• Tartalom

525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2018.01.02.

A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–9. §1

10. §2

11. § (1)3

(2) A 197/2014. Korm. rendelet 41. §-a a „2. pontjában foglalt táblázat 5. és 6. pontja” szövegrész helyett a „2. pont 2.5. és 2.6. alpontjában foglalt táblázatok” szöveggel lép hatályba.

12. §4

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § és az 1–5. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–5. melléklet az 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez5

1

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére