• Tartalom

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

2022.07.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. első sikeres komplex nyelvvizsga: a támogatott nyelvek közül e rendelet hatálybalépését követően elsőként sikeresen megszerzett

a) államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga,

b) írásbeli és szóbeli részvizsga, ha azok az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglaltak alapján egyesíthetők,

c) az a) alpontban meghatározott nyelvvizsgával az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése alapján egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá

d) az a) alpontban meghatározott nyelvvizsgának megfelelő, az R. 13. §-ában foglaltak szerint honosított nyelvvizsga;

2. támogatott nyelv: az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában, 2. pont l) alpontjában és 4. pontjában meghatározott idegen nyelvek valamelyike, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott személy tekintetében a magyar nyelv.

2. A támogatásra való jogosultság

2. § (1) Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást (a továbbiakban: támogatás) az a magyar állampolgár vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki

a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,

b) az 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján,

c) az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben honosítási határozat kiállításának napján

a 35. életévét még nem töltötte be.

(1a)1 A támogatást – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki

a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,

b) az 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján,

c) az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat kiállításának napján

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a támogatást még nem vette igénybe.

(2) Az 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára tekintettel a támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a vizsga a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés e) pontja szerint térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásnak minősül.

3. § (1) A támogatás mértéke – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az első sikeres komplex nyelvvizsga nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a megfizetéskor – az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor – érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

(2) Az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, a támogatás mértéke a második sikeres részvizsga nyelvvizsgaközpontnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

(3) Az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a támogatás mértéke a honosítási eljárás Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a megfizetéskor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

3. A támogatás iránti eljárás

4. § (1) A támogatás iránti eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) az első sikeres komplex nyelvvizsga – az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsga – letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat közlésétől számított 1 éven belül formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A támogatás iránti közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

(4)2 A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített formanyomtatványt és elektronikus űrlapot a honlapján közzéteszi.

(5) A formanyomtatvány és az elektronikus űrlap tartalmazza a kérelmező

a) természetes személyazonosító adatait,

b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,

c) állampolgárságát,

d) első sikeres komplex nyelvvizsgája, illetve a részvizsgák anyakönyvi számát, a bizonyítvány számát, az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány sorszámát vagy a honosítási határozat számát,

e) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,

f) törvényes képviselőjének az a), b) és e) pontban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.

(6) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését és annak összegét.

(7) A támogatás iránti eljárás költségmentes.

5. § (1) A támogatás iránti eljárás határideje 30 nap.

(2) A támogatás iránti eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.

(3) Az Oktatási Hivatal a NYUFIG megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában – valamennyi e rendelet hatálybalépését követően kiállított nyelvvizsga-bizonyítványra, továbbá a kérelemben megjelölt, e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított részvizsga-bizonyítványra kiterjedően – 8 napon belül közli a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában szereplő következő adatokat:

a) a vizsgázó személyazonosító adatai,

b) a vizsgaközpont és vizsgahely megnevezése,

c) a vizsga neve, szintje, típusa,

d) a vizsga helye és napja,

e) a vizsga eredménye,

f) a vizsga anyakönyvi száma,

g) a bizonyítvány kiállításának napja és

h) a bizonyítvány száma.

(4) Az Oktatási Hivatal a NYUFIG megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában – valamennyi e rendelet hatálybalépését követően kiállított nyelvvizsga egyenértékűségi záradékkal ellátott emelt szintű, idegen nyelvi érettségi vizsgára kiterjedően – 8 napon belül közli a kiadott érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról vezetett nyilvántartásban szereplő következő adatokat:

a) a vizsgázó személyazonosító adatai,

b) a bizonyítvány, tanúsítvány száma,

c) a bizonyítványt, tanúsítványt kiállító intézmény neve,

d) a bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja,

e) a vizsgatárgy neve, szintje,

f) a vizsga eredménye és

g) a nyelvvizsga egyenértékűségi záradék.

(5) Az Oktatási Hivatal a NYUFIG megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában – valamennyi e rendelet hatálybalépését követően kiállított honosítási határozatra kiterjedően – 8 napon belül közli a következő adatokat:

a) a vizsgázó személyazonosító adatai,

b) a vizsga neve, szintje, típusa,

c) a honosítási határozat kiállításának napja és

d) a honosítási határozat sorszáma.

(6) A (3)–(5) bekezdés szerinti adatok átadásának rendjét az Oktatási Hivatal és a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg.

6. § (1) A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő tizenhárom napon belül folyósítja a kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással.

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelőszerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével összefüggő működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. § (1) Ha a támogatás alapjául szolgáló

a) nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállító nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal végleges határozatával visszavonta,

b)3 érettségi vizsga eredményét a köznevelésért felelős miniszter végleges határozatával megsemmisítette, illetve a kiállított bizonyítványt, tanúsítványt végleges határozatával érvénytelenné nyilvánította, vagy

c) honosítási határozatot az Oktatási Hivatal végleges határozatával visszavonta,

a támogatás jogalap nélkülinek minősül, és azt vissza kell fizetni, ha erre a NYUFIG az ügyfelet írásban kötelezte.

(2)4 A nyelvvizsgaközpont, az Oktatási Hivatal és a köznevelésért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti végleges határozatát megküldi a NYUFIG részére.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

9. § (1) E rendelet alapján támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatás alapjául szolgáló első sikeres komplex nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására vagy a honosítási határozat meghozatalára e rendelet hatálybalépését követően került sor.

(2) Az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha csak a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra került sor e rendelet hatálybalépését követően, a támogatás csak a második részvizsga díja után jár a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott összegben.

10. §5 (1) E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1a) bekezdésére tekintettel – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatás alapjául szolgáló első sikeres komplex nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására vagy a honosítási határozat meghozatalára a Módr. hatálybalépését6 követően került sor.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Módr.-rel megállapított 2. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel a támogatás akkor is igényelhető, ha csak a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra került sor a Módr. hatálybalépését7 követően azzal, hogy ebben az esetben a támogatás csak a második részvizsga díja után – a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott összegben – vehető igénybe.

1

A 2. § (1a) bekezdését a 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 4. § (4) bekezdése a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 181. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (2) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 181. §-a szerint módosított szöveg.

6

A hatálybalépés időpontja 2020. július 1.

7

A hatálybalépés időpontja 2020. július 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére