• Tartalom

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

2020.03.01.

A Kormány
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) állományilletékes parancsnok: a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) tekintetében a közigazgatási államtitkár, más honvédségi szervezet és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) tekintetében a szervezet parancsnoka, vezetője,

b) csapatpróba: olyan vizsgálat, amely annak megállapítására irányul, hogy a rendszeresítésre tervezett hadfelszerelés megfelel-e a tervezett szolgálati feladatok szerinti alkalmazási követelményeknek,

c) foglalkozási megbetegedés: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 87. § 1. pont 1/D. alpontja szerinti egészségkárosodás,

d) hadfelszerelés: a honvédelmi szervezetek tevékenységéhez szükséges valamennyi olyan termék, amelyet az ipar és a kereskedelem katonai célokra gyárt vagy szállít, beszerzését jogszabály szabályozza és polgári kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak külön engedéllyel kerülhet,

e) katonai védőeszköz: kizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett, gyártott, hazai, illetve külföldi forrásból beszerzett és külön eljárással rendszeresített, a veszélyforrás kiküszöbölésére vagy annak károsító hatása csökkentésére szolgáló, a személyi állomány szolgálati, kiképzési feladatainak ellátásához használt, alkalmazott egyéni vagy kollektív védő funkciójú felszerelés, hadfelszerelés, tárgy, eszköz, ide nem értve a honvédségi tűzoltó alegységek védőfelszerelését,

f) központi pénzügyi szervezet: a Honvédség központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,

g) rendszeresítés: olyan szabályozott eljárás, amelynek eredményeként a munkaeszköz, hadfelszerelés, katonai védőeszköz felvételre kerül a Honvédség rendszerébe,

h) szolgálati eredetű betegség: a Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, a KNBSZ hivatásos állományú tagját, valamint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonát érintő, foglalkozási megbetegedésként bejelentendő egészségkárosodás.

2. A munkavédelmi hatóság kijelölése

2. § A Kormány a honvédségi szervezetek, a miniszter vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a KNBSZ, valamint a miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok tekintetében a munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.

3. A munkavédelmi hatósági eljárással kapcsolatos szabályok

3. § (1) A munkavédelmi felügyelő országos illetékességgel, a feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi munkahelyen jogosult helyszíni ellenőrzést végezni.

(2) A munkavédelmi hatóság a Honvédség és a KNBSZ szervezeteinél egyes ellenőrzési feladatait a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszere integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszere adatainak felhasználásával látja el.

(3) A munkavédelmi hatóság távadatszolgáltatás vizsgálatával végzi az elektronikus ügyintézés keretében megküldött honvédelmi és munkabaleseti jegyzőkönyvek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat.

4. § (1) A munkavédelmi hatóság – az Mvt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörökön túl – jogosult

a) a hadfelszerelés, valamint a katonai védőeszköz használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik az Mvt. 18. § (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott dokumentummal,

b) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelőst, valamint az állományilletékes parancsnokot felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, szolgálatteljesítés követelményeinek teljesítésére,

c) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelőst, valamint az állományilletékes parancsnokot a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni,

d) a munkavállalók egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén – annak elhárításáig – elrendelni a veszélyes szolgálati tevékenység végzésének, illetve szolgálatteljesítési hely, lő-, gyakorlótér, egyéb kiképzési létesítmény, műhely, munkaeszköz, haditechnikai eszköz, hadfelszerelés használatának felfüggesztését, valamint

e) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelőst kötelezni a munkaeszközhöz, haditechnikai eszközhöz, hadfelszereléshez, katonai védőeszközhöz előírt iratok átadására, ha azokat a használó szervezet számára nem biztosították.

(2) A munkavédelmi hatóság ellenőrzése alapján elrendelt döntés végrehajtásáról a kötelezett tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot.

5. § (1) A veszélyes katonai technológia időszakos biztonsági felülvizsgálata személyi feltételeinek biztosítása érdekében a munkavédelmi hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a munkabiztonsági szakértő nevét, szakterületét és elérhetőségét.

(2) A munkabiztonsági szakértő nyilvántartásba való felvételére önkéntes jelentkezés alapján kerülhet sor.

(3) A nyilvántartásból törölni kell a munkabiztonsági szakértőt

a) ha szakértői engedélyét visszavonták vagy meghosszabbítására az időbeli hatálya alatt nem került sor,

b) ha a nyilvántartásból való törlését kéri, vagy

c) halála esetén.

(4) A nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárási szabályokat és a nyilvántartást a minisztérium hivatalos honlapján közzé kell tenni.

6. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset, vagy baleset miatt bekövetkező halálának honvédelmi balesetként vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén, a munkavédelmi hatóság eljárása során minősítő határozatban dönt a honvédelmi baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének minősítéséről.

(2) A szolgálati eredetű betegség vagy betegség miatt bekövetkező halál szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről a munkavédelmi hatóság eljárása során minősítő határozatban dönt.

(3) A munkavédelmi hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti ügyben hozott végleges határozatáról vagy a közigazgatási perben hozott jogerős bírósági döntésről értesíti

a) baleset esetén a központi pénzügyi szervezetet,

b) betegség esetén

ba) az azt észlelő orvost és a bejelentő orvost,

bb) a központi pénzügyi szervezetet, illetve

bc)1 a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt.

7. § (1) A munkavédelmi hatóság a hadfelszerelések és a katonai védőeszközök rendszeresítése során az ügyfél kérelmére ellátja a rendszeresítést, rendszerbe kerülést megelőző ellenőrzési és engedélyezési feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlása során a munkavédelmi hatóság jogosult előzetes ellenőrzés formájában vizsgálni a hadfelszerelés korszerűsítésével, próbahasználata engedélyezésével, csapatpróba és az alkalmazásba vétel elrendelésével összefüggésben a munkavédelemre vonatkozó szabályokban foglalt követelmények érvényesítését.

(3) Az előzetes vizsgálat megállapításai figyelembevételével a munkavédelmi hatóság a próbaüzem, csapatpróba végrehajtását engedélyezi vagy azt felfüggeszti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ügyben az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.

(5) A munkavédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti ügyben hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásban meghatározottakon túl közli

a) a rendszeresítésért felelőssel,

b) az üzemeltetésért felelőssel és

c) a próbaüzem, csapatpróba végrehajtására kijelölt honvédségi szervezet állományilletékes parancsnokával.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

9. §2

1

A 6. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 189. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére