• Tartalom
Oldalmenü

44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet (a továbbiakban: Fétám rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Fétám tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja és 9/B. §-a szerinti adatszolgáltatást a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a 3. melléklet szerinti formában és tartalommal elektronikus úton teljesíti a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) részére.”

2. § A Fétám rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Fétám tv. 5. § (4) bekezdése szerinti kérelmek egységes tartalmi követelményeit a 4. melléklet határozza meg.”

a) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

4. § Hatályát veszti a Fétám rendelet 4. §-a.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 44/2017. (XII. 21.) NGM rendelethez

A területi gyermekvédelmi szakszolgálat adatszolgáltatása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nevelésbe vett gyermekekről
[a 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti magasabb összegű állami támogatás jóváírásához, és a 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg jóváírásához]
201... év
(Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február első munkanapján kell a kincstár részére eljuttatni.)
Eljáró hatóság megnevezése és címe:

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

A gyermek
neve

Adóazonosító jele

Anyja
születéskori neve

Születési
helye

Születési

ideje

A nevelésben töltött idő kezdő napja

A nevelésben töltött idő záró napja

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. melléklet a 44/2017. (XII. 21.) NGM rendelethez

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú vagy „Magyar igazolvánnyal” rendelkező nem magyar állampolgárságú gyermek esetén
1. A kérelmezővel kapcsolatos adatok
1.1. a kérelmező
1.1.1. neve
1.1.2. születési neve
1.1.3. születési helye, ideje
1.1.4. anyja születési neve
1.1.5. lakcíme
1.1.6. állampolgársága
1.1.7. „Magyar igazolványának” száma (ha rendelkezik „Magyar igazolvánnyal”)
1.1.8. elérhetősége
2. A szülővel kapcsolatos adatok, amennyiben a kérelmező nem a szülő
2.1. a szülő
2.1.1. neve
2.1.2. születési neve
2.1.3. születési helye, ideje
2.1.4. anyja születési neve
2.1.5. lakcíme
2.1.6. állampolgársága
2.1.7. „Magyar igazolványának” száma (ha rendelkezik „Magyar igazolvánnyal”)
2.1.8. elérhetősége
3. A gyermekre vonatkozó adatok
3.1. azon gyermeknek, aki számára a szülő, törvényes képviselő az életkezdési letéti számla megnyitását kéri
3.1.1. a neve
3.1.2. a születési helye
3.1.3. a születési ideje
3.1.4. az anyja születési neve
3.1.5. állampolgársága
3.1.6. „Magyar igazolványának” száma (ha nem magyar állampolgárságú)
3.1.7. külföldi anyakönyvi kivonatának száma vagy egyéb azonosítója
4. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
4.1. nyilatkozat az életkezdési letéti számla megnyitásáról és az azon évente jóváírt állami támogatásokról szóló értesítés postai úton történő megküldésének igényléséről
4.2. nyilatkozat az életkezdési letéti számla megnyitása során a gyermek(ek) részére képezett adóazonosító jelről kiadott adóigazolvány kiállításának és megküldésének igényléséről
4.3. nyilatkozat az adóigazolvány kézbesítésének és az életkezdési letéti számlával a kapcsolatos postai küldemények postázási címéről, amennyiben az a gyermek lakcímétől eltérő
4.4. a kérelmező aláíróhelye”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás