• Tartalom

5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet

5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet módosításáról1

2017.06.14.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 17. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a KKM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sora.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2017. (VI. 13.) KKM rendelethez

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.

Cím-

Al-

cím-

Jog-

cím-

csop.

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási

előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-fizetés határ-ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyo-

lító szerv

Európai uniós forrásból finan-szírozott költségvetési támogatás közremű-ködő szervezete)

Azo-

no-

sító

 

 

név

név

név

 

 

1.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

6

2973 46

 

 

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat a hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését segíti elő. A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat biztosítja az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási és/vagy támogatási szerződés formájában. Az előirányzat az előző évek előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza a Nemzetközi Befektetéseket Támogató célelőirányzat támogatási szerződései esetében.

gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján,

támogatási szerződéssel

 

költségvetési támogatás esetén

közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

 

egyéb kifizetés esetén, közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel

2.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

7

348695

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmény szakmai programjainak támogatását szolgálja. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújt. A Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti szintű kifizetéseinek elszámolása ezen az előirányzaton történik. Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra többek között a közép-európai hálózat-fejlesztési tevékenység, a KKM továbbképzési és rekreációs feladatainak támogatása. Az előirányzat biztosítja az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási és/vagy támogatási szerződés formájában.

költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

nyújtható

költségvetési támogatás esetén

közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

 

egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítésarányosan; közszolgáltatási szerződéssel; előirányzat-
átcsoportosítással

3.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

14

296746

 

 

Európai Területi Társulások támogatása

Az előirányzat az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló,
2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival összhangban alapított, valamint az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamit egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára, a társulás, intézmény, illetve szervezet működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségekhez, valamint európai területi együttműködéshez kapcsolódó pályázataik önerejéhez biztosít támogatást.

magyarországi székhelyű európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamit egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára

pályázati úton nyújtott, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

4.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:

17

278967

 

 

Külföldi magyar emlékek megőrzése

Célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével kapcsolatos programok támogatása. Az előirányzat az előző évi előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza.

gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, támogatási szerződéssel; előirányzat- átcsoportosítással

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

5.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép:

19

359173

 

 

Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

A vajdasági stratégia céljainak megvalósítására, a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló 1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozat alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás, pályázatok útján történő elosztásához, valamint az ehhez szükséges intézményrendszer felállításához és működtetéséhez nyújtott támogatás, valamint az 1655/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján biztosított kamattámogatás megfizetése.

Prosperitati Alapítvány

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet
[a továbbiak-ban: 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet] alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

6.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

20

359184

 

 

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A kárpátaljai magyarság gazdasági fejlődésének és munkahelyteremtésének támogatása, a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról szóló 1189/2016. (IV. 12.) Korm. határozat alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás pályázatok útján történő elosztásához, a Korm. határozatban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében felállítandó intézményrendszer működtetéséhez nyújtott támogatás. Fejlesztési központ és területi irodák létrehozásának támogatása.

Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesz-tési Központ Jótékonysági Alapítvány

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

A kormány-
határozat alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás pályázatok útján történő elosztása vonatkozásában az Ávr.
84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat, és az alapítvány működési célú támogatása vonatkozásában
a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekint

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

7.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő sor lép:

21

359340

 

 

A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A horvátországi magyarság gazdaságfejlesztési céljainak támogatása a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján.

ECONOMICA HUNGARICA Alapítvány

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölésre kerülő külföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

8.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:

22

359351

 

 

Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK) vezetésével és a KKM iránymutatása alapján elkészült Muravidék gazdaságfejlesztési programja és akcióterve Kormány általi jóváhagyását követően, a Stratégia megvalósításának elindítása és az ezt szolgáló intézményrendszer felállítása.

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölésre kerülő külföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

9.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő sor lép:

23

359362

 

 

Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az eddig elkészült erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiákat alapul véve, a határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok alapján, elsősorban kamattámogatás nyújtása és az ehhez szükséges intézményrendszer felállításának támogatása a Kormány jóváhagyását követően.

külföldi személy, vagy szervezet

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölésre kerülő külföldi szervezet bevonásával pályázati úton,
a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

10.

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő sor lép:

24

359373

 

 

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az eddig elkészült felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiákat alapul véve, a határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok alapján, elsősorban kamattámogatás nyújtása és az ehhez szükséges intézményrendszer felállításának támogatása a Kormány jóváhagyását követően.

külföldi személy, vagy szervezet

a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölésre kerülő külföldi szervezet bevonásával pályázati úton,
a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítésarányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi szervezet útján felhalmozási célú támogatásként; előirányzat- átcsoportosítással

 

a 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogszabályi rendelkezés alapján

lehetséges

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére