• Tartalom

423/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól

2018.01.01.

A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a részben vagy egészben az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra,

b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének melléklete szerint a szolgáltató által nyújtott ellátásokkal összefüggésben gyógyszerrendelésre jogosult orvosokra,

c) a társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosító szerződéssel rendelkező orvosokra,

d) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

e) arra a természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: szerzői vagy felhasználási jogokkal rendelkező szervezet), aki vagy amely a számítógépes program vagy integrált informatikai rendszer (a továbbiakban együtt: szoftver) – a szerzői jogról szóló törvény rendelkezései alapján – szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkezik.

2. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti szoftver minősítése iránti eljárás kérelemre indul, az eljárás lefolytatására a NEAK jogosult. A szoftver minősítése iránti kérelmet a szoftver szerzői vagy felhasználási jogokkal rendelkező szervezet nyújtja be a NEAK-hoz.

(2) A kérelmező a szoftver minősítési eljárásáért külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a szoftver gyártójának pontos (azonosítható) megnevezését,

b) az alkalmazható operációs rendszereket,

c) a szoftver fejlesztő eszközének megnevezését,

d) a szoftver megnevezését, verziószámát,

e) a szoftver dokumentációját,

f) a lehetséges kapcsolódó modulok megnevezését és azok leírását,

g) a hardverkövetelmények leírását,

h) a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott adatoknak a szoftver adatbázisában történő frissítési menetének leírását (akár on-line, akár off-line módon történik a frissítés),

i) a szoftver által esetlegesen használt saját gyógyszeradatbázis és a gyógyszertörzs közötti konverzió részletes leírását, valamint ez ehhez tartozó adatállomány specifikációt,

j) a szoftver adatbázismotorjának megnevezését, verziószámát, ha a szoftver adatbázismotort használ.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolást, valamint

b) nyilatkozatot

ba) a rendelkezésre álló szerzői vagy felhasználási jogokról,

bb) arról, hogy a rendszer – beleértve minden olyan futtatható kódú szoftvert is, amely az elszámolást érintő bármely adatállományt vagy annak egy részét írja vagy olvassa – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével nem tartalmaz olyan automatikus vagy manuálisan indítható funkciót, amely a szoftver kezelőfelületén keresztül elősegítené a valós adatoktól eltérő adatok rögzítését,

bc) arról, hogy a rendszer moduláris felépítésű-e és törekedtek arra, hogy minimális legyen azon modulok köre, amelyek módosítása egyéb minősítések lefolytatását igényli,

bd) arról, hogy melyek azok a funkciók, amelyek módosítása egyéb minősítések lefolytatását igényli,

be) arról, hogy a kérelmező bejelentési kötelezettséget vállal a minősített modulok módosításáról a megváltoztatott funkciók pontos megnevezésével,

bf) arról, hogy a szoftverbe beépíthető az elektronikus aláírás alkalmazása,

bg) arról, hogy a kérelmező hozzájárul a szoftver időszakos értékelésének nyilvános közzétételéhez,

bh) arról, hogy mások jogai a szoftver használatát nem fogják akadályozni,

bi) arról, hogy a szoftver eleget tesz az egészségügyi, illetve a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

3. § (1) A vizsgálat során a NEAK ellenőrzi az e rendeletben előírt dokumentáció és nyilatkozatok meglétét, valamint ezek valóságtartalmát.

(2) A NEAK a szoftvert működés közben is ellenőrzi. A NEAK kérésére a szoftver minősítését kérelmező köteles az általa használt hardver- és szoftverkörnyezethez való hozzáférést a NEAK részére biztosítani. A szoftver működésének ellenőrzése kiterjed:

a) a funkcionalitás vizsgálatára, vagyis arra, hogy a szoftver képes-e átlagos felhasználói ismereteket feltételezve a jogszabályban előírt gyógyszerrendelési célok hatékony támogatására,

b) legalább öt véletlenszerűen kiválasztott, a minősítést kérelmező számára nem megismerhető, a NEAK által kezelt vizsgálati protokoll szerint folyamatosan változó gyógyszer rendelési folyamatának és a szoftver által adott végeredménynek az ellenőrzésére,

c) nyomtatott vény alaki, formai, tartalmi ellenőrzésére.

(3) A NEAK a minősített szoftver engedélyét visszavonja, ha a szoftver nem felel meg az engedélyezéshez szükséges feltételeknek.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére