• Tartalom

481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 4. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az „az egyszerű” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

2. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2. § A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (6) bekezdésében a „2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltaknak megfelelően a központi beszerző szervezet honlapján kell közzétenni” szövegrész helyébe a „2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelelően, valamint a központi beszerző szervezet honlapján is közzé kell tenni” szöveg;

b) 7. § (1) bekezdésében az „az e rendeletben, valamint a” szövegrész helyébe az „az e rendeletben, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, valamint a” szöveg

lép.

3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

3. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.

4. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

4. § A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében a „megfelelő alkalmazásával kell megadni” szövegrész helyébe a „megfelelő, vagy amennyiben az ajánlatkérő az elektronikus kommunikáció alkalmazása mellett dönt, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak alkalmazásával kell megadni” szöveg lép.

5. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

5. § A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hatóság hivatalból indított eljárását – a jogsértés tudomásra jutásától számított 90 napon belül – a Kbt. 152. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek vagy személyek erre irányuló kérelem benyújtásával kezdeményezhetik. A kérelem kizárólag a Hatóságnál terjeszthető elő. A Hatóság elnöke által kezdeményezett eljárás esetében kérelem benyújtására nincs szükség.”

6. § Az R1.

b) 1. § (2) bekezdésében a „jogerős bírósági vagy hatósági határozattal” szövegrész helyébe a „jogerős bírósági vagy végleges hatósági határozattal” szöveg;

c) 3. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg;

d) 5. § (3) bekezdésében az „a Ket. 35. § (1)” szövegrész helyébe az „az Ákr. 36. § (1)” szöveg;

e) 7. § (1) bekezdésében az „a Ket. 42. § (1) és (3)” szövegrész helyébe az „az Ákr. 22. § és 23. § (1)” szöveg;

f) 7. § (3) bekezdésében az „a Ket. 42. § (1), illetve (3)” szövegrész helyébe az „az Ákr. 22. §, illetve 23. § (1)” szöveg;

g) 8. § (2) bekezdésében az „a Közbeszerzési Adatbázisból, valamint” szövegrész helyébe az „a Közbeszerzési Adatbázisból, a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerből, a Hatóság által működtetett szerződés-nyilvántartási rendszerből, valamint” szöveg;

h) 10. § (2) bekezdésében az „– a Ket. 39. § (3) bekezdésében foglaltakon túl –” szövegrész helyébe az „– az Ákr. 78. § (2) bekezdésében foglaltakon túl –” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 3. § (1) bekezdésében az „– e kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában –” szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdése, valamint

6. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

8. § (1) A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a pályamű benyújtásához fizikai modell benyújtása is szükséges, az azt tartalmazó csomagot titkosságot sértő módon megjelölni nem lehet.”

(2) Az R2. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A dokumentáció mellékleteinek tartalmaznia kell különösen:
a) építészeti-műszaki tervek esetén a tervezési terület alaptérképét, helyszínrajzát, szükség esetén geodéziai adatokat;
b) a tervpályázati feladat megismeréséhez és a pályamű elkészítéséhez szükséges térképeket, vizsgálatokat, tervi előzményeket, fényképeket;
c) a pályázók adatainak és a díjazás vagy megvétel szerzők közötti százalékos arányának feltüntetésére szolgáló kitöltendő adatlapot, ha ezen adatokat az ajánlatkérő a pályaműhöz csatoltan kéri benyújtani, valamint
d) a részben elektronikusan benyújtott pályaművek esetében a címzéslapot.”

(3) Az R2. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tervpályázati eljárásban való részvétel iránt érdeklődő, illetve az ajánlatkérő által a tervpályázaton való indulásra felkért személyek és szervezetek a dokumentációban megadott határidőn belül a titkosság feltételeinek betartásával – a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak az ajánlatkérőhöz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (2) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak irányadóak.”

(4) Az R2. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) Részben elektronikusan benyújtott pályaművek esetében a pályamű nem elektronikusan benyújtott része a dokumentációban szereplő címzéslap felhasználásával, kizárólag postai vagy futár szolgáltatás igénybevételével nyújtható be.
(2) A pályamű benyújtás időpontjának a részben elektronikusan benyújtott pályaművek esetén azt az időpontot kell tekinteni, amikor a pályamű teljes egészében – elektronikusan és postai- vagy futárszolgáltatás útján is – beérkezett.
(3) Az ajánlatkérő a benyújtott pályaművek átvételéről jegyzőkönyvet készít. Az átvételi jegyzőkönyv tartalmazza az átvétel időpontját, valamint az azonosításhoz szükséges adatokat.”

(5) Az R2. 24. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(2) A határidőben elektronikusan benyújtott pályaművek bontására az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet az ajánlatok bontására vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. A határidőben részben elektronikusan benyújtott pályaművek nem elektronikusan benyújtott részét a bírálóbizottság legalább három tagjának jelenlétében kell felbontani. A pályaművek valamennyi munkarészét bírálati sorszámmal kell ellátni.”

9. § Az R2.

a) 19. § (1) bekezdésében a „közzétételére a külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „közzétételére az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg;

b) 21. § (5) bekezdésében a „kézhez kaphassa” szövegrész helyébe „megkaphassa” szöveg;

c) 21. § (6) bekezdésében az „a dokumentációt a válaszadás időpontjáig átvették vagy azokat az ajánlatkérő rendelkezésükre bocsátotta” szövegrész helyébe az „a tervpályázati eljárásban való részvétel iránt érdeklődtek, illetve akiket az ajánlatkérő a tervpályázaton való indulásra felkért” szöveg;

d) 21. § (8) bekezdésében a „tervpályázati dokumentációt átvevő” szövegrész helyébe „a tervpályázati eljárásban való részvétel iránt érdeklődőket, illetve az ajánlatkérő által a tervpályázaton való indulásra felkért” szöveg;

e) 27. § (2) bekezdésében az „a dokumentációt átvették” szövegrész helyébe a „tervpályázati eljárásban való részvétel iránt érdeklődtek, illetve akiket az ajánlatkérő a tervpályázaton való indulásra felkért” szöveg;

f) 32. § (5) bekezdésében a „postán vagy közvetlenül át kell adni” szövegrész helyébe a „meg kell küldeni” szöveg

lép.

7. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

10. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.

8. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

11. § A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.”

12. § Az R3. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatkérő a Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.”

9. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

13. § (1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A képző szervezetek az 1. melléklet szerinti adatok megadásával kezdeményezhetik az egyes képzések közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél.
(2b) A képző szervezet az elismert képzésen való részvételről szóló igazolást a (2) bekezdés szerinti tájékoztatóban szereplő igazolásminta szerint adja ki.
(2c) A képző szervezet az elismert képzéseken a résztevőkről jelenléti ívet vezet és azt a képzést követő 10 napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek.”

(2) Az R4. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képzés elismerési kérelem benyújtásához kapcsolódó tájékoztatást, valamint az elismerés szempontrendszerét a közbeszerzésekért felelős miniszter minden év január 31. napjáig a honlapján közzéteszi.”

14. § Az R4. 2. § (4) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.

15. § Az R4. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

10. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

17. § E rendelet

a) 2. alcíme a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) 4. alcíme a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) 6. alcíme a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) 8. alcíme a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A képzés elismerési kérelem minimális tartalma
1. A képző intézmény neve, elérhetőségei, képviselője
2. A képzési program neve, célja, időpontja, helyszíne
3. A képzési program során megszerezhető kompetenciák
4. Tervezett képzési idő
5. A programba való bekapcsolódás feltételei
6. A programban való részvétellel kapcsolatos információk
7. A képzés formájára vonatkozó információk
8. A képzés tematikájának, valamint a képzés azon részének bemutatása, amely a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít
9. Maximális csoportlétszám
10. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
11. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei
12. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek
13. A képzési programban résztvevő oktatók névsora
14. Mellékletek
a) A képzésben részt vevő oktatók szakmai önéletrajza
b) Az oktatók önéletrajzában szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére