• Tartalom
Oldalmenü

43/2017. (XII. 20.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása

1. § Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

1.2

szerint módosul.

2. §3

2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

3. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2. pontja, a 3. §, valamint a 2–4. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 43/2017. (XII. 20.) NGM rendelethez4

2. melléklet a 43/2017. (XII. 20.) NGM rendelethez5

1.    Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai Fejezet, B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél alcím 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495
T413

K413
K495

13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint

T495/413

K413/495”

2.    Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai Fejezet, C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél alcím 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491
T413

K413
K491

13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint

T491/413

K413/491”

3. melléklet a 43/2017. (XII. 20.) NGM rendelethez

1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 1020 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1020 Időskor, demens betegek
102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025 Időskorúak átmeneti ellátása
102026 Demens betegek átmeneti ellátása
102027 Szakápolási központ
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok”
2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
2.1. 1. mellékletében a „104030 Gyermekek napközbeni ellátása” szövegrész helyébe a „104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján” szöveg,
2.2. 1. mellékletében a „104031 Gyermekek bölcsődei ellátása” szövegrész helyébe a „104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” szöveg és
2.3. 1. mellékletében a „104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében” szövegrész helyébe a „104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben” szöveg
lép.

4. melléklet a 43/2017. (XII. 20.) NGM rendelethez

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 10. Szociális védelem pontjában foglalt táblázata a következő 59/e és 59/f sorral egészül ki:

 

(A

B

C)

„59e

102027 Szakápolási központ

59f

Ide tartozik:
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szakápolási központ keretében ellátott feladatok, kifizetések teljesítése.”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–4. melléklet a 4. § (2) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.