• Tartalom

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

2022.05.26.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2j) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. és 14. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. és 13. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz: meghatározott személy gyógykezelése során arra jogosult személy által a gyógykezelés igényeinek megfelelően rendelt, a beteg kizárólagos, egyedi használatára szolgáló, különleges tervezési jellemzőkkel készült eszköz;

2. eszközalosztály: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti második szintű négyjegyű besorolási csoport;

3. eszközcsoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti harmadik szintű hatjegyű besorolási csoport;

4. eszközosztály: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti első szintű kétjegyű besorolási csoport;

5. kihordási idő: az az időtartam, amelyre meghatározott mennyiségű gyógyászati segédeszköz támogatással rendelhető, vagy az az időtartam, amelyre vonatkozóan a rendelt eszköz árához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) támogatást állapít meg;

6. kollekció: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 19. számú melléklete szerinti funkcionális csoportokba sorolt eszközök esetében gyártói igazolás alapján azonos gyártó azonos termékcsaládhoz tartozó, cikkszámmal beazonosítható, azonos árú modelljei;

7. követelményjegyzék: a NEAK által összeállított jegyzék, mely az adott funkcionális csoportban ártámogatásban részesíthető gyógyászati segédeszközök

a) kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságaira, összetételére,

b) kialakítására, funkcionalitására, funkcióstruktúrájára, műszaki-technológiai jellemzőire,

c) ergonómiai jellemzőire,

d) kiszerelésére, csomagolására, címkéjére, a csomagoláson feltüntetett információtartalmára és

e) teljesítményére, élettartamára, teljesítőképességére, energiaforrására

vonatkozó egészségbiztosítói követelményeket tartalmazza;

8. méretváltozat: azonos termékcsaládba tartozó, már támogatott, egyszer használatos gyógyászati segédeszköznek a metrikus paraméterekben eltérő változata;

9. méretváltoztatás: a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár változatlansága mellett funkcionálisan egyenértékű, azonos termékcsaládba tartozó eszközök metrikus paramétereikben kifejezhető változtatása;

10. referenciaösszeg: a referenciaeszköz árához tartozó nettó támogatási összeg.

(2)1 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazása során a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ebtv. vhr.), a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben (a továbbiakban: Gyftv.), az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: MDR), az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: IVDR), az EüMr.-ben és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

(3) A gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadása az Ebtv. vhr.-ben meghatározott támogatási módszerrel, valamint az EüMr.-ben meghatározott alapelvek és szempontok figyelembevételével történik.

2. § (1) A NEAK bármely – az EüMr. szerinti – funkcionális csoportra vonatkozóan követelményjegyzéket állíthat össze.

(2) A követelményjegyzéket a NEAK a szakmai érdekképviseleti szervezeteknek előzetes véleményezésre megküldi.

(3) A követelményjegyzéket a NEAK a honlapján elektronikus formában közzéteszi.

3. § (1) A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti kérelmet

a)2 az orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására az EüMr. 1. számú mellékletében,

b)3 az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására az EüMr. 2. számú mellékletében,

c)4 a nem orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására az EüMr. 3. számú mellékletében,

d) a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történő közfinanszírozás alapjául elfogadott áfa nélküli nettó kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás megállapítására az EüMr. 4. számú mellékletében,

e)5 az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására az EüMr. 5. számú mellékletében

meghatározott adattartalommal, nyomtatott vagy elektronikus formában kell benyújtani. Nem elektronikus kapcsolattartás keretében benyújtott kérelem esetén a mellékletben meghatározott adatokat elektronikus adathordozón kell benyújtani.

(2) Azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyekhez nem lehet befogadás iránti kérelmet benyújtani, az EüMr. 6. számú melléklete határozza meg.

(3) Nem lehet olyan áremelésre irányuló kérelmet benyújtani, ahol a közfinanszírozás alapjául javasolt ár vagy kölcsönzési napidíj a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál a funkcionális elvű fixcsoportba (a továbbiakban: FFX-csoport) tartozó eszköz esetében 50%-kal, a rendeltetés szerinti fixcsoportba (a továbbiakban: RFX-csoport) tartozó eszköz esetében 100%-kal magasabb.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – csatolni kell a jogszabály szerinti kijelölt szervezet igazolását

aa) az eszköz használati útmutatójában megadott célra való alkalmasságról, a kérelemben szereplő eszközök tartósságáról, élettartamáról, valamint az ISO kód meghatározásának megfelelőségéről 6 ISO karakterig,

ab) a funkcionális csoportba sorolás megfelelőségéről;

b) a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti kérelem esetén az eszköz eredetivel való azonosságáról;

c) a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontja szerinti kérelem esetén a méretre vonatkozó adatokon kívüli paraméterekben való azonosságáról.

(5) A (4) bekezdésben foglalt igazoláson túl a kérelemhez mellékelni kell

a) a nem magyarországi gyártó által a kérelmet benyújtó magyarországi forgalomba hozó részére kiállított írásbeli meghatalmazást a kérelmezett eszközre vonatkozó gyártói képviseletre;

b) az eszköz típusának megfelelően az arról szóló nyilatkozatot, hogy

ba) a tartós használatra szánt eszköznél a kihordási időn belül a kérelmező befogadáskor vállalja a folyamatos eszköz-, valamint a működéséhez és használatához szükséges tartozék-, illetve alkatrészellátást az igény keletkezését követő két munkanapon belül,

bb) a kérelmező vállalja a tartós használatra szánt azon eszköznél, amelyhez azonnali tartozék-, illetve alkatrészellátást kell biztosítani, az igény keletkezését követő hat órán belüli ellátást vagy cserekészülék biztosítását,

bc) a tartós használatra szánt, folyamatos szervizhátteret igénylő eszköznél az eszköz gyártója folyamatosan biztosítja az eszközök, illetve az eszközök működéséhez és használatához szükséges tartozékok karbantartását, szervizét és a fogyóalkatrész utánpótlását, továbbá az arról szóló nyilatkozatot, hogy mely szakszerviz jogosult a javítások elvégzésére,

bd) az eszköz az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban finanszírozott-e,

be) a Gyftv. 32. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja esetében a kérelmező kötelezettséget vállal a kölcsönzési tevékenységhez szükséges, a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételek teljesítésére, valamint arra, hogy a kölcsönzési tevékenység megkezdéséig az erre vonatkozó működési engedélyt a NEAK-hoz benyújtja;

c) a tartós használatra szánt eszköz esetén elektronikus adathordozón az eszköz legalább 1,5 megapixel felbontású színes fényképét legalább öt különböző látószögből, valamint mozgókép módban az eszköz használatát bemutató ismertetőt;

d) a nem tartós használatra szánt eszköz esetén a c) pont szerinti ismertető helyett 10 darab termékmintát vagy 1 gyűjtő csomagolást;

e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolást;

f) a gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy annak meghatalmazott képviselőjének arra vonatkozó nyilatkozatát – az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és üzleti kockázatot csökkenti a termék támogatással történő értékesítése;

g) a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa tett termelői, importbeszerzési árajánlat kialakítása során az egyidejűleg bemutatott műszaki-gazdasági adatokon nyugvó, előre rögzített paramétereket alkalmazta;

h) a gyógyászati segédeszköz használati útmutatóját;

i) a Gyftv. 32. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, b) pont ba) és bf) alpontja szerinti kérelem esetén az eszköz eredményességét és költséghatékonyságát igazoló dokumentációt;

j)6 a kérelmezett eszköz használatban levő címkéje másolatát, kivéve a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bb), be) és bg) alpontjában foglalt bejelentéseket, illetve b) pont bc) alpontja szerinti kérelmet;

k)7 az eszköz az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben előírtak szerinti megfelelőségi nyilatkozatát és – ha az eszköz forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőségi tanúsítványát;

l)8 az orvostechnikai eszközök európai uniós adatbázisában nem regisztrált orvostechnikai eszköz és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz esetében – ide nem értve a rendelésre készült eszközöket

la) magyarországi székhelyű gyártó vagy meghatalmazott képviselő esetében az OGYÉI-nél történt regisztrációról szóló igazolást,

lb) az EGT-ben székhellyel rendelkező gyártó vagy meghatalmazott képviselő esetében a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő székhelye szerinti országban történt regisztrációról szóló igazolást;

n) ha rendelkezésre áll, az eszközre vonatkozó publikációk jegyzékét és az eszközre vonatkozó egyéb hazai vagy külföldi referenciákat;

o) a kérelmező nyilatkozatát a nem kizárólag elektronikus kapcsolattartás útján benyújtott kérelmek esetén a kérelemben foglaltak és az elektronikus adathordozón benyújtott adatok azonosságáról és hitelességéről.

(5a)9 Az (5) bekezdés l) pont la) alpontja szerinti igazolás csatolásának elmulasztása esetén a NEAK megkeresi az OGYÉI-t a kérelemben szereplő eszköz regisztrációjával kapcsolatos adatok beszerzése érdekében.

(6) Ha az eszköz az (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti esetben finanszírozott, meg kell jelölni tagállamonként a finanszírozás módját, mértékét, illetve összegét.

(7) A Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont ba) és bf) alpontja szerinti kérelemhez csatolni kell – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – az eszköz áremelési kérelmét alátámasztó számításokat is.

(8) A Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) és bh) alpontja szerinti kérelemhez csatolni kell – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – a változtatással érintett eszközre vonatkozó dokumentációt is.

(9) A funkcionális csoportokat a kérelemben az MSZ EN ISO 9999-2003. figyelembevételével kell meghatározni.

(10) A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti kérelem egy gyógyászati segédeszközre vonatkozik, kivéve a méretváltoztatásra vagy új méretváltozatra irányuló kérelmet, valamint az EüMr. 7. számú mellékletében foglalt eszközöket. Az EüMr. 7. számú mellékletében foglalt 2., 7., 8., 9. és 10. sorszámú csoportba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén a kérelem az adott sorszámú csoportba tartozó valamennyi gyógyászati segédeszközre és azok tartozékaira vonatkozik. Az EüMr. 7. számú mellékletében foglalt 1., 3., 4., 5., 6., 11–20. sorszámú csoportokba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén egy kérelem egy gyógyászati segédeszközre és annak tartozékára vonatkozik.

a) be) alpontja szerinti bejelentés esetén a bejelentéshez csatolni kell

aa) az árcsökkentéssel érintett eszköz nevét és 13–15 jegyű ISO kódját, valamint a bejelentés idején érvényes, továbbá a bejelentés szerinti közfinanszírozás alapjául javasolt árat, illetve

ab) ha a bejelentő a NEAK szállítójegyzékében nem szerepel, a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát;

b) bg) alpontja szerinti bejelentés esetén a bejelentéshez csatolni kell

ba) a törléssel érintett eszköz nevét és 13–15 jegyű ISO kódját, valamint a törlés rövid indoklását, illetve

bb) ha a kérelmező a NEAK szállítójegyzékében nem szerepel, a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát.

(12) Ha a gyógyászati segédeszköz használati útmutatójában a befogadást követően változás következik be, a módosított útmutatót a módosítás pontos megjelölésével az érintett gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője a NEAK-nak benyújtja.

(13) A Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja alapján akkor nyújtható be kérelem, ha a módosítás az ár változatlansága mellett egy eszköz azonosítási adataiban bekövetkezett változás, vagy az EüMr. 19. számú mellékletében felsorolt funkcionális csoportokba sorolt eszközök esetében azonos gyártó korábbi termékének hasonló jellemzőkkel rendelkező, funkcionálisan egyenértékű új termékkel történő felváltása, továbbá a kollekció bővítése miatt szükséges.

(14) Kérelemre indult eljárásban nem fogadható be olyan gyógyászati segédeszköz, amely nem felel meg az adott gyógyászati segédeszközre vonatkozó követelményjegyzékben foglaltaknak.

4. § (1) A NEAK a Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti kérelmekről teljes körű értékelést követően dönt.

(2) A NEAK a Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárásokban szakértőként kirendeli az OGYÉI-t a kérelem költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelésének elvégzése céljából.

(3) A (2) bekezdés szerinti költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelést a Gyftv. 34. § (2) bekezdése szerinti esetben ki kell terjeszteni a kérelemmel érintett megnyitandó új funkcionális csoportra is.

(4) Az OGYÉI a kirendelés kézhezvételét követő 15 napon belül küldi meg szakvéleményét a NEAK-nak.

(5) A teljes körű értékelés részét képezi az Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett tagozatának szakvéleménye és az OGYÉI szakvéleménye.

(6) A Gyftv. 32. § (5) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárásban nem kerül sor az (1)–(5) bekezdés szerinti teljes körű értékelésre.

5. § (1) A Gyftv. 32. § (11) bekezdésének megfelelően egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök gyártói az EüMr. 5. számú melléklete szerinti csoportos kérelmet a közösen meghatalmazott képviselőjük útján nyújtják be a NEAK-hoz.

(2) A NEAK a meghatalmazott képviselő számára rendelkezésre bocsátja az adott eszköz tekintetében érvényes ártámogatási szerződéssel rendelkező gyártók jegyzékét, valamint azt a honlapján tájékoztató jelleggel közzéteszi.

(3) Az EüMr. 5. számú melléklete szerinti kérelemhez csatolni kell a 3. § (4), (5), (7) és (8) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.

6. § Nem fogadható be olyan gyógyászati segédeszköz, amelynek a forgalomba hozó által kérelmezett közfinanszírozás alapjául szolgáló ára, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíja

a) a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál az FFX-csoportba sorolandó eszköz esetében 50%-kal, az RFX-csoportba sorolandó eszköz esetében 100%-kal magasabb, vagy

b) a NEAK által végzett nemzetközi ár-összehasonlítás alapján 40%-kal meghaladja ugyanazon eszköznek – vagy a vele mindenben azonos funkcionalitású, ugyanazon gyártó által előállított, de eltérő márkanevű eszköznek – az Európai Unió tagállamaiban és az EGT-ről szóló megállapodásban részes más államokban a társadalombiztosítási támogatási rendszerbe befogadott, a befogadási kérelem benyújtása napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank napi deviza középárfolyamán számított öt legalacsonyabb támogatás alapjául szolgáló árú, kölcsönzési napidíjú eszköz árának, napidíjának számtani átlagát.

7. § (1) A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti Egészségügyi Technológia-Értékelő Bizottság (a továbbiakban: TÉB) véleményezi a kérelemhez kapcsolódó csoportnyitás szükségességét és indokoltságát. A Gyftv. 34. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárás felfüggesztését követően a NEAK – a csoportra vonatkozó, a 4. § (5) bekezdése szerinti teljes körű értékelést követően – összehívja a TÉB ülését. A NEAK a TÉB véleményének figyelembevételével javaslatot tesz az egészségügyért felelős miniszter részére az új funkcionális csoport megnyitásával kapcsolatosan.

(2) A Gyftv. 34. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezés tartalmazza

a) a TÉB véleményét a csoport megnyitására vonatkozóan,

b) a megnyitandó csoport tervezett ISO besorolását és pontos megnevezését,

c) a javasolt támogatás mértékét, az indikációt és az ahhoz tartozó esetleges további feltételeket,

d) a szakképesítési követelményeket és

e) a kihordási időt, a kihordási időre felírható mennyiséget.

8. § (1) A NEAK a Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásában felülvizsgálja azt a gyógyászati segédeszközt, amely az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetését az alkalmazásával elérhető egészségnyereséghez képest aránytalanul nagymértékben terheli. Az E. Alap költségvetését aránytalanul nagymértékben terhelő gyógyászati segédeszköznek minősül az az eszköz, amelynek funkcionális csoportjára a tárgyévet megelőző évben kifizetett társadalombiztosítási támogatás összege meghaladta a gyógyászati segédeszköz támogatás tárgyévet megelőző évi előirányzatának 3%-át.

(2) A felülvizsgálat irányulhat a támogatott gyógyászati segédeszközök teljes körére, eszközosztályra, eszközalosztályra, eszközcsoportra, rendeltetési csoportra, funkcionális csoportra, funkcionális alcsoportra, támogatási csoportra, valamint meghatározott eszközre vagy eszközökre.

(3) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárás során a NEAK érvényesíti az eljárás megindulását legalább 1 hónappal megelőzően a NEAK honlapján közzétett követelményjegyzékben foglaltakat.

(4) A NEAK a 4. § (5) bekezdése szerinti teljes körű értékelést követően, a TÉB véleményének ismeretében – új funkcionális csoport megnyitásával vagy anélkül – javasolhatja egyes funkcionális csoportok megszüntetését az egészségügyért felelős miniszternek.

(5) Ha a befogadott gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője a támogatott eszköz magyarországi forgalmazását meg kívánja szüntetni, szándékáról a NEAK-ot legalább fél évvel a forgalmazás tervezett megszüntetése előtt köteles értesíteni.

9. § (1) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásában a NEAK kizárja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha

a) a követelményjegyzékben foglalt követelményeknek nem felel meg, és a (4) bekezdés c) pontja szerint nem sorolható át más funkcionális csoportba,

b) jogszabály az eszköz funkcionális csoportjának támogatását megszüntette,

c) az OGYÉI vagy a fogyasztóvédelmi hatóság az eszköz forgalmazását megtiltotta,

d) az eszköz gyártóját vagy meghatalmazott képviselőjét a támogatott gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos jogsértő kereskedelmi gyakorlat miatt az arra jogosult hatóság egy éven belül két esetben végleges döntésével elmarasztalta, vagy

e) a NEAK az eszköz forgalomba hozóját termékminta megküldésére vagy az eszköz megtekintésének lehetővé tételére szólította fel, és a forgalomba hozó ennek ismételt felszólításra sem tett eleget.

(2) A NEAK a gyógyászati segédeszköz támogatásból való kizárását követően, ha az eszköz referenciaeszköz volt, az érintett támogatási csoportban megállapítja a referenciaeszközt.

(3) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásában a NEAK a gyógyászati segédeszköz támogatási listán szereplő nevének pontosításáról dönt, ha

a) több méretváltozatban forgalmazott eszköz esetében az eszköz neve nem teszi lehetővé az eszköz egyértelmű beazonosítását,

b) az eszköz neve a betegek számára megtévesztő lehet, vagy

c) az eszköz neve olyan termékjellemzőkre utal, amelyekkel az eszköz nem rendelkezik.

(4) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásában a NEAK a támogatott gyógyászati segédeszközt más funkcionális csoportba sorolja át, ha az eszköz

a) mérete, kapacitása alapján más funkcionális csoportba tartozik,

b) műszaki-technológiai jellemzői, funkcionalitása alapján más funkcionális csoportba tartozik, vagy

c) az adott funkcionális csoportra megállapított követelményjegyzéknek nem felel meg, azonban más funkcionális csoport követelményjegyzékének eleget tesz.

(5) Ha a NEAK a felülvizsgálat eredményeként az eszköz más funkcionális csoportba történő átsorolásáról dönt, az eszközt – a Gyftv. 32/A. § (4a) bekezdése szerinti eset kivételével – a közfinanszírozás alapjául szolgáló árának, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjának változatlansága mellett sorolja át.

10. § (1) A Gyftv. 32/A. § (5) bekezdése szerinti fixesítési eljárás az Ebtv. vhr. 7/A–7/C. §-ában foglaltak figyelembevételével az EüMr. 20. számú mellékletében meghatározottak szerint

a) RFX-csoportok megképzésére vagy újraképzésére, illetve

b) FFX-csoportok megképzésére vagy újraképzésére

irányulhat.

(2) A fixesítési eljárást a NEAK minden év április és október hónapjának 1. napján indítja meg. A fixesítési eljárás megindításáról a NEAK értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit, valamint a honlapján értesítést tesz közzé, megjelölve, hogy az eljárás mely támogatási csoportokat érinti.

(3) A NEAK a honlapján közzéteszi a referenciaeszközöket, azok érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíját (a továbbiakban együtt: referenciaár), valamint az adott támogatási csoportba tartozó eszközök érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíját és támogatási összegét.

(4) A NEAK az FFX-csoportokat – az Ebtv. vhr. 7/A–7/C. §-ában foglaltak figyelembevételével, az EüMr. 21. számú mellékletében meghatározott csoportok kivételével – kötelezően megképzi azokban a funkcionális csoportokban,

a) amelyekbe méretsorozatos vagy adaptív gyógyászati segédeszközök kerültek besorolásra,

b) amelyek legalább két befogadott eszközt tartalmaznak,

c) amelyekben a referenciaeszköz meghatározható, és az az adott funkcionális csoportban nem a legmagasabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árú, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjú eszköz,

d) amelyek darabszámban kifejezett összforgalma a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónap kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva meghaladta az 50 beteg számára egy év alatt felírható maximális mennyiséget, és

e) amelyek nem kombinált kiszereléseket tartalmaznak.

(5) A NEAK közleményében értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit arról, hogy a naptári félév negyedik hónapjának utolsó munkanapjáig a közfinanszírozás alapjául szolgáló ár vagy közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíj csökkentésére irányuló bejelentést tehetnek.

(6) A NEAK a beérkezett árcsökkentési bejelentéseket és a támogatott gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául szolgáló árait, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjait a naptári félév ötödik hónapjának 1. napja után áttekinti. Ha a NEAK megállapítja, hogy az eljárás időtartama alatt beérkező ár- vagy kölcsönzésinapidíj-csökkentési bejelentések (a továbbiakban együtt: árcsökkentési bejelentés), az eljárás megindítását megelőzően befogadott új eszközök vagy az eljárás megindítását megelőzően megtett árcsökkentési bejelentések a referenciaárnál legalább 5%-kal alacsonyabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árat eredményeznek oly módon, hogy bármely új eszköz vagy árcsökkentési bejelentésben foglalt eszköz esetében teljesülnek a referenciaeszköz-kiválasztás feltételei, az adott naptári félév ötödik hónapjának utolsó munkanapjáig újraképzi az adott támogatási csoportot.

(7) A NEAK a Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárást indít, ha a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bg) alpontja szerinti bejelentés referenciaeszközre vonatkozik. A NEAK az érintett támogatási csoportban megállapítja az Ebtv. vhr. 7/C. §-a szerinti új referenciaeszközt, azzal, hogy a referenciaeszköz-változás hatálybalépésének napja a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bg) alpontja szerinti bejelentés alapján hozott döntésben meghatározott törlési dátummal azonos.

(8) A támogatási csoportnak a (6) és (7) bekezdés szerinti újraképzése során a NEAK meghatározza a referenciaeszközt, a referenciaárat, a referenciaösszeget, a támogatási csoportba tartozó valamennyi további eszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árához, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatási összeget, és ezt a naptári félév hatodik hónapjának 8. napjáig közzéteszi a honlapján.

(9)10 A NEAK a (8) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg felhívja az adott támogatási csoportban lévő eszközök forgalomba hozóit, hogy ha a (8) bekezdés szerinti eljárás eredményeként kialakult referenciaár mértékéig – a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott csoportok esetén legfeljebb a referenciaár +5%-os mértékéig – terjedően árcsökkentési ajánlattal kívánnak élni, azt egy alkalommal, a (8) bekezdés szerinti közzétételt követő 5 napon belül tehetik meg, azzal, hogy az ajánlat a (8) bekezdés szerinti eljárás során kialakult referenciaeszköz státuszát, valamint a referenciaárat nem befolyásolja.

11. § (1) A fixesítési eljárásában a NEAK kizárhatja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha az eszköz

a) támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás naptári féléve második hónapjának kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt mennyiség tekintetében a 0,5%-ot nem érte el, és befogadására az ezt megelőző időszakban került sor, vagy

b) adott támogatási csoportban meghatározott fix összegű támogatású, és közfinanszírozás alapjául szolgáló ára, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíja a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál az Ebtv. vhr. 7/A. §-a szerinti FFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 50%-kal, RFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 100%-kal magasabb.

(2) Az (1) bekezdés szerint kizárt gyógyászati segédeszköz a kizárást követő egy évig ismételten nem fogadható be, kivéve, ha a forgalomba hozó a termékre vonatkozóan olyan befogadási kérelmet nyújt be, amelyben a javasolt közfinanszírozás alapjául szolgáló ár, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíj megegyezik az adott funkcionális csoport referenciaeszközének közfinanszírozás alapjául szolgáló árával, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjával, vagy annál alacsonyabb.

(3) A (2) bekezdés szerinti befogadási kérelemről a NEAK gyorsított eljárásban dönt.

12. § (1) A Gyftv. 32/B. § (1) bekezdése szerinti szállító-előminősítés – az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak kivételével – a forgalomba hozó szállító-előminősítési kérelmére indul. A kérelmet a NEAK által erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottakon túl a kérelem tartalmazza a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a cégszerű aláírást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szállító-előminősítési kérelemhez a forgalomba hozónak csatolnia kell

a) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szvt.) szerinti kapcsolt vállalkozásainak felsorolását,

b) a minőségirányítási rendszerre vonatkozó dokumentumokat, ha a forgalomba hozó saját maga gyártási tevékenységet folytat, és

c) a javítási vagy szerviz hátterére vonatkozó dokumentumokat, ha a forgalomba hozó tartós használati célú eszközöket hoz forgalomba.

(3) A szállító-előminősítés során a NEAK a szállító-előminősítési kérelem benyújtásának üzleti évére és az azt megelőző három üzleti évre vonatkozóan vizsgálja a forgalomba hozó

a) tulajdonosi hátterét, az egészségügyi technológiákkal kapcsolatban gyártási vagy kereskedelmi tevékenységet végző, Szvt. szerinti kapcsolt vállalkozásait,

b) olyan köztartozásait, amelyek a kérelem benyújtásakor is fennállnak,

c) által működtetett minőségirányítási rendszert, ha a forgalomba hozó saját maga gyártási tevékenységet folytat, és

d) által biztosított javítási vagy szervizháttér meglétét, ha a forgalomba hozó tartós használati célú eszközöket hoz forgalomba.

(4) A szállító-előminősítés során az értékelés eredménye „Megfelelő” vagy „Nem megfelelő” lehet.

(5) A „minősített forgalomba hozó” minősítés megszerzéséhez a szállító-előminősítési eljárás eredményeként szerzett „Megfelelő” értékelés szükséges. A „Megfelelő” értékeléssel rendelkező forgalomba hozókat a NEAK a szállítójegyzékébe felveszi és szállítókóddal látja el. A NEAK szállítójegyzékében szereplő forgalomba hozó minősített forgalomba hozónak minősül.

(6) A NEAK „Nem megfelelő” értékeléssel látja el azt a forgalomba hozót, amely

a) olyan köztartozással rendelkezik, amely esedékességének időpontja 120 napnál régebben lejárt,

b) tulajdonosát vagy vezető tisztségviselőjét polgári ügyekben eljáró bíróság a szállító-előminősítés üzleti évében vagy az azt megelőző három üzleti évben gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatalára irányuló üzleti tevékenységével összefüggő okból jogerősen elmarasztalta,

c) gyártó esetében nem működtet tanúsított minőségirányítási rendszert, vagy

d) tartós használati célú eszközök forgalomba hozatala esetében nem rendelkezik javítási vagy szervizháttérrel, vagy arra vonatkozóan harmadik féllel kötött érvényes szerződéssel.

(7) A (6) bekezdésben foglaltak hiányában a NEAK „Megfelelő” értékeléssel látja el a forgalomba hozót.

(8) A „Nem megfelelő” értékelést szerzett forgalomba hozó újbóli szállító-előminősítési kérelmet legkorábban a (6) bekezdés szerinti határozat véglegessé válásától számított egy év elteltével nyújthat be a NEAK-hoz.

(9) A szállító-előminősítés során szerzett „Megfelelő” értékelés a forgalomba hozó szállítójegyzékbe való felvételét követő három évig hatályos, amely további hároméves időszakokra meghosszabbítható. A szállító-előminősítés hatályának lejáratát megelőzően legkésőbb 30 nappal a NEAK hivatalból indított eljárás során felülvizsgálja a szállító-előminősítést az értékelésnél figyelembe vett szempontok szerint. Ha a forgalomba hozó a felülvizsgálat során „Nem megfelelő” értékelést kap, a NEAK a forgalomba hozót törli a szállítójegyzékből.

13. § (1) A minősített forgalomba hozó a NEAK részére haladéktalanul köteles bejelenteni

a) a szállítójegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változásokat,

b) a tulajdonosok, vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokat,

c) bármely általa forgalomba hozott gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatali jogának más forgalomba hozóhoz történő átkerülését,

d) bármely gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatali jogának másik aforgalomba hozótól történő átvételét és

e) az ellene indult csődeljárást vagy felszámolási eljárást, vagy ha saját maga végelszámolást kezdeményez.

(2) Ha a NEAK megállapítja, hogy a minősített forgalomba hozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget, felszólítja, hogy azt 15 napon belül pótolja.

(3) A NEAK a minősített forgalomba hozót kérelmére törli a szállítójegyzékből.

(4) A NEAK hivatalból törli a szállítójegyzékből a minősített forgalomba hozót, ha

a) ellenőrzési tevékenysége során megállapítja, hogy a minősített forgalomba hozó árubeszerzéseit vagy az általa forgalomba hozott eszközök továbbértékesítését számviteli bizonylatokkal igazoltan nem tudja alátámasztani,

b) megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a (2) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tett eleget,

c) a minősített forgalomba hozó végelszámolást kezdeményez, vagy

d) a minősített forgalomba hozó tulajdonosát vagy vezető tisztségviselőjét polgári ügyekben eljáró bíróság a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatalára irányuló üzleti tevékenységével összefüggő okból jogerősen elmarasztalta.

(5) A szállítójegyzékből való törlés napja a határozathozatalt követő 30. nap. A szállítójegyzéket a NEAK elektronikus formában vezeti és a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

14. § (1) Az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó – az EüMr. 16. számú mellékletében meghatározott – követelmények teljesítését az OGYÉI ellenőrzi. Az OGYÉI a megfelelőségről határozott időre – legfeljebb 5 évre – szóló határozatban dönt. Ez a rendelkezés vonatkozik azon egyedi méretvétel alapján készített eszközök gyártóira is, akik nem maguk végzik az általuk készített eszköz kiszolgáltatását.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni azon egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök vonatkozásában, amelyek esetében a forgalmazó (gyártó) a gyártás megfelelőségét az orvostechnikai eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását, érvényben tartását igazoló minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal igazolja.

14/A. §11 (1) Azon gyógyászati segédeszközök esetében, amelyeknél az EüMr. 10. számú melléklete feltételként előírja az ellenőrző főorvos ellenjegyzését, az eszközt rendelő orvos az ellenjegyzés érdekében

a) elektronikus vény esetén az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) rögzíti, papíralapú rendelés esetén megküldi a NEAK részére az EüMr. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően kiállított vényt,

b) megküldi a NEAK részére – elektronikus úton történő rendelés esetén a vény EESZT-beli azonosítójának feltüntetésével –

ba) az eszköz rendelését alátámasztó diagnózissal kapcsolatos, a beteg állapotát, kórtörténetét és addig alkalmazott kezelését is ismertető egészségügyi dokumentációt,

bb) az EüMr. 13. § (11) bekezdése szerinti nyilatkozatot és

bc) a beteg arról szóló nyilatkozatát, hogy a rendelt eszköz funkciójára és működésére vonatkozó alapvető információkat ismeri, továbbá az eszközt a mindennapi életvitelhez rendszeresen használni kívánja, és abban nem akadályozza a környezete vagy egyéb, a rendeléskor általa ismert körülmény.

(2) Ha nem került sor az (1) bekezdés szerinti dokumentumoknak az ellenjegyzésre benyújtott vényhez történő csatolására, illetve azok hiányosak, és a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása, a NEAK hiánypótlásra szólítja fel az eszközt rendelő orvost, 15 napos határidő tűzésével. Ha nem történik meg a megadott határidőn belül a hiánypótlás, az ellenjegyzést el kell utasítani.

(3) Az ellenjegyzés nem utasítható el, ha

a) a beteg a rendelt eszköz biztonságos és rendeltetésszerű használatára egészségügyi, fizikális és mentális állapota alapján rászorul, és arra alkalmas,

b) a beteg a rendelt eszközt a mindennapi életvitelhez rendszeresen használni kívánja, és abban nem akadályozza a környezete és egyéb, a rendeléskor általa ismert körülmény,

c) a beteg jogosult a rendelt eszközhöz nyújtott társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, és

d) az eszköz rendelése a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően történt.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti feltételek fennállnak-e, a NEAK a beteg háziorvosától és szakorvosától, valamint a szakterület szakfelügyelőjétől véleményt kérhet.

(5) Az ellenjegyzés megadását vagy elutasítását az ellenőrző főorvos elektronikus vény esetén az EESZT-ben rögzíti. Papíralapú vény esetén az ellenjegyzés megadását vagy elutasítását a vény hátoldalán fel kell tüntetni a döntést hozó ellenőrző főorvos aláírásával, bélyegzőlenyomatával és dátummal ellátva.

(6) Az ellenjegyzés megadásáról az eszközt rendelő orvost és a beteget tájékoztatni kell, valamint az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ellenjegyzett papíralapú vényt az ellenjegyzést követő 3 napon belül a beteg részére meg kell küldeni.

(7) Az ellenjegyzés elutasítása esetén a vényt érvényteleníteni kell. Az elutasításról a döntés meghozatalát követő 3 napon belül írásbeli indokolást kell küldeni a betegnek az érvénytelenített papíralapú vény egyidejű megküldésével. A betegnek megküldött indokolással egyidejűleg az eszközt rendelő orvost írásban tájékoztatni kell az elutasítás tényéről és okáról. Mind az indokolásnak, mind az eszközt rendelő orvosnak küldött tájékoztatásnak tartalmaznia kell a (8) bekezdés szerinti jogorvoslati lehetőség ismertetését.

(8) Az ellenjegyzés elutasítása ellen a beteg, illetve az eszközt rendelő orvos kifogással élhet. A kifogást az ellenjegyzés elutasításának kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet benyújtani a NEAK-hoz. A kifogás tárgyában nem járhat el a NEAK-nak ugyanaz a szervezeti egysége és ugyanaz a személy, aki az ellenjegyzés elutasítását eredményező eljárásban eljárt. A kifogást a kézhezvételtől számított 30 napon belül kell elbírálni.

14/B. §12 (1) Ha az EüMr. 10. számú mellékletében foglaltak szerint kötszer támogatással történő rendelésének feltétele a kezelés egészségbiztosító általi ellenjegyzése, a 14/A. §-ban foglaltakat a (2)–(11) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A beteg kezelőorvosa az ellenjegyzést – a 14/A. § (1) bekezdésében foglaltak helyett –

a) a beteg

aa) nevének,

ab) születési idejének,

ac) lakcímének vagy tartózkodási helyének,

ad) TAJ-számának és

b) a kötszer rendelését alátámasztó diagnózissal kapcsolatos, a beteg állapotát és az addig alkalmazott kezelést is ismertető kórtörténeti összefoglaló

benyújtásával kezdeményezheti.

(3) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi dokumentációnak tartalmaznia kell

a) a részletes sebleírást,

b) az egyéb terápiás tényezők ismertetését,

c) a korábbi kezelések leírását, a kezelésekkel elért eredmények bemutatását és

d) a további terápiás terv leírását, ezen belül a kötszer típusát, várhatóan szükséges mennyiségét, a kötéscsere gyakoriságát, a kezelés további várható időtartamát.

(4) Ha az ellenjegyzésre benyújtott dokumentáció nem vagy hiányosan tartalmazza a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat, és a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállása, a NEAK hiánypótlásra szólítja fel a kötszert rendelő orvost, 8 napos határidő tűzésével. Ha nem történik meg a megadott határidőn belül a hiánypótlás, az ellenjegyzést el kell utasítani.

(5) Az ellenjegyzés megadását vagy elutasítását a benyújtott kórtörténeti összefoglalón kell feltüntetni, a döntést hozó ellenőrző főorvos aláírásával, bélyegzőlenyomatával és dátummal ellátva.

(6) Az ellenjegyzést nem lehet elutasítani, ha

a) a további kötszerrendelés szakmailag indokolt,

b) a kötszer jövőbeni várható hasznosulása megállapítható,

c) a beteg jogosult a rendelt kötszerhez nyújtott társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, és

d) a kötszer rendelése a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően történt.

(7) Ha a (2) és (3) bekezdés szerinti dokumentumok alapján, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján a további kötszerrendelés szakmai indokoltsága és a kötszer jövőbeni várható hasznosulása nem állapítható meg egyértelműen, a NEAK erre vonatkozóan kiegészítő szakorvosi véleményt, illetve a szakterület országos szakfelügyelőjétől véleményt kérhet.

(8) Ha az ellenjegyzés megadására kerül sor, az (5) bekezdésben foglaltak szerint ellenjegyzett kórtörténeti összefoglalót a kezelőorvos részére kell az ellenjegyzést követő munkanapon megküldeni, egyidejűleg a beteget tájékoztatni kell az ellenjegyzés megadásáról.

(9) Az ellenjegyzés 4 hónapig érvényes. Az ellenjegyző főorvos 4 hónapnál hosszabb érvényességi időt állapíthat meg, ha

a) a beteg alap és egyéb betegsége,

b) a seb várható gyógyulása és

c) a folytatni javasolt terápia

azt indokolttá teszi.

(10) Ha az ellenjegyzés elutasítására kerül sor, az elutasítást követő 5 napon belül írásbeli indokolással együtt tájékoztatni kell a beteget és a beteg kezelőorvosát. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 14/A. § (8) bekezdése szerinti jogorvoslati lehetőség ismertetését.

(11) Elektronikus vényen történő rendelés esetén az ellenjegyzés meglétét a kezelőorvos a kötszer rendelésekor az elektronikus vényen feltünteti.

15. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § (2) bekezdése a 135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet. 24. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdés j) pontja a 135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdés k) pontja a 135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdés l) pontja a 135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (5a) bekezdését a 135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 10. § (9) bekezdése a 242/2018. (XII. 13.) Korm. redelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 14/A. §-t a 114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 14/B. §-t a 114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére