• Tartalom

495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről

2021.07.16.

A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában, e) pont eb) alpontjában és f) pont fb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kijelölő hatóság

1. § Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmával, a motorhajtóanyagok minőségi követelményeivel, valamint a motorhajtóanyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásával kapcsolatos, a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény (a továbbiakban: Msztv.) szerinti megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóság a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

2. A kijelölés iránti kérelem

2. § (1) A kérelmező a kijelölés iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal nyújtja be a kijelölő hatósághoz.

(2) A kijelölés iránti kérelem benyújtása során az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) igazolja, hogy rendelkezik a Nemzeti Akkreditáló Testület által a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti kiállított akkreditálási határozattal,

b) feltünteti a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység pontos leírását,

c) feltünteti a megfelelőségértékelési eljárás alá vont termék megnevezését,

d) feltünteti a kérelmező által kiállítandó megfelelőséget igazoló dokumentumok mintáit,

e) igazolja a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

(3) A kérelmező a kérelemhez a 3. §-ban foglalt esetben a (2) bekezdésben, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl

a) bemutatja a nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismeréseket, ha vannak ilyenek, és

b) csatolja a nemzeti szabványként ki nem hirdetett szabványokat, döntvényeket, műszaki előírásokat.

3.1

3. §

4. Kijelölés, az éves jelentés, valamint a kijelölt szervezetek kijelölést követő ellenőrzése

4. § A kijelölő hatóság R. 15. §-a szerinti döntése 5 évig hatályos.

5. § (1) A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelő tevékenységéről készített jelentését (a továbbiakban: éves jelentés) minden évben január 31-éig megküldi a kijelölő hatóságnak.

(2) Az éves jelentés a következőket tartalmazza:

a) a megrendelő gazdasági szereplők, a velük megkötött szerződések, a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, a kiadott tanúsítványok számát, megfelelésértékelési területek szerinti bontásban,

b) a közreműködő szervezet nevét, ha a kijelölt szervezet közreműködőt vett igénybe,

c) a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és a panaszok kivizsgálásának eredményét,

d) a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos azon képzések felsorolását, amelyeken a kérelmező szervezet személyzete részt vett,

e) az R. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel bemutatását,

f) a kijelölt megfelelőségértékelési területen a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatások számát, valamint

g) a visszavont tanúsítványok számát.

6. § Ha a kijelölés az Msztv. 6. § (3) bekezdésének b) pontja szerint csatolt dokumentumok alapján történt, a kijelölő hatóság évente ellenőrzi a kijelölés feltételeinek meglétét és folyamatos betartását.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kijelölésre irányuló kérelem tartalmi elemei

1. A kérelem – az Msztv. 6. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmazza

a) a kérelmező elérhetőségét és honlapcímét,

b) a foglalkoztatotti létszámot,

c) a megfelelőségértékelő tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés és gyakorlat követelményét teljesítő munkavállaló, vagy a kérelmezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy szakterületeinek felsorolását,

d) a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenységet – vizsgálat, ellenőrzés vagy tanúsítás vagy ezek együttesen – és az eljárással érintett termék megjelölését.

2. A kérelemben a kérelmező nyilatkozik, hogy

a) a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik-e, valamint arról, hogy rendelkezik-e arra akkreditálással,

b) az összeférhetetlenség megállapítása esetén rendelkezik-e a függetlenség helyreállítására vonatkozó eljárással,

c) ha a kijelölést

ca) vizsgálatra kéri, és már végzett vizsgálatot a kérelmezett megfelelőségértékelési területen, úgy a kérelem benyújtását megelőző két évben elvégzett vizsgálatok számáról,

cb) ellenőrzésre kéri, és már végzett ellenőrzést a kérelmezett megfelelőségértékelési területen, úgy a kérelem benyújtását megelőző két évben lefolytatott ellenőrzések számáról, vagy

cc) tanúsításra kéri, és már végzett tanúsítást a kérelmezett megfelelőségértékelési területen, úgy a kérelem benyújtását megelőző két évben lefolytatott eljárások számáról,

d) a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére irányuló szerződés részévé váló általános szerződési feltételei megfelelnek-e az R. 4. §-ában foglaltaknak,

e) rendelkezik-e az előző évi megfelelőségértékelési tevékenységéről készített, a kijelölő hatósághoz évente benyújtandó jelentés alapjául szolgáló, a kijelölt megfelelőségértékelési területhez igazított éves jelentés mintájával,

f) rendelkezik-e eljárással a kiadott tanúsítványok alkalmazásának ellenőrzésére,

g) rendelkezik-e a tanúsítvány hatályának korlátozására, felfüggesztésére, visszavonására vonatkozó eljárással, ha a tanúsított termék már nem elégíti ki a vonatkozó követelményeket,

h) rendelkezik-e eljárással a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok – így különösen vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, tanúsítványok – őrzésére és a megismert bizalmas információk kezelésére vonatkozóan,

i) a megfelelőségértékelési tevékenység során megismert üzleti titok és bizalmas információ megtartását vállalja-e,

j) rendelkezik-e kidolgozott eljárással

ja) a kijelölő hatóság Msztv. 5. § (4) bekezdés szerinti, R. 5. § (1) bekezdés, valamint R. 8. § (1) és (3) bekezdés szerinti,

jb) a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet R. 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti,

jc) az R. 2. § (5) bekezdés szerinti,

jd) a hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóság R. 8. § (2) bekezdése szerinti,

je) más megfelelőségértékelési szervezetek és – bejelentett szervezet esetén – más bejelentett szervezetek R. 8. § (4)–(5) bekezdés szerinti

tájékoztatására vonatkozóan,

k) tanúsító szervezetként megköveteli-e, hogy a megfelelőségértékelést megrendelők tartsanak nyilván minden, a tanúsított termékkel kapcsolatos panaszt és az azok rendezésére tett intézkedéseket.

3. A kérelmező közreműködő igénybevétele esetén nyilatkozik

a) a közreműködő elérhetőségéről az általa végzendő feladatokról,

b) arról, hogy vállalja a megrendelő beleegyezésének beszerzését,

c) arról, hogy a közreműködő laboratóriumai megfelelnek a vizsgáló laboratóriumok felkészültségének követelményeire vonatkozó előírásoknak,

d) arról, hogy az ellenőrzést végző közreműködő megfelel az ellenőrzést végző szervezetek működésének feltételeire vonatkozó előírásoknak.

4. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik, hogy ha a kijelölést tanúsításra kéri, van-e eljárása a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és tanúsítványok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint hozzáférhetővé tételére.

5. A kérelmező felsorolja az értékelők elérhetőségét, az értékelt tevékenység fajtáit, az értékelés tárgyát és az okiratok számát, valamint az értékelés időpontját és érvényességét.

6. A kérelmező képviselője nyilatkozik arról, hogy az 1–5. pontokban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek.

1

A 3. alcímet (3. §) a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére