményezheti a közreműködésével kiadott határozat módosítását vagy visszavonását abban az esetben, ha az őshonos halállomány fennmaradását és természetes módon történő megújulását, gyarapodását, a hal és élőhelyének védelmét akadályozó szempontok azt szükségessé teszik.
(3) Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtást elrendelő hatóság.”

19–29. §6

30. § (1) A Hhvtv.

a)–c)7

d) 44. § (5) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges, illetve jogerős” szöveg,

e)–i)8

lép.

(2) A Hhvtv.

a)–c)9

d) 65. § f) pontjában a „lefoglalását” szövegrész helyébe a „lefoglalását, zár alá vételét” szöveg,

e) 65. § h) pontjában a „lefoglalhat” szövegrész helyébe a „lefoglalhat, zár alá vehet” szöveg,

f) 69. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

g)10

lép.

31. § (1) Hatályát veszti a Hhvtv. 21/A. alcíme.

(2) Hatályát veszti a Hhvtv.

a)11

c)–g)12

i)–k)13

32. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. május 15. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 30. § (1) bekezdés a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 30. § (1) bekezdés e)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 30. § (2) bekezdés a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 30. § (2) bekezdés g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 31. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 31. § (2) bekezdés c)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 31. § (2) bekezdés i)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére