• Tartalom

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

2022.11.01.

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendeletben foglaltakat jogszabály által a tűzvédelmi hatóság hatáskörébe utalt első és másodfokú hatósági és szakhatósági eljárások során kell alkalmazni.

2. Hiánypótlás

2. § Ha a kérelem nem felelt meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, a tűzvédelmi hatóság legfeljebb két ízben hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.

3. Fizetési kedvezmény

3. § (1) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A fizetési kedvezményre vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére is.

(2) Meghatározott cselekmény teljesítési határideje legfeljebb a teljesítésre eredetileg megállapított időtartammal hosszabbítható meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés a hiánypótlási felhívás teljesítési határidejére nem alkalmazható.

II. Fejezet

EGYES TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4. A műszaki előírástól való eltérés

4. § (1)1 A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 4. § (1) bekezdésében szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést engedélyezhet, az OTSZ 1–15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)–(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §-a, 177. § (1)–(3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)–(7) bekezdése, 203. § (1) és (6) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (5) bekezdése kivételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az OTSZ-ben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet.

(3) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti eltérési engedély és a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza

a) az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,

b) az eltérés indokát,

c) az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,

d) eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,

e) a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás esetén az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint teljesülését,

f) a d) és az e) pontban foglaltakat alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.

(5) A tűzvédelmi hatóság kérelemre lehetőséget biztosít a tűzvédelmi követelményekkel kapcsolatos egyeztetés megtartására.

5. Az atomenergia alkalmazása során alkalmazandó speciális eljárási szabályokról

5. § (1) Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló miniszteri rendelet mellékleteiben foglaltak alól a tűzvédelmi hatóság eltérést engedélyezhet.

(2)2 Ha az atomenergiáról szóló törvény szerinti engedélyes az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és a tároló létesítmény tűzvédelmét

a) a Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzatban, illetve a Radioaktívhulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, vagy

b) más tűzvédelmi jogszabályban foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, akkor az azon jogszabályban megengedett eltérés engedélyezési eljárása során

az eltéréssel érintett építményre, műszaki megoldásra elkészített, a vonatkozó jogszabályban meghatározott tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan kell igazolnia, hogy a választott megoldás nem jelent kockázatnövekedést, valamint a tűzkockázat-elemzésben meg kell határoznia az indokolt és szükséges ellensúlyozó intézkedéseket.

6. § (1)3 Az üzemelő atomerőmű létesítményei vonatkozásában a tűzvédelmi hatóság 5 éves ciklusidejű átfogó ellenőrzési ütemtervet (a továbbiakban: ütemterv) készít éves bontásban.

(2) Az ütemtervnek tartalmaznia kell

a) az ellenőrzés helyszínét, az érintett gazdálkodó szervezet megnevezését,

b) az ellenőrzés időpontját a hónap megjelölésével,

c) az ellenőrzési ciklusidőt.

(3) Az ütemtervet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) és az atomerőmű részére.

(4) Az ütemterv ciklusideje alatt a létesítmény teljes tűzvédelmi lefedettségének vizsgálatát végre kell hajtani.

(5) Az atomenergia alkalmazására feljogosított engedélyesnek tájékoztatnia kell a tűzvédelmi hatóságot a következő évi főjavítások időtartamáról.

(6) A főjavítások időtartama alatt – reaktorblokkonként évente egy alkalommal – a tűzvédelmi hatóság célellenőrzés keretében vizsgálja a tűzvédelmi követelmények teljesülését.

7. § Új atomerőművi blokk és új kutatóreaktor kivitelezése során a tűzvédelmi követelmények teljesülését a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.

8. §4 A tűzvédelmi hatóság 5 évente átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tart a kutatóreaktor, a kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti száraz tárolója, valamint a tároló létesítmény területén.

9. § (1) A tűzvédelmi hatóság a tervezett tűzvédelmi ellenőrzés időpontjáról az engedélyest és az OAH-t egyidejűleg tájékoztatja.

(2) A tűzvédelmi ellenőrzésen az OAH képviselője megfigyelőként részt vehet.

(3) A tűzvédelmi ellenőrzésen tapasztaltakról, valamint az ezt esetlegesen követő hatósági intézkedésről a tűzvédelmi hatóság az OAH-t tájékoztatja.

10. § (1) A tűzesetről az atomenergia alkalmazására feljogosított engedélyesnek a tűzriasztást követően tájékoztatnia kell az OAH-t.

(2) Az atomerőműben, a kutatóreaktorban, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolójában és a tároló létesítményben bekövetkezett tűzeseménnyel kapcsolatban lefolytatott engedélyesi vizsgálatról az OAH tájékoztatja az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot.

(3) A tűzvédelmi hatóság a lefolytatott tűzvizsgálati eljárás eredményéről tájékoztatja az OAH-t.

6. Hatósági felügyelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzése felett

11. § (1) A tűzvédelmi szakértő köteles a hatósági ellenőrzés során a szükséges felvilágosítást megadni, és az általa készített szakvéleményeket, számításokat, nyilvántartásokat, egyéb iratokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani.

(2) A hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja és a tűzvédelmi szakértőt törli a névjegyzékből, ha

a) a bizonyítvány érvényességi ideje alatt nem tett sikeres vizsgát,

b) bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni,

c) a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be,

d) a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszűntek,

e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vezeti,

f) szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a hatályos jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi.

(3) A tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről a tűzvédelmi hatóság határozatban dönt, és a döntésről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot, ha a szakértő szerepel az igazságügyi szakértők névjegyzékében.

12. § (1) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott tűzvédelmi szakértői engedély a kiadása napjától számított öt évig érvényes. Az engedéllyel rendelkező szakértőket, a névjegyzék alapján, a hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi.

(2) A tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy esetében a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, hogy az engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt, a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítványt szerezzen és a tevékenység folytatását bejelentse.

(3) A hatóság a 11. § (2) bekezdés b), d)–f) pontjában meghatározott feltételek mellett, a tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a szakértői tevékenység végzését és a szakértőt törli a szakértői névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyben meghatározott érvényességi időn belül a szakértői vizsgára nem jelentkezett, illetve ha az engedélyben szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be.

(4) A tűzvédelmi szakértői engedély visszavonásáról a tűzvédelmi hatóság határozatban dönt, és köteles erről értesíteni az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

7. Hatósági felügyelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység végzése felett

13. § (1) A tűzvédelmi hatóság által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzőkről közzétett nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza:

a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,

b) a bejelentés előterjesztésének napját,

c) azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól,

d) tűzoltó készülék karbantartása esetén a karbantartó műhely címét és az OTSZ szerinti OKF azonosító jel sorszámát,

e) a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését.

(2) A szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság az adatváltozás bejelentését átteszi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a szolgáltatót nyilvántartásából törli. A székhely vagy lakcím szerint illetékes tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót új számon nyilvántartásba veszi.

14. § (1) A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről vezetett kimutatást az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt – a hatósági ellenőrzés során – köteles bemutatni.

(2) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet [a továbbiakban: 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet] 1. melléklet 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a tevékenységet végzőnek az általa tervezett, kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni.

(3) A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet 4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a kivitelezést, karbantartást, javítást, telepítést, felülvizsgálatot végzőnek a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközöket, anyagokat a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétüket igazolni.

15. § (1) A szakvizsgával rendelkező személy bizonyítványa érvénytelen, ha

a) a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az oktatás vagy a szakvizsgáztatás az e rendeletben foglalt előírásokat súlyosan sérti (különösen ilyennek minősül, ha az oktatás részben vagy teljesen elmarad, a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történik meg a bizonyítvány kiállítása),

b) a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a szakvizsgával rendelkező személy foglalkozása körében tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tűzveszélyt jelent környezetére,

c) a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a tűzoltó-technikai termék tervezését, kivitelezését, karbantartását a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben, a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon, vagy annak működőképességét veszélyeztetve végzi.

(2) Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy

a) az oktatásról, a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé, vagy

b) a szakvizsgáztató a foglalkozási ágakban, munkakörökben bekövetkezett adatváltozás bejelentési kötelezettségét elmulasztotta,

a tűzvédelmi hatóság dönt a bizonyítvány érvénytelenítéséről.

(3) Az érvénytelen bizonyítványt az oktatásszervező visszavonja. Az oktatásszervező a bizonyítvány visszavonásáról a bizonyítvány számának megadásával nyolc napon belül írásban értesíti a tűzvédelmi hatóságot. A tűzvédelmi hatóság a bizonyítvány számát, a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervező nevét és a vizsga időpontját a honlapján közzéteszi.

(4) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítése ügyében hozott döntését az ügyfélen kívül véglegessé válása után megküldi az (1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt esetekben az oktatásszervező részére.

16. § (1) A tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót a tevékenység végzésétől a (4)–(5) bekezdésben meghatározott esetekben eltilthatja. Az eltiltása időtartamát a jogsértések mértékét és számát figyelembe véve kell meghatározni.

(2) A tevékenység végzésétől eltiltott szolgáltatónak – a tiltás leteltét követően – a tevékenység végzéséhez új bejelentést kell tennie.

(3) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzoltó készülék karbantartása tevékenység végzését, továbbá az OKF azonosító jel használatát

a) az adott tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,

b) amennyiben a szolgáltató OKF azonosító jelét, az e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra átruházza,

c) amennyiben a tűzoltó készülék karbantartása során az OKF azonosító jel használata jogosulatlanul történik,

d) amennyiben a karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről, külön jogszabályban meghatározott részletes kimutatás vezetését elmulasztja, vagy

e) a tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben, gyártói javítási technológiában meghatározott előírások megsértése esetén.

(4) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését

a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,

b) amennyiben a szakvizsgabizottság elnöke, tagja felkérése nem a szakvizsga rendeletben meghatározott módon történt,

c) amennyiben a vizsgabizottság elnöke egyben az oktatásszervező, vagy az oktatásszervező hozzátartozója, vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy,

d) amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról vagy a sikeres szakvizsgát tett személyekről a tűzvédelmi hatóság értesítése nem történt meg, vagy olyan tartalommal és módon történt meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg,

e) amennyiben az oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,

f) amennyiben a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt és a szakvizsga megtörtént,

g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történt meg a szakvizsga bizonyítványok kiállítása,

h) amennyiben az oktatásszervező az érvénytelen szakvizsga bizonyítványt nem vonja vissza, vagy a visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja,

i) amennyiben olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsga rendelet képzettségre vagy gyakorlatra vonatkozó előírásainak nem felelt meg.

(5) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzését

a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,

b) amennyiben a szakvizsgáztatásra vonatkozó felkérést legalább 1 évig nem őrizte meg,

c) amennyiben a szakvizsga rendeletben a vizsgabizottság tagjára vonatkozó bármely kizárási, összeférhetetlenségi előírást megszegte,

d) amennyiben az általa aláírt szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,

e) amennyiben mint a vizsgabizottság elnöke nem vizsgálta, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása, a szakvizsga megszervezése és lefolytatása az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a szakvizsga rendelet előírásai szerint történt, vagy nem gondoskodott a szakvizsga rendelet előírásainak betartására,

f) amennyiben a szakvizsgáztatáson személyesen nem vett részt, vagy

g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül járult hozzá a szakvizsga bizonyítványok kiállításához.

8. Tűzvédelmi hatósági feladatok az erdőtüzek megelőzésére

17. § (1) Az erdő fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrizheti a külön jogszabály alapján elkészítendő egyszerűsített védelmi terv meglétét.

(2) A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzgyújtási tilalom időszaka alatt rendszeresen ellenőrzi az ezen időszakra vonatkozó szabályok betartását.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1

A 4. § (1) bekezdése a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. § a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére