• Tartalom

512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról

2018.01.01.

A Kormány a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: közterület-felügyeletről szóló törvény) rendelkezése alapján végrehajtott, a jármű elszállítására irányuló közterület-felügyelői intézkedés során a jármű elszállításának megkezdését megelőzően készítendő jegyzőkönyvre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell alkalmazni.

(2) A jármű elszállításának megkezdése előtt készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

a) a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 9. § (2) bekezdés a)–c), e), valamint g)–i) pontjában foglaltakat,

b) a jármű elszállítás előtti helyét,

c) a jármű forgalmi rendszámát, gyártmányát, típusát, színét, és külföldi rendszámú jármű esetén az államjelzését,

d) a jármű elszállítás előtt látható sérüléseit és egyéb meghibásodását, a jármű állapotát, különleges felszereléseit,

e) a tárolóhely címét és telefonszámát, ahol az elszállított jármű átvehető,

f) a lezáratlanul talált járműben lévő ingóságok tételes felsorolását,

g) az IRM rendelet 11. §-ában foglaltak alkalmazására utalást, ha a jármű elszállítására az abban foglaltak miatt került sor.

2. § (1) A jármű elszállításáról az ismert üzemben tartót a jegyzőkönyv egy példányának megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni kell, és fel kell szólítani, hogy fizetési kötelezettségét teljesítse, valamint a járművet és a járműben található ingóságokat vegye át.

(2) Az üzemben tartót az (1) bekezdés szerinti értesítésben figyelmeztetni kell, hogy a közterület-felügyelet a járművet az IRM rendeletben foglalt feltételek szerint értékesítheti.

3. § A külföldi forgalmi rendszámú jármű elszállítása esetén az üzemben tartó megállapítása céljából a közterület-felügyelet az Ákr. 25. §-ának megfelelő alkalmazásával megkeresi annak az államnak a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságát, ahol a járművet forgalomba helyezték.

4. § A forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű felnyitására felvett jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén felül rögzíteni kell a jármű azonosításához szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását és a felnyitás során észlelt, a beszállításkor nem rögzített sérüléseket is.

5. § A közterület-felügyelet a közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott esetekben a jármű árveréssel történő értékesítéséről, vagy a jármű egyéb módon történő hasznosításáról Ákr. döntésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával dönt.

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére