• Tartalom

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

2023.01.01.

A Kormány

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) állományilletékes parancsnok: a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) tekintetében a közigazgatási államtitkár, más honvédségi szervezet és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) tekintetében a szervezet parancsnoka, vezetője,

b) csapatpróba: olyan vizsgálat, amely annak megállapítására irányul, hogy a rendszeresítésre tervezett hadfelszerelés megfelel-e a tervezett szolgálati feladatok szerinti alkalmazási követelményeknek,

c) foglalkozási megbetegedés: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 87. § 1. pont 1/D. alpontja szerinti egészségkárosodás,

d) hadfelszerelés: a honvédelmi szervezetek tevékenységéhez szükséges valamennyi olyan termék, amelyet az ipar és a kereskedelem katonai célokra gyárt vagy szállít, beszerzését jogszabály szabályozza és polgári kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak külön engedéllyel kerülhet,

e) katonai védőeszköz: kizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett, gyártott, hazai, illetve külföldi forrásból beszerzett és külön eljárással rendszeresített, a veszélyforrás kiküszöbölésére vagy annak károsító hatása csökkentésére szolgáló, a személyi állomány szolgálati, kiképzési feladatainak ellátásához használt, alkalmazott egyéni vagy kollektív védő funkciójú felszerelés, hadfelszerelés, tárgy, eszköz, ide nem értve a honvédségi tűzoltó alegységek védőfelszerelését,

f) központi pénzügyi szervezet: a Honvédség központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,

g) rendszeresítés: olyan szabályozott eljárás, amelynek eredményeként a munkaeszköz, hadfelszerelés, katonai védőeszköz felvételre kerül a Honvédség rendszerébe,

h) szolgálati eredetű betegség: a Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, a KNBSZ hivatásos állományú tagját, valamint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonát érintő, foglalkozási megbetegedésként bejelentendő egészségkárosodás.

2. A munkavédelmi hatóság kijelölése

2. § A Kormány a honvédségi szervezetek, a miniszter vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a KNBSZ, valamint a miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok tekintetében a munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.

3. A munkavédelmi hatósági eljárással kapcsolatos szabályok

3. § (1) A munkavédelmi felügyelő országos illetékességgel, a feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi munkahelyen jogosult helyszíni ellenőrzést végezni.

(2) A munkavédelmi hatóság a Honvédség és a KNBSZ szervezeteinél egyes ellenőrzési feladatait a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszere integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszere adatainak felhasználásával látja el.

(3) A munkavédelmi hatóság távadatszolgáltatás vizsgálatával végzi az elektronikus ügyintézés keretében megküldött honvédelmi és munkabaleseti jegyzőkönyvek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat.

4. § (1) A munkavédelmi hatóság – az Mvt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörökön túl – jogosult

a) a hadfelszerelés, valamint a katonai védőeszköz használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik az Mvt. 18. § (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott dokumentummal,

b) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelőst, valamint az állományilletékes parancsnokot felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, szolgálatteljesítés követelményeinek teljesítésére,

c) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelőst, valamint az állományilletékes parancsnokot a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni,

d) a munkavállalók egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén – annak elhárításáig – elrendelni a veszélyes szolgálati tevékenység végzésének, illetve szolgálatteljesítési hely, lő-, gyakorlótér, egyéb kiképzési létesítmény, műhely, munkaeszköz, haditechnikai eszköz, hadfelszerelés használatának felfüggesztését, valamint

e) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelőst kötelezni a munkaeszközhöz, haditechnikai eszközhöz, hadfelszereléshez, katonai védőeszközhöz előírt iratok átadására, ha azokat a használó szervezet számára nem biztosították.

(2) A munkavédelmi hatóság ellenőrzése alapján elrendelt döntés végrehajtásáról a kötelezett tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot.

5. § (1) A veszélyes katonai technológia időszakos biztonsági felülvizsgálata személyi feltételeinek biztosítása érdekében a munkavédelmi hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a munkabiztonsági szakértő nevét, szakterületét és elérhetőségét.

(2) A munkabiztonsági szakértő nyilvántartásba való felvételére önkéntes jelentkezés alapján kerülhet sor.

(3) A nyilvántartásból törölni kell a munkabiztonsági szakértőt

a) ha szakértői engedélyét visszavonták vagy meghosszabbítására az időbeli hatálya alatt nem került sor,

b) ha a nyilvántartásból való törlését kéri, vagy

c) halála esetén.

(4) A nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárási szabályokat és a nyilvántartást a minisztérium hivatalos honlapján közzé kell tenni.

6. § (1)1 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény szerinti tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset, vagy baleset miatt bekövetkező halálának honvédelmi balesetként vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén, a munkavédelmi hatóság eljárása során minősítő határozatban dönt a honvédelmi baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének minősítéséről.

(2) A szolgálati eredetű betegség vagy betegség miatt bekövetkező halál szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről a munkavédelmi hatóság eljárása során minősítő határozatban dönt.

(3) A munkavédelmi hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti ügyben hozott végleges határozatáról vagy a közigazgatási perben hozott jogerős bírósági döntésről értesíti

a) baleset esetén a központi pénzügyi szervezetet,

b) betegség esetén

ba) az azt észlelő orvost és a bejelentő orvost,

bb) a központi pénzügyi szervezetet, illetve

bc)2 a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt.

7. § (1) A munkavédelmi hatóság a hadfelszerelések és a katonai védőeszközök rendszeresítése során az ügyfél kérelmére ellátja a rendszeresítést, rendszerbe kerülést megelőző ellenőrzési és engedélyezési feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlása során a munkavédelmi hatóság jogosult előzetes ellenőrzés formájában vizsgálni a hadfelszerelés korszerűsítésével, próbahasználata engedélyezésével, csapatpróba és az alkalmazásba vétel elrendelésével összefüggésben a munkavédelemre vonatkozó szabályokban foglalt követelmények érvényesítését.

(3) Az előzetes vizsgálat megállapításai figyelembevételével a munkavédelmi hatóság a próbaüzem, csapatpróba végrehajtását engedélyezi vagy azt felfüggeszti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ügyben az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.

(5) A munkavédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti ügyben hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásban meghatározottakon túl közli

a) a rendszeresítésért felelőssel,

b) az üzemeltetésért felelőssel és

c) a próbaüzem, csapatpróba végrehajtására kijelölt honvédségi szervezet állományilletékes parancsnokával.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

9. §3

1

A 6. § (1) bekezdése a 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 189. §-a, a 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére