• Tartalom

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

2023.01.01.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet alkalmazási köre kiterjed a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe utalt tűzvédelem vonatkozásában a tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésére.

2. § A vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetet a belügyminiszter jelöli ki.

3. § (1) A kijelölés a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKF) működő Kijelölési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslata alapján történik.

(2) A bizottság vezetője a BM OKF főigazgatója vagy az általa megbízott személy. A bizottságnak 7 tagja van, akiket a bizottság vezetőjének javaslata alapján a belügyminiszter bíz meg és hív vissza.

(3) A kijelölési eljárásban legalább 3 tagnak kell részt vennie. A kijelölésre vonatkozó javaslatot – a bizottság tagjainak ajánlása alapján – a bizottság vezetője terjeszti elő a belügyminiszterhez. A bizottság a kijelölésre vonatkozó ajánlását egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság vezetőjének szavazata dönt. A szavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4) A bizottság működési rendjét maga állapítja meg, amit a belügyminiszter hagy jóvá.

(5)1 Abban az esetben, ha a kijelölés más miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet is érint, a bizottság vezetőjének írásos megkeresése alapján az érintett minisztérium, illetve a szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és vármegyei kormányhivatal képviselője szakértőként vehet részt a bizottság munkájában.

(6) A kijelölési eljárásban nem vehet részt a bizottság azon tagja, aki a kérelmező szervezetnek (a továbbiakban: kérelmező) a tulajdonosa, vagy a kérelmező választott testületeiben tisztséget visel, illetve a kérelmezőnél vezető beosztást tölt be, valamint ezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá aki a kérelmezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

4. § A kijelölés iránti kérelmet a bizottságnak címezve, az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, a BM OKF-hez kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja

a) hogy a szervezetük megfelel a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 3. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában, 4. §-ában és 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak,

b) hogy a szervezetük megfelel a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak,

d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését,

e)2

5. § (1) A belügyminiszter a bizottság javaslata alapján jelöli ki a kérelmezőt.

(2) A kijelölésről szóló, 2. melléklet szerint kiállított okiratot a BM OKF küldi meg a kérelmező részére.

(3) A kijelölési okirat határozatlan ideig érvényes.

6. § (1) A kijelölt szervezetnek folyamatosan meg kell felelnie a kijelölés feltételeinek, amit a BM OKF jogosult bármikor ellenőrizni.

(2) A BM OKF ellenőrzés, illetve felülvizsgálat céljából:

a) a kijelölés tárgyát alkotó tevékenységgel kapcsolatos iratokat, jegyzőkönyveket, tanúsítványokat és egyéb dokumentumokat bekérheti, a kijelölt szervezetet a szükséges információk megadására kötelezheti;

b) helyszíni szemlét, vizsgálatokat végezhet.

(3) A kijelölt szervezet köteles a BM OKF-fel az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során együttműködni.

(4) A kijelölési okirat kiállításának alapjául szolgáló személyi, szakmai és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról szóló – a kijelölt szervezet által tett – bejelentést a BM OKF haladéktalanul ellenőrzi.

7. § (1) A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden év január 31-ig megküldi a BM OKF részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza

a) megfelelőségértékelési eljárás típusonként az eljárást kérelmező nevét, székhelyét, a szerződések, a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, a kiadott tanúsítványok iktatószámát, a megfelelőségértékelés eredményét, valamint, ha van közreműködő szervezet, annak nevét,

b) a kiadott tanúsítványok másolatát elektronikus formában,

c) a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő, a szervezethez beérkezett panaszok felsorolását és a panaszok kivizsgálásának eredményét,

d) a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos képzések, együttműködések felsorolását,

e) a kijelölt megfelelőségértékelési területen – a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben – a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatások felsorolását, azok iktatószámát, valamint

f) a visszavont tanúsítványok iktatószámát, a kérelmező megnevezését, a tanúsítvány tárgyát, a visszavonás indokát.

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Tűzoltó-technikai termékek és tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetként való kijelölési kérelem adattartalma

1. A kijelölést kérelmező szervezet adatai.

2. A kérelmezett tevékenység típusa.

3. A kérelmezett szakterület, illetve termékcsoport megnevezése:

a) tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények),

b) tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések),

c) tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök),

d) tűzoltó készülékek,

e) tűzálló kábelrendszer és tartozékai,

f) tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés,

g) egyéb tűzoltó-technikai termék (tűzcsap vagy fali tűzcsap tartozékai, szerelvényszekrény, tűzoltó kapcsok, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, hordozható hab-, víz- vagy porágyú, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, az építési termék fogalmába nem tartozó, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés).

4. A kérelmezett szakterületre, illetve termékcsoportra vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki követelmények, egyéb előírások megjelölése.

5. A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő munkavállalók adatai.

6. Alvállalkozók adatai.

7. Bizalmas ügykezelésnek való megfelelés.

8. Nyilvánosságra hozatal módja.

9. Tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenőrzéséről szóló tájékoztatás.

10. Panaszok intézéséről szóló tájékoztatás.

11. A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos referenciák.

2. melléklet a 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez3


Szám: .................

Kijelölési okirat
Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megállapítom, hogy a .......................................................................................... (szervezet megnevezése) ............................................................................................................................ (szervezet székhelye) megfelel a hivatkozott jogszabályban előírt feltételeknek, ezért írásban előterjesztett kérelme alapján kijelölöm a következő tevékenységek elvégzésére:
szakterület:
tevékenység jellege:
a tevékenységre vonatkozó jogszabály(ok):

A kijelölt szervezet a kijelölést képező tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak következetes és pontos betartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni.

Budapest, 20......... év ..................... hó ......... nap
.............................................................
belügyminiszter
1

A 3. § (5) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 278. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § e) pontját az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére