• Tartalom

2017. évi XLV. törvény

2017. évi XLV. törvény

az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról1

2017.08.02.

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

3–6. §3

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

7–8. §4

4. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

9–10. §5

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

11. §6

6. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

12–13. §7

7. Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény módosítása

14. §8

8. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítása

15–23. §9

9. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

24. § A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 1. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) E törvényt a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységeknél tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre akkor kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik.”

25–32. §10

33. §11

34. § A Külszoltv. 23. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A kihelyezett a tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletményre és átalány-költségtérítésre (a továbbiakban együtt: díjazás) jogosult. A díjazás forintban kerül megállapításra és számfejtésre, ezt követően a kifizetendő összeg – a kihelyezett választása alapján – egész euróra, egész USA-dollárra, illetve egész forintra kerekítve kerül folyósításra legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a kihelyezett részére. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő devizailletmény-megállapításnak. A kihelyezett részére a tartós külszolgálata idejére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolása alapján megállapított belföldi illetménye nem jár, azonban tartós külszolgálatának időtartama alatti, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolási fokozatban bekövetkezett változásokról a kihelyező vezető folyamatosan értesíti.”

35. § (1) A Külszoltv. 23. § (2)–(3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A kihelyezett munkaköri osztályokba, az egyes munkaköri osztályokon belül a munkaköre és – amennyiben az adott munkakörhöz rang kapcsolódik – rangja szerint kerül besorolásra (a továbbiakban: elsődleges munkakör). A munkaköri osztályokon belüli munkaköröket, valamint az azokhoz tartozó rangokat az 1. melléklet tartalmazza. A kihelyezett az elsődleges munkaköre mellett a kihelyező okiratában foglaltak szerint az 1. melléklet szerinti további munkakört, illetve kiegészítő feladatkört láthat el.
(3) Az adminisztratív vagy technikai munkaköri osztályokba tartozó elsődleges munkakör mellett további, az 1. melléklet szerinti adminisztratív vagy technikai munkaköri osztályokba tartozó munkakör tartós, egyidejű ellátása esetén az 1. melléklet szerinti fizetési fokozatokhoz tartozó magasabb szorzót kell alapul venni a kihelyezett devizailletményének megállapítása során. Az adminisztratív vagy technikai munkaköri osztályokba tartozó elsődleges munkakör mellett további, az 1. melléklet szerinti munkakör vagy kiegészítő feladatkör tartós, egyidejű ellátása esetén – a létrejött munkakör összetettségét figyelembe véve – a kihelyező vezető a fizetési fokozathoz, illetve több munkakör egyidejű ellátása esetén a magasabb fizetési fokozathoz tartozó szorzónál 0,1 vagy 0,2 értékkel magasabb szorzót állapíthat meg.”

(2) A Külszoltv. 23. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(8) Az egyes állomáshelyek tekintetében a következő költségvetési évre vonatkozó deviza-alapilletményt a külpolitikáért felelős miniszter a költségvetési törvény elfogadásától számított 45 napon belül rendeletben határozza meg, az ENSZ által a költségvetés tervezésének évében először közzétett szorzószámok figyelembevételével.”

36. § (1) A Külszoltv. 25. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A kihelyezettet a devizailletményén túl a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatos kiadásainak fedezésére, minden külképviselet vonatkozásában megállapított, a 23. § (1) bekezdés szerint választott devizanemben havonta folyósított átalány-költségtérítés (a továbbiakban: átalány-költségtérítés) illeti meg, kivéve, ha a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételnek nem felel meg és a kihelyező vezető e feltétel alól a 16. § (2) bekezdése alapján mentesítette. Házastársak egyazon külképviseletre történő kihelyezése esetén az átalány-költségtérítés elemei csak – a nyilatkozatukban megjelölt – egyik fél részére számfejthetők.”

(2)12

(3) A Külszoltv. 25. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) A kihelyezettet a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerűen a tartós külszolgálat helyén tartózkodó nagykorú, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeke után, aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján saját jogán emelt összegű családi pótlékra jogosult, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban vagy a vakok személyi járadékában, vagy a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet alapján rokkantsági járadékban részesül
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés 15%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés, valamint
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 150%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés
illeti meg.”

(4)13

37. § (1) A Külszoltv. 26. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A kihelyezettet megillető díjazás kifizetése a kihelyezett által választott, legfeljebb két fizetési számlára, a 23. § (1) bekezdése szerint választott, legfeljebb két devizanemben történő utalással, a kihelyezett által meghatározott arányban megosztva történik. A kihelyezett forintszámlát is megjelölhet.”

(2)14

38–39. §15

40–43. §16

44. § A Külszoltv. 52. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A 25. § (10)–(13) bekezdésétől eltérően a kihelyező szerv köteles a kihelyezett számára a feladatkörének, a vele együtt élő hozzátartozói összetételének, létszámának, valamint a reprezentációs és biztonsági követelményeknek megfelelő lakást, a külképviselet-vezető esetében rezidenciát biztosítani.”

45–46. §17

47–48. §18

49. § (1)–(5)19

(6)20

(7)21

50. § (1) A Külszoltv. 1. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

(2)22

51. § (1) A Külszoltv.

a)–h)23

i)24

a) 23. § (3) és (5) bekezdésében a „fizetési fokozathoz” szövegrész helyett a „munkaköri osztályhoz”

b) 24. § (3) bekezdés a)–d) pontjában, valamint az (5) bekezdés a)–d) pontjában az „a deviza-alapilletménye” szövegrész helyett „az illetménye”,

c) 25. § (5) bekezdés c) pontjában az „az alap- és középfokú tanulmányait folytató” szövegrész helyett az „az óvodai nevelésben részesülő, az alap- és középfokú tanulmányait folytató”,

d) 25. § (7) bekezdésében a „német vagy spanyol” szövegrész helyett a „német, orosz vagy spanyol”,

e) 25. § (10) bekezdésben a „juttatott” szövegrész helyett a „biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások, illetve”,

f) 59. § (2) bekezdés e) pontjában a „besorolásának” szövegrész helyett a „besorolását tartalmazó, összesített, külképviseleti besorolási szorzót”,

g) 59. § (2) bekezdés k) pontjában, valamint (3) bekezdés f) pontjában az „az ENSZ által utoljára közzétett szorzószámok” szövegrész helyett az „az ENSZ által a költségvetés tervezésének évében először közzétett szorzószámok”,

h) 59. § (3) bekezdés c) pontjában a „besorolása” szövegrész helyett a „besorolását tartalmazó, összesített, külképviseleti besorolási szorzót”

szöveggel lép hatályba.

52. §25

10. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi XLV. törvényhezI. Munkaköri és rangok szerinti besorolás – külképviseletek az EU ÁK nélkül

Munkaköri osztály

Munkakör

Rang

Szorzó

Vezetői munkakörök

Külképviselet-vezető a 3. § (1) bekezdés a) és c) pont szerinti külképviseleten

5,0

Külképviselet-vezető a 3. § (1) bekezdés b) és d) pont szerinti külképviseleten

4,6

Első beosztott diplomata, első beosztott konzul

4,2

Külföldi magyar kulturális intézetet vezető kulturális tanácsos, vezető konzul

4,0

Diplomata munkakörök

Beosztott diplomata

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter

4,0

I. osztályú tanácsos

3,9

II. osztályú tanácsos

3,8

I. osztályú titkár

3,7

II. osztályú titkár

3,6

III. osztályú titkár

3,5

attasé

3,4

segédattasé

3,3

Adminisztratív munkakörök

Gazdasági vezető

I. osztályú titkár

3,7

II. osztályú titkár

3,6

III. osztályú titkár

3,5

attasé

3,4

segédattasé

3,3

Regionális rendszergazda

attasé

3,4

segédattasé

3,3

Gazdasági felelős

3,0

Rendszergazda, külképviselet-vezetői titkárnő, gazdasági ügyintéző

2,8

Titkárnő (titkársági referens), konzuli ügyintéző, kommunikációs munkatárs

2,6

Technikai munkakörök

Nagyköveti gépkocsivezető

2,4

Gépkocsivezető, szakács, gondnok

2,2

Hivatalsegéd, takarító

2,0


II. Munkaköri és rangok szerinti besorolás – EU ÁK

Munkaköri osztály

Munkakör

Rang

Szorzó

Vezetői munkakörök

Állandó Képviselet vezetője (COREPER II. nagykövet)

5,0

Állandó Képviselet helyettes vezetője
(COREPER I. nagykövet)

4,8

Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal vezetője
(PSC nagykövet)

4,6

Antici diplomata

4,2

Mertens, Nicolaidis diplomata, kabinetfőnök

4,0

Gazdasági főigazgató

3,9

Csoportvezető

3,8

Diplomata munkakörök

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter

4,0

I. osztályú tanácsos

3,9

II. osztályú tanácsos

3,8

I. osztályú titkár

3,7

II. osztályú titkár

3,6

III. osztályú titkár

3,5

attasé

3,4

segédattasé

3,3

Adminisztratív munkakörök

Biztonsági felelős

3,3

Gazdasági felelős, biztonságtechnikai felelős, logisztikai koordinátor, rendszergazda

3,0

Informatikus,
EU ÁK Nyilvántartó, külképviselet-vezetői titkárnő, gazdasági ügyintéző

2,8

Titkárnő (titkársági referens), TÜK kezelő

2,6

Technikai munkakörök

Nagyköveti gépkocsivezető

2,4

Gépkocsivezető, szakács, gondnok

2,2

Hivatalsegéd, takarító

2,0


2. melléklet a 2017. évi XLV. törvényhez26

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. május 25. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 84. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 25–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 36. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 40–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 45–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 49. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 49. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 49. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 51. § (1) bekezdés a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 51. § (1) bekezdés i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére