• Tartalom

455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól1

2018.07.31.

A Kormány a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) alapján a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlását biztosító eljárásban érintett személyekre és szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Vötv. alapján világörökségi helyszínen található ingatlanok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt ingatlanok – valamint ezen ingatlanokból a későbbiek folyamán telekalakítási eljárás során kialakult ingatlanok és egyéb önálló ingatlanok – vonatkozásában a Vötv. 6/A. §-a alapján fennálló, a magyar államot megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében

a) a kulturális örökség védelme körében fennálló elővásárlási jog esetén a kulturális örökség elemeinek közhiteles hatósági nyilvántartását vezető hatóság,

b) a természetvédelem körében fennálló elővásárlási jog esetén a természetvédelmi hatóság

[az a)–b) alpontban felsorolt hatóságok a továbbiakban együtt: Hatóság] keresi meg az ingatlanügyi hatóságot.

(3) A Hatóság az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében haladéktalanul, de legkésőbb az elővásárlási jog törvényi feltételeinek létrejöttétől számított 8 napon belül megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.

3. § (1) A magyar állam elővásárlási jogát a 2. mellékletben felsorolt világörökségi helyszínek vonatkozásában az ott meghatározott feladatkör szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2) Az elővásárlási jog gyakorlása során az ingatlan fekvési helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv) közreműködik.

(3) Az elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozatot (a továbbiakban: megkeresés) az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szervhez, de a miniszternek címezve kell benyújtani.

(4) Az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv vezetője haladéktalanul elektronikusan rövid úton és egyidejűleg postai úton felterjeszti a megkeresést a miniszterhez.

4. § (1) A tulajdonos vagy a képviseletében eljáró személy (a továbbiakban együtt: tulajdonos) a megkeresést – saját eladási ajánlataként – írásban, postai úton közli a 3. melléklet szerinti adattartalommal.

(2) A megkereséshez a tulajdonos csatolja

a) az adásvételre vonatkozó lényeges elemeket tartalmazó vételi szándéknyilatkozatot,

b) a vételi ajánlatot tett harmadik személy és a tulajdonos által jóváhagyott, az adásvételre vonatkozó lényeges elemeket tartalmazó szerződéstervezetet vagy

c) a szerződést.

5. § (1)2 Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot a miniszter a megkeresés elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szervhez történő megérkezésétől számított harminc napon belül teszi meg az (5) bekezdésben meghatározott módon.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidőnél rövidebb nyilatkozattételi határidőt a tulajdonos nem köthet ki.

(3) A megkeresés megérkezettnek minősül az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv központi iktatórendszerében történő érkeztetéssel.

(4) Ha a miniszter a nyilatkozatra nyitva álló határidőben nem teszi meg az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, azt az elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondásnak kell tekinteni.

(5) A miniszter az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül rövid úton – a 3. melléklet szerinti elektronikus levélcímére –, valamint írásban postai úton közli a tulajdonossal.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1

A rendeletet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2020. április 1. napjával.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 134/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére