• Tartalom

480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 163. §-a.

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 2. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

u) külföldi irat: a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 74. § (1) bekezdésében említett külföldi eljárásban keletkezett irat vagy az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti jogsegélykérelem vagy az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesíteni kért irat.”

3. § A Vkr. a következő VII/B. Fejezettel egészül ki:

„VII/B. FEJEZET
KÜLFÖLDI IRAT KÉZBESÍTÉSE
Általános szabályok
46/J. § (1) A bírósági határozat kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket a külföldi irat kézbesítésére az e Fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E Fejezet alkalmazásában
a) kérelmező: a külföldi irat kézbesítése iránti kérelmet az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke alapján előterjesztő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
b) címzett: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére a külföldi irat kézbesítését kérik az Nmjtv. 74. § (1) bekezdése szerinti vagy az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti jogsegélykérelemben vagy az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelemben.
(3) A címzett a külföldi irat átvételét a 4. melléklet szerinti átvételi igazolás aláírásával ismeri el.
Az Nmjtv. 74. § (1) bekezdésében említett jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése
46/K. § (1) A Kar hivatali szerve a 6. § (1) bekezdése alkalmazásával továbbítja a kézbesítés iránti kérelmet és a kézbesítendő külföldi iratot a kézbesítési végrehajtónak. Ha a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok hiányosak, vagy a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás nem került csatolásra, a Kar hivatali szerve erről tájékoztatja az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), és az ügy kiosztása iránt csak akkor intézkedik, ha a miniszter közli az ügy kiosztásához szükséges adatokat, illetve csatolják a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást.
(2) A kérelemre és annak intézésére a 3–5. §, a 6. § (2)–(4) bekezdése, a 7–9. § és a 11. § nem alkalmazható.
(3) A végrehajtó a külföldi iratot a II. Fejezet alapján eljárva kézbesíti, ennek során a 14. § (2) bekezdését, valamint a 31. § (2) és (3) bekezdését nem lehet alkalmazni. A 46/H. § (3), (5) és (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítést az 5. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni.
(4) A végrehajtó a kézbesítéskor a címzettet tájékoztatja az Nmjtv. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról, ha e rendelkezés alkalmazásának helye van.
(5) Ha a miniszter tájékoztatása szerint a jogsegélykérelem előterjesztésére alkalmazandó nemzetközi egyezmény alapján a jogsegélykérelemben megjelölt cím hiányossága vagy pontatlansága esetén lakcímkutatást kell végezni, a végrehajtó a 37. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése szerinti intézkedéseket teszi meg.
46/L. § (1) A kézbesítés eredményes
a) ha a címzett vagy a helyettes átvevő a külföldi iratot átvette, vagy ha annak átvételét a címzett – a (2) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével – megtagadta, vagy
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti eset kivételével a 34. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a második helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.
(2) A kézbesítés eredménytelen
a) ha a címzett az Nmjtv. 75. § (2) bekezdése alapján a külföldi irat magyar nyelvű fordításának hiánya miatt tagadta meg az átvett irat elfogadását,
b) a 34. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a külföldi irat átvételét a címzett az Nmjtv. 75. § (2) bekezdése alapján a külföldi irat magyar nyelvű fordításának hiánya miatt megtagadhatta volna, vagy
c) a 34. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti esetekben.
(3) A végrehajtó a kézbesítés eredményét igazoló iratok megküldésével tájékoztatja a minisztert a kézbesítés eredményéről.
Az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése
46/M. § (1) A 46/K. § (1)–(3) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok hiányosságáról vagy a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztásáról az 1393/2007/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézményt kell tájékoztatni.
(2) A végrehajtó a kézbesítendő irathoz csatolja az 1393/2007/EK rendelet II. melléklete szerinti nyomtatványt, és a kézbesítéskor a címzettet tájékoztatja az abban foglaltakról.
(3) Ha a kézbesítendő iratból két példány került megküldésre, az egyik példányt a végrehajtó magánál tartja.
(4) Az 1393/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást a végrehajtó küldi meg az áttevő intézménynek.
46/N. § (1) A kézbesítés eredményes
a) ha a címzett vagy a helyettes átvevő a külföldi iratot átvette, vagy ha annak átvételét a címzett – a (2) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével – megtagadta, vagy
b) a 34. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a második helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.
(2) A kézbesítés eredménytelen
a) ha a címzett az 1393/2007/EK rendelet 8. cikke alapján az abban megjelölt határidőn belül a külföldi irat nyelve miatt tagadta meg az irat átvételét, vagy
b) a 34. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti esetekben.
(3) A kézbesítés eredményéről a végrehajtó kiállítja az 1393/2007/EK rendelet 10. cikk (1) bekezdése szerinti igazolást, és közvetlenül küldi meg az áttevő intézménynek, csatolva a kézbesítendő külföldi iratnak az 46/M. § (4) bekezdése alapján magánál tartott másodpéldányát.
Az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesítendő külföldi irat kézbesítése
46/O. § (1) Az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke alapján előterjesztett kérelmeket a 3. §-ban foglaltak szerint kell előterjeszteni. A kérelem előterjesztésére a 4. § első mondata nem alkalmazható.
(2) A kérelemnek az 5. § (1) bekezdés a) és c–e) pontjában foglalt adatok mellett a kézbesítési címet, a kézbesítendő külföldi iratot kibocsátó külföldi bíróság vagy hatóság nevét, a külföldi irat számát és jellegének megjelölését, továbbá a külföldi irat mellékleteinek számát és jellegük megjelölését kell tartalmaznia.
(3) Ha a kérelem nem tartozik az 1393/2007/EK rendelet hatálya alá, a Kar hivatali szerve a kérelmet – a kézbesítési díjnak a díj visszaküldésének költségével, illetve a postaköltséggel csökkentett összegével, valamint a csatolt iratokkal együtt – visszaküldi a kérelmezőnek, és egyúttal tájékoztatja őt a visszaküldés okáról. Ha az 1393/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó kérelem a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást nem tartalmazza, a Kar hivatali szerve ezt feljegyzi a kérelemre, az további ügyintézést nem igényel.
(4) A kérelem teljesítése megtagadásának a 6. § (4) bekezdés b) pontjának első fordulata, továbbá c)–d) és f)–g) pontja alapján van helye.
(5) Az e § alá tartozó kérelem intézésére a 8–9. § és a 11. § nem alkalmazható.
(6) A 46/K. § (1) és (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok hiányosságáról vagy a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztásáról a kérelmezőt kell tájékoztatni.
(7) A kézbesítés eredményére a 46/N. § (1) és (2) bekezdését alkalmazni kell. A kézbesítés eredményét igazoló iratokat a kérelmezőnek kell megküldeni nyolc napon belül.”

4. § A Vkr. a következő 50. §-sal egészül ki:

50. § E rendelet VII/B. Fejezete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. § A Vkr.

a) az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel és

egészül ki.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

     önálló bírósági végrehajtó
     irodájának címe
     telefonszám      ügyszám
ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
külföldi irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről
    I.     A külföldi irat adatai
a külföldi bíróság, hatóság megjelölése:     
a külföldi okirat száma:     
a külföldi okirat jellege:     
a külföldi irathoz csatolt mellékletek száma:     
a külföldi irathoz csatolt mellékletek jellege:     
    II.     A címzett adatai
név:     
cím (jogsegélykérelem szerint):     
kézbesítés helye:     
    III.     Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem.
dátum: ..................................................................... aláírás:
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
    IV.     Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem állok, és az általam átvett iratot és mellékleteit a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve:
helyettes átvevő címe:
dátum: ................................................ aláírás:
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel:
    V.     A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
....................................................................... P. H.

2. melléklet a 480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

     önálló bírósági végrehajtó
     irodájának címe
.................................................................................. telefonszám .................................................................. ügyszám
ÉRTESÍTÉS
külföldi irat végrehajtói kézbesítésének megkísérléséről
A külföldi iratot ................................................ (dátum) ............................. órakor megkíséreltem kézbesíteni a címzett számára. A címzett a külföldi iratot a III. pontban foglaltak szerint veheti át.
    I.     A címzett adatai
név:     
cím:     
    II.     A külföldi irat adatai
A külföldi bíróság, hatóság megjelölése:     
A külföldi okirat száma:     
A külföldi okirat jellege:     
    III.     A külföldi irat átvételének módja
     (az átvétel helye)
     (ügyfélfogadási idő)
     (az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia: személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott vezetői engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha a címzett szervezet, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.
    IV.     A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
................................................................... P. H.
    V.     Tájékoztatás1
1.     Ezen értesítés szerint a kézbesítési végrehajtó a címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg kézbesíteni. A címzett a külföldi iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában. Ha az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a külföldi iratot, a határidő lejártát követően újabb helyszíni eljárásra kerül sor.
2.     Ezen értesítés szerint a kézbesítési végrehajtó a címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg második alkalommal kézbesíteni. A címzett a külföldi iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában. Ha az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a külföldi iratot, az a második kézbesítési kísérlet napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.
3.     Ezen értesítés szerint a kézbesítési végrehajtó a címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg második alkalommal kézbesíteni. A címzett a külföldi iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában. Ha az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a külföldi iratot, a kézbesítés eredménytelennek minősül.
____________________
1 A megfelelő aláhúzandó.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére