• Tartalom

485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól

2018.01.01.

A Kormány az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az európai területi társulásban tagként való részvétel jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: jóváhagyási kérelem), valamint a magyarországi székhellyel rendelkező európai területi társulás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet (a továbbiakban: nyilvántartásba vételi kérelem) a külpolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban: Hatóság) kell benyújtani.

(2) A jóváhagyási kérelemnek tartalmaznia kell az európai területi társulás tervezett nevét, székhelyét, célkitűzését és feladatait.

2. § (1) A jóváhagyási kérelem benyújtásakor igazolni kell:

a) az állam kivételével a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kérelmező esetében azt, hogy a (3) bekezdés szerinti szerv hozzájárult az egyezménytervezet szerinti európai területi társulásban tagként történő részvételéhez,

b) az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv és a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmező esetében azt, hogy a képviselő-testület vagy közgyűlés hozzájárult az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként való részvételhez,

c) helyi vagy nemzetiségi önkormányzat kérelmező esetében a képviselő-testület vagy a közgyűlés hozzájárult az európai területi társulásban való részvételhez.

(2) A kérelemhez csatolni kell az európai területi társulás egyezményének és alapszabályának a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint kötelező jogi képviselet esetén eljárni jogosult jogi képviselő által ellenjegyzett tervezetét, továbbá ha azok nem magyar nyelven készültek, magyar nyelvű hiteles fordításukat.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a hozzájárulást

a) minisztérium esetén a Kormány,

b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv kérelmező esetén a szerv felügyeleti szerve,

c) a Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontjában meg nem határozott költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv felügyeleti szerve

adja meg.

3. § (1) Amennyiben az európai területi társulás székhelye Magyarországon van és a külföldi tag már rendelkezik jóváhagyással, a magyar tag jóváhagyási kérelmével egyidejűleg lehet kérelmezni a Hatóságnál az európai területi társulás nyilvántartásba vételét is. Ebben az esetben igazolni kell az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i, 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), és az azt módosító 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) és (3a) bekezdése szerinti külföldi jóváhagyások megtörténtét is.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő esetekben a nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell az elfogadott egyezményt és alapszabályt, és igazolni kell a Rendelet 4. cikkének (3) és (3a) bekezdése szerinti külföldi jóváhagyások megtörténtét is.

(3) A nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaznia kell az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott adatokat.

(4) A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az elfogadott egyezmény a Rendeletben és a Törvényben foglaltaknak megfelel, valamint valamennyi tag rendelkezik a Rendelet 4. cikk (3) és (3a) bekezdése szerinti jóváhagyással, kivéve, ha a jóváhagyáskor fennálló körülmények olyan mértékben változtak, hogy a hatóság szerint új jóváhagyási eljárás lefolytatására van szükség.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére