• Tartalom
Oldalmenü

482/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.05.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § 19–25. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„6a. DTP eMS rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban a Duna Transznacionális Program által működtetett elektronikus monitoring és információs rendszer,”

(2) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 9a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„9a. felhívás: a támogatást igénylők számára elkészített, a pályázatok benyújtásához szükséges információkat tartalmazó dokumentumcsomag,”

(3) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„10a. hazai TA kedvezményezett: a TA projekt megvalósításának egészéért felelősséget viselő, annak vonatkozásában uniós támogatásban részesülő hazai fél,”

(4) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 16a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„16a. IMIR 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok tagállami hatáskörbe rendelt, nem programszintű feladatainak végrehajtását támogató elektronikus monitoring és információs rendszer,”

2. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A hazai kedvezményezett – ha nem ért egyet a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által kiállított hitelesítési nyilatkozat tartalmával – a hitelesítési nyilatkozat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül panasszal élhet a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet felé.
(2) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a panaszt – annak tárgyában kialakított álláspontjával együtt – öt munkanapon belül megküldi a nemzeti hatóság részére.
(3) A nemzeti hatóság megvizsgálja a panaszt, és annak kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül tájékoztatja az érintetteket a vizsgálat eredményéről.”

3. § (1) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 13. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője szabálytalansági vizsgálat mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)

d) az Európai Bizottság, az audit hatóság, az audit csoport hazai tagja vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet szabálytalanságot állapít meg és a szabálytalanság megállapításával a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet is egyetért,”

(2) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 13. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője szabálytalansági vizsgálat mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)

f) a szabálytalanság oka kizárólag számítási hiba.”
„(3) A hazai kedvezményezett vagy a hazai TA kedvezményezett a pénzügyi korrekcióval érintett összeget nem használhatja fel, arra további költségelszámolás nem nyújtható be.”

5. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított tíz napon belül, írásban, az indokok megjelölésével kell benyújtani a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére. A szabálytalansági döntés közlésének napja az a nap, amelyen az – hivatalos iratként – kézbesítésre került.”

6. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet megállapítja, hogy a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, az uniós támogatási szerződésbe, illetve a felhívásba ütközik, vagy a visszakövetelést elrendelő döntésben számítási hiba van, a szabálytalansági döntést visszavonja, illetve annak számítási hibáját javítja.
(2) Ha a szabálytalansági döntés visszavonása esetén a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet annak kivizsgálására új szabálytalansági vizsgálatot folytat le a 12–19. § rendelkezéseinek figyelembevételével.”

7. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:)

b) a szabálytalansági döntést megsemmisíti annak jogsértő volta esetén, illetve ha megállapítást nyer, hogy a szabálytalanság jogszabályban meghatározott feltételei – jogsértés, illetve az ennek következtében bekövetkező pénzügyi érdeksérelem – nem állnak fenn, vagy”

8. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a megállapított szabálytalanságokról – ha az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 122. cikk (2) bekezdése alapján szükséges – az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 8-i 2015/1970/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkében részletezett tartalommal jelentést küld a nemzeti hatóság, az adott együttműködési program irányító hatósága és – a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti program esetén – az igazoló hatóság részére.”

9. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

46. § (1) Az irányító hatóság és közös titkárság, az igazoló hatóság és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, valamint ezen folyamatok adatainak a DTP eMS rendszerben – a rendelkezésre álló funkcionalitás függvényében – történő rögzítése, illetve az elektronikus monitoring és információs rendszeren kívüli tevékenység során köteles biztosítani a négy szem elvének érvényesülését.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek az általuk az európai uniós támogatások vonatkozásában lefolytatott belső ellenőrzések lezárt ellenőrzési jelentéseit, valamint a jelentések alapján készített intézkedési terveket az ellenőrzés lefolytatását követően haladéktalanul megküldik az igazoló hatóság részére.”

10. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

56. § (1) A Duna Transznacionális Program végrehajtásában érintett szervezet köteles a DTP eMS rendszert használni a végrehajtási, ellenőrzési, monitoring, hitelesítési és program szintű szabálytalanságkezelési feladata ellátása során.
(2) A Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program végrehajtásában érintett szervezet köteles az IMIR 2014–2020 rendszert használni a hazai társfinanszírozási és megelőlegezési szerződések és kifizetések, valamint a nemzeti szintű szabálytalanságok kezelésére.”

11. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a DTP eMS rendszer, illetve az IMIR 2014–2020 rendszer moduljainak alkalmazása egyes, általuk kezelt feladatok ellátását nem biztosítja, az adott modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezése dokumentálását az érintett szervezet működési kézikönyvében részletezett módon kell biztosítani. Az érintett modulok elérhetővé válását követően, haladéktalanul gondoskodni kell az adatok teljes körű utólagos rögzítéséről.”

12. § A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

58. § A DTP eMS rendszerben létrehozott dokumentumok hiteles elektronikus közokiratnak minősülnek.”

1. 1. § (1) bekezdés 9. pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „projektek program szintű” szöveg,

2. 1. § (1) bekezdés 10. pontjában a „vezető kedvezményezettel” szövegrész helyébe a „projektben részt vevő kedvezményezettek által” szöveg, a „fél” szövegrész helyébe a „hazai fél vagy hazai székhelyű európai területi társulás” szöveg,

3. 2/A. § nyitó szövegrészében az „a tagállami hatáskörbe rendelt, nem programszintű feladatok végrehajtását támogató elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „az IMIR 2014–2020” szöveg,

4. 5. § (2) bekezdésében a „befejezése és a hazai kedvezményezett által benyújtott záró jelentés elfogadása között” szövegrész helyébe a „megvalósítási ideje alatt” szöveg,

5. 5. § (3) bekezdésében a „legalább egy” szövegrész helyébe a „legalább további egy” szöveg,

6. 10. § (2) bekezdés c) pontjában az „elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „IMIR 2014–2020” szöveg,

7. 12. § (3) bekezdésében a „Döntőbizottság vagy más hatóság” szövegrész helyébe a „Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság” szöveg, a „hatóság határozatának meghozataláig” szövegrész helyébe a „hatóság vagy bíróság döntésének közléséig” szöveg,

8. 14. § (1) bekezdésében az „elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „IMIR 2014–2020” szöveg,

9. 14. § (2) bekezdésében a „tájékoztatja” szövegrész helyébe az „írásban tájékoztatja a hazai kedvezményezettet, továbbá elektronikus formában értesíti” szöveg,

10. 16. § (1) bekezdésében a „szabálytalanság-vizsgálati jelentés – hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője általi – jóváhagyásának” szövegrész helyébe a „szabálytalansági vizsgálatot lezáró döntés meghozatalának” szöveg,

11. 16. § (3) bekezdésében a „hazai kedvezményezettre” szövegrész helyébe a „hazai kedvezményezettre vagy a hazai TA kedvezményezettre” szöveg, a „hazai kedvezményezettet” szövegrész helyébe a „hazai kedvezményezettet vagy a hazai TA kedvezményezettet” szöveg,

12. 16. § (4) bekezdésében az „értesíti” szövegrész helyébe az „írásban tájékoztatja a hazai kedvezményezettet, továbbá elektronikus formában értesíti” szöveg,

13. 22. § (3) bekezdésében az „és a közbeszerzési” szövegrész helyébe az „és – ha releváns – a közbeszerzési” szöveg, a „tájékoztatással” szövegrész helyébe a „tájékoztatásával” szöveg,

14. 24. § (5) bekezdésében a „kérdés jogerős eldöntéséig vagy elbírálásáig” szövegrész helyébe a „hatóság vagy bíróság döntésének közléséig” szöveg,

15. 24. § (6) bekezdésében a „hatóságnál” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési Döntőbizottságnál, más hatóságnál” szöveg,

16. 25. § (1) bekezdés c) pontjában a „merül” szövegrész helyébe a „merült” szöveg, a „kérelem kiegészítése” szövegrész helyébe az „eljárás” szöveg,

17. 25. § (4) bekezdésében a „megindításától” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelem beérkezésétől” szöveg,

18. 27. §-ában a „szervezet a szabálytalanság” szövegrész helyébe a „szervezet a 26. § (1) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettség alá eső szabálytalanság” szöveg,

19. 31. § (2) bekezdésében az „elektronikus monitoring és információs rendszerben kell kiállítani” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság állítja ki” szöveg, az „elektronikus formában kell átadni” szövegrész helyébe az „át kell adni” szöveg,

20. 31. § (3) bekezdésében az „adatait a kézhezvételét követő három napon belül rögzíti az elektronikus monitoring és információs rendszerben” szövegrész helyébe az „adatairól nyilvántartást vezet” szöveg,

21. 32. § (1) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” szöveg,

22. 32. § (2) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” szöveg,

23. 36. § (2) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” szöveg,

24. 37. § (1) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” szöveg,

25. 37. § (2) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” szöveg,

26. 50. § (2) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” szöveg,

27. 25. alcím címében a „rendszerre” szövegrész helyébe a „rendszerekre” szöveg,

28. 57. § (2) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS rendszer, illetve az IMIR 2014–2020” szöveg,

29. 57. § (3) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS rendszeren, illetve az IMIR 2014–2020” szöveg,

30. 57. § (4) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrészek helyébe az „a DTP eMS” szöveg,

31. 59. §-ában a „bocsátott elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe a „bocsátott DTP eMS” szöveg, az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a) 5. § (6) bekezdés f) pontjában az „uniós” szövegrész,

e) 27. §-ában a „vagy a 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást” szövegrész,

f) 32. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti” szövegrész és az „elektronikus” szövegrész,

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 6. napjával.