• Tartalom

436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában,

az 1. § és a 4. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 2. § és a 3. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

az 5. § és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 8. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 13. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Ha a (3) bekezdés szerinti előirányzatok meghatározott része felett tárca nélküli miniszter rendelkezik, ezen előirányzatok tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott tárgykörök szabályozására a tárca nélküli miniszter tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztériumot vezető miniszter a tárca nélküli miniszter egyetértésével jogosult.”

(2) Az R1. 13. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével belső szabályzataiban rendelkezik
a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat,
b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és
c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács
sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól, vagy ezekről külön szabályzatot készít.”

2–3. §2

4. § Az R1. 13. § (2) bekezdésében a „pénzügyi” szövegrész helyébe az „a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi” szöveg lép.

5. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1/A. §-a a következő 3a. és 3b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3a. átlagos éves utasforgalom: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 148. pontja szerinti utasforgalom,
3b. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,”

(2) Az R2. 1/A. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5a. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,”

(3) Az R2. 1/A. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12a. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,”

(4) Az R2. 1/A. §-a a következő 13a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„13a. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,”

(5) Az R2. 1/A. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14a. földi kiszolgálás: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 151. pontja szerinti kiszolgálás,”

(6) Az R2. 1/A. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„21a. kis forgalmú repülőtér: olyan repülőtér, amelynek az átlagos éves utasforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a 200 000 főt, valamint az MVP támogatás következtében a repülőtér átlagos éves utasforgalma előzetes, megalapozott előrejelzések alapján nem emelkedik 200 000 fő fölé az MVP támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben,”

(7) Az R2. 1/A. §-a a következő 23a–23c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„23a. légitársaság: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 145. pontja szerinti légitársaság,
23b. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
23c. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,”

(8) Az R2. 1/A. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„29a. nagysebességű vasút: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 150. pontja szerinti vasút,”

(9) Az R2. 1/A. §-a a következő 32a–32d. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„32a. regionális repülőtér: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 153. pontja szerinti regionális repülőtér,
32c. repülőtéri infrastruktúra: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 144. pontja szerinti infrastruktúra,
32d. repülőtéri szolgáltatások: a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 147. pontja szerinti szolgáltatások,”

7. § Az R2. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról a Kormány nyilvános egyedi határozatban dönt.
(2) Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásának irányítását a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(3) A végrehajtás szakpolitikai felelőse a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező olyan tagja, akit az (1) bekezdés szerinti kormányhatározat az adott feladat felelősének első helyen kijelölt.
(4) A végrehajtás során a miniszter és a szakpolitikai felelős, illetve – ha a végrehajtás a Kormány más tagjának feladat- és hatáskörét is érinti – a Kormány más érintett tagja együttműködik.”

8. § (1) Az R2. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az MVP támogatás tekintetében nem kell kikötni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50/A. §-a szerinti biztosítékot.”

(2) Az R2. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A miniszter az MVP támogatás forrásául szolgáló előirányzat tekintetében az Áht. 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat a tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium gazdasági szervezete útján látja el. E feladatokat a miniszter tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium gazdasági vezetője közvetlenül a miniszter vezetése és ellenőrzése mellett végzi.”

9. § Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a projekt vagy annak valamely része
a) az állam vagy annak valamely szerve vagy állami tulajdonú gazdasági társaság által végrehajtható beruházás keretében hatékonyabban valósítható meg, vagy
b) a központi költségvetésnek az 1. §-ban meghatározott célra külön megállapított költségvetési előirányzata helyett más fejezeti kezelésű előirányzat terhére hatékonyabban támogatható,
a megvalósításhoz szükséges előirányzat rendelkezésre állásáról az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerint az érintett költségvetési fejezetet irányító szervek közötti megállapodással vagy – a miniszter által a Kormány részére benyújtott előterjesztés alapján – az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint kell gondoskodni.”

10. § Az R2. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § Az MVP támogatásról a Modern Városok Program Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az Ávr. 71. § (2) bekezdése szerinti döntési listában vagy – ha kormányhatározat vagy a Bizottság ekként rendelkezik – a Kormány nyilvános egyedi határozatban dönt.”

11. § Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Bizottság tagjai
a) az államháztartásért felelős miniszter és
b) a szakpolitikai felelős
vagy az általa kijelölt személy.”

12. § Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A szakpolitikai felelős a kedvezményezett által a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységekről, feladatokról, a végrehajtást szolgáló beszerzésekről, a projekt céljáról, hatásairól, valamint a megvalósítás és a finanszírozás tervezett ütemezéséről, a szükséges forrásigényről, az elszámolni kívánt költségekről a kedvezményezettel egyeztetett előterjesztést nyújt be a Bizottság részére.
(2) Az előterjesztéshez csatolni kell
a) a kedvezményezett 1. melléklet A) pontja szerinti támogatási kérelmét,
b) a támogatói okirathoz szükséges egyéb adatokat, illetve jogszabály alapján szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat,
c) a szakpolitikai felelős – amennyiben szükséges, az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezettel előzetesen egyeztetett – nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előterjesztés megfelel az Ávr. 65. §-ában foglaltaknak, és ha a projekt állami támogatást tartalmaz,
ca) a kedvezményezett 1. melléklet B) pontja szerinti támogatási kérelmét, és
cb) – ha az MVP támogatás az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ – az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát.
(3) Az előterjesztésben a szakpolitikai felelősnek be kell mutatnia
a) a projekt megalapozottságát, megvalósíthatóságának kritériumait és annak jogszabállyal, a Kormány 2. § (1) bekezdése szerinti nyilvános egyedi határozatával és az együttműködési megállapodással való összhangját,
b) a projekt európai uniós forrásból történő finanszírozhatóságát és az igénybe vehető európai uniós forrásokat,
c) a projekt költségtervét általános forgalmi adóval növelt összeggel és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegével,
d) a saját és a Kormány más érintett tagjának az előterjesztésre vonatkozó szakmai, pénzügyi és jogi álláspontját.
(4) A 8/A–8/Z. § szerinti európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályoknak való megfelelést, vagy – ha az MVP támogatás az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ – az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának betartását a szakpolitikai felelős biztosítja.
(5) E §-t kell alkalmazni a Kormány részére benyújtásra kerülő előterjesztésekre is azzal, hogy az MVP támogatásról a Kormány a szakpolitikai felelős és a miniszter közös előterjesztése alapján dönt.”

13. § Az R2. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha az előterjesztés megfelel az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, az Ávr. 71. § (2) bekezdése szerinti döntési listának a Bizottság 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyve vagy – ha az MVP támogatásról a Kormány dönt – a Kormány nyilvános egyedi határozata minősül. A kedvezményezett részére a támogatási döntésről külön tájékoztatást küldeni nem kell.
(3) A Bizottság 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyve vagy – ha az MVP támogatásról a Kormány dönt – a Kormány nyilvános egyedi határozata az MVP támogatás felhasználási célját, mértékét és kedvezményezettjének nevét tartalmazza.”

14. § (1) Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási döntés alapján a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat másolatát elektronikus úton a miniszter a szakpolitikai felelősnek is megküldi.”

(2) Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MVP támogatást évenkénti ütemezésben kell folyósítani úgy, hogy a tárgyévre eső támogatási összeget a támogatási jogviszony létrejöttétől, a további évekre eső támogatási összeget a fedezet rendelkezésre állásától számított harminc napon belül egy összegben, támogatási előlegként kell a kedvezményezett külön nyilatkozatában megjelölt fizetési számlájára folyósítani.”

15. § Az R2. 8/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Átr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az MVP támogatást, ha annak összege vagy elszámolható költsége meghaladja a 8/F. § (2) bekezdésében, a 8/L. § (2) bekezdésében, a 8/M. § (3) bekezdésében, a 8/Q. § (2) bekezdésében, a 8/S. § (2) bekezdésében, a 8/S. § (2) bekezdésében vagy a 8/X. § (1) bekezdésében meghatározott maximális összeget, valamint a 8/W. § (6) és (8) bekezdésében meghatározott mértéket.”

16. § Az R2. 8/G. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egy időben, az MVP támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.”

17. § Az R2. a következő 8/W–8/Z. §-sal egészül ki:

8/W. § (1) A regionális repülőterekhez nyújtott MVP támogatás beruházási támogatásként nyújtható.
(2) A repülőtérnek valamennyi légitársaság számára hozzáférhetőnek kell lennie. A kapacitás fizikai korlátozottsága esetén a hozzáférést nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon szükséges biztosítani.
(3) A 8/B. §-ban foglaltakon túl nem nyújtható regionális repülőterekhez MVP támogatás
a) meglévő repülőtér áthelyezéséhez, illetve új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is,
b) azoknak a repülőtereknek, amelyeknek az átlagos éves teherforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 tonnát; az MVP támogatás az odaítélést követő két pénzügyi évben előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján nem okozhatja a repülőtér átlagos éves teherforgalmának 200 000 tonna fölé emelkedését,
c) az 1008/2008/EK rendelet 2. cikk 16. pontja értelmében vett menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtértől 100 kilométeren belül elhelyezkedő, illetve onnan gépjárművön, buszon, vonaton vagy nagysebességű vasúton 60 percen belül megközelíthető repülőtérnek,
d) olyan repülőtérnek, amelynek az átlagos éves utasforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a hárommillió főt; az MVP támogatás az odaítélését követő két pénzügyi évben előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján nem okozhatja a repülőtér átlagos éves utasforgalmának hárommillió fő fölé emelkedését.
(4) Az érintett beruházás arányaiban nem haladhatja meg az észszerű forgalmi előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom fogadásához szükséges mértéket.
(5) Az elszámolható költségek a repülőtéri infrastruktúra beruházáshoz kapcsolódó költségek, beleértve a tervezési költségeket is.
(6) Az MVP támogatás intenzitása nem haladhatja meg
a) az elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek átlagos éves utasforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult,
b) az elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma az MVP támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.
(7) A (3) bekezdés c) pontja és a (4) bekezdés nem alkalmazandó a kis forgalmú repülőterekre.
(8) A kis forgalmú repülőtereknek nyújtott MVP támogatás esetén a támogatási intenzitás – a (6) bekezdéstől eltérően – az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségeként is meghatározható.
(9) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és
a) előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
8/X. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás vállalkozásonként és beruházásonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható MVP támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően MVP támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.
(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át a 8/Z. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b) 30%-át a 8/Z. § (4) bekezdése esetén.
(5) A támogatási intenzitás a 8/L. § (4) és (5) bekezdése szerint növelhető.
(6) Ha az MVP támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, az MVP támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(7) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő MVP támogatásban, az MVP támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.
(8) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás kizárólag új berendezéshez nyújtható.
8/Y. § (1) Nem nyújtható MVP támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.
(2) Nem ítélhető meg és nem fizethető ki MVP támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően, és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.
(3) Az e § szerinti jogcímen nem ítélhető meg MVP támogatás a beruházás működéséhez.
8/Z. § (1) Az MVP támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.
(2) Ha megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, az MVP támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.”

18. § Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A kedvezményezett az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként a támogatói okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább félévente a szakpolitikai felelős részére a 2. melléklet 1. pont 1.1. alpontja és 2. pontja szerint elkészített előrehaladási jelentést nyújt be a projekt állásáról. Az előrehaladási jelentés másolatát a szakpolitikai felelős elektronikus úton megküldi a miniszternek.”

19. § Az R2. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § (1) A projekt megvalósítását a szakpolitikai felelős folyamatba építetten ellenőrzi, amelynek keretében a kedvezményezettől írásban tájékoztatást és dokumentumok benyújtását kérheti, és helyszíni ellenőrzést végezhet. A projekt megvalósításának ellenőrzésére a miniszter önállóan is jogosult. A miniszter az általa végzett ellenőrzésről tájékoztatja a szakpolitikai felelőst.
(2) Ha az ellenőrzés hiányosságokat, hibákat állapít meg, és a feltárt hiányosságok, hibák orvosolhatók, a szakpolitikai felelős vagy – ha az ellenőrzést a miniszter végezte vagy a szakpolitikai felelős ezt kezdeményezte – a miniszter haladéktalanul felszólítja a kedvezményezettet a hiányosságok pótlására, a hibák javítására. Ha a feltárt hiányosságokat, hibákat a kedvezményezett a felszólításban meghatározott időre nem orvosolta, a támogatói okirat módosításáról vagy az MVP támogatás visszavonásáról az e rendelet szabályaira tekintettel az Áht. és az Ávr. szabályai szerint kell gondoskodni.”

20. § Az R2. 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kedvezményezett az MVP támogatás felhasználásáról szóló, a 2. melléklet szerint elkészített beszámolót legkésőbb a 9. §-ban meghatározott határidő lejártát követő 90. napig nyújtja be a szakpolitikai felelősnek. A beszámoló másolatát a szakpolitikai felelős elektronikus úton megküldi a miniszternek.
(2) Az Ávr. 94. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási eljárást a szakpolitikai felelős folytatja le.
(3) A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a szakpolitikai felelős előterjesztése alapján a Bizottság dönt.”

21. § Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A támogatói okirat módosításáról, ha a módosítás
a) az MVP támogatásnak a Bizottság 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyvében megállapított feltételét érinti, a Bizottság,
b) az MVP támogatásnak a Kormány nyilvános egyedi határozatában megállapított feltételét érinti, a Kormány
a szakpolitikai felelős indokolással ellátott, a b) pont szerinti esetben a miniszterrel közös előterjesztése alapján meghozott döntésének megfelelően, minden más esetben – a szakpolitikai felelős véleményének előzetes kikérésével – saját hatáskörben a miniszter intézkedik. A támogatói okirat módosításának másolatát elektronikus úton a miniszter a szakpolitikai felelősnek is megküldi.
(2) Az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a támogatói okirat akkor is módosítható, ha azért szükséges többlet MVP támogatás biztosítása, mert az a projekt megvalósításához kapcsolódóan lebonyolított közbeszerzési eljárás megvalósításához szükséges és ehhez a megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre. Az ehhez szükséges előirányzat rendelkezésre bocsátásáról – az (1) bekezdésben meghatározott döntés alapján – az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.”

22. § Az R2. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § A támogatói okirat visszavonásáról a szakpolitikai felelős önálló vagy – ha az MVP támogatásról a Kormány döntött – a szakpolitikai felelős miniszterrel közös előterjesztése alapján a támogatási döntést meghozó testület dönt. A támogatói okirat visszavonása iránt a támogató intézkedik. A támogatói okirat visszavonásának másolatát elektronikus úton a miniszter a szakpolitikai felelősnek is megküldi.”

23. § Az R2. 15. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

e) 8/W. §-a a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) 56a. cikke

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

24. § Az R2. a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § (1) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban levő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a Módr4. hatálybalépését megelőzően kijelölt főfelelőst szakpolitikai felelősnek kell tekinteni.
(2) Az olyan MVP támogatási ügyekben, ahol a Kormány nyilvános egyedi határozata a Bizottság döntését írja elő a beruházás megvalósításához szükséges forrás kedvezményezett részére történő biztosításához, a támogatói okirat kiadását megelőző eljárási cselekményekre e rendeletnek a Módr4. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

25. § Az R2.

lép.

26. § Az R2.

1. 4. § (1) bekezdésében az „önkormányzat)” szövegrész helyébe a „kedvezményezett)” szöveg,

2. 5. § (5) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 8/D. § (1) bekezdésében és 8/N. § (1) bekezdésében a „főfelelős” szövegrész helyébe a „szakpolitikai felelős” szöveg,

3. 5. § (7) bekezdésében az „irányítása alá tartozó” szövegrész helyébe a „tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott” szöveg,

4. 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Bizottság a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztéssel összefüggésben megvizsgálja” szövegrész helyébe a „támogatási döntés meghozatala során vizsgálni kell” szöveg,

5. 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „előterjesztés 2. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodásban és a kormányhatározatban foglaltakkal” szövegrész helyébe az „előterjesztésnek a Kormány 2. § (1) bekezdés szerinti nyilvános egyedi határozatával és az együttműködési megállapodással” szöveg,

6. 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „tevékenységek és feladatok” szövegrész helyébe a „tevékenységeknek és feladatoknak” szöveg,

7. 7. § (1) bekezdés d) pontjában az „a 6. § (1) bekezdés b)–d), f) és g) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe az „az előterjesztéshez csatolandó” szöveg,

8. 8. § (2) bekezdésében az „a támogatás célját” szövegrész helyébe az „az MVP támogatás célját” szöveg, az „a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti” szövegrészek helyébe az „az” szöveg, a „8/A–8/V. §-okra” szövegrész helyébe a „8/A–8/Z. §-ra” szöveg,

9. 8. § (6) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg, az „a támogatás céljának” szövegrész helyébe az „az MVP támogatás céljának” szöveg,

10. 8/A. §-ában az „Az önkormányzat” szövegrész helyébe az „A kedvezményezett” szöveg, „a támogatással” szövegrész helyébe az „az MVP támogatással” szöveg,

11. 8/B. § (1) és (2) bekezdésében a „8/F–8/V. §” szövegrész helyébe a „8/F–8/Z. §” szöveg,

12. 8/B. § (2) bekezdés g) pontjában a „8/F–8/S. §” szövegrész helyébe a „8/F–8/S. § és 8/W–8/Z. §” szöveg,

13. 8/C. § (1) bekezdésében és 13. §-ában az „az önkormányzat” szövegrész helyébe az „a kedvezményezett” szöveg,

14. 8/C. § (8) bekezdésében a „ , valamint a 8/S. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „ , a 8/S. § (2) bekezdésében és a 8/X. § (1) bekezdésében” szöveg,

15. 8/E. § b) pontjában a „8/L–8/S. §” szövegrész helyébe a „8/L–8/S. § és a 8/W–8/Z. §” szöveg,

16. 8/F. § (3) bekezdésében az „A termelési” szövegrész helyébe a „Nagyvállalkozás esetén a termelési” szöveg,

17. 8/G. § (4) bekezdésében és 13. §-ában a „támogató” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

18. 8/M. § (3) bekezdésében a „100” szövegrész helyébe a „150” szöveg,

19. 8/M. § (4) bekezdés a) pontjában a „koncertterem,” szövegrész helyébe a „koncertterem, filmszínház,” szöveg,

20. 8/O. §-ában és 8/R. § (3) bekezdésében az „Az egymillió” szövegrész helyébe az „A 2 millió” szöveg,

21. 8/Q. § (2) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „30” szöveg, az „50” szövegrész helyébe a „100” szöveg,

22. 9. §-ában az „Az önkormányzat” szövegrész helyébe az „A kedvezményezett” szöveg,

23. 15. § a) pontjában a „8/F–8/S. §-a” szövegrész helyébe a „8/F–8/S. §-a és 8/X–8/Z. §-a” szöveg

lép.

27. § (1) Hatályát veszti az R2.

(2) Hatályát veszti az R2.

a) 1. §-ában az „(a továbbiakban: Modern Városok Program)” szövegrész és az „a Miniszterelnökség által” szövegrész,

b) 5. § (6) bekezdésében az „a főfelelős 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztése alapján,” szövegrész,

c) 8/P. § (1) bekezdésében a „zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4–27. § és az 1–3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. melléklet I. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–d) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 30. cím 1. alcím 78. jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 124/F. §-a szerinti tagja,
c) a 32. cím 1–3. alcím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 90. §-a szerinti tagja,
d) a 32. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 124/E. §-a szerinti tagja,”

2. melléklet a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Támogatási kérelem
A) A projekt alapadatai

1.1. A projekt megnevezése

 

1.2. A projekt megvalósítási helyszíne

 

1.3. A projekt rövid leírása

 

1.4. A kedvezményezett neve, székhelye, adószáma

 

1.5. A kedvezményezett fizetési számlaszáma, amelyre a támogatás folyósítását kéri

□□□□□□□□–□□□□□□□□–□□□□□□□□

1.6. A projekthez kért vissza nem térítendő támogatás

m Ft

1.7. Jelen költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e

□ Igen
□ Nem
Amennyiben rendelkezik, úgy jogával a támogatással összefüggő kiadások vonatkozásában élni kíván-e:
□ Igen
□ Nem

1.8. A megvalósítás időszaka (tervezett kezdő és befejező időpont)

 

1.9. A projekt támogatása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül?

□ Igen
□ Nem, mert ...

Alulírott ................................. a ................................. képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése szerinti előterjesztésben foglaltakat ismerem, a projekt megvalósítását vállalom, és erre tekintettel kérem a támogatási döntés meghozatalát, továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt ................................. tekintetében nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.
Kelt: ................................., ......... (év) .......................... (hó) ........... (nap)
....................................................
aláírás
B) A projekt kiegészítő adatai (kitöltendő, ha a projekt állami támogatást tartalmaz)

1.10. A közvetett kedvezményezett neve (általában a projekttel érintett infrastruktúra tulajdonosa)

 

1.11. A közvetett kedvezményezett mérete

□ mikro-, kis- vagy középvállalkozás
□ nagyvállalat (ha a közvetett kedvezményezett több mint 25%-ban az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában van, az nagyvállalatnak minősül)

1.12. Ha az 1.9. pontra „Igen” a válasz, az alkalmazandó állami támogatási kategória

□ A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
(R. 8/M–8/P. §-a)
□ A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
(R. 8/S. §-a)
□ A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (R. 8/Q–8/R. §-a)
□ Csekély összegű támogatás (R. 8/T. §-a)
□ Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
(R. 8/L. §-a)
□ A regionális beruházási támogatás (R. 8/F–8/K. §-a)
□ A közszolgáltatásért járó ellentételezés (R. 8/U. §-a)
□ A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés
(R. 8/V. §-a)
□ A regionális repülőterekhez nyújtott beruházási támogatás
(R. 8/W. §-a)
□ Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
(R. 8/X–8/Z. §-a)
□ Bizottsági bejelentést igényel

1.13. Elszámolható költségek tartalma

 

m Ft

Telek

 

Épület

 

Gép, berendezés

 

Immateriális jószág

 

Egyéb, éspedig ...

 

Kelt: ................................., ......... (év) .......................... (hó) ........... (nap)
....................................................
aláírás

3. melléklet a 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A beszámoló – Ávr.-ben meghatározottakon túli – tartalmi és formai követelményei
1. A pénzügyi elszámolás követelményei:
1.1. Az elszámolandó számlákról, számviteli bizonylatokról összesítőt kell benyújtani. Az összesítő a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket tartalmazza az Ávr. 93. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az összesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Az összesítőt a kedvezményezett képviseletére jogosult személy aláírásával kell ellátni.
1.2. A pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell valamennyi számla, számviteli bizonylat, illetve a gazdasági eseményt és pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával hitelesített másolatát.
1.3. A beszámolóhoz benyújtandó okiratokat záradékolni kell úgy, hogy az eredeti bizonylatokon a kedvezményezett köteles feltüntetni a támogatói okirat iktatószámát és azt, hogy a számlán, számviteli bizonylaton, illetve a gazdasági eseményt és pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumokon szereplő összeg a támogatói okirat terhére került elszámolásra.
2. A szakmai beszámoló követelményei:
2.1. A szakmai beszámolónak megfelelő részletességgel és dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a kedvezményezett képviseletére jogosult személy aláírásával kell ellátni és ha az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány) a szakmai beszámolóhoz csatolni kell.
2.2. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek másolatát, ha a tevékenység engedélyköteles.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére