• Tartalom

446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kötelezett a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja szerinti feltételek teljesítését a nyilvántartásába felvett, akkreditált laboratórium által kiadott tanúsítvánnyal igazolja.”

2. § A Vhr. a következő 34/B. §-sal egészül ki:

34/B. § (1) Az elektromos, elektronikai berendezések vagy a fém ital-csomagolószer termékkörre vonatkozó, 2018. január 1-jén hatályos átvállalási szerződéssel rendelkező kötelezett a szerződésmódosítás nyilvántartásba vételéig a nyilvántartásában az érvényes átvállalási szerződés szerinti KT, CsK kódok mellett az 1. melléklet A) címe szerinti CsK kódokat vagy a B) címe szerinti KT kódokat is feltünteti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt termékkör tekintetében 2018. január 1-je előtt az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerződés a Ktdt. 14/A. §-a szerint benyújtott szerződésmódosítás nyilvántartásba vételéig hatályos.”

3. § (1) A Vhr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vhr. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Vhr. a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(4) A Vhr. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. § A Vhr.

a) az 1. § (2) bekezdésben a „környezetvédelmi termékkód” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi termékdíjkód” szöveg,

b) a 2/B. § (3) bekezdés b) pontjában a „beszállítani” szövegrész helyébe a „betárolni” szöveg,

c) a 2/B. § (5) bekezdésében a „nyilatkozat módosítását” szövegrész helyébe a „nyilatkozat módosítását vagy az engedély hatályának a meghosszabbítását” szöveg,

d) a 23. § (5) bekezdés f) pontjában a „raktárba beszállított” szövegrész helyébe a „raktárba betárolt” szöveg, a „beszállítás esetén” szövegrész helyébe a „betárolás esetén”, a „beszállítás tényéről” szövegrész helybe a „betárolás tényéről” szöveg,

e) a 23. § (8) bekezdés b) pontjában a „segédanyag vagy kereskedelmi csomagolószer” szövegrész helyébe a „segédanyag, kereskedelmi csomagolószer vagy fém ital-csomagolószer” szöveg és

f) a 27. § (1) bekezdésben az „együttműködő szerződött partnerek” szövegrész helyébe az „együttműködő szerződött partnerek, kapcsolt vállalkozások” szöveg,

lép.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A) cím
CsK kódok
1.    A CsK kód felépítése
a)    1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód
b)    2–3. karakter: a termék anyagát jelölő kód
c)    4–5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli
d)    6–7. karakter: a termék újrahasználhatóságát vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód
2.    A következő táblázatok a CsK kódok adattartalmát tartalmazzák
2.1.    a CsK kód 1. karaktere
2.1.1.    az aktuális CsK kód 1. karaktere

 

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

A

Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

3.

B

Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó

4.

E

Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

5.

H

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

6.

F

Fém ital-csomagolószer

7.

M

Műanyag bevásárló reklámtáska

8.

S

Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék

9.

Z

Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák

2.1.2.    az elévülési időszakon belüli visszaigénylésnél alkalmazható CsK kód 1. karaktere

 

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

K

Kereskedelmi csomagolószer

2.2.    a CsK kód 2–3. karaktere

 

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

Műanyag

3.

01

polietilén-tereftalát (PET)

4.

02

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

5.

03

poli(vinil-klorid) (PVC)

6.

04

kissűrűségű polietilén (LDPE)

7.

05

polipropilén (PP)

8.

06

polisztirol (PS)

9.

07

poliamid

10.

08

poliuretán

11.

09

poli(vinil-alkohol)

12.

18

megújuló nyersanyagból előállított biológiailag lebomló biopolimer

13.

19

más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője

14.

Papír és karton

15.

20

hullámpapírlemez (PAP)

16.

21

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

17.

22

papír (PAP)

18.

29

külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

19.

Fém

20.

40

acél (FE)

21.

41

alumínium (ALU)

22.

49

más fém

23.

Fa

24.

50

fa (FOR)

25.

51

parafa (FOR)

26.

59

más természetes anyag

27.

Textil

28.

60

gyapot (TEX)

29.

61

juta, kender (TEX)

30.

69

más természetes alapú anyag

31.

Üveg

32.

70

színtelen üveg (GL)

33.

71

zöld üveg (GL)

34.

72

barna üveg (GL)

35.

79

más üveg

36.

Társított

37.

80

társított: papír és karton/különböző fémek

38.

81

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag

39.

82

társított: papír és karton/alumínium

40.

83

társított: papír és karton/ónozott lemez

41.

84

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

42.

85

társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

43.

86

társított: papír és karton/más

44.

90

társított: műanyag/alumínium

45.

91

társított: műanyag/ónozott lemez

46.

92

társított: műanyag/különböző fémek

47.

93

társított: műanyag/más

48.

94

társított: egyéb anyag/egyéb anyag

49.

95

társított: üveg/műanyag

50.

96

társított: üveg/alumínium

51.

97

társított: üveg/ónozott lemez

52.

98

társított: üveg/különböző fémek

53.

Egyéb

54.

99

egyéb anyag

2.3.    a CsK kód 4–5. karaktere

 

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

Belföldi előállítású csomagolószer

3.

10

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

4.

11

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

5.

12

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

6.

1B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

7.

1C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

8.

13

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

9.

14

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

10.

15

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

11.

16

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

12.

1R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

13.

1E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

14.

1F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

15.

1J

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján

16.

1K

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

17.

1L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

18.

1U

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján

19.

17

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

20.

1A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

21.

18

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

22.

19

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

23.

20

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

24.

21

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

25.

2E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

26.

2F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

27.

F2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

28.

2G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

29.

G2

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

30.

2H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül

31.

22

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

32.

23

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

33.

24

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

34.

25

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

35.

26

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

36.

27

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

37.

28

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

38.

29

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

39.

2V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján visszaigénylésre kerül

40.

Külföldről behozott csomagolószer

41.

30

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

42.

31

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

43.

3B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

44.

3C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

45.

33

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén

46.

34

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

47.

35

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

48.

36

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

49.

3R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

50.

3E

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

51.

3F

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

52.

3K

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

53.

3L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

54.

3U

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján

55.

37

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

56.

3A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

57.

38

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

58.

39

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

59.

40

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

60.

41

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

61.

4E

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

62.

4F

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

63.

F4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

64.

4G

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

65.

G4

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

66.

43

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

67.

44

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

68.

45

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

69.

46

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

70.

47

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

71.

48

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

72.

4H

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül

73.

49

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

74.

4V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

75.

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

76.

50

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)

77.

51

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

78.

5B

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

79.

5C

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

80.

5R

a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

81.

5L

a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

82.

54

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

83.

5A

a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

84.

55

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

85.

56

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

86.

57

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

87.

58

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

88.

59

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

89.

60

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül

90.

61

a termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül

91.

6V

a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

2.4.    a CsK kód 6–7. karaktere

 

A

B

1.

Kód
(6–7. karakter)

Megnevezés

2.

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

3.

97

külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

4.

98

külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével

5.

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó, a műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák kivételével

6.

01

egyszer használható

7.

02

többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer

8.

03

többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer

9.

04

újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer

10.

05

újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

11.

Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska esetén

12.

14

15 mikronnál kisebb falvastagságú

13.

50

15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú

14.

51

50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú

15.

Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén

16.

58

100 liternél kisebb űrtartalmú

17.

59

100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú

B) cím
KT kódok
1.    A következő táblázatok a KT kódok adattartalmát tartalmazzák
1.1.    az aktuális KT kódok 1–3. karaktere
1.1.1.    akkumulátor KT kódja

 

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Akkumulátor, elektrolittal feltöltött

501

3.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal feltöltött akkumulátor

511

4.

Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött

502

5.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

512

1.1.2.    egyéb kőolajtermék KT kódja

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Kenőolaj

601

1.1.3.    elektromos, elektronikai berendezés KT kódja

 

A

B

1.

Termékkör megnevezése

KT kód

2.

Hőcserélő berendezések

151

3.

Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött hőcserélő berendezések

152

4.

Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

161

5.

Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

162

6.

Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

171

7.

Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

172

8.

Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

181

9.

Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

182

10.

Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

191

11.

Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

192

1.1.4.    gumiabroncs KT kódja

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Gumiabroncs

211

3.

Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött gumiabroncs

212

1.1.5.    reklámhordozó papír KT kódja

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Reklámhordozó papír

900

1.1.6.    egyéb műanyagtermék KT kódja

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru

301

1.1.7.    egyéb vegyipari termék KT kódja

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer

701

3.

Szépség- vagy testápoló készítmény

702

1.1.8.    irodai papír KT kódja

A

B

1.

Termék megnevezése

KT kód

2.

Irodai papír

801

1.1.9.    a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának KT kódja

 

A

B

1.

Vtsz. és HR alszám, megnevezés

KT kód

2.

8702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő

J02

3.

8702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő

H01

4.

8702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő

H02

5.

8702 40 Kizárólag elektromos hajtómotorral működő

V01

6.

8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására

J03

7.

8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett farművek; golfkocsik és hasonló járművek

J13

8.

8703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 1000 cm3

J21

9.

8703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 1000 cm3 -t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J22

10.

8703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal

J23

11.

8703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 3000 cm3 -t meghaladó hengerűrtartalommal

J24

12.

8703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J31

13.

8703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal

J32

14.

8703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J33

15.

8703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével

H03

16.

8703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével

H04

17.

8703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető

H05

18.

8703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető

H06

19.

8703 80 Más jármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működő

V02

20.

8703 90 Más gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is

J90

21.

8704 10 Dömper, terepjáró kivitelű

J41

22.

8704 21 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű

J42

23.

8704 22 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű

J43

24.

8704 23 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 20 tonna össztömeget meghaladó

J44

25.

8704 31 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű

J45

26.

8704 32 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 5 tonna össztömeget meghaladó

J46

27.

8704 90 Más áruszállító gépjármű

J47

28.

8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J10

29.

8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J20

30.

8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J30

31.

8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J40

32.

8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J50

33.

8711 60 Elektromos hajtómotorral működő motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is (kivéve a 8711 60 9 0 vtsz. hatálya alá tartozó termékek)

V03

1.2.    A következő táblázat az elévülési időn belüli visszaigénylések során alkalmazható KT kódok 1–3. karakterét tartalmazza
1.2.1.    az elektromos, elektronikai berendezések KT kódjának 1–3. karaktere

 

A

B

1.

Termékkör megnevezése

KT kód

2.

Nagygép

101

3.

Kisgép

102

4.

Információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon készülék

103

5.

Szórakoztatóelektronikai cikk

104

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszám

105

7.

Játék, szabadidős és sportfelszerelés

106

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz

107

9.

Adagoló automata

108

10.

Rádiótelefon-készülék

109

2.    A KT kód 4–5. jegye:

 

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

01

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)

3.

02

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

4.

03

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik

5.

04

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

6.

05

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

7.

06

ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

8.

7R

ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján

9.

07

ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

10.

08

ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre

11.

09

ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre

12.

10

ha a 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre

13.

11

ha a 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre

14.

12

ha a 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

15.

13

ha a 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

16.

14

teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), nyilatkozattól való eltérő felhasználás esetén

17.

61

ha a termékdíj a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján nem kell megfizetni

18.

62

ha a termékdíj a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján nem kell megfizetni

19.

71

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni

20.

72

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni

21.

73

ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

22.

74

ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék után nem kell megfizetni

23.

77

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

24.

78

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

25.

81

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján

26.

82

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján

27.

83

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján

28.

84

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján

29.

85

ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján

30.

86

ha a termékdíj megfizetésre került és az anyagában történő hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

31.

89

ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

32.

8V

ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő betárolás alapján

3.    A KT kód 6–7. kiegészítő jegye:

A

B

1.

KT kód

Megnevezés

2.

B1

belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

3.

B2

belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

4.

B3

a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó fizetési kötelezettség beállta esetén

5.

B4

újrahasználatra előkészítést követően létrejött termék

6.

B5

újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék

7.

K1

külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

8.

K2

külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

4.    A 7 számjegyű HKT kód felépítése

 

A

B

C

1.

1. pozíció

1

– a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

2.

2

– a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén

3.

9

– a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen (1+2)

4.

3

– országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén

5.

2–4. pozíció:

900

– hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)

6.

010

– visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)

7.

011

– lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

8.

012

– nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

9.

100

– gyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)

10.

101

– lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

11.

102

– nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén

12.

200

– készletezett hulladék mennyisége esetén

13.

300

– előkezelt hulladék mennyisége esetén

14.

310

– előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

15.

320

– előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén

16.

400

– összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

17.

410

– anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

18.

411

– biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

19.

412

– újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

20.

413

– visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

21.

414

– egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

22.

420

– energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

23.

421

– hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

24.

422

– energia visszanyerés esetén

25.

430

– más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

26.

500

– ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

27.

510

– elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

28.

520

– lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

29.

530

– más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

30.

5–7. pozíció:

1**

– elektromos, elektronikai berendezés hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

31.

2**

– gumiabroncs hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

32.

4**

– csomagolás hulladéka
** a CsK kód 2–3. karaktere szerint

33.

5**

– akkumulátor hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

34.

6**

– kenőolaj hulladéka
** a KT kód 2–3. karaktere szerint

2. melléklet a 446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Vhr. 4. melléklet VIII. alcímének (A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása) 3. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(Az átadott mennyiség jogcímek szerint:)
i) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja alapján átadott mennyiség.”

3. melléklet a 446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az elektromos, elektronikai berendezések egyes kategóriái alá tartozó termékek tájékoztató jellegű listája
1. Hőcserélő berendezések
Hűtőszekrények, fagyasztók, hűtött termékek automatikus kiadására szolgáló berendezések, légkondicionáló berendezések, párátlanító berendezések, hőszivattyúk, olajradiátorok és egyéb hőcserélő berendezések, melyek hőcserélő közegként víztől eltérő folyadékot tartalmaznak.
2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak
Képernyők, televíziókészülékek, LCD képkeretek, monitorok, hordozható számítógépek, kisméretű hordozható számítógépek.
3. Nagygépek
Mosógépek, ruhaszárító gépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők, elektromos sütők, elektromos főzőlapok, hang- és képlejátszó berendezések, zenei berendezések (kivéve a templomi orgonát), kötő- és szövőgépek, nagyszámítógépek, nagyméretű nyomtatók, másolóberendezések, érmével működő nagyméretű játékautomaták, nagyméretű orvostechnikai eszközök, nagyméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek és pénz automatikus kiadására szolgáló nagyméretű berendezések, fotovoltaikus panelek.
4. Kisgépek
Porszívók, szőnyegseprűk, varrógépek, mikrohullámú sütők, szellőzőberendezések, vasalók, kenyérpirítók, elektromos kések, elektromos vízforralók, órák, elektromos borotvák, mérlegek, haj- és testápoló gépek, számológépek, rádiókészülékek, videokamerák, videomagnók, hifiberendezések, hangszerek, hang- és képlejátszó berendezések, elektronikus és elektromos játékok, sporteszközök, kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb., használt számítógépek, füstjelző berendezések, fűtésszabályozók, termosztátok, kisméretű elektromos és elektronikus szerszámok, kisméretű orvostechnikai eszközök, kisméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek automatikus kiadására szolgáló kisméretű berendezések, beépített fotovoltaikus paneleket tartalmazó kisgépek.
5. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
Mobiltelefonok, GPS-ek, zsebszámológépek, routerek, személyi számítógépek, nyomtatók, telefonok.”

4. melléklet a 446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

a) 1.1.4.7. alpontjában a „visszatérítésre került” szövegrész helyébe a „visszatérítésre kerül” szöveg,
b) 1.3. alpontjában a „kiszállításának” szövegrész helyébe a „kitárolásának” szöveg,
c) 1.3.1. alpontjában a „kiszállítás” szövegrész helyébe a „kitárolás” szöveg,
d) 1.3.2. alpontjában a „kiszállítás oka” szövegrész helyébe a „kitárolás oka” szöveg,
e) 1.3.6. alpontjában a „kiszállításkor” szövegrész helyébe a „kitároláskor” szöveg,
f) 1.3.7. alpontjában a „kötelezettség megszűnésének napja és pontos jogszabályi helyének megjelölése” szövegrész helyébe a „kötelezettség megszűnése jogszabályi helyének megjelölése” szöveg,
g) 2. pontjában a „beszállítás és kiszállítás” szövegrész helyébe a „betárolás és kitárolás” szöveg,
h) 2.1. pontjában a „beszállítását” szövegrész helyébe a „betárolását” szöveg, a „kiszállítását” szövegrész helyébe a „kitárolását” szöveg,
i) 4. pontjában a „be- és kiszállításról” szövegrész helyébe a „be- és kitárolásról” szöveg
lép.
2. A Vhr. 7. melléklet 4.3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.5. a kitárolás oka, jogcíme:

 

A

B

1.

B01

belföldi forgalomba hozatal termékdíj megfizetésével

2.

B10

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

3.

B11

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

4.

B12

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

5.

B13

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

6.

B14

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni

7.

B15

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni

8.

B16

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

9.

B17

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján

10.

B20

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

11.

B21

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

12.

B22

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

13.

B23

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

14.

B24

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

15.

B25

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

16.

B26

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

17.

B27

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján

18.

B28

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

19.

B29

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja alapján

20.

B30

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj korábban, a betárolás előtt már megfizetésre került

21.

B31

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján

22.

B32

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján

23.

B33

belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja alapján

24.

I00

ideiglenes kiadás

25.

K00

külföldre történő kitárolás

26.

S01

saját célú felhasználás

27.

T00

áttárolás másik termékdíj raktárba a tulajdonjog megváltozása nélkül

28.

U10

újrahasználható csomagolószer bérbe adása a Ktdt. 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében

29.

B40

belföldre irányuló kitárolás, a termékdíj korábban, a betárolás előtt már megfizetésre került

30.

I90

ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék saját célú felhasználása

31.

SH9

ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék

32.

SH1

termékdíj raktárban lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék

33.

TM0

betárolás előtt a termékdíj megfizetésre került (a termékdíj raktáron belül csomagolás részét képező csomagolószerek esetében a csomagolás végleges elválasztásra kerül a termékről)

34.

KN0

kitárolás, nem keletkezik termékdíj-kötelezettség

35.

KEJ

kitárolás belföldre, egyéb jogcímen (termékdíj-kötelezettség keletkezik)

36.

V01

kitárolás, termékdíj visszaigénylésre kerül

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére