• Tartalom
Oldalmenü

523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.03.

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A megkeresőnek igazolnia kell, hogy eleget tett a 17. §-ban és a Vht. 140. § (2) bekezdésében foglaltaknak.”

2. § Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § Árverés nem tűzhető ki az 1. § (2a) bekezdése szerinti igazolás hiányában.”

3. § Az R. 3. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Az árverési hirdetményt, annak elkészítésétől számított 8 napon belül kézbesíteni kell:)

h) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A földre az árverezhet, aki)

d) a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltételeknek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti hatósági bizonyítvánnyal – igazolja.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A földre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet is árverezhet azzal, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetre az (1)–(2) és (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

5. § Az R. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Érvényes vételi ajánlatnak a (2)–(4) bekezdése szerinti minimálárat elérő 3 legmagasabb ajánlat minősül.”

6. § Az R. 8. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át határidőben, az árverést a 7. § (8) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő árverező nyeri.
(8) Ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.”

7. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eredménytelen árverés esetén megismételt árverést kell kitűzni, amelyre az e bekezdésben foglalt eltérésekkel az első árverés szabályait kell alkalmazni. A megismételt árverés során a felajánlott vételár nem lehet kevesebb a 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél. A megismételt árverés során úgy kell tekinteni, hogy az állam nevében a Földalapkezelő Szervezet ezen minimálárnak megfelelő összeggel vételi ajánlatot tesz függetlenül attól, hogy az árverésen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megbízottja, vagy képviselője útján részt vesz-e. Ha a megismételt árverés is eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor.”

8. § Az R. 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kikiáltó az árverésről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel, amely magában foglaltan tartalmazza az árverésen hozott döntéseket, továbbá tartalmazza:]

g) a felajánlott 3 legmagasabb vételi ajánlat összegét,”

9. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az árverési jegyzőkönyvet az árverési vevő is aláírásával látja el kivéve, ha az árverési vevő megismételt árverés során az állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.”

10. § Az R. 11. § (4) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

(Az árverési jegyzőkönyvet kézbesítés útján kell közölni:)

f) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel.”

11. § Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Azt az előleget, amelynek visszafizetését az (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti, valamint azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el.”

12. § Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § (1) A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit azokban az 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a földárverések kitűzésére még nem került sor.
(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a Korm. rendelet hatálybalépése napjáig már kitűzte árverésre a földet, a mezőgazdasági igazgatási szerv a Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseknek megfelelően folytatja le a földek árverését.”

13. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „60 napon belül” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „45 napon belül” szöveg,

d) 17. §-ában a „döntését a becsérték közlésére vonatkozó külön jogszabály szerint megküldi” szövegrész helyébe a „döntését megküldi” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében az „ab) alpontja” szöveg.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás