• Tartalom
Oldalmenü

521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.12.30.

A Kormány az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (5a) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a kényszerítő körülményekből eredő kivételes helyzet nyomán – a következőket rendeli el:

1. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) Az E-ügyintézési tv. 27. § (4) bekezdése szerinti önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szerveket, az akadályozottság időtartamát, valamint azon, a szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, ahol az akadályozottság fennáll, a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 3. melléklet II. pontjában megjelölt szerv az ott meg nem jelölt ügyekben nem áll az önhibáján kívüli akadályozottság hatálya alatt.”

(2) Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

I.    Az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szervek

 

A

B

 

Elektronikus ügyintézést biztosító szerv megnevezése

Az önhibán kívüli akadályozottság időtartama

1.

Nemzeti Választási Iroda

2018. 01. 01. – 2018. 06. 30.

2.

NKM Áramszolgáltató Zrt.

2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

3.

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

4.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

5.

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

6.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

7.

Miniszterelnöki Kabinetiroda

2018. 01. 01. – 2018. 07. 31.

8.

Magyar Államkincstár (a II. pontban megjelölt ügyek tekintetében)

2018. 01. 01. – 2018. 07. 31.

9.

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő

2018. 01. 01. – 2018. 07. 31.

10.

Szerencsejáték Felügyelet

2018. 01. 01. – 2018. 05. 31.

11.

Emberi Erőforrások Minisztériuma (a II. pontban megjelölt ügyek tekintetében)

2018. 01. 01. – 2018. 06. 30.

12.

Látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (a II. pontban megjelölt ügyek tekintetében)

2018. 01. 01. – 2018. 06. 30.

II.    Az önhibán kívüli akadályozottság hatálya az I. pontban meghatározott egyes szervek esetében kizárólag a következő ügyekben áll fenn

 

A

B

 

Elektronikus ügyintézést biztosító szerv megnevezése

Az önhibán kívüli akadályozottság mely ügyek tekintetében áll fenn

1.

Magyar Államkincstár

A 2017. október 31-ig az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek

2.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott támogatással kapcsolatos hatáskörök szerinti ügyek

3.

Látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott támogatással kapcsolatos hatáskörök szerinti ügyek

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 31. napjával.