• Tartalom

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

2023.01.01.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 23. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 24. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5., 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. becslőjárás: a földminősítési rendszer osztályozási alrendszerének olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak;

2. egyszerű talajvizsgálat: a vizsgált földterület talajának helyszíni vizsgálata talajszelvény feltárással (fúrt vagy ásott szelvény), érzékelés (látás és tapintás) útján;

3. földminősítési rendszer: a földminősítés végrehajtásához, illetve a földminősítés eredményének rögzítéséhez szükséges elemek összessége, mely magában foglalja az osztályozási alrendszert, a községi és járási mintatérhálózatot, a községi és járási mintatérjegyzékeket;

4. járási mintatér: a becslőjáráson belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a becslőjáráson belül a legjellemzőbbek;

5. járási mintatérhálózat: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek összessége;

6. járási mintatérjegyzék: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;

7. kataszteri tiszta jövedelem: a földterület minőségét aranykorona értékben kifejező értékszám;

8. községi mintatér: a településen, fővárosi kerületen belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a településen, fővárosi kerületen belül a legjellemzőbbek;

9. községi mintatérhálózat: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek összessége;

10. községi mintatérjegyzék: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;

11. minőségi osztály: adott művelési ágon belül a különböző minőségű területek megkülönböztetése a földterületek termékenysége közötti különbségek alapján;

12. minőségi osztály folt: a minőségi osztály térképi adatbázisban zárt poligonnal ábrázolt területe;

13. osztályba sorozás: a földterület minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása;

14. osztályozási alrendszer: a becslőjárások és az osztályozási vidékek, az ezekben megállapított művelési ágak és minőségi osztályok, valamint az ezekhez rendelt kataszteri tiszta jövedelmi fokozatok összessége;

15. osztályozási vidék: a becslőjárásnak olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak.

2. A földminősítésre vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) A földminősítés célja a termőföld, valamint a mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas, illetve alkalmassá tett föld (a továbbiakban együtt: földterület) művelési ágának, illetve minőségének megállapítása.

(2) A földminősítést úgy kell elvégezni, hogy az a vizsgált földterületnek csak a legszükségesebb mértékű igénybevételével járjon.

(3) A vizsgált földterület művelési ágát a természetbeni állapotnak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell megállapítani.

(4) A földterület minőségét földminősítési szempontból a minőségi osztály és az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem határozza meg.

(5) Ha a földterület művelési ága erdő, a földminősítés csak a vizsgált földterület minőségének megállapítására terjed ki, melyre az osztályba sorozás szabályait kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(6) Az ingatlan-nyilvántartásban a földterület nyilvántartásának módja, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis (a továbbiakban: térképi adatbázis) tartalma a földminősítés eredményének megfelelően változtatható meg.

3. Osztályba sorozás

3. § (1) A földterület minőségét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás helyszíni vizsgálattal történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha az e rendeletben meghatározottak szerint a földterület minősége a térképi adatbázis tartalmának felhasználásával megállapítható.

(3) Az osztályba sorozás során a földterületen belül a minőségi osztály határvonalát és területét is meg kell határozni.

4. § (1) A földterület minőségi osztályának megállapítása érdekében meg kell határozni a vizsgált földterület (3) bekezdésben meghatározott jellemző talajtulajdonságait és természeti adottságait.

(2) A talajt a helyszínen kell legfeljebb száz centiméter mélységig megvizsgálni egyszerű talajvizsgálattal. Ásott talajszelvény megnyitására csak akkor van szükség, ha a talaj vizsgálata talajfúrással biztonságosan nem történhet meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során meg kell állapítani a talaj

a) felső szintjének színét, mechanikai összetételét (fizikai talajféleségét), szerkezetét,

b) egyértelműen elkülöníthető további szintjeinek a) pont szerinti tulajdonságait és

c) szervesanyag-tartalmát, vízgazdálkodási tulajdonságait, domborzati adottságait.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított tulajdonságokat össze kell vetni az adott művelési ághoz tartozó községi – nádas művelési ágú földterület esetében a járási – mintaterek leírásaiban feltüntetett tulajdonságokkal.

(5) A vizsgált földterületet a megállapított tulajdonságok alapján a művelési ág azon minőségi osztályába kell sorozni, amely minőségi osztály községi – nádas művelési ág esetében járási – mintatere leírásának az leginkább megfelel.

(6) Az adott művelési ágon belül a minőségi osztályok megkülönböztetése egytől legfeljebb nyolcig terjedő számmal történik azzal, hogy az alacsonyabb szám a jobb, a magasabb szám a rosszabb földminőséget jelöli.

(7) A minőségi osztály folt területe 5000 m2-nél nem lehet kisebb.

5. § (1) Ha a vizsgált földterület egy művelési ágba tartozik, de a látható tulajdonságok alapján több minőségi osztályba is tartozhat, vagy a vizsgált földterület nagysága ezt indokolja, a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti vizsgálatot a vizsgált földterület több pontján is el kell végezni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat és a 4. § (4) bekezdése szerinti összehasonlítás eredményeként a vizsgált földterületet több minőségi osztályba kell sorozni, a vizsgált földterületen belül a minőségi osztályok természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát és az egyes minőségi osztályok területét meg kell állapítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, ezt az elhatárolást földrészletenként is el kell végezni.

(3) A földrészleten belül a minőségi osztályok területének elhatárolására az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabálynak az alrészletek kialakítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ezen szabályok alkalmazása során a művelési ág alatt a minőségi osztályt is érteni kell.

(4) Az osztályba sorozás eredményeként a földterület ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme csak akkor változtatható meg, ha a minőségi osztály tekintetében az ingatlan-nyilvántartás adatai és az osztályba sorozás eredménye között legalább két minőségi osztály a különbség, vagy a kataszteri tiszta jövedelemben hektáronként legalább 8 aranykorona eltérés állapítható meg.

(5) A település és fővárosi kerület (a továbbiakban együtt: település) külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás, valamint a 17. § (4) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak.

6. § (1) A földterület kataszteri tiszta jövedelmét a földterület fekvése szerinti település alapján megállapított becslőjárásnak, azon belül osztályozási vidéknek a földminősítés eredményeként megállapított művelési ága és minőségi osztálya, valamint az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem, illetve a minőségi osztály megállapított területe alapján kell kiszámítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, a számítást földrészletenként is el kell végezni.

(2) Az ország területén kialakított becslőjárások és az azokon belül létrehozott osztályozási vidékek felsorolását az 1. melléklet, a településeknek a becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolását a 2. melléklet, a becslőjárások, illetve az osztályozási vidékek esetében a művelési áganként megállapított minőségi osztályokat, és az ezekhez tartozó, 1 hektárra vetített kataszteri tiszta jövedelmi értékeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. Az erdő, a fásított terület és a nádas művelési ágú földterületekre vonatkozó osztályba sorozás külön szabályai

7. § (1) Erdő művelési ágba tartozó földterület esetében az osztályba sorozást az erdő művelési ághoz tartozó községi mintatérleírások alapján kell elvégezni.

(2) Fásított terület és nádas művelési ág megállapítása esetén az osztályba sorozást az általános szabályok szerint kell végrehajtani azzal, hogy

a) a fásított terület művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében az erdő művelési ágú földekre vonatkozó községi mintaterek leírásait,

b) a nádas művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében a nádas művelési ágú földekre vonatkozó járási mintaterek leírásait

kell figyelembe venni a vizsgált földterület minőségének megállapítása során.

(3) Erdő, fásított terület és nádas művelési ágú földterület esetében nem kell a minőségi osztály foltot a térképi adatbázisban feltüntetni.

5. A földminősítés eredményének a térképi adatbázisban, illetve az ingatlan-nyilvántartásban történő nyilvántartása, a változások átvezetése

8. § (1) A művelési ágak és azon belül a minőségi osztályok határvonalait, valamint ezek megjelölését a térképi adatbázis tartalmazza.

(2) A földminősítés eredményét az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint az ingatlan-nyilvántartásban is át kell vezetni.

(3) A földminősítés eredményét, különösen a földterület művelési ágában, minőségi osztályában, a minőségi osztály területében vagy határvonalában bekövetkezett változást az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéssel egyidejűleg, vagy ha a változás az ingatlan-nyilvántartás adatait nem érinti, önállóan a térképi adatbázisban át kell vezetni.

(4) Az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben a megállapított minőségi osztály területét a földrészleten belül a térképi adatbázisban ábrázolni kell, jelölve azt, melyik minőségi osztálynál került annak területe beszámításra.

6. A járási és községi mintaterekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A járási mintaterek földminősítési szempontú leírását a járási mintatérjegyzék, a községi mintaterek földminősítési szempontú leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.

(2) A járási mintatereket községi mintatérként is ki kell jelölni.

(3) Gyümölcsös művelési ág esetében járási mintateret, nádas művelési ág esetében községi mintateret nem kell kijelölni.

10. § (1) A járási és a községi mintatérjegyzéknek (a továbbiakban együtt: mintatérjegyzék) a járási és a községi mintaterek (a továbbiakban együtt: földminősítési mintatér) leírása tekintetében az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a földminősítési mintatér elhelyezésére szolgáló földrészlet adatai közül a település neve, a földrészlet fekvése és helyrajzi száma, valamint ha a földminősítési mintatér a földrészlet alrészletén került kijelölésre, az alrészlet betűjele;

b) annak a művelési ágnak és minőségi osztálynak a megjelölése, melynek szemléltetésére a földminősítési mintatér kijelölésre került;

c) a földminősítési mintatér talajának vizsgálati mélysége;

d) a földminősítési mintatér 4. § (3) bekezdése szerinti adatai az ott megjelölt bontásban,

e) a földminősítési mintatér azon megjelölése, hogy az járási vagy községi mintatérként került kijelölésre;

f) a földminősítési mintatér helyének EOV koordinátái;

g) annak megjelölése, ha megszüntetésre került az adott földminősítési mintatér; és

h) a g) pontban megjelölt esetben az új földminősítési mintatér kijelölésének helyéül szolgáló földrészlet a) pont szerinti adatai.

(2) A mintatérjegyzék az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaz jegyzet rovatot is, melyben az (1) bekezdésben fel nem sorolt, de a földminősítési mintatér szempontjából fontos információ rögzíthető.

(3) A mintatérjegyzék elektronikusan is vezethető azzal, hogy az (1) és (2) bekezdésben felsorolt adatok változásainak a mintatérjegyzékben nyomon követhetőnek kell lennie.

(4)1

11. § (1) A járási és községi mintatérhálózat folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti karbantartás a földminősítési mintaterek folyamatos ellenőrzésére, a megszűnt földminősítési mintaterek pótlására, valamint a földminősítési mintaterekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti változások vezetésére terjed ki.

12. § (1) Ha a földminősítési mintatér bármely okból megszűnik, helyette új földminősítési mintateret kell kijelölni.

(2) Az új földminősítési mintatér kijelölését az osztályba sorozás szabályai szerint kell elvégezni azzal, hogy a talaj tulajdonságainak vizsgálata ásott talajszelvény megnyitásával történik. Új földminősítési mintatér a mintatérjegyzékben szereplő leírásnak megfelelő földterületen jelölhető ki.

(3) Ha a földminősítési mintatér 10. § (1) bekezdése szerinti adataiban változás következik be, ideértve a földminősítési mintatér megszűnésével és az új földminősítési mintatér kijelölésével kapcsolatos változást is, a változást a mintatérjegyzékben, az ingatlan-nyilvántartásban, illetve a térképi adatbázisban is át kell vezetni.

(4) Járási mintatér megszűnése esetén az osztályozási vidék településeinek ingatlan-nyilvántartási adatai alapján meg kell állapítani, hogy a földminősítési mintatér által szemléltetett minőségi osztály érvényben van-e. Új járási mintatér kijelölésére csak akkor van szükség, ha a minőségi osztály érvényben van.

(5) Járási mintatérként az érintett település adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét, ennek hiányában a becslőjárás más településének adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét kell kijelölni.

(6) Ha a megszűnt járási mintatér a település belterületén vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti zártkertjében volt, új járási mintateret a település külterületén kell kijelölni. Kivételt képez ez alól az a megszűnt járási mintatér, amelynek pótlása az (5) bekezdés szerint nem lehetséges, és az általa képviselt minőségi osztály az osztályozási vidék más településén sem fordul elő.

(7) Ha új földminősítési mintatér kerül kijelölésre, adott művelési ág adott minőségi osztályához csak egy földminősítési mintatér jelölhető ki, kivéve, ha adott művelési ág adott minőségi osztályához korábban több mintatér kijelölésére került sor, és ezek egyikének pótlása szükséges.

13. § (1) A földminősítési mintatereket a mintatérjegyzék adatainak felhasználásával a térképi adatbázisban fel kell tüntetni.

(2) Az egymástól való egyértelmű megkülönböztetés érdekében a térképi adatbázisban a községi mintateret „KMT”, a járási mintateret „JMT” rövidítéssel, pontszerűen kell ábrázolni.

14. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban a „községi mintatér”, illetve „járási mintatér” megjelölést a földrészlet megfelelő minőségi osztályánál az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell feltüntetni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásba, a földminősítési mintatér kijelölésével érintett földrészletre a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott területre az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell bejegyezni.

7. A földrészlet határvonalában, a település közigazgatási határvonalában, valamint a településen belül a fekvéshatárok határvonalában bekövetkezett változásokra vonatkozó külön szabályok

15. § (1) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a földrészlet határvonalának megváltozása a földminősítés adataiban is változást eredményez.

(2) Az osztályba sorozás az ingatlan-nyilvántartás és a térképi adatbázis adatai alapján helyszíni vizsgálat nélkül is elvégezhető, ha az (1) bekezdés szerinti változás nem eredményezi a földterület művelési ágának megváltozását.

16. § (1) A települések közigazgatási határvonalában bekövetkezett területváltozás esetében, ha a települések azonos becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek művelési ágát, minőségi osztályát nem lehet megváltoztatni, földminősítést nem kell végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a települések különböző becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek esetében a földminősítést el kell végezni.

(3) Ha a földminősítés nem jár a művelési ág megváltozásával, a földterületeket az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott művelési ág alapján az új becslőjárás és osztályozási vidék ugyanazon művelési ágának abba a minőségi osztályába kell sorozni, amelynek kataszteri tiszta jövedelme legjobban megközelíti a változással érintett földterület nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelmének egy hektárra vetített aranykorona értékét.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti osztályba sorozás a földterület minősége tekintetében az 5. § (4) bekezdésében meghatározottnál nagyobb eltérést eredményezne, a változással érintett földterület esetében az osztályba sorozást az általános szabályok szerint végre kell hajtani.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdése alkalmazandó akkor is, ha azonos becslőjárásba tartozó települések összevonására kerül sor.

(2) Az új település földterületeinek művelési ága akkor sem változtatható meg, ha az összevont települések különböző becslőjárásba tartoznak.

(3) Az új település földterületeinek osztályba sorozását az általános szabályok szerint kell elvégezni.

(4) Az osztályba sorozást az új település tekintetében a 16. § (3) és (4) bekezdése szerint kell végrehajtani.

18. § (1) A földrészletek művelési ága az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában nem változtatható meg, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán külterületi földrészletek kerülnek belterületbe vonásra.

(2) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán belterületi földrészletek kerülnek külterületi fekvésbe.

8. Földminősítésre jogosító végzettségek és a földminősítő igazolvány

19. § (1) Földminősítési tevékenységet az végezhet, aki alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben agrármérnöki, erdőmérnöki, kertészmérnöki, tájépítész mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, mezőgazdasági szakoktatói, geográfusi, szőlész-borász mérnöki, környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki vagy növényorvosi végzettséget szerzett.

(2) A földminősítési tevékenység építmény területén nem végezhető.

20. § (1) A földminősítési feladatok elvégzésére való jogosultságot névre szóló arcképes földminősítő igazolvány (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.

(2) A kormányhivatal a földminősítő igazolvány kiadását e rendelet 4. mellékletét képező igénylőlap benyújtásával kérheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől.

(3) Az igénylőlaphoz csatolni kell

a) a 19. § (1) bekezdésében előírt végzettséget igazoló okirat másolatát, valamint

b) egy db papíralapú igazolványképet.

(4) A földminősítő igazolványt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv készíti el és adja ki az 5. melléklet szerinti tartalommal.

(5) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az irattárában őrzi a földminősítő igazolvány kiadásához kapcsolódó igénylőlapokat, illetve a kiadással kapcsolatos egyéb iratokat.

21. § (1)2 A földminősítő igazolvány addig érvényes, amíg a kormánytisztviselő a kormányhivatal alkalmazásában áll, és amíg földminősítési feladatot végez.

(2)3 Ha a földminősítést végző személy kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatot már nem lát el, a kormányhivatal a földminősítő igazolványt a kormánytisztviselőtől bevonja.

(3) A (2) bekezdés szerint bevont földminősítő igazolványt a kormányhivatal megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik a (3) bekezdés szerint bevont igazolvány érvénytelenítéséről és a nyilvántartásból való törléséről.

(5) Földminősítő igazolvány pótlása esetén a 20. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

23. §4

24. §5

25. §6

1. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez7

A földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei

Kód szám

Becslőjárás

Osztályozási vidék

001

Alsólendvai

második

002

Alsólendvai

harmadik

003

Aradi

egyetlen

004

Bajai

első

005

Bajai

második

006

Balassagyarmati

első

007

Balassagyarmati

második

008

Balassagyarmati

harmadik

009

Battonyai

egyetlen

010

Békési

egyetlen

011

Békéscsabai

egyetlen

012

Beregszászi

első

013

Berettyóújfalui

első

014

Berettyóújfalui

második

015

Budapesti

egyetlen

016

Ceglédi

első

017

Ceglédi

második

018

Csepregi

első

019

Csepregi

második

020

Csurgói

első

021

Csurgói

második

022

Dárdai

első

023

Debreceni

első

024

Debreceni

második

025

Devecseri

első

026

Devecseri

második

027

Dunaföldvári

első

028

Dunaföldvári

második

029

Edelényi

egyetlen

030

Egri

első

031

Egri

második

032

Egri

harmadik

033

Esztergomi

első

034

Fehérgyarmati

első

035

Fehérgyarmati

második

036

Félegyházai

első

037

Félegyházai

második

038

Füleki

első

039

Füleki

második

040

Füleki

harmadik

041

Gödöllői

első

042

Gödöllői

második

043

Gyöngyösi

első

044

Gyöngyösi

második

045

Győri

első

046

Győri

harmadik

047

Győri

negyedik

048

Győrszentmártoni

egyetlen

049

Hajdúböszörményi

első

050

Hajdúböszörményi

második

051

Hevesi

első

052

Hevesi

második

053

Hódmezővásárhelyi

első

054

Hódmezővásárhelyi

második

055

Igali

első

056

Igali

második

057

Igali

harmadik

058

Igali

negyedik

059

Jászberényi

első

060

Jászberényi

második

061

Kalocsai

egyetlen

062

Kaposvári

első

063

Kaposvári

második

064

Kapuvári

első

065

Kapuvári

második

066

Kapuvári

harmadik

067

Karádi

első

068

Karádi

második

069

Karcagi

első

070

Karcagi

második

071

Karcagi

harmadik

072

Kassai

első

073

Kassai

második

074

Kassai

harmadik

075

Kecskeméti

egyetlen

076

Keszthelyi

első

077

Keszthelyi

második

078

Keszthelyi

harmadik

079

Királyhelmeci

egyetlen

080

Kisbéri

egyetlen

081

Kiskőrösi

első

082

Kisvárdai

első

083

Kisvárdai

második

084

Körmendi

első

085

Körmendi

második

086

Kőszegi

első

087

Kunszentmiklósi

első

088

Kunszentmiklósi

második

089

Kunszentmiklósi

harmadik

090

Letenyei

első

091

Letenyei

második

092

Makói

egyetlen

093

Marcali

első

094

Marcali

második

095

Magyaróvári

egyetlen

096

Mágocsi

első

097

Mágocsi

második

098

Mátészalkai

első

099

Mátészalkai

második

100

Mezőkövesdi

első

101

Mezőkövesdi

második

102

Mezőkövesdi

harmadik

103

Mezőkövesdi

negyedik

104

Mezőtúri

első

105

Mezőtúri

második

106

Miskolci

egyetlen

107

Mohácsi

első

108

Mohácsi

második

109

Monori

első

110

Monori

második

111

Móri

egyetlen

112

Nagycenki

második

113

Nagycenki

harmadik

114

Nagykanizsai

egyetlen

115

Nagykállói

egyetlen

116

Nagykárolyi

harmadik

117

Nagyszalontai

első

118

Nagyszentmiklósi

egyetlen

119

Nagyváradi

első

120

Nezsideri

egyetlen

121

Nyíregyházai

első

122

Nyíregyházai

második

123

Pápai

első

124

Pápai

második

125

Pápai

harmadik

126

Pécsi

első

127

Pécsi

második

128

Pétervásárai

első

129

Pétervásárai

második

130

Rimaszombati

harmadik

131

Rozsnyói

első

132

Rozsnyói

második

133

Sajószentpéteri

első

134

Sajószentpéteri

második

135

Sárvári

első

136

Sárvári

második

137

Sárbogárdi

egyetlen

138

Sátoraljaújhelyi

harmadik

139

Szepsi

első

140

Siklósi

első

141

Siklósi

második

142

Siklósi

harmadik

143

Soproni

első

145

Soroksári

második

146

Sümegi

első

147

Sümegi

második

148

Sümegi

harmadik

149

Szabadkai

egyetlen

150

Szarvasi

egyetlen

151

Szegedi

első

152

Szegedi

második

153

Szekszárdi

első

154

Szekszárdi

második

155

Szekszárdi

harmadik

156

Szentendrei

első

157

Szentendrei

második

158

Szentgotthárdi

első

159

Szentgotthárdi

második

160

Szentgotthárdi

negyedik

161

Szentlőrinci

első

162

Szentlőrinci

második

163

Székelyhidi

első

164

Székesfehérvári

egyetlen

165

Szigetvári

első

166

Szigetvári

második

167

Szikszói

első

168

Szikszói

második

169

Sziráki

első

170

Sziráki

második

171

Sziráki

harmadik

172

Szolnoki

első

173

Szolnoki

második

174

Szombathelyi

első

175

Szombathelyi

második

176

Szombathelyi

harmadik

177

Tamási

egyetlen

178

Tapolcai

első

179

Tapolcai

második

180

Tapolcai

harmadik

181

Tapolcai

negyedik

182

Tatai

egyetlen

183

Tiszafüredi

egyetlen

184

Tokaji

első

185

Tokaji

második

186

Tokaji

harmadik

187

Tornai

első

188

Tornai

második

189

Tornai

harmadik

190

Törökkanizsai

egyetlen

191

Ungvári

második

192

Vasvári

első

193

Vasvári

második

194

Vasvári

harmadik

195

Váli

első

196

Váli

második

197

Vámosmikolai

harmadik

198

Vámosmikolai

negyedik

199

Vámosmikolai

ötödik

200

Veszprémi

első

201

Veszprémi

második

202

Veszprémi

harmadik

203

Veszprémi

negyedik

204

Veszprémi

ötödik

205

Zalaegerszegi

első

206

Zalaegerszegi

második

207

Zalaegerszegi

harmadik

208

Zalaegerszegi

negyedik

209

Zalaegerszegi

ötödik

210

Zirci

első

211

Zirci

második

2. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez8


A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása
Baranya vármegye

Település

Becslőjárás

Abaliget

097

Adorjás

141

Almamellék

165

Almáskeresztúr

165

Alsómocsolád

097

Alsószentmárton

141

Apátvarasd

108

Aranyosgadány

126

Ág

097

Áta

126

Babarc

107

Babarcszőlős

161

Bakóca

097

Bakonya

161

Baksa

161

Baranyahídvég

141

Baranyajenő

097

Baranyaszentgyörgy

097

Basal

165

Bánfa

161

Bár

108

Belvárdgyula

126

Beremend

141

Berkesd

108

Besence

141

Bezedek

107

Bicsérd

161

Bikal

097

Birján

126

Bisse

142

Boda

161

Bodolyabér

097

Bogád

126

Bogádmindszent

161

Bogdása

161

Boldogasszonyfa

165

Bóly

107

Borjád

107

Bosta

126

Botykapeterd

161

Bükkösd

162

Bürüs

166

Cún

141

Csarnóta

142

Csányoszró

141

Csebény

162

Cserdi

161

Cserkút

127

Csertő

165

Csonkamindszent

161

Dencsháza

161

Dinnyeberki

162

Diósviszló

140

Drávacsehi

141

Drávacsepely

141

Drávafok

166

Drávaiványi

161

Drávakeresztúr

166

Drávapalkonya

141

Drávapiski

141

Drávaszabolcs

141

Drávaszerdahely

141

Drávasztára

166

Dunaszekcső

108

Egerág

126

Egyházasharaszti

141

Egyházaskozár

097

Ellend

108

Endrőc

166

Erdősmárok

108

Erdősmecske

108

Erzsébet

108

Fazekasboda

108

Feked

108

Felsőegerszeg

097

Felsőszentmárton

166

Garé

126

Gerde

161

Geresdlak

108

Gerényes

097

Gilvánfa

161

Gordisa

141

Gödre

097

Görcsöny

126

Görcsönydoboka

108

Gyód

126

Gyöngyfa

161

Gyöngyösmellék

166

Harkány

140

Hásságy

126

Hegyhátmaróc

097

Hegyszentmárton

161

Helesfa

162

Hetvehely

097

Hidas

155

Himesháza

108

Hirics

141

Hobol

165

Homorúd

107

Horváthertelend

162

Hosszúhetény

127

Husztót

097

Ibafa

162

Illocska

107

Ipacsfa

140

Ivánbattyán

142

Ivándárda

107

Kacsóta

161

Katádfa

161

Kákics

161

Kárász

097

Kásád

141

Kátoly

108

Kemse

141

Keszü

126

Kékesd

108

Kémes

141

Kétújfalu

166

Királyegyháza

161

Kisasszonyfa

161

Kisbeszterce

097

Kisbudmér

126

Kisdér

161

Kisdobsza

165

Kishajmás

097

Kisharsány

141

Kisherend

126

Kisjakabfalva

142

Kiskassa

126

Kislippó

107

Kisnyárád

108

Kisszentmárton

141

Kistamási

166

Kistapolca

140

Kistótfalu

142

Kisvaszar

097

Komló

097

Kórós

141

Kovácshida

141

Kovácsszénája

097

Kozármisleny

126

Köblény

097

Kökény

126

Kölked

107

Kővágószőlős

127

Kővágótöttös

127

Lapáncsa

107

Lánycsók

107

Liget

097

Lippó

107

Liptód

108

Lothárd

126

Lovászhetény

108

Lúzsok

141

Magyarbóly

107

Magyaregregy

097

Magyarhertelend

097

Magyarlukafa

165

Magyarmecske

161

Magyarsarlós

126

Magyarszék

097

Magyartelek

161

Majs

107

Maráza

108

Markóc

166

Marócsa

161

Martonfa

126

Matty

141

Mágocs

096

Mánfa

097

Márfa

140

Máriakéménd

108

Márok

107

Máza

097

Mecseknádasd

108

Mecsekpölöske

097

Mekényes

097

Merenye

165

Meződ

097

Mindszentgodisa

097

Mohács

107

Molvány

166

Monyoród

108

Mozsgó

165

Nagybudmér

126

Nagycsány

141

Nagydobsza

165

Nagyhajmás

097

Nagyharsány

140

Nagykozár

126

Nagynyárád

107

Nagypall

108

Nagypeterd

161

Nagytótfalu

140

Nagyváty

161

Nemeske

166

Nyugotszenterzsébet

162

Óbánya

108

Ócsárd

126

Ófalu

108

Okorág

161

Okorvölgy

097

Olasz

126

Old

141

Orfű

097

Oroszló

097

Ózdfalu

161

Palé

097

Palkonya

142

Palotabozsok

108

Patapoklosi

165

Páprád

141

Pellérd

126

Pereked

108

Peterd

126

Pettend

166

Pécs

126

Pécsbagota

161

Pécsdevecser

126

Pécsudvard

126

Pécsvárad

108

Piskó

141

Pócsa

107

Pogány

126

Rádfalva

141

Regenye

126

Romonya

126

Rózsafa

161

Sámod

141

Sárok

022

Sásd

097

Sátorhely

107

Sellye

161

Siklós

140

Siklósbodony

161

Siklósnagyfalu

140

Somberek

108

Somogyapáti

165

Somogyhatvan

165

Somogyhárságy

165

Somogyviszló

165

Sósvertike

161

Sumony

161

Szabadszentkirály

161

Szajk

107

Szalatnak

097

Szalánta

126

Szaporca

141

Szava

142

Szágy

097

Szárász

097

Szászvár

097

Szebény

108

Szederkény

107

Szellő

108

Szemely

126

Szentdénes

161

Szentegát

161

Szentkatalin

097

Szentlászló

165

Szentlőrinc

161

Székelyszabar

108

Szigetvár

165

Szilágy

108

Szilvás

126

Szőke

126

Szőkéd

126

Szörény

166

Szulimán

165

Szűr

108

Tarrós

097

Teklafalu

166

Tengeri

161

Tékes

097

Tésenfa

141

Téseny

161

Tófű

097

Tormás

097

Tótszentgyörgy

165

Töttös

107

Túrony

142

Udvar

107

Újpetre

126

Vajszló

141

Varga

097

Várad

166

Vásárosbéc

165

Vásárosdombó

096

Vázsnok

097

Vejti

141

Velény

161

Versend

107

Vékény

097

Véménd

108

Villány

107

Villánykövesd

142

Vokány

142

Zaláta

141

Zádor

166

Zengővárkony

108

Zók

161

Bács-Kiskun vármegye

Település

Becslőjárás

Akasztó

081

Apostag

088

Ágasegyháza

075

Baja

005

Ballószög

075

Balotaszállás

037

Bácsalmás

149

Bácsbokod

004

Bácsborsód

004

Bácsszentgyörgy

004

Bácsszőlős

149

Bátmonostor

004

Bátya

061

Bócsa

081

Borota

005

Bugac

081

Bugacpusztaháza

081

Császártöltés

081

Csátalja

004

Csávoly

004

Csengőd

081

Csikéria

149

Csólyospálos

036

Dávod

004

Drágszél

061

Dunaegyháza

088

Dunafalva

108

Dunapataj

061

Dunaszentbenedek

061

Dunatetétlen

088

Dunavecse

088

Dusnok

061

Érsekcsanád

061

Érsekhalma

061

Fajsz

061

Felsőlajos

075

Felsőszentiván

004

Foktő

061

Fülöpháza

089

Fülöpjakab

036

Fülöpszállás

089

Gara

004

Gátér

036

Géderlak

061

Hajós

061

Harkakötöny

081

Harta

088

Helvécia

075

Hercegszántó

004

Homokmégy

061

Imrehegy

081

Izsák

081

Jakabszállás

081

Jánoshalma

005

Jászszentlászló

036

Kalocsa

061

Kaskantyú

081

Katymár

004

Kecel

081

Kecskemét

075

Kelebia

149

Kerekegyháza

075

Kéleshalom

005

Kiskőrös

081

Kiskunfélegyháza

036

Kiskunhalas

037

Kiskunmajsa

036

Kisszállás

005

Kömpöc

036

Kunadacs

145

Kunbaja

149

Kunbaracs

145

Kunfehértó

037

Kunpeszér

145

Kunszállás

036

Kunszentmiklós

089

Ladánybene

075

Lajosmizse

075

Lakitelek

075

Madaras

004

Mátételke

004

Mélykút

004

Miske

061

Móricgát

036

Nagybaracska

004

Nemesnádudvar

061

Nyárlőrinc

075

Ordas

061

Orgovány

081

Öregcsertő

061

Páhi

081

Pálmonostora

036

Petőfiszállás

036

Pirtó

037

Rém

005

Solt

088

Soltszentimre

081

Soltvadkert

081

Sükösd

061

Szabadszállás

089

Szakmár

061

Szalkszentmárton

088

Szank

036

Szentkirály

075

Szeremle

004

Tabdi

081

Tass

088

Tataháza

004

Tázlár

081

Tiszaalpár

075

Tiszakécske

075

Tiszaug

104

Tompa

149

Újsolt

088

Újtelek

061

Uszód

061

Vaskút

005

Városföld

075

Zsana

037

Békés vármegye

Település

Becslőjárás

Almáskamarás

003

Battonya

009

Békés

010

Békéscsaba

011

Békéssámson

011

Békésszentandrás

150

Bélmegyer

010

Biharugra

119

Bucsa

010

Csabacsűd

150

Csabaszabadi

011

Csanádapáca

009

Csárdaszállás

010

Csorvás

011

Dévaványa

071

Doboz

011

Dombegyház

009

Dombiratos

009

Ecsegfalva

071

Elek

003

Füzesgyarmat

010

Gádoros

011

Gerendás

011

Geszt

117

Gyomaendrőd

150

Gyula

011

Hunya

150

Kamut

010

Kardos

150

Kardoskút

053

Kaszaper

009

Kertészsziget

010

Kevermes

009

Kétegyháza

011

Kétsoprony

011

Kisdombegyház

009

Kondoros

150

Körösladány

010

Körösnagyharsány

119

Köröstarcsa

010

Körösújfalu

010

Kötegyán

117

Kunágota

009

Lőkösháza

003

Magyarbánhegyes

009

Magyardombegyház

009

Medgyesbodzás

003

Medgyesegyháza

003

Mezőberény

010

Mezőgyán

117

Mezőhegyes

009

Mezőkovácsháza

009

Méhkerék

117

Murony

010

Nagybánhegyes

009

Nagykamarás

003

Nagyszénás

011

Okány

117

Orosháza

011

Örménykút

150

Pusztaföldvár

011

Pusztaottlaka

003

Sarkad

117

Sarkadkeresztúr

117

Szabadkígyós

011

Szarvas

150

Szeghalom

010

Tarhos

010

Telekgerendás

011

Tótkomlós

011

Újkígyós

011

Újszalonta

117

Végegyháza

009

Vésztő

010

Zsadány

117

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Település

Becslőjárás

Abaújalpár

167

Abaújkér

167

Abaújlak

167

Abaújszántó

167

Abaújszolnok

167

Abaújvár

073

Abod

029

Aggtelek

132

Alacska

133

Alsóberecki

079

Alsódobsza

186

Alsógagy

139

Alsóregmec

074

Alsószuha

132

Alsótelekes

029

Alsóvadász

167

Alsózsolca

106

Arka

167

Arló

134

Arnót

029

Aszaló

167

Ároktő

106

Baktakék

167

Balajt

029

Baskó

168

Bánhorváti

134

Bánréve

131

Becskeháza

188

Bekecs

186

Berente

133

Beret

167

Berzék

186

Bodroghalom

079

Bodrogkeresztúr

185

Bodrogkisfalud

185

Bodrogolaszi

184

Bódvalenke

188

Bódvarákó

188

Bódvaszilas

187

Bogács

102

Boldogkőújfalu

167

Boldogkőváralja

167

Boldva

029

Borsodbóta

134

Borsodgeszt

102

Borsodivánka

101

Borsodnádasd

134

Borsodszentgyörgy

134

Borsodszirák

029

Bózsva

074

Bőcs

106

Bükkaranyos

102

Bükkábrány

100

Bükkmogyorósd

134

Bükkszentkereszt

106

Bükkzsérc

102

Büttös

139

Cigánd

079

Csenyéte

139

Cserépfalu

102

Cserépváralja

102

Csernely

134

Csincse

100

Csobaj

122

Csobád

167

Csokvaomány

134

Damak

029

Dámóc

079

Debréte

029

Detek

167

Dédestapolcsány

134

Domaháza

134

Dövény

029

Dubicsány

029

Edelény

029

Egerlövő

101

Emőd

100

Encs

167

Erdőbénye

184

Erdőhorváti

168

Égerszög

189

Fancsal

167

Farkaslyuk

134

Fáj

139

Felsőberecki

079

Felsődobsza

167

Felsőgagy

139

Felsőkelecsény

029

Felsőnyárád

029

Felsőregmec

074

Felsőtelekes

029

Felsővadász

167

Felsőzsolca

106

Filkeháza

074

Fony

167

Forró

167

Fulókércs

139

Füzér

074

Füzérkajata

074

Füzérkomlós

074

Füzérradvány

074

Gadna

167

Gagyapáti

139

Gagybátor

139

Gagyvendégi

139

Galvács

029

Garadna

167

Gelej

101

Gesztely

186

Girincs

186

Golop

185

Gömörszőlős

132

Gönc

167

Göncruszka

167

Györgytarló

184

Halmaj

167

Hangács

029

Hangony

130

Harsány

102

Háromhuta

168

Hegymeg

029

Hejce

167

Hejőbába

106

Hejőkeresztúr

106

Hejőkürt

106

Hejőpapi

106

Hejőszalonta

106

Hercegkút

184

Hernádbűd

167

Hernádcéce

167

Hernádkak

186

Hernádkércs

167

Hernádnémeti

186

Hernádpetri

139

Hernádszentandrás

167

Hernádszurdok

139

Hernádvécse

139

Hét

131

Hidasnémeti

072

Hidvégardó

187

Hollóháza

074

Homrogd

167

Igrici

106

Imola

132

Ináncs

167

Irota

029

Izsófalva

029

Jákfalva

029

Járdánháza

134

Jósvafő

189

Karcsa

079

Karos

079

Kazincbarcika

133

Kács

102

Kánó

132

Kány

139

Kázsmárk

167

Kelemér

132

Kenézlő

121

Keresztéte

139

Kesznyéten

186

Kéked

073

Királd

134

Kiscsécs

186

Kisgyőr

102

Kishuta

074

Kiskinizs

167

Kisrozvágy

079

Kissikátor

134

Kistokaj

106

Komjáti

187

Komlóska

168

Kondó

133

Korlát

167

Kovácsvágás

074

Köröm

186

Krasznokvajda

139

Kupa

167

Kurityán

029

Lak

029

Lácacséke

079

Ládbesenyő

029

Legyesbénye

186

Léh

167

Lénárddaróc

134

Litka

139

Makkoshotyka

138

Martonyi

029

Mád

185

Mályi

106

Mályinka

134

Megyaszó

186

Meszes

029

Mezőcsát

106

Mezőkeresztes

100

Mezőkövesd

100

Mezőnagymihály

101

Mezőnyárád

100

Mezőzombor

185

Méra

167

Mikóháza

074

Miskolc

106

Mogyoróska

168

Monaj

167

Monok

186

Múcsony

029

Muhi

106

Nagybarca

134

Nagycsécs

106

Nagyhuta

074

Nagykinizs

167

Nagyrozvágy

079

Nekézseny

134

Nemesbikk

106

Négyes

101

Novajidrány

167

Nyékládháza

106

Nyésta

167

Nyíri

074

Nyomár

029

Olaszliszka

184

Onga

167

Onód

106

Ormosbánya

029

Oszlár

106

Ózd

134

Pamlény

139

Parasznya

133

Pácin

079

Pálháza

074

Pányok

073

Pere

167

Perecse

139

Perkupa

189

Prügy

122

Pusztafalu

074

Pusztaradvány

139

Putnok

131

Radostyán

133

Ragály

132

Rakaca

029

Rakacaszend

029

Rásonysápberencs

167

Rátka

185

Regéc

168

Répáshuta

106

Révleányvár

079

Ricse

079

Rudabánya

029

Rudolftelep

029

Sajóbábony

106

Sajóecseg

106

Sajógalgóc

029

Sajóhidvég

186

Sajóivánka

133

Sajókaza

029

Sajókápolna

133

Sajókeresztúr

106

Sajólád

106

Sajólászlófalva

133

Sajómercse

134

Sajónémeti

133

Sajóörös

106

Sajópálfala

029

Sajópetri

106

Sajópüspöki

131

Sajósenye

029

Sajószentpéter

133

Sajószöged

106

Sajóvámos

029

Sajóvelezd

133

Sály

102

Sárazsadány

184

Sárospatak

184

Sáta

134

Sátoraljaújhely

138

Selyeb

167

Semjén

079

Serényfalva

131

Sima

168

Sóstófalva

186

Szakácsi

029

Szakáld

106

Szalaszend

139

Szalonna

029

Szászfa

139

Szegi

185

Szegilong

185

Szemere

139

Szendrő

029

Szendrőlád

029

Szentistván

101

Szentistvánbaksa

167

Szerencs

185

Szikszó

167

Szin

189

Szinpetri

189

Szirmabesenyő

106

Szomolya

102

Szögliget

187

Szőlősardó

189

Szuhafő

132

Szuhakálló

029

Szuhogy

029

Taktabáj

122

Taktaharkány

186

Taktakenéz

122

Taktaszada

186

Tarcal

185

Tard

102

Tardona

134

Tállya

185

Telkibánya

168

Teresztenye

189

Tibolddaróc

102

Tiszabábolna

103

Tiszacsermely

079

Tiszadorogma

103

Tiszakarád

079

Tiszakeszi

106

Tiszaladány

122

Tiszalúc

186

Tiszapalkonya

106

Tiszatardos

122

Tiszatarján

106

Tiszaújváros

106

Tiszavalk

103

Tokaj

185

Tolcsva

184

Tomor

167

Tornabarakony

188

Tornakápolna

189

Tornanádaska

187

Tornaszentandrás

188

Tornaszentjakab

029

Tornyosnémeti

072

Trizs

132

Újcsanálos

186

Uppony

134

Vadna

133

Vajdácska

079

Varbó

133

Varbóc

189

Vatta

100

Vágáshuta

074

Vámosújfalu

184

Vilmány

167

Vilyvitány

074

Viss

121

Viszló

029

Vizsoly

167

Zalkod

121

Zádorfalva

132

Zemplénagárd

079

Ziliz

029

Zubogy

132

Zsujta

167

Csongrád-Csanád vármegye

Település

Becslőjárás

Algyő

152

Ambrózfalva

009

Apátfalva

092

Árpádhalom

053

Ásotthalom

151

Baks

152

Balástya

151

Bordány

151

Csanádalberti

009

Csanádpalota

092

Csanytelek

152

Csengele

151

Csongrád

152

Derekegyház

053

Deszk

190

Dóc

152

Domaszék

151

Eperjes

053

Fábiánsebestyén

054

Felgyő

152

Ferencszállás

190

Forráskút

151

Földeák

092

Hódmezővásárhely

053

Királyhegyes

092

Kistelek

151

Kiszombor

118

Klárafalva

190

Kövegy

092

Kübekháza

190

Magyarcsanád

092

Makó

092

Maroslele

092

Mártély

053

Mindszent

054

Mórahalom

151

Nagyér

009

Nagylak

092

Nagymágocs

053

Nagytőke

054

Óföldeák

092

Ópusztaszer

152

Öttömös

151

Pitvaros

009

Pusztamérges

036

Pusztaszer

152

Röszke

151

Ruzsa

151

Sándorfalva

152

Szatymaz

151

Szeged I. kerület

151

I. kerület

Szőreg 190

II. kerület

151

II. kerület

Tápé 152

III. kerület

151

III. kerület

Gyála 190

III. kerület

Kiskundorozsma 151

Szegvár

054

Székkutas

053

Szentes

054

Tiszasziget

190

Tömörkény

152

Újszentiván

190

Üllés

151

Zákányszék

151

Zsombó

151

Fejér vármegye

Település

Becslőjárás

Aba

164

Adony

137

Alap

137

Alcsútdoboz

196

Alsószentiván

137

Bakonycsernye

210

Bakonykúti

111

Balinka

111

Baracs

137

Baracska

195

Beloiannisz

195

Besnyő

195

Bicske

196

Bodajk

111

Bodmér

196

Cece

137

Csabdi

196

Csákberény

111

Csákvár

111

Csókakő

111

Csór

111

Csősz

164

Dég

200

Dunaújváros

137

Előszállás

137

Enying

200

Ercsi

195

Etyek

196

Fehérvárcsurgó

111

Felcsút

196

Füle

164

Gánt

111

Gárdony

164

Gyúró

196

Hantos

137

Igar

137

Iszkaszentgyörgy

111

Isztimér

111

Iváncsa

195

Jenő

164

Kajászó

195

Kálóz

137

Kápolnásnyék

164

Kincsesbánya

111

Kisapostag

137

Kisláng

164

Kőszárhegy

164

Kulcs

137

Lajoskomárom

200

Lepsény

200

Lovasberény

164

Magyaralmás

111

Martonvásár

195

Mány

196

Mátyásdomb

200

Mezőfalva

137

Mezőkomárom

200

Mezőszentgyörgy

200

Mezőszilas

200

Moha

164

Mór

111

Nadap

164

Nagykarácsony

137

Nagylók

137

Nagyveleg

111

Nagyvenyim

137

Nádasdladány

164

Óbarok

196

Pákozd

164

Pátka

164

Pázmánd

164

Perkáta

137

Polgárdi

164

Pusztaszabolcs

137

Pusztavám

111

Rácalmás

137

Ráckeresztúr

195

Sárbogárd

137

Sáregres

137

Sárkeresztes

164

Sárkeresztúr

137

Sárkeszi

164

Sárosd

137

Sárszentágota

137

Sárszentmihály

164

Seregélyes

164

Soponya

164

Söréd

111

Sukoró

164

Szabadbattyán

164

Szabadegyháza

137

Szabadhidvég

067

Szár

196

Székesfehérvár

164

Tabajd

196

Tác

164

Tordas

195

Újbarok

196

Úrhida

164

Vajta

137

Vál

196

Velence

164

Vereb

164

Vértesacsa

196

Vértesboglár

111

Zámoly

164

Zichyújfalu

164

Győr-Moson-Sopron vármegye

Település

Becslőjárás

Abda

047

Acsalag

065

Agyagosszergény

113

Ágfalva

143

Árpás

066

Ásványráró

047

Babót

064

Bakonypéterd

210

Barbacs

065

Bágyogszovát

066

Beled

064

Bezenye

120

Bezi

045

Bodonhely

066

Bogyoszló

065

Bőny

048

Börcs

047

Bősárkány

065

Cakóháza

045

Cirák

064

Csapod

064

Csáfordjánosfa

018

Csér

018

Csikvánd

046

Csorna

065

Darnózseli

095

Dénesfa

064

Dör

066

Dunakiliti

120

Dunaremete

095

Dunaszeg

047

Dunaszentpál

047

Dunasziget

120

Ebergőc

113

Edve

066

Egyed

066

Egyházasfalu

018

Enese

045

Écs

048

Farád

065

Fehértó

045

Feketeerdő

095

Felpéc

048

Fertőboz

112

Fertőd

113

Fertőendréd

113

Fertőhomok

113

Fertőrákos

143

Fertőszentmiklós

113

Fertőszéplak

113

Gönyű

048

Gyalóka

018

Gyarmat

048

Gyóró

064

Gyömöre

048

Győr

048

Győrasszonyfa

048

Győrladamér

047

Győrság

048

Győrsövényház

045

Győrszemere

048

Győrújbarát

048

Győrújfalu

047

Győrzámoly

047

Halászi

095

Harka

112

Hegyeshalom

120

Hegykő

113

Hédervár

047

Hidegség

112

Himód

064

Hövej

064

Ikrény

045

Iván

018

Jánossomorja

095

Jobaháza

045

Kajárpéc

048

Kapuvár

064

Kimle

095

Kisbabot

046

Kisbajcs

047

Kisbodak

095

Kisfalud

065

Kóny

045

Kópháza

112

Koroncó

046

Kunsziget

047

Lázi

210

Levél

120

Lébény

095

Lipót

095

Lövő

112

Maglóca

065

Magyarkeresztúr

065

Markotabödöge

045

Máriakálnok

095

Mecsér

095

Mezőörs

048

Mérges

046

Mihályi

065

Mórichida

046

Mosonmagyaróvár

095

Mosonszentmiklós

095

Mosonszolnok

095

Nagybajcs

047

Nagycenk

112

Nagylózs

113

Nagyszentjános

048

Nemeskér

112

Nyalka

048

Nyúl

048

Osli

064

Öttevény

047

Pannonhalma

048

Páli

066

Pásztori

066

Pázmándfalu

048

Pereszteg

113

Petőháza

113

Pér

048

Pinnye

113

Potyond

065

Pusztacsalád

064

Püski

095

Rajka

120

Ravazd

048

Rábacsanak

066

Rábacsécsény

045

Rábakecöl

066

Rábapatona

045

Rábapordány

066

Rábasebes

066

Rábaszentandrás

066

Rábaszentmihály

046

Rábaszentmiklós

046

Rábatamási

065

Rábcakapi

045

Répceszemere

018

Répcevis

018

Rétalap

048

Röjtökmuzsaj

113

Sarród

113

Sobor

066

Sokorópátka

048

Sopron

143

Sopronhorpács

018

Sopronkövesd

112

Sopronnémeti

065

Szakony

018

Szany

066

Szárföld

064

Szerecseny

048

Szil

066

Szilsárkány

065

Tarjánpuszta

048

Táp

048

Tápszentmiklós

048

Tárnokréti

045

Tényő

048

Tét

046

Töltéstava

048

Újkér

018

Újrónafő

095

Und

018

Vadosfa

065

Vág

066

Vámosszabadi

047

Várbalog

095

Vásárosfalu

066

Veszkény

064

Vének

047

Vitnyéd

064

Völcsej

112

Zsebeháza

066

Zsira

018

Hajdú-Bihar vármegye

Település

Becslőjárás

Álmosd

163

Ártánd

119

Bagamér

163

Bakonszeg

014

Balmazújváros

049

Báránd

014

Bedő

119

Berekböszörmény

119

Berettyóújfalu

013

Bihardancsháza

014

Biharkeresztes

014

Biharnagybajom

014

Bihartorda

014

Bocskaikert

050

Bojt

119

Csökmő

014

Darvas

014

Debrecen I. kerület

023

II. kerület

023

III. kerület

023

IV. kerület

024

Derecske

013

Ebes

023

Egyek

024

Esztár

013

Folyás

049

Földes

024

Furta

014

Fülöp

115

Gáborján

013

Görbeháza

049

Hajdúbagos

013

Hajdúböszörmény

049

Hajdúdorog

050

Hajdúhadház

050

Hajdúnánás

049

Hajdúsámson

050

Hajdúszoboszló

024

Hajdúszovát

024

Hencida

013

Hortobágy

049

Hosszúpályi

163

Kaba

024

Kismarja

119

Kokad

163

Komádi

014

Konyár

013

Körösszakál

014

Körösszegapáti

014

Létavértes

163

Magyarhomorog

014

Mezőpeterd

014

Mezősas

014

Mikepércs

024

Monostorpályi

163

Nagyhegyes

023

Nagykereki

119

Nagyrábé

014

Nádudvar

024

Nyíracsád

115

Nyíradony

115

Nyírábrány

115

Nyírmártonfalva

115

Pocsaj

163

Polgár

049

Püspökladány

024

Sáp

014

Sáránd

013

Sárrétudvari

014

Szentpéterszeg

013

Szerep

014

Tetétlen

024

Téglás

050

Tépe

013

Tiszacsege

049

Tiszagyulaháza

106

Told

014

Újiráz

014

Újléta

163

Újszentmargita

049

Újtikos

049

Vámospércs

024

Váncsod

013

Vekerd

014

Zsáka

014

Heves vármegye

Település

Becslőjárás

Abasár

044

Adács

043

Aldebrő

030

Andornaktálya

102

Apc

044

Atkár

043

Átány

051

Balaton

134

Bátor

128

Bekölce

128

Besenyőtelek

051

Bélapátfalva

134

Boconád

051

Bodony

128

Boldog

041

Bükkszenterzsébet

128

Bükkszentmárton

134

Bükkszék

128

Csány

043

Demjén

032

Detk

043

Domoszló

044

Dormánd

030

Ecséd

044

Eger

031

Egerbakta

032

Egerbocs

128

Egercsehi

128

Egerfarmos

101

Egerszalók

032

Egerszólát

032

Erdőkövesd

128

Erdőtelek

051

Erk

051

Fedémes

128

Feldebrő

031

Felsőtárkány

102

Füzesabony

030

Gyöngyös

044

Gyöngyöshalász

043

Gyöngyösoroszi

044

Gyöngyöspata

044

Gyöngyössolymos

044

Gyöngyöstarján

044

Halmajugra

044

Hatvan

043

Heréd

169

Heves

051

Hevesaranyos

128

Hevesvezekény

052

Hort

043

Istenmezeje

128

Ivád

128

Karácsond

043

Kál

030

Kápolna

030

Kerecsend

031

Kisfüzes

128

Kisköre

052

Kisnána

044

Kompolt

030

Kömlő

051

Lőrinci

169

Ludas

043

Maklár

031

Markaz

044

Mátraballa

128

Mátraderecske

128

Mátraszentimre

044

Mezőszemere

100

Mezőtárkány

030

Mikófalva

128

Mónosbél

134

Nagyfüged

043

Nagykökényes

169

Nagyréde

044

Nagytálya

031

Nagyút

030

Nagyvisnyó

134

Noszvaj

102

Novaj

102

Ostoros

102

Parád

128

Parádsasvár

128

Petőfibánya

169

Pély

052

Pétervására

128

Poroszló

052

Recsk

128

Rózsaszentmárton

044

Sarud

052

Sirok

128

Szajla

128

Szentdomonkos

128

Szihalom

100

Szilvásvárad

134

Szúcs

128

Szücsi

044

Tarnabod

030

Tarnalelesz

128

Tarnaméra

051

Tarnaörs

051

Tarnaszentmária

032

Tarnaszentmiklós

052

Tarnazsadány

043

Tenk

051

Terpes

128

Tiszanána

052

Tófalu

030

Újlőrincfalva

052

Vámosgyörk

043

Váraszó

128

Verpelét

031

Vécs

031

Visonta

044

Visznek

043

Zagyvaszántó

169

Zaránk

051

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Település

Becslőjárás

Abádszalók

183

Alattyán

059

Berekfürdő

070

Besenyszög

172

Cibakháza

104

Csataszög

172

Cserkeszőlő

104

Csépa

104

Fegyvernek

172

Hunyadfalva

172

Jánoshida

059

Jászalsószentgyörgy

059

Jászapáti

059

Jászágó

059

Jászárokszállás

059

Jászberény

059

Jászboldogháza

059

Jászdózsa

059

Jászfelsőszentgyörgy

060

Jászfényszaru

060

Jászivány

059

Jászjákóhalma

059

Jászkisér

059

Jászladány

059

Jászszentandrás

060

Jásztelek

059

Karcag

070

Kenderes

069

Kengyel

172

Kétpó

105

Kisújszállás

069

Kőtelek

172

Kuncsorba

069

Kunhegyes

070

Kunmadaras

070

Kunszentmárton

105

Martfű

105

Mesterszállás

105

Mezőhék

105

Mezőtúr

105

Nagyiván

183

Nagykörű

172

Nagyrév

104

Öcsöd

105

Örményes

172

Pusztamonostor

060

Rákóczifalva

172

Rákócziújfalu

172

Szajol

172

Szászberek

172

Szelevény

105

Szolnok

172

Tiszabő

183

Tiszabura

183

Tiszaderzs

183

Tiszaföldvár

105

Tiszafüred

183

Tiszagyenda

183

Tiszaigar

183

Tiszainoka

104

Tiszajenő

172

Tiszakürt

104

Tiszaörs

183

Tiszapüspöki

172

Tiszaroff

183

Tiszasas

104

Tiszasüly

172

Tiszaszentimre

183

Tiszatenyő

172

Tiszavárkony

172

Tomajmonostora

183

Tószeg

172

Törökszentmiklós

172

Túrkeve

069

Újszász

016

Vezseny

172

Zagyvarékas

016

Komárom-Esztergom vármegye

Település

Becslőjárás

Aka

210

Almásfüzitő

080

Annavölgy

033

Ács

080

Ácsteszér

210

Baj

182

Bajna

033

Bajót

033

Bakonybánk

210

Bakonysárkány

111

Bakonyszombathely

210

Bana

080

Bábolna

080

Bársonyos

210

Bokod

080

Csatka

210

Császár

080

Csém

080

Csép

080

Csolnok

033

Dad

080

Dág

033

Dorog

033

Dömös

033

Dunaalmás

182

Dunaszentmiklós

182

Epöl

033

Esztergom

033

Ete

080

Gyermely

182

Héreg

182

Kecskéd

182

Kerékteleki

210

Kesztölc

033

Kisbér

080

Kisigmánd

080

Kocs

080

Komárom

080

Kömlőd

080

Környe

182

Lábatlan

033

Leányvár

033

Máriahalom

033

Mocsa

080

Mogyorósbánya

033

Nagyigmánd

080

Nagysáp

033

Naszály

182

Neszmély

182

Nyergesújfalu

033

Oroszlány

182

Piliscsév

033

Pilismarót

033

Réde

210

Sárisáp

033

Súr

210

Süttő

033

Szákszend

080

Szárliget

196

Szomód

182

Szomor

182

Tardos

182

Tarján

182

Tata

182

Tatabánya

182

Tárkány

080

Tát

033

Tokod

033

Tokodaltáró

033

Úny

033

Várgesztes

182

Vérteskethely

080

Vértessomló

182

Vértesszőlős

182

Vértestolna

182

Nógrád vármegye

Település

Becslőjárás

Alsópetény

007

Alsótold

171

Balassagyarmat

008

Bánk

006

Bárna

040

Bátonyterenye

129

Becske

171

Bercel

170

Berkenye

006

Bér

170

Bokor

171

Borsosberény

006

Buják

170

Cered

040

Cserháthaláp

007

Cserhátsurány

007

Cserhátszentiván

171

Csesztve

008

Csécse

170

Csitár

007

Debercsény

007

Dejtár

006

Diósjenő

006

Dorogháza

129

Drégelypalánk

006

Ecseg

170

Egyházasdengeleg

169

Egyházasgerge

039

Endrefalva

038

Erdőkürt

170

Erdőtarcsa

169

Etes

039

Érsekvadkert

006

Felsőpetény

007

Felsőtold

171

Galgaguta

170

Garáb

171

Herencsény

007

Héhalom

169

Hollókő

039

Hont

006

Horpács

006

Hugyag

007

Iliny

007

Ipolytarnóc

038

Ipolyvece

006

Jobbágyi

169

Karancsalja

039

Karancsberény

039

Karancskeszi

039

Karancslapujtő

039

Karancsság

039

Kazár

040

Kálló

170

Keszeg

007

Kétbodony

007

Kisbágyon

169

Kisbárkány

039

Kisecset

007

Kishartyán

039

Kozárd

171

Kutasó

171

Legénd

007

Litke

038

Lucfalva

039

Ludányhalászi

038

Magyargéc

039

Magyarnándor

007

Márkháza

039

Mátramindszent

128

Mátranovák

040

Mátraszele

040

Mátraszőlős

171

Mátraterenye

128

Mátraverebély

039

Mihálygerge

039

Mohora

007

Nagybárkány

039

Nagylóc

039

Nagyoroszi

006

Nemti

040

Nézsa

006

Nógrád

006

Nógrádkövesd

170

Nógrádmarcal

007

Nógrádmegyer

039

Nógrádsáp

006

Nógrádsipek

039

Nógrádszakál

038

Nőtincs

006

Őrhalom

007

Ősagárd

007

Palotás

169

Patak

006

Patvarc

008

Pásztó

044

Piliny

039

Pusztaberki

006

Rétság

006

Rimóc

039

Romhány

006

Salgótarján

039

Ságújfalu

039

Sámsonháza

039

Sóshartyán

039

Szalmatercs

039

Szanda

171

Szarvasgede

169

Szátok

006

Szendehely

006

Szente

007

Szécsénke

007

Szécsény

038

Szécsényfelfalu

039

Szilaspogony

040

Szirák

170

Szuha

128

Szurdokpüspöki

044

Szügy

008

Tar

044

Tereske

006

Terény

171

Tolmács

006

Vanyarc

170

Varsány

038

Vizslás

040

Zabar

040

Pest vármegye

Település

Becslőjárás

Abony

016

Acsa

015

Albertirsa

109

Alsónémedi

145

Apaj

088

Aszód

041

Áporka

088

Bag

041

Bernecebaráti

198

Bénye

109

Biatorbágy

156

Budajenő

156

Budakalász

156

Budakeszi

015

Budaörs

015

Bugyi

145

Cegléd

016

Ceglédbercel

016

Csemő

075

Csévharaszt

145

Csobánka

157

Csomád

015

Csömör

042

Csővár

015

Dabas

145

Dánszentmiklós

110

Dány

041

Délegyháza

145

Diósd

195

Domony

041

Dömsöd

088

Dunabogdány

156

Dunaharaszti

145

Dunakeszi

015

Dunavarsány

145

Ecser

109

Erdőkertes

042

Érd

195

Farmos

016

Felsőpakony

145

Fót

015

Galgagyörk

015

Galgahévíz

041

Galgamácsa

041

Gomba

109

Göd

015

Gödöllő

042

Gyál

145

Gyömrő

109

Halásztelek

087

Herceghalom

156

Hernád

145

Hévízgyörk

041

Iklad

041

Inárcs

145

Ipolydamásd

197

Ipolytölgyes

197

Isaszeg

042

Jászkarajenő

173

Kakucs

145

Kartal

041

Káva

109

Kemence

198

Kerepes

042

Kiskunlacháza

088

Kismaros

006

Kisnémedi

015

Kisoroszi

006

Kistarcsa

042

Kocsér

173

Kóka

017

Kosd

006

Kóspallag

199

Kőröstetétlen

075

Leányfalu

156

Letkés

197

Lórév

087

Maglód

109

Majosháza

088

Makád

087

Márianosztra

199

Mende

109

Mikebuda

110

Mogyoród

042

Monor

109

Nagybörzsöny

198

Nagykáta

017

Nagykovácsi

157

Nagykőrös

075

Nagymaros

199

Nagytarcsa

042

Nyáregyháza

110

Nyársapát

075

Ócsa

145

Őrbottyán

015

Örkény

145

Pánd

109

Páty

156

Penc

006

Perbál

156

Perőcsény

198

Pécel

042

Péteri

109

Pilis

109

Pilisborosjenő

156

Piliscsaba

157

Pilisjászfalu

157

Pilisszántó

157

Pilisszentiván

157

Pilisszentkereszt

157

Pilisszentlászló

157

Pilisvörösvár

156

Pócsmegyer

156

Pomáz

156

Pusztavacs

110

Pusztazámor

196

Püspökhatvan

015

Püspökszilágy

015

Ráckeve

087

Rád

006

Solymár

156

Sóskút

196

Sülysáp

109

Szada

042

Százhalombatta

195

Szentendre

156

Szentlőrinckáta

017

Szentmártonkáta

017

Szigetbecse

087

Szigetcsép

087

Szigethalom

087

Szigetmonostor

156

Szigetszentmárton

087

Szigetszentmiklós

145

Szigetújfalu

087

Szob

197

Szokolya

199

Sződ

015

Sződliget

015

Tahitótfalu

156

Taksony

145

Tatárszentgyörgy

145

Táborfalva

145

Tápióbicske

109

Tápiógyörgye

016

Tápióság

017

Tápiószecső

017

Tápiószele

016

Tápiószentmárton

017

Tápiószőlős

016

Tárnok

195

Telki

156

Tésa

198

Tinnye

157

Tóalmás

017

Tök

156

Tököl

087

Törökbálint

015

Törtel

016

Tura

041

Újhartyán

145

Újlengyel

145

Újszilvás

016

Úri

109

Üllő

109

Üröm

156

Valkó

041

Vasad

110

Vác

015

Vácduka

015

Vácegres

041

Váchartyán

015

Váckisújfalu

041

Vácrátót

015

Vácszentlászló

041

Vámosmikola

197

Vecsés

109

Veresegyház

042

Verőce

006

Verseg

041

Visegrád

157

Zebegény

199

Zsámbék

156

Zsámbok

041

Somogy vármegye

Település

Becslőjárás

Alsóbogát

057

Andocs

068

Ádánd

067

Babócsa

021

Bakháza

021

Balatonberény

093

Balatonboglár

067

Balatonendréd

067

Balatonfenyves

094

Balatonföldvár

067

Balatonkeresztúr

093

Balatonlelle

067

Balatonmáriafürdő

093

Balatonőszöd

067

Balatonszabadi

200

Balatonszárszó

067

Balatonszemes

067

Balatonszentgyörgy

093

Balatonújlak

093

Barcs

166

Baté

055

Bábonymegyer

068

Bálványos

068

Bárdudvarnok

063

Bedegkér

177

Beleg

021

Berzence

021

Bélavár

021

Bodrog

057

Bolhás

021

Bolhó

021

Bonnya

068

Böhönye

094

Bőszénfa

063

Buzsák

094

Büssü

056

Csákány

094

Cserénfa

063

Csokonyavisonta

165

Csoma

055

Csombárd

057

Csököly

063

Csömend

094

Csurgó

021

Csurgónagymarton

020

Darány

066

Drávagárdony

166

Drávatamási

166

Ecseny

057

Edde

057

Felsőmocsolád

057

Fiad

068

Fonó

055

Fonyód

094

Főnyed

093

Gadács

056

Gadány

093

Gamás

068

Gálosfa

063

Gige

063

Gölle

055

Görgeteg

165

Gyékényes

021

Gyugy

094

Hajmás

063

Hács

094

Háromfa

021

Hedrehely

063

Hencse

063

Heresznye

021

Hetes

055

Hollád

093

Homokszentgyörgy

165

Hosszúvíz

094

Igal

056

Iharos

021

Iharosberény

021

Inke

021

Istvándi

165

Jákó

063

Juta

055

Kadarkút

063

Kapoly

068

Kaposfő

062

Kaposgyarmat

063

Kaposhomok

062

Kaposkeresztúr

062

Kaposmérő

062

Kaposszerdahely

063

Kaposújlak

062

Kaposvár

062

Karád

068

Kastélyosdombó

166

Kaszó

021

Kazsok

056

Kálmáncsa

165

Kánya

177

Kára

068

Kelevíz

094

Kercseliget

058

Kereki

068

Kéthely

093

Kisasszond

063

Kisbajom

063

Kisbárapáti

068

Kisberény

094

Kisgyalán

055

Kiskorpád

063

Komlósd

165

Kőkút

063

Kőröshegy

067

Kötcse

068

Kutas

063

Lad

165

Lakócsa

166

Lábod

021

Látrány

068

Lengyeltóti

094

Libickozma

094

Lulla

068

Magyaratád

056

Magyaregres

056

Marcali

093

Mernye

056

Mesztegnyő

094

Mezőcsokonya

057

Mike

063

Miklósi

068

Mosdós

055

Nagyatád

021

Nagybajom

062

Nagyberény

067

Nagyberki

055

Nagycsepely

068

Nagykorpád

063

Nagyszakácsi

093

Nágocs

068

Nemesdéd

094

Nemeskisfalud

093

Nemesvid

094

Nikla

094

Nyim

068

Orci

055

Ordacsehi

067

Osztopán

057

Öreglak

094

Őrtilos

020

Ötvöskónyi

021

Pamuk

094

Patalom

056

Patca

063

Patosfa

165

Pálmajor

062

Péterhida

165

Pogányszentpéter

020

Polány

057

Porrog

020

Porrogszentkirály

020

Porrogszentpál

020

Potony

166

Pusztakovácsi

094

Pusztaszemes

068

Ráksi

056

Rinyabesenyő

165

Rinyakovácsi

063

Rinyaszentkirály

021

Rinyaújlak

165

Rinyaújnép

021

Ságvár

067

Sántos

062

Sávoly

093

Segesd

021

Sérsekszőlős

068

Simonfa

063

Siófok

200

Siójut

067

Som

067

Somodor

055

Somogyacsa

068

Somogyaracs

165

Somogyaszaló

056

Somogybabod

068

Somogybükkösd

020

Somogycsicsó

021

Somogydöröcske

068

Somogyegres

068

Somogyfajsz

094

Somogygeszti

057

Somogyjád

057

Somogymeggyes

068

Somogysámson

093

Somogysárd

062

Somogysimonyi

094

Somogyszentpál

094

Somogyszil

056

Somogyszob

021

Somogytúr

068

Somogyudvarhely

021

Somogyvámos

094

Somogyvár

094

Somogyzsitfa

093

Szabadi

055

Szabás

063

Szántód

067

Szegerdő

093

Szenna

063

Szenta

021

Szentbalázs

062

Szentborbás

166

Szentgáloskér

056

Szenyér

093

Szilvásszentmárton

063

Szólád

068

Szorosad

068

Szőkedencs

094

Szőlősgyörök

068

Szulok

165

Tab

068

Tapsony

093

Tarany

021

Taszár

055

Táska

094

Teleki

068

Tengőd

177

Tikos

093

Torvaj

068

Tótújfalu

166

Törökkoppány

068

Újvárfalva

062

Varászló

094

Várda

055

Vése

094

Visnye

063

Visz

068

Vízvár

021

Vörs

093

Zala

068

Zamárdi

067

Zákány

020

Zics

068

Zimány

055

Zselickisfalud

063

Zselickislak

063

Zselicszentpál

063

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Település

Becslőjárás

Ajak

082

Anarcs

083

Apagy

115

Aranyosapáti

082

Baktalórántháza

083

Balkány

115

Balsa

121

Barabás

012

Bátorliget

115

Benk

082

Beregdaróc

012

Beregsurány

012

Berkesz

121

Besenyőd

115

Beszterec

121

Biri

115

Botpalád

035

Bököny

115

Buj

121

Cégénydányád

034

Csaholc

035

Csaroda

012

Császló

035

Csegöld

034

Csenger

098

Csengersima

035

Csengerújfalu

098

Darnó

035

Demecser

121

Dombrád

082

Döge

082

Encsencs

115

Eperjeske

083

Érpatak

115

Fábiánháza

116

Fehérgyarmat

034

Fényeslitke

082

Fülesd

035

Fülpösdaróc

034

Gacsály

035

Garbolc

035

Gávavencsellő

121

Gelénes

012

Gemzse

083

Geszteréd

115

Géberjén

034

Gégény

121

Gulács

012

Győröcske

191

Győrtelek

098

Gyulaháza

083

Gyügye

034

Gyüre

082

Hermánszeg

034

Hetefejércse

012

Hodász

099

Ibrány

121

Ilk

099

Jánd

012

Jánkmajtis

034

Jármi

099

Jéke

083

Kállósemjén

115

Kálmánháza

115

Kántorjánosi

099

Kemecse

121

Kék

121

Kékcse

082

Kérsemjén

034

Kisar

034

Kishódos

035

Kisléta

115

Kisnamény

035

Kispalád

035

Kisszekeres

035

Kisvarsány

082

Kisvárda

082

Kocsord

098

Komlódtótfalu

034

Komoró

082

Kótaj

121

Kölcse

035

Kömörő

035

Laskod

083

Levelek

115

Lónya

012

Lövőpetri

083

Magosliget

035

Magy

115

Mánd

035

Mándok

083

Máriapócs

115

Márokpapi

012

Mátészalka

099

Mátyus

012

Mezőladány

082

Méhtelek

035

Mérk

116

Milota

034

Nagyar

034

Nagycserkesz

121

Nagydobos

099

Nagyecsed

116

Nagyhalász

121

Nagyhódos

035

Nagykálló

115

Nagyszekeres

035

Nagyvarsány

082

Napkor

115

Nábrád

034

Nemesborzova

035

Nyírbátor

115

Nyírbéltek

115

Nyírbogát

115

Nyírbogdány

121

Nyírcsaholy

099

Nyírcsászári

099

Nyírderzs

099

Nyíregyháza

121

Nyírgelse

115

Nyírgyulaj

115

Nyíribrony

115

Nyírjákó

083

Nyírkarász

083

Nyírkáta

099

Nyírkércs

115

Nyírlövő

083

Nyírlugos

115

Nyírmada

083

Nyírmeggyes

099

Nyírmihálydi

115

Nyírparasznya

099

Nyírpazony

121

Nyírpilis

115

Nyírtass

083

Nyírtelek

121

Nyírtét

121

Nyírtura

121

Nyírvasvári

116

Ófehértó

115

Olcsva

098

Olcsvaapáti

034

Ópályi

099

Ököritófülpös

098

Ömböly

116

Őr

115

Panyola

034

Pap

083

Papos

099

Paszab

121

Pátroha

082

Pátyod

098

Penészlek

116

Penyige

035

Petneháza

083

Piricse

115

Pócspetri

115

Porcsalma

098

Pusztadobos

083

Rakamaz

121

Ramocsaháza

115

Rápolt

098

Rétközberencs

082

Rohod

083

Rozsály

035

Sényő

121

Sonkád

035

Szabolcs

121

Szabolcsbáka

083

Szabolcsveresmart

082

Szakoly

115

Szamosangyalos

098

Szamosbecs

034

Szamoskér

098

Szamossályi

098

Szamosszeg

098

Szamostatárfalva

034

Szamosújlak

034

Szatmárcseke

034

Székely

121

Tarpa

012

Tákos

012

Terem

116

Tiborszállás

116

Timár

121

Tiszaadony

012

Tiszabecs

034

Tiszabercel

121

Tiszabezdéd

082

Tiszacsécse

034

Tiszadada

122

Tiszadob

122

Tiszaeszlár

122

Tiszakanyár

082

Tiszakerecseny

012

Tiszakóród

034

Tiszalök

122

Tiszamogyorós

082

Tiszanagyfalu

121

Tiszarád

121

Tiszaszalka

012

Tiszaszentmárton

082

Tiszatelek

121

Tiszavasvári

122

Tiszavid

012

Tisztaberek

035

Tivadar

012

Tornyospálca

083

Tunyogmatolcs

098

Túristvándi

034

Túrricse

035

Tuzsér

082

Tyukod

098

Újdombrád

082

Újfehértó

115

Újkenéz

082

Ura

098

Uszka

035

Vaja

083

Vasmegyer

121

Vállaj

116

Vámosatya

012

Vámosoroszi

035

Vásárosnamény

012

Zajta

035

Záhony

191

Zsarolyán

034

Zsurk

082

Tolna vármegye

Település

Becslőjárás

Alsónána

155

Alsónyék

154

Aparhant

153

Attala

055

Báta

154

Bátaapáti

155

Bátaszék

154

Belecska

027

Bikács

028

Bogyiszló

061

Bonyhád

153

Bonyhádvarasd

153

Bölcske

028

Cikó

155

Csibrák

027

Csikóstőttős

096

Dalmand

177

Decs

154

Diósberény

027

Dombóvár

177

Döbrököz

177

Dunaföldvár

028

Dunaszentgyörgy

154

Dúzs

027

Értény

177

Fadd

154

Fácánkert

154

Felsőnána

027

Felsőnyék

177

Fürged

177

Gerjen

154

Grábóc

155

Gyönk

027

Györe

155

Györköny

028

Gyulaj

177

Harc

154

Hőgyész

027

Iregszemcse

177

Izmény

153

Jágónak

096

Kajdacs

028

Kakasd

153

Kalaznó

027

Kapospula

055

Kaposszekcső

096

Keszőhidegkút

027

Kéty

153

Kisdorog

153

Kismányok

155

Kisszékely

027

Kistormás

027

Kisvejke

155

Kocsola

177

Koppányszántó

177

Kölesd

027

Kurd

177

Lápafő

177

Lengyel

155

Madocsa

028

Magyarkeszi

177

Medina

154

Miszla

027

Mórágy

155

Mőcsény

155

Mucsfa

155

Mucsi

027

Murga

027

Nagydorog

028

Nagykónyi

177

Nagymányok

153

Nagyszékely

027

Nagyszokoly

177

Nagyvejke

155

Nak

177

Németkér

028

Ozora

177

Őcsény

154

Paks

028

Pálfa

027

Pincehely

177

Pörböly

154

Pusztahencse

028

Regöly

177

Sárpilis

154

Sárszentlőrinc

027

Simontornya

027

Sióagárd

154

Szakadát

027

Szakály

177

Szakcs

177

Szálka

155

Szárazd

027

Szedres

154

Szekszárd

154

Tamási

177

Tengelic

154

Tevel

153

Tolna

154

Tolnanémedi

027

Udvari

027

Újireg

177

Varsád

027

Váralja

155

Várdomb

154

Várong

177

Závod

155

Zomba

153

Vas vármegye

Település

Becslőjárás

Acsád

175

Alsószölnök

158

Alsóújlak

194

Andrásfa

194

Apátistvánfalva

158

Bajánsenye

085

Balogunyom

174

Bejcgyertyános

136

Bérbaltavár

194

Boba

136

Borgáta

136

Bozzai

174

Bozsok

086

018

Bögöt

135

Bögöte

194

Bucsu

176

Bük

018

Cák

086

Celldömölk

136

Chernelházadamonya

018

Csákánydoroszló

084

Csánig

135

Csehi

194

Csehimindszent

194

Csempeszkopács

174

Csepreg

018

Csénye

135

Csipkerek

194

Csönge

136

Csörötnek

159

Daraboshegy

085

Dozmat

176

Döbörhegy

194

Döröske

194

Duka

193

Egervölgy

194

Egyházashetye

136

Egyházashollós

192

Egyházasrádóc

084

Felsőcsatár

176

Felsőjánosfa

085

Felsőmarác

085

Felsőszölnök

158

Gasztony

084

Gencsapáti

174

Gersekarát

194

Gérce

136

Gór

135

Gyanógeregye

174

Gyöngyösfalu

174

Győrvár

194

Halastó

085

Halogy

085

Harasztifalu

084

Hegyfalu

135

Hegyháthodász

085

Hegyhátsál

084

Hegyhátszentjakab

085

Hegyhátszentmárton

085

Hegyhátszentpéter

194

Horvátlövő

176

Horvátzsidány

019

Hosszúpereszteg

194

Ikervár

135

Iklanberény

018

Ispánk

085

Ivánc

085

Ják

176

Jákfa

135

Jánosháza

193

Karakó

193

Katafa

084

Káld

136

Kám

194

Keléd

193

Kemeneskápolna

136

Kemenesmagasi

136

Kemenesmihályfa

136

Kemenespálfa

193

Kemenessömjén

136

Kemenesszentmárton

136

Kemestaródfa

084

Kenéz

135

Kenyeri

136

Kercaszomor

085

Kerkáskápolna

085

Kétvölgy

158

Kisrákos

085

Kissomlyó

193

Kisunyom

174

Kiszsidány

019

Kondorfa

085

Köcsk

136

Körmend

084

Kőszeg

086

Kőszegdoroszló

086

Kőszegpaty

174

Kőszegszerdahely

086

Lócs

018

Lukácsháza

174

Magyarlak

159

Magyarnádalja

084

Magyarszecsőd

084

Magyarszombatfa

085

Megyehíd

135

Meggyeskovácsi

135

Mersevát

136

Mesterháza

018

Mesteri

136

Meszlen

175

Mikosszéplak

194

Molnaszecsőd

084

Nagygeresd

018

Nagykölked

084

Nagymizdó

084

Nagyrákos

085

Nagysimonyi

136

Nagytilaj

194

Narda

176

Nádasd

084

Nárai

176

Nemesbőd

174

Nemescsó

175

Nemeskeresztúr

193

Nemeskocs

136

Nemeskolta

174

Nemesládony

018

Nemesmedves

159

Nemesrempehollós

192

Nick

135

Nyőgér

136

Olaszfa

194

Ólmod

019

Orfalu

158

Ostffyasszonyfa

136

Oszkó

194

Ölbő

135

Őrimagyarósd

085

Őriszentpéter

085

Pankasz

085

Pácsony

194

Pápoc

136

Pecöl

135

Perenye

174

Peresznye

019

Petőmihályfa

194

Pinkamindszent

084

Pornóapáti

176

Porpác

174

Pósfa

135

Pusztacsó

174

Püspökmolnári

192

Rábagyarmat

159

Rábahidvég

192

Rábapaty

135

Rábatöttös

174

Rádóckölked

084

Rátót

084

Répcelak

135

Répceszentgyörgy

135

Rönök

159

Rum

192

Sajtoskál

018

Salköveskút

174

Sárfimizdó

194

Sárvár

135

174

Simaság

018

Sitke

136

Sorkifalud

174

Sorkikápolna

174

Sorokpolány

174

Sótony

136

Söpte

174

Szaknyér

085

Szakonyfalu

158

Szalafő

085

Szarvaskend

084

Szatta

085

Szeleste

135

Szemenye

194

Szentgotthárd

159

Szentpéterfa

084

Szergény

136

Szombathely

174

Szőce

085

Tanakajd

174

Táplánszentkereszt

174

Telekes

194

Tokorcs

136

Tompaládony

018

Tormásliget

018

Torony

176

Tömörd

175

Uraiújfalu

135

Vasalja

084

Vasasszonyfa

174

Vasegerszeg

135

Vashosszúfalu

193

Vaskeresztes

176

Vassurány

174

Vasszentmihály

159

Vasszécseny

174

Vasszilvágy

175

Vasvár

194

Vámoscsalád

135

Vásárosmiske

136

Vát

175

Velem

086

Velemér

085

Vép

174

Viszák

085

Vönöck

136

Zsennye

192

Zsédeny

135

Veszprém vármegye
1

A 10. § (4) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 21. § (1) bekezdése a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 21. § (2) bekezdése a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. melléklet a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 8. §-a, a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § a) b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. melléklet a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. melléklet a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére