• Tartalom

42/2017. (XII. 29.) BM rendelet

42/2017. (XII. 29.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.29.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés l) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés d) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. és 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. §2

2. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítása

2. §3

3. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

3. §4

4. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

4–5. §5

5. A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet módosítása

6. §6

6. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

7. §7

7. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

8–9. §8

10. § (1) Az R4. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2)9

11. §10

8. A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosítása

12–20. §11

9. Záró rendelkezés

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 10. § (1) bekezdése és a 6. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1–5. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez12

6. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez


1. Az R4. 1. melléklete a következő A58c. sorral egészül ki:

58c.

2.12. Vízjogi létesítési, megszüntetési vagy fennmaradási engedély vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészletet hasznosító, nem gazdasági célú kútra 500 m3/év mennyiségű vízhasználatig
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 15. §]

5000

7–9. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez13

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére