• Tartalom

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről1

2018.09.21.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (3) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Bejelentés és nyilvántartás

1. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 248. §-a és 250. §-a szerinti tevékenység folytatására irányuló bejelentést az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal kell az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartását vezető szervezethez (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre megküldeni. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység vonatkozásában külön-külön kell bejelentést tenni.

(2) Adótanácsadói tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik adótanácsadó szakképesítéssel.

(3) Adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik

a) felsőfokú végzettséggel,

b) adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, és

c) a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal.

(4) Okleveles adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik okleveles adószakértő szakképesítéssel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek igazolnia kell:

a) az Art. 251. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt feltételeknek való megfelelést,

b) adótanácsadók esetében az adótanácsadói szakképesítést,

c) adószakértők esetében a (3) bekezdésben meghatározott végzettséget, szakképesítést, valamint a szakmai gyakorlat meglétét,

d) okleveles adószakértők esetében az okleveles adószakértői szakképesítést, és

e) az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek az Art. 249. § (3) bekezdése szerinti igazolvány kiállításához egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet kell benyújtania.

(7) Ha a bejelentő kéri a (2)–(4) bekezdésben hivatkozott szakképesítésektől eltérő egyéb szakképesítéseinek vagy nyelvtudásának a nyilvánosságra hozatalát, akkor igazolnia kell az egyéb szakképesítések megszerzését és a nyelvvizsga teljesítését.

2. § (1) Ha a bejelentő a tevékenység végzése, valamint a nyilvántartásba vétel Art. és e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, a nyilvántartásba vételt végző szervezet a bejelentőt a tevékenység folytatására irányuló bejelentésében megjelölt tevékenységnek megfelelően az adótanácsadók, az adószakértők vagy az okleveles adószakértők nyilvántartásába felveszi. A nyilvántartásba vett személyek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők – szakterületnek megfelelő megnevezésű – 2. melléklet szerinti tartalmú igazolványának elkészíttetéséről, és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolvány a kiállítás napját követően 10 évig, az Art. 252. § szerinti esetekben a tevékenység végzésétől történő eltiltás és nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényes.

(4) A nyilvántartásba vételt végző szervezet az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki.

3. § (1) A nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a 3. melléklet szerinti kérelem benyújtásával, és az adatváltozás, valamint az 1. § (5) bekezdés e) pontjában foglaltak igazolása mellett. Továbbá amennyiben az adatváltozás érinti a 2. § (2) bekezdése szerinti igazolványon feltüntetett adatokat, akkor az igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére meg kell küldeni. A megküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti.

(2) Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényéről tudomást szerez, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének 8 napon belüli pótlására.

(3) Ha a nyilvántartásba vett személy igazolványa elveszett, megsemmisült, vagy birtokából bűncselekmény, szabálysértés során kikerült, a nyilvántartásba vett személy köteles ennek tényét 30 napon belül bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, a 2. melléklet szerinti tartalmú igazolványának pótlására irányuló kérelem egyidejű benyújtásával. A korábban kibocsátott igazolvány a bejelentéssel érvénytelenné válik, és a nyilvántartásba vételt végző szervezet ennek tényét az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentő a bejelentéssel egyidejűleg a 3. melléklet szerinti kérelem benyújtásával kérheti igazolványának cseréjét vagy pótlását az 1. § (6) bekezdés szerinti igazolványkép megküldése, valamint az 1. § (5) bekezdés e) pontjában foglaltak igazolása mellett.

(5) Ha a nyilvántartásba vett személy igazolványának érvényességi ideje lejár, legkorábban a lejáratot megelőző 60 napon belül, a 3. melléklet szerinti kérelem benyújtásával kérnie kell igazolványának cseréjét az 1. § (6) bekezdés szerinti igazolványkép és a cserével érintett korábbi igazolvány megküldése mellett. A megküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet haladéktalanul megsemmisíti.

4. § (1) Nyilvántartásból való törlés esetén a nyilvántartásba vett személy az Art. 252. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentésekor az 1. § (5) bekezdés e) pontjában foglaltak igazolása mellett, valamint az Art. 252. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlésről szóló határozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek megküldeni.

(2) Ha az Art. 252. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, a tevékenység végzésétől történő eltiltásra okot adó körülmény merült fel, a nyilvántartásba vett személy vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles azt a törlést kiváltó ok felmerülésétől számított 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek írásban bejelenteni a visszavonás alapjául szolgáló bírósági döntés másolatának, valamint a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott igazolványnak az egyidejű megküldésével.

(3) Az Art. 252. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre a halálesetet igazoló anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány, jogerős bírósági határozat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének adatait tartalmazó nyilvántartás szervének igazolása alapján kerül sor. A nyilvántartásba vett személy örököse köteles a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek megküldeni.

(4) Ha az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság az e rendelet szerinti adószakértői nyilvántartás alapján vett fel valamely természetes személyt adó- és járulék szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, értesíti a nyilvántartásba vételt végző szervezetet. Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adószakértői nyilvántartásból olyan természetes személyt töröl, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe ez alapján nyert felvételt, a törlés tényéről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

5. § (1) Az a nyilvántartásból törölt személy, akinek a nyilvántartásból való törlésére az

a) Art. 252. § (1) bekezdés a)–d), h) pontja és (2) bekezdés b) pontja alapján került sor, a törlést követően,

b) Art. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülését követően,

c) Art. 252. § (1) bekezdés f) pontja alapján került sor, a nyilvántartás szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követően,

d) Art. 252. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően

a tevékenység végzésére irányuló szándékát ismételten bejelentheti, egyidejűleg kérelmezheti a nyilvántartásba történő ismételt felvételét, amennyiben a bejelentésekor igazolja, hogy a nyilvántartásból való törlést megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 6. § szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét teljesítette.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzési időszak minden megkezdett évének továbbképzési kötelezettség arányos részén – a 6. § (2) és (3) bekezdése alapján – évenként 20 kreditpontot kell érteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a 6. § (3) bekezdésében előírt kreditpontból legalább 10 kreditpontot az ismételt bejelentést megelőző 12 hónapban kell megszerezni.

2. Továbbképzés

6. § (1) A nyilvántartásba vett személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amelyen a tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel.

(2) A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba vétel napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

(3) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább négy naptári évében részt vesz valamely (4) bekezdés szerinti továbbképzésben.

(4) Továbbképzésnek minősül

a) a 10. § szerint minősített továbbképzési program – annak elszámolhatósági időszakában történő – teljesítése, a minősítés során megállapított kreditpont-értékben, amely továbbképzési programonként legfeljebb 20 kreditpont lehet,

b) a jogi vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév, félévenként 10 kreditpont értékben, ha a félév lezárásának napja a továbbképzési időszakba esik,

c) az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés megszerzése szakképesítésenként 20 kreditpont értékben, ha a bizonyítvány kiállításának napja a továbbképzési időszakba esik,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése 25 kreditpont értékben, ha a bizonyítvány kiállításának napja a továbbképzési időszakba esik,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi doktori képzést folytató oktatási intézményben a doktori fokozat megszerzése 30 kreditpont értékben, ha a fokozat odaítélését igazoló oklevél kiállításának napja a továbbképzési időszakba esik.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.

(6) A (4) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt és a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások:

a) az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők szakmai továbbképzésének szervezését és lebonyolítását végző szervezet (a továbbiakban: továbbképző szervezet) által kiállított 4. melléklet szerinti igazolás,

b) a jogi vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév esetén a lezárt félévre vonatkozó, névre szóló leckekönyv képző intézmény által hitelesített másolata,

c) az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány másolata,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány másolata,

e) a gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat esetén az oklevél másolata.

(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti kreditpont-igazolás annak a továbbképzésben részt vevő személynek állítható ki, aki nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a továbbképzésben való részvételének igazolásához szükséges, általa megadott adatait a továbbképző szervezet kezelje.

7. § A 6. § (4) bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló bejelentést a továbbképzésre kötelezett személynek – külön felszólítás nélkül – a továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül kell a 3. melléklet szerinti adatlapon benyújtani a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a 6. § (6) bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel és a teljesített kreditpontok igazolásával, az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen.

8. § (1) A továbbképző szervezetnek adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői szakterületen folytatott továbbképzések szervezéséhez és lebonyolításához igazolnia kell, hogy

a) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 3 éves – a kérelem benyújtását megelőző öt évben megszerzett – pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatói kapacitással;

b) rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételekkel, ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is; és

c) létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytató szervezet, amely az a) és b) pontban foglaltakon túlmenően

ca) rendelkezik legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakorlattal,

cb) rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési rendszerrel,

cc) megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelménynek,

cd) nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alatt; vagy

d) szakmai egyesület vagy köztestület, valamint az a) és b) pontban foglaltakon túlmenően létesítő okirata szerint

da) a kreditpont-minősítési kérelem benyújtása évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vették, valamint

db) a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, vagy az adószakértői nyilvántartásba vétel.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti továbbképző szervezet nem minősül olyan szervezetnek, amely

a) nem az Európai Unió (a továbbiakban: EU), az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van;

b) a 6. § (4) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme az EU-, EGT-tagállamon kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna – figyelembe véve a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót –, mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna;

c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető; vagy

d) szervezetben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek tekintetében az a)–c) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Ha a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezetek, e minőségükben kizárólag saját tagjaik számára és ingyenesen nyújthatnak kreditpontos továbbképzést.

(4) A továbbképző szervezet az 5. melléklet szerinti kreditpont-minősítési kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervezethez az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre elektronikusan, vagy papír alapon 3 példányban nyújthatja be.

(5) A továbbképző szervezetnek a kreditpont-minősítési kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy:

a) a létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat,

b) megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek,

c) az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, és

d) a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktatók

da) szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint releváns szakképesítéssel rendelkeznek,

db) a szakterületnek megfelelő – a kérelem benyújtását megelőző 5 évben megszerzett – legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkeznek,

dc) a kérelemben feltüntetett adataiknak – az e rendeletben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében – a továbbképző szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint

dd) a továbbképző szervezetnél oktatást vállalnak.

(6) Az (5) bekezdés d) pontja szerinti feltételeket az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kreditpont-minősítési kérelem benyújtása során kell igazolni, amennyiben azok adattartalma az adott továbbképzési év során nem változott, és erről a továbbképző szervezet a továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési kérelemben nyilatkozatot tesz.

(7) Ha a kreditpont-minősítési kérelem elektronikus továbbképzési formában megvalósuló továbbképzési program minősítésére irányul, a kérelemben fel kell tüntetni

a) a továbbképzés oktatási programját,

b) az elektronikus továbbképzés programjához való hozzáférési azonosítót, valamint

c) a továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus továbbképzési rendszere megfelel a 10. § (6) bekezdésében foglalt elektronikus továbbképzés feltételeinek, ideértve az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is.

9. § (1) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a kreditpont-minősítési eljárással kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátása érdekében bizottságot hoz létre. A bizottság 7 tagból áll, amelyből – a bizottság elnökével együtt – 5 tagot saját hatáskörben, 2 tagot az állami adó- és vámhatóság vezetője ajánlása alapján határozatlan időre bíz meg a nyilvántartásba vételt végző szervezet.

(2) A bizottság a döntés-előkészítési feladatainak ellátása során a (3) bekezdés szerinti bírálati szempontrendszer alapján vizsgálja a továbbképző szervezet által kreditpont-minősítésre benyújtott továbbképzési programot, majd javaslatot tesz a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a továbbképzési program kreditpont-értékére és elszámolhatósági időszakára.

(3) A bizottság az ügyrendjét – amely tartalmazza a 10. § (1) bekezdésben meghatározott kreditpont-minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását is – maga állapítja meg, és a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagyja jóvá. A kreditpont-minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.

10. § (1) A kreditpont-minősítési kérelem alapján minősítésre kerülő továbbképzési program kreditpont-értékének meghatározásakor figyelembe veendő elsődleges szempontok a program adott szakterületnek megfelelő relevanciája, szakmai tartalma, aktualitása, időtartama, valamint elméleti vagy gyakorlati jellege.

(2) Ugyanazon továbbképzési program kreditpont-értéke a nyilvántartásba vétel különböző szakterületein egymástól eltérő lehet.

(3) A továbbképzési program kreditpont-értékéről és elszámolhatósági időszakáról a bizottság javaslatára figyelemmel a nyilvántartásba vételt végző szervezet dönt. A kreditpontra minősített továbbképzési program címét, elszámolhatósági időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értékét, a továbbképzés formáját, időtartamát, a továbbképző szervezet megnevezését a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kreditpont-minősítési eljárást követő 15 napon belül közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon.

(4) A továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak végéig hatályos.

(5) A továbbképzési program megvalósítható

a) kontakt továbbképzés formájában, amelynek teljes időtartama alatt a résztvevő a továbbképzés helyszínén személyesen jelen van; vagy

b) elektronikus továbbképzés formájában, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a továbbképzésben részt vevőhöz, akinek a továbbképzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus továbbképzés lehet e-learning vagy online továbbképzés.

(6) A továbbképző szervezet a továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus továbbképzési formában, valamint az elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, ha a továbbképző szervezet

a) elektronikus továbbképzési rendszere által biztosított a résztvevő által teljesített továbbképzési program kezdeti és befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a továbbképzésben való folyamatos jelenlétének ellenőrzése;

b) elektronikus továbbképzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 6 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy

ba) az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot – több oktatási egység, modul esetén az egyes egységeket, modulokat – megkezdte és a továbbképzési program – több oktatási egység, modul esetén az egyes egységek, modulok – befejezéséig a továbbképzésben kijelentkezés nélkül részt vett,

bb) a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama alatt jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi oktatási egységét, modulját teljesítette,

bc) egy adott továbbképzési program megkezdését követően, annak befejezéséig újabb továbbképzési programot nem kezdett meg, és

bd) a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette; és

c) a résztvevő részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a továbbképzési program teljes egészének teljesítése esetén, a teljesítés b) pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően, legkésőbb 10 napon belül kiállítja.

(7) Az elektronikus továbbképzés teljesítéséért a továbbképző a továbbképzésben részt vevő személy számára csak akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése a (6) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

(8) A továbbképzésben részt vevő személy továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be az elektronikus továbbképzésben való részvételért a továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha az elektronikus továbbképzést a (6) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint a rá vonatkozó továbbképzési időszakban teljesíti.

11. § A továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő tevékenysége során köteles:

a) az e rendelet, valamint a kreditpont-minősítési kérelemben foglaltak szerint, szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a továbbképzés tárgyi és technikai feltételeinek biztosításával, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani a továbbképzési programot;

b) a továbbképzéseket a kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, a kérelemben foglalt időtartamban szervezni és lebonyolítani;

c) legkésőbb a továbbképzés időpontját – elektronikus továbbképzés esetén az elektronikus továbbképzési tevékenység megkezdését – megelőző 11. napon bejelenteni az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a tervezett továbbképzések kreditpont-minősítési kérelem szerinti adatait és biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét;

d) a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a továbbképzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az új oktatóra vonatkozóan a 8. § (5) bekezdés d) pontjában foglalt feltételek igazolását az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre megküldeni;

e) kontakt továbbképzés esetén a c) pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a továbbképzés teljes időtartama alatt a továbbképző képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a továbbképzés adminisztratív teendőinek ellátására, valamint a továbbképzési szabályoknak megfelelő lebonyolítás érdekében;

f) elektronikus továbbképzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az elektronikus továbbképzés továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára;

g) a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő számára térítésmentesen biztosítani az információs anyagot, ha azt a kreditpont-minősítési kérelemben vállalta;

h) a továbbképzésen a részvétel igazolására jelenléti íveket vezetni a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal. elektronikus továbbképzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az elektronikus továbbképzési programot teljesítőket;

i) a jelenléti íveket a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni és legkésőbb 5 munkanapon belül megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre;

j) az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal, elektronikus továbbképzés esetén a 10. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint teljesítő résztvevők részére az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban;

k) a továbbképzésekről nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen nyomon követhető, hogy a továbbképzésen részt vevő személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást;

l) az általa vezetett nyilvántartásokat, a jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő dokumentációt legalább 6 évig megőrizni;

m) a Kormányzati Portálon közzétett, a továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló tájékoztatóban foglaltakat betartani.

12. § (1) A kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a lebonyolításra kerülő továbbképzési program megvalósítását, a továbbképző szervezet kérelmében vállalt feltételeknek való megfelelését, valamint a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét a nyilvántartásba vételt végző szervezet folyamatosan ellenőrzi.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységét nem a kreditpont-minősítési kérelmében vállalt, és nem az e rendeletben előírt feltételek szerint végzi,

a) az első alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet felhívja a továbbképző szervezetet – határidő kitűzésével – a szabálytalanság megszüntetésére,

b) a második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet az ellenőrzés eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően 60 napra felfüggeszti a továbbképző szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát,

c) a harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet az ellenőrzés eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően 2 évre felfüggeszti a továbbképző szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre a nyilvántartásba vételt végző szervezet által megbízólevéllel erre feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, továbbá azt, hogy mely továbbképző szervezetnél, mely időszakban, mely kötelezettségek ellenőrzésére jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a nyilvántartásba vételt végző szervezet jegyzőkönyv megküldésével értesíti a továbbképző szervezetet, amelyre a továbbképző szervezet 8 napon belül észrevételt tehet.

3. Igazgatási szolgáltatási díjak

13. § (1) Az Art. 253. §-a szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, minden tevékenység vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.

(2) A tevékenység megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárás díja 9000 forint, az igazolvány pótlásának, cseréjének, valamint az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak díja 2000 forint. Ha az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adatmódosításnak, valamint a nyilvántartásból való törlésnek a díja 1000 forint. A tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentése alapján történő nyilvántartásba vétel díja 6000 forint.

(3) A kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző szervezetnek a kreditpont-minősítési eljárásért az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg díjat kell fizetnie. A kreditpont-minősítési eljárás díja 5000 forint, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.

(4)2 A (2) és (3) bekezdés szerinti díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára, az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell megfizetni.

(5)3 A (2) és (3) bekezdés szerinti díj a Pénzügyminisztérium működési bevétele.

(6) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében és 73/A. §-ában, a mulasztási bírságra a 82. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 13. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 17. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet [a továbbiakban: 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet] alapján, valamint az e rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők szerepelnek.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet 2017. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell elbírálni.

(3) A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadókra, adószakértőkre és okleveles adószakértőkre az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy ezen személyekre az Art. 248. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség csak azt követően vonatkozik, amennyiben az Art. 252. §-a szerint a nyilvántartásból való törlésükre kerül sor.

(4) A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadóknak, adószakértőknek és okleveles adószakértőknek az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő továbbképzési időszakukra vonatkozóan a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet 2017. december 31-én hatályos rendelkezései, a 2018. január 1-jén vagy azt követően megkezdett továbbképzési időszakokban az e rendelet szerinti szabályok alapján kell teljesíteniük továbbképzési kötelezettségüket.

(5) A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján 2017. december 31-ig kiadott igazolványok érvényessége 2020. december 31-én jár le.

16. § (1) A rendelet 8. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

17. §4

18. §5

1. melléklet a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelethez

Bejelentőlap
az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység megkezdésének és folytatásának bejelentéséhez
A bejelentőlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A bejelentés az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján
– adótanácsadói,
– adószakértői, vagy
– okleveles adószakértői
tevékenység végzésére vonatkozik. (Egy bejelentőlapon csak egy tevékenységet lehet megjelölni.)
2. A nyilvántartásba vételhez a bejelentő következő adatait kötelezően szükséges megadni:
a) Név
b) Születési név
c) Születési hely, idő (év, hónap, nap)
d) Anyja születési neve
e) Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám)
f) Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám)
g) Elektronikus elérhetőség
h) Telefonszám
i) Tevékenység végzése és a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat adatai:
ia) oklevél száma
ib) oklevelet kiállító intézmény neve
ic) oklevél kiállításának dátuma
3. A nyilvántartáshoz bejelentő által önkéntesen megadott adatok:
a) Egyéb szakképesítés:
aa) oklevél, bizonyítvány megnevezése
ab) oklevél, bizonyítvány száma
ac) oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény neve
ad) oklevél, bizonyítvány kiállításának dátuma
b) Nyelvvizsga:
ba) nyelv
bb) nyelvvizsga típusa
bc) nyelvvizsga fokozata
bd) nyelvvizsga-bizonyítvány száma
4. Nyilatkozatok:
a) „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
– a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
– nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti tevékenység folytatását vagy a nyilvántartásba történő felvételemet kizárná.”
b) „Tudomásul veszem, hogy az adatlap 2. pont a), b) és d) alpontjában szereplő, valamint az adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői nyilvántartási szám és az igazolvány száma, továbbá az adatlap 4. pont c) alpontjában az általam megjelölt adatok külön rendelkezés nélkül, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 255. § (4) és (5) bekezdése szerint nyilvánosak.”
c) „Hozzájárulok a bejelentőlapon rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához (a nyilvánosságra hozható adatokat szükséges megjelölni):
– születési hely, idő,
– lakcím,
– elektronikus elérhetőség,
– telefonszám,
– szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,
– egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,
– nyelvvizsga típusa, fokozata.”
d) „Az Art. 251. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt feltételeknek való megfelelés igazolásának beszerzését az eljáró hatóságtól kérem.”
5. Dátum
6. A bejelentő aláírása

2. melléklet a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelethez6

Adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői igazolvány tartalmi követelményei
Az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:
1.    Kibocsátó szervezet megnevezése: „Pénzügyminisztérium”
2.    Igazolvány megnevezése: „Adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői* igazolvány”
3.    Nyilvántartási szám
4.    Személyi azonosító adatok:
4.1.    Név
4.2.    Születési hely, idő
4.3.    Anyja születési neve
5.    Igazolványszám
6.    Fénykép
7.    „A pénzügyminiszter …………………………..-t az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői* tevékenység végzése céljából …………… számon nyilvántartásba vette, aki így adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői* tevékenység folytatására jogosult.”
8.    Igazolvány érvényességi ideje
9.    Kiállítás dátuma
10.    Kibocsátó aláírása, bélyegzője
________________
* A nyilvántartásba vett szakterületnek megfelelő megnevezést kell feltüntetni.

3. melléklet a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelethez

Adatlap
az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői nyilvántartásba vett személyek igazolványának pótlására, cseréjére, a nyilvántartásból való törlésére, az adatváltozás átvezetésére irányuló kérelméhez, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez
Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A kérelem az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján
– az adótanácsadói,
– az adószakértői,
– az okleveles adószakértői
nyilvántartáshoz kapcsolódik. (Egy adatlapon csak egy nyilvántartást lehet megjelölni.)
2. Az 1. pontban megjelölt nyilvántartáshoz kapcsolódóan a kérelem
– az igazolvány pótlására (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén),
– az igazolvány cseréjére (adatváltozás, megrongálódás),
– a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás(ok) átvezetésére (ha az nem érinti az igazolványon feltüntetett adatokat),
– a nyilvántartásból való törlésre,
– a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentésére
irányul.
3. Az adatlapon a kérelmező alábbi adatait kötelezően szükséges megadni:
a) Név
b) Születési név
c) Születési hely, idő (év, hónap, nap)
d) Anyja születési neve
e) Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám)
f) Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám)
g) Elektronikus elérhetőség
h) Telefonszám
4. A nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás(ok) átvezetése esetén – amennyiben az adatváltozás újabb szakképzettség, szakképesítés vagy nyelvvizsga nyilvántartásban való rögzítésére irányul –, az új adatok megadása:
a) További szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat adatai:
aa) oklevél száma
ab) oklevelet kiállító intézmény neve
ac) oklevél kiállításának dátuma
b) Nyelvvizsga:
ba) nyelv
bb) nyelvvizsga típusa
bc) nyelvvizsga fokozata
bd) nyelvvizsga-bizonyítvány száma
5. Nyilatkozatok:
a) „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
– a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
– nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti tevékenység folytatását kizárná.”
b) „Tudomásul veszem, hogy az adatlap 3. pont a), b) és d) alpontjában szereplő adatok, valamint az adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői nyilvántartási szám és a hatósági igazolvány száma, továbbá az adatlap 5. pont c) alpontjában az általam megjelölt adatok külön rendelkezés nélkül, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 255. § (4) és (5) bekezdése szerint nyilvánosak.”
c) „Hozzájárulok az adatlapon rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához (a nyilvánosságra hozható adatokat szükséges megjelölni):
– születési hely, idő,
– lakcím,
– elektronikus elérhetőség,
– telefonszám,
– szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,
– egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,
– nyelvvizsga típusa, fokozata.”
6. Dátum
7. A kérelmező aláírása

4. melléklet a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS
az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján a nyilvántartásba vételt végző szervezet által minősített továbbképzési programon való részvételről
Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:
1. Igazolás sorszáma (továbbképző szervezet által kiadott egyedi azonosító)
2. Továbbképzésben részt vevő neve
2.1. Nyilvántartási száma
2.2. Nyilvántartásban nem szereplők esetében a továbbképzésben részt vevő
a) születési neve
b) születési helye, ideje
c) anyja neve
3. Igazolást kibocsátó továbbképző szervezet
a) neve
b) székhelye
4. A továbbképzés
a) szakterülete (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő)
b) formája (kontakt, e-learning, online)
c) időtartama (perc, szünetek nélkül)
d) helyszíne (ha nem elektronikus a továbbképzés)
e) időpontja (év, hónap, nap)
f) kezdés és befejezés időpontja (óra, perc)
5. A teljesített továbbképzési program
a) címe
b) kreditpont-minősítési határozatának száma
c) elszámolhatósági időszaka
d) kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen
6. Az igazolást aláíró személy neve, beosztása
7. Az igazolás kiállításának dátuma
8. Cégszerű aláírás, bélyegző

5. melléklet a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelethez

Adatlap
az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők szakmai továbbképzésére irányuló továbbképzési program kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez
Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A továbbképző szervezet
a) neve,
b) székhelye,
c) levelezési címe,
d) cégjegyzékszáma, adószáma,
e) honlapjának címe,
f) hivatalos képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,
g) által a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,
h) típusa az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján.
2. A továbbképző szervezet által minősítésre benyújtott továbbképzési program
a) címe,
b) szakterülete (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő),
c) továbbképzési formája (kontakt, e-learning, online),
d) időtartama (percben, szünetek nélkül),
e) elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,
f) jellege (gyakorlati, elméleti),
g) kapcsolódó információs segédanyagának bemutatása (amennyiben a továbbképző vállalja ilyen információs anyag biztosítását a továbbképzésen),
h) oktatóinak név szerinti felsorolása,
i) szakmai tartalmának, tematikájának bemutatása (legalább 2000, legfeljebb 12 000 karakter terjedelemben).
3. A továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben:
a) továbbképző szervezet szakmai (ezen belül külön kiemelve a pénzügyi, számviteli vagy adózási oktatási területen folytatott) tevékenységének rövid bemutatása (legfeljebb 9000 karakter),
b) továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek, az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszer leírása,
c) a továbbképző szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírása (minőségpolitika, minőségcélok, önértékelési rendszer),
d) a továbbképző szervezet a Rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatóinak név szerinti felsorolása, valamint szakmai és oktatási tevékenységének bemutatása.
4. Nyilatkozatok:
a) „Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a kreditpontra minősített továbbképzési programnak a Rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti adatait az egységes Kormányzati Portálon közzétegye.”
b) „Vállalom, hogy továbbképző szervezetünk
– kizárólag a kreditpontra minősített, a 2. pontban foglaltak szerint lebonyolított továbbképzési program teljesítése esetén adja ki a kreditpont-igazolást a továbbképzésben részt vevőnek,
– amennyiben a kérelem az 1. pont h) alpontjában megjelöltek szerint szakmai egyesület vagy köztestület, e minőségében kizárólag a saját tagjai számára ingyenesen szervez továbbképzést,
– haladéktalanul bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, ha a kérelem tartalmában változás következik be, vagy ha a továbbképző szervezetünk a továbbiakban nem felel meg a Rendeletben meghatározott követelményeknek.”
c) „Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk teljeskörűen megfelel a Rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek, valamint a Rendelet 8. § (2) bekezdésben meghatározott követelménynek.”
d) „Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alatt, valamint jelen nyilatkozattétel időpontjában az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül.”
e) „Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk elektronikus továbbképzési rendszere – a továbbképzési program elektronikus továbbképzési formában tervezett megvalósítása esetén – teljeskörűen megfelel a Rendelet 10. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek.”
f) „Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk a Rendelet 8. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeket a .......................... című, ...... év .................... hónap ...... napján benyújtott kreditpont-minősítési kérelem benyújtása során igazolta, azok tartalma a benyújtás óta nem változott.”
g) „Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk által a fenti kérelemben feltüntetett, és a Rendelet szerinti feltételeket igazoló adatok megfelelnek a valóságnak.”
5. Dátum
6. Bélyegző
7. Cégszerű aláírás

6. melléklet a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelethez

JELENLÉTI ÍV
    1.    A jelenléti ív tartalma a továbbképzés kezdetén:
A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye, pontos címe:
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program szakterülete: o adótanácsadó o adószakértő o okleveles adószakértő
Előadó, oktató neve:
RÉSZTVEVŐK:

Kezdési idő év, hónap, nap, óra, perc pontossággal

Sorszám

Nyilvántartási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Jelenléti ív lezárásának időpontja:
Bélyegző
Cégszerű aláírás
    2.    A jelenléti ív tartalma a továbbképzés befejezésekor:
A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye, pontos címe:
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program szakterülete: ⬜ adótanácsadó ⬜ adószakértő ⬜ okleveles adószakértő
Előadó, oktató neve:
RÉSZTVEVŐK:

Befejezési idő év, hónap, nap, óra, perc pontossággal

Sorszám

Nyilvántartási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Jelenléti ív lezárásának időpontja:
Bélyegző
Cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 14. §-át.

2

A 13. § (4) bekezdése a 8/2018. (IX. 20.) PM rendelet 8. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 13. § (5) bekezdése a 8/2018. (IX. 20.) PM rendelet 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 17. § a 14. § (3) bekezdése alapján 2019. január 1-jén lép hatályba.

5

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 8/2018. (IX. 20.) PM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére