• Tartalom

483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.01.27.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. § (1)3

a)4

lép.

3. §5

4. §6

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

5–10. §7

3. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11–17. §8

4. Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18–19. §9

5. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdés b) pontja a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1–2. melléklet a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez10

3. melléklet a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

I. RÉSZ

A 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

A támogatás száma (a miniszter tölti ki)

…………

Régió

A régió neve

…………

Regionális támogatási státusz a 25. § (1) bekezdése alapján

…………

A támogatást nyújtó hatóság

Név

…………

Postacím

…………

Internetcím

…………

A támogatási intézkedés megnevezése

…………

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben megjelent támogatás elérhetősége)

…………

A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége

…………

Az intézkedés típusa

□ Program

□ Ad hoc támogatás

A kedvezményezett és annak a csoportnak a neve, amelyhez tartozik

…………

Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosítása

 

A támogatás bizottsági hivatkozási száma

□ Meghosszabbítás

…………

□ Módosítás

…………

Időtartam program esetén

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás esetén

[év][hónap][nap]

Érintett gazdasági ágazat

□ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra

□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg TEÁOR-csoport szintjén): …………

A kedvezményezett típusa

□ Kkv

□ Nagyvállalkozás

Költségvetés

A program tervezett éves teljes költségvetése

… Ft

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege

… Ft

Kezességvállalás összege (hitelösszeg)

… Ft

Támogatási eszköz

□ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás

□ Hitel/visszafizetendő előleg

□ Kezességvállalás

Ha releváns, a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozat száma

…………

□ Adókedvezmény vagy adómentesség

□ Kockázati tőke nyújtása

□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):

□ Vissza nem térítendő támogatás

□ Kölcsön

□ Kezességvállalás

□ Adókedvezmény

□ Kockázati tőke nyújtása

Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetén

Az uniós alap(ok) neve

…………

…………

Az uniós társfinanszírozás összege (uniós alaponként)

… Ft

… Ft

Teljes összeg

… Ft

II. RÉSZ

Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási intézkedés.

Elsődleges (általános) célkitűzés

Célkitűzés

Legmagasabb támogatási intenzitás vagy legmagasabb támogatási összeg

Kkv-k bónuszai

Regionális támogatás

Regionális beruházási támogatás (14. cikk)

Program

...%

...%

Ad hoc támogatás

...%

...%

Regionális városfejlesztési támogatás
(16. cikk)

... Ft

...%

Kkv-knak nyújtott támogatás

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás
(17. cikk)

...%

...%

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk)

...%

...%

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (19. cikk)

...%

...%

Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott támogatás (20. cikk)

...%

...%

A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás

Kockázatfinanszírozási támogatás
(21. cikk)

... Ft

...%

Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk)

... Ft

...%

Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk)

...%

induló vállalkozások részére nyújtott támogatás esetén:

... Ft

...%

Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (24. cikk)

...%

...%

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (25. cikk)

Alapkutatás [25. cikk (2) bekezdés
a) pontja]

...%

...%

Alkalmazott kutatás [25. cikk (2) bekezdés
b) pontja]

...%

...%

Kísérleti fejlesztés [25. cikk
(2) bekezdés
c) pontja]

...%

...%

Megvalósíthatósági tanulmány [25. cikk (2) bekezdés
d) pontja]

...%

...%

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (26. cikk)

...%

...%

Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (27. cikk)

...%

...%

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. cikk)

...%

...%

Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk)

...%

...%

A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás
(30. cikk)

...%

...%

Képzési támogatás

Képzési támogatás (31. cikk)

...%

...%

Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (32. cikk)

...%

...%

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (33. cikk)

...%

...%

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (34. cikk)

...%

...%

Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (35. cikk)

...%

...%

Környezetvédelmi támogatás

A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (36. cikk)

...%

...%

A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (37. cikk)

...%

...%

Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (38. cikk)

...%

...%

Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás (39. cikk)

... Ft

...%

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (40. cikk)

...%

...%

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41. cikk)

...%

...%

Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (42. cikk)

...%

...%

Kisméretű létesítmények megújulóenergia-
termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (43. cikk)

...%

...%

A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (44. cikk)

...%

...%

Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (45. cikk)

...%

...%

Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (46. cikk)

...%

...%

Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás (47. cikk)

...%

...%

Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás (48. cikk)

...%

...%

Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (49. cikk)

...%

...%

Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás

A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (50. cikk)

A természeti katasztrófa típusa

□ földrengés

□ lavina

□ földcsuszamlás

□ árvíz

□ tornádó

□ hurrikán

□ vulkánkitörés

□ kontrollálatlan vegetációtűz

A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

...%

...%

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (52. cikk)

... Ft

...%

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
(53. cikk)

...%

...%

Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (54. cikk)

...%

...%

Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás

Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (55. cikk)

...%

...%

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. cikk)

...%

...%

Regionális repülőterekre irányuló támogatás

Regionális repülőterekre irányuló támogatás (56a. cikk)

...%

...%

Kikötőkre irányuló támogatás

Tengeri kikötőkre irányuló támogatás
(56b. cikk)

...%

...%

Belvízi kikötőkre irányuló támogatás
(56c. cikk)

...%

...%

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére