• Tartalom

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

2024.01.01.

A Kormány

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben, az 1/A–1/E. §-ban foglaltak kivételével – az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány az összevont telepítési eljárásban a 2. melléklet szerinti szakhatóságokat jelöli ki.

(3)2 A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként – a (4) bekezdésben, az 1/A–1/E. §-ban foglaltak kivételével – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki.

(4)3 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben, ha kormányrendelet tűzvédelmi ügyekben a katasztrófavédelem központi szervét jelöli ki eljáró hatóságként, akkor az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét jelöli ki.

(5)4 A Kormány a 3. melléklet 23. és 42. pontja szerinti beruházások esetén az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint a vízgazdálkodási és vízvédelmi célú projektek esetén, továbbá a gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztése során az 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat 2. és 3. sorában meghatározott környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdésben országos illetékességgel eljáró szakhatóságként az országos vízügyi hatóságot és az országos vízvédelmi hatóságot jelöli ki.

1/A. §5 (1)6 A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás (a továbbiakban: Beruházás) esetén szakhatóságként – a (2)–(5) bekezdésben, valamint az 1/D. §-ban meghatározott kivétellel – a törvényben vagy e kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azt jelöli ki, amely Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes.

(2) A Kormány a Beruházás esetén tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.

(3)7 A Kormány a Beruházás esetén szakhatóságként a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot jelöli ki valamennyi olyan esetben, amikor jogszabály a városi (kerületi) rendőrkapitányság vagy a vármegyei (fővárosi) rendőrkapitányság szakhatóságként történő bevonását írja elő.

(4)8 A Kormány a Beruházás tekintetében szakhatóságként a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki valamennyi olyan esetben, amikor jogszabály a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala szakhatóságként történő bevonását írja elő.

(5)9 A Kormány a Beruházás esetén a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása, valamint az építmény vagy tevékenység helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelésének szakkérdésében szakhatóságként az építmény vagy tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét jelöli ki.

1/B. §10 A Kormány a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sorában meghatározott szakkérdések vizsgálatára, telekalakítási közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró szakhatóságként Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának jegyzőjét jelöli ki.

1/C. §11 A Kormány a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 7–17. sorában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi-járványügyi és sugárvédelmi szakkérdések vizsgálatára szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

1/D. §12 A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét érintő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, – az 1. § (4) bekezdésében meghatározottak, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeinek kivételével – tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.

1/E. §13 A Kormány a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az R2. 1. melléklet 9–19. sorában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban a honvédelmi, építésügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi és járványügyi, valamint sugárvédelmi szakkérdések vizsgálatára szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

2. § Ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap.

3. §14

4. § (1)15 Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedély megadásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

(2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. § (1) bekezdésében kijelölt építésügyi főhatóság eljárásában szakhatóságként működnek közre

a) az építményfajtára vonatkozó építésügyi követelmények érvényre juttatásával kapcsolatos szakkérdésben a nem építésügyi főhatóságnak minősülő építésügyi hatóságok, valamint

b) azok a hatóságok, amelyek az a) pont szerinti építésügyi hatóság eljárásában szakhatóságként jártak volna el.

4/A. §16 Az olyan előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont eljárásokban, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, amelyekben a vármegyei kormányhivatal jár el, eljárásában maga vizsgálja szakkérdésként a hatáskörébe tartozó előírásoknak való megfelelőséget.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szakhatósági eljárásokat a 2017. december 31-én hatályos szabályok alapján kell lefolytatni.

7. §17 E rendeletnek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor18 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §19 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. melléklet 45. pontját a Módr2. hatálybalépésekor20 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §21 E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 604/2021. (X. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, valamint 1/B. §-át a Módr3. hatálybalépésekor22 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §23 Az 1. mellékletben foglalt 2. Egészségügyi ügyek táblázat 2. sorának 2022. január 30-án hatályos szövegét 2025. január 30-ig alkalmazni kell azon klinikai vizsgálatokra, amelyek engedélyezése iránt a kérelmet

a) 2022. január 31-ét megelőzően, vagy

b) 2023. január 30-ig az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet II. címének 2022. január 30. napján hatályos rendelkezései alapján

nyújtották be.

11. §24 (1) E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:52 és C:53 mezőjét, 7. pontjában foglalt táblázat C:19 mezőjét, 8. pontjában foglalt táblázat 25. sorát, valamint 10. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjét a Módr4. hatálybalépését25 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően e rendeletnek a Módr4.-gyel megállapított 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:84 mezőjét, A:90 mezőjét, B:84 mezőjét, B:90 mezőjét, 4. pontjában foglalt táblázat C:11 mezőjét, 7. pontjában foglalt táblázat C:19 mezőjét, 9. pontjában foglalt táblázat 20. és 21. sorát, 10. pontjában foglalt táblázat C:140 mezőjét, valamint 16. pontjában foglalt táblázat 26. sorát a Módr4. hatálybalépésekor26 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12. §27 E rendeletnek az egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. mellékletét a Módr5. hatálybalépését28 követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

12/A. §29 E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr6.) 2. §-ával megállapított 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 22. sorát a Módr6. hatálybalépésekor30 folyamatban lévő eljárásokban és a hatálybalépését követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

13. §31 E rendelet 1. mellékletének a Módr5. által megállapított rendelkezései az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.

1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez32

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Első fokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.

Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetében.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

3.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti vizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó, geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt, ha a kinyerés és hasznosítás nem termálvíz kitermeléssel történik.

Területi vízvédelmi hatóság

4.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy biztosítható-e a vízbázis-védelemre, valamint a vizek lefolyására és az árvíz levonulására vonatkozó követelmények teljesülése.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó, geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt, ha a kinyerés és hasznosítás nem termálvíz kitermeléssel történik.

Területi vízügyi hatóság

5.

A bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e.

Minden esetben.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

6.

A bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

7.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésén és használatbavételének engedélyezési eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

8.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.

Minden esetben.

Honvédelemért felelős miniszter

21 nap

9.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárás honvédelmi létesítmény területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat teljesítették-e.

Ha a kérelem a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

21 nap

10.

Bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárása.

A katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelőség vizsgálata.

Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

11.

“A” osztályú bányászati hulladékkezelő létesítmény építési és használatbavételi engedélyezési eljárása.

Belső vészhelyzeti terv megfelelőségének kérdése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

12.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó, termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását szolgáló létesítmények építésének, használatbavételének, fennmaradásának, üzemeltetésének, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény esetében biztosítható-e a vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények teljesülése.

Ha sajátos bányászati létesítmény létesül.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

13.

14.

Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmének jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint.

Területi vízvédelmi hatóság

15.

Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások.

Az ivóvízbázisra gyakorolt hatás vizsgálata.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint.

Területi vízügyi hatóság

16.

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárás.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e.

Ha a kérelem polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására irányul.

Tevékenység végzése szerint területileg illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

17.

18.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
– a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal.

19.

Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is).

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység országos vagy helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Az országos közútnál Budapest Főváros Kormányhivatala

Egyéb országos közút esetében közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatala

Helyi közútnál – a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

20.

Bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység országos vagy helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Az országos közútnál Budapest Főváros Kormányhivatala

Egyéb országos közút esetében közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

21.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység országos vagy helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Az országos közútnál Budapest Főváros Kormányhivatala

Egyéb országos közút esetében közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatala

Helyi közútnál – a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

22.

Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység országos vagy helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Az országos közútnál Budapest Főváros Kormányhivatala

Egyéb országos közút esetében közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

23.

Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányászati tevékenység országos vagy helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Az országos közútnál Budapest Főváros Kormányhivatala

Egyéb országos közút esetében közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

24.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli bányászati építmény építését, elhelyezését, megszüntetését tervező személy a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

25.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatásának vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Ha a létesítmény helye magyarországi repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 5 kilométeren belüli kijelölésű, minden létesítmény létesítése esetén.

Ha a létesítmény helye bármely repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli kijelölésű és 20 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.

Egyéb esetben 60 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

26.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás – a bányák föld alatti létesítményei kivételével – honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítására irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

21 nap

27.

28.

29.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a kérelemben megjelölt létesítmény helyi jelentőségű védett természeti területet érint vagy arra közvetlen hatást gyakorol, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

21 nap

30.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, továbbá, hogy a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.

Ha kérelem tárgyát képező bányászati létesítmény az államhatártól számított 100 méteren belül épül.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

31.

1. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) eljárás.
2. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
3. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengítésére és lefejtésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására kedvezőtlen hatást gyakorol-e.

Ha a bányahatósági eljárás vasúti pályát vagy annak szélső vágánya tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint, és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

32.

1. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) eljárás.
2. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
3. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.

A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Közlekedésért felelős miniszter

33.

1. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.
2. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
3. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.
4. Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.
5. Bányatelek megállapítása iránti eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Honvédelemért felelős miniszter

21 nap

34.

1. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítása.
3. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengítésére és lefejtésére irányuló eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása), bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.
6. Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.

Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Területi vízvédelmi hatóság

21 nap

35.

1. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítása.
3. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengítésére és lefejtésére irányuló eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.
6. Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.

Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Területi vízügyi hatóság

36.

1. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárás.
5. Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

37.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

38.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
4. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányahatósági eljárás erdőt érint.

Erdészeti hatósági hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

39.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál – gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

40.

Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is).

A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

41.

Bányatelek megállapítása.

A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

42.

Bánya-bezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása.

A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

42a.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása.

A termőföld minőségi védelmének vizsgálata.

Minden esetben.

Talajvédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

43.

Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyása, módosítása, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása.

A termőföld minőségi védelmének vizsgálata.

Ha a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint.

Talajvédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

44.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál – egyéb országos közút esetében közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

45.

Bányatelek megállapítása.

Az erdőre gyakorolt hatások, továbbá ezen felül a bányatelek megállapítása iránti eljárásban az erdő igénybevételének engedélyezhetősége is.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányahatósági eljárás erdőt érint.

Erdészeti hatósági hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

46.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányahatósági eljárás erdőt érint.

Erdészeti hatósági hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

47.

Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányahatósági eljárás erdőt érint.

Erdészeti hatósági hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

48.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

49.

Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is).

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményeit vagy azok biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala

50.

Bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményeit vagy azok biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala

51.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményeit vagy azok biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala

52.

Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményeit vagy azok biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala

53.

Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyása.

Ha az eljárás gyorsforgalmi utat, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményeit vagy azok biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala

54.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

55.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

56.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás vasúti pályát vagy annak szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint, és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

57.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.

Budapest Főváros Kormányhivatala

58.

1. A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Ha a bányahatósági eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.

Közlekedésért felelős miniszter

21 nap

59.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha a bányahatósági eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.

Honvédelemért felelős miniszter

21 nap

60.

Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is).

Annak vizsgálata, hogy az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.

Budapest Főváros Kormányhivatala

61.

Bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.

Budapest Főváros Kormányhivatala

62.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása.

Annak vizsgálata, hogy az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.

Budapest Főváros Kormányhivatala

63.

Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése.

Annak vizsgálata, hogy az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.

Budapest Főváros Kormányhivatala

64.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

65.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a földtani közeg védelme követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

66.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

67.

Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is).

a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak
való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

68.

Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is).

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

69.

Bányatelek megállapítása.

a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

70.

Bányatelek megállapítása.

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

71.

Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyása, módosítása, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása.

a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

72.

Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyása, módosítása, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása.

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

73.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása.

a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak
való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

74.

Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtása elfogadása.

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

75.

Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése.

a) A vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

76.

Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése.

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

77.

Föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyása.

a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelőség.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

78.

Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyása.

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

79.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

80.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak, szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

81.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

82.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

83.

1. A szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

84.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 13. alcímében meghatározott használatbavételi engedélyezési eljárás.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 12. alcímében meghatározott építési engedélyezési eljárás keretében vizsgált szakkérdés.

Ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

Építési engedélyezési eljárásban érintett szakhatóság

85.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eljárása a létfontosságú rendszer és létesítmény kijelölése és a kijelölés visszavonása tárgyában.

Annak elbírálása, hogy a bányafelügyelet építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó
a) létesítmény vagy a létesítmény valamely elemének,
b) egyes nyomástartó berendezések,
c) felszín alatti szénhidrogén tároló létesítmények vagy a létesítmény valamely elemének,
d) szénhidrogén szállító-, elosztó-, célvezeték vagy a vezeték valamely elemének,
e) létesítmény vagy annak valamely elemének a földtani veszélyforrás szempontjából a kormányrendeletben meghatározott létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai alapján műszaki biztonsági szempontból létfontosságú rendszerelemnek vagy létesítménynek minősül.

Minden esetben.

Bányafelügyelet

21 nap

86.

Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is).

Annak vizsgálata, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

87.

Bányatelek megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett bányatelek- megállapításhoz környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

88.

Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett bányatelek-megállapításhoz környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

89.

Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyása.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett bányatelek- megállapításhoz környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

90.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 13. alcímében meghatározott használatbavételi engedélyezési eljárás.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 12. alcímében meghatározott építési engedélyezési eljárás keretében vizsgált szakkérdés.

Ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

Építésügyi és örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

91.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

A termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása.

Ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták, és – az elvi építési, a használatbavételi, a megszüntetési és a rendeltetés megváltoztatása iránti eljárás kivételével – az építési tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.

Földvédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

92.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányahatósági eljárás erdőt érint.

Erdészeti hatósági hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

93.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – történő engedélyezhetősége.

Ha az építmény építése, megszüntetése az e melléklet C:91 és C:92 mező kivételével országos vagy helyi közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételt sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Az országos közútnál Budapest Főváros Kormányhivatala

Egyéb országos közút esetében közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: közlekedési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Helyi közútnál – a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

Helyi közútnál – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala

94.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

A tevékenység természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megfelelősége.

Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

95.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

A keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok felmerülése.

Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

96.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5. számú mellékletében foglalt követelmények alapján a tervezett létesítmény kapcsán jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor, a következő létesítmények esetében:
a) geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítmény nem ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen 20 MW villamos teljesítmény alatt, kivéve az egy ingatlant ellátó létesítményeket,
b) külterületi földgáz elosztóvezeték 40 barra tervezett üzemi nyomás alatt,
c) földgáz felszíni és felszín alatti tárolója és egyéb égethető gázok felszín alatti tárolója védett természeti területen,

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

Natura 2000 területen 50–500 m3 össztároló-kapacitás között; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, egyéb éghető gázok (nem földgáz) esetében 50–10 000 m3 össztároló-kapacitás között; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, földgáz esetében 50–20 000 m3 össztároló- kapacitás között,

d) mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén,
e) kőolaj-, kőolajtermék-tároló létesítmény nem vízbázis védőövezetén, nem barlang védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és belterületen védett természeti területen 100 000 tonna tárolókapacitás alatt.

97.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

A létesítmény a kulturális örökség védelméről szóló törvényben rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek melletti megfelelősége.

Ha a létesítményt a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy műemlék telkén valósítják meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

98.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében, ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala

99.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának kivételével.

Annak elbírálása kérdésében, a keresztező műtárgy méretei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabály követelményeinek, továbbá a Dunán a Duna Bizottság hatályos ajánlásainak, a tervezett, felújított vagy átalakított keresztező műtárgy és tartozékai alkalmasak-e a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására, és megfelelnek-e a nemzetközi gyakorlatnak.

A bányák földalatti létesítményei kivételével, ha vízi utat, vízi közlekedést érint az építmény építése, megszüntetése.

Budapest Főváros Kormányhivatala

100.

A bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárása.

A tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltaknak vagy további feltételek fennállásának megfelelősége.

Ha a tevékenység végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetében történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

101.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárása.

A helyi építési szabályzat előírásainak történő megfelelés.

Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányahatósági eljárás a helyi építési szabályzat előírását érinti.

Építésügyi és örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

102.

A bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárása.

Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelősége.

Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

103.

A bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárása.

Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelősége.

Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

104.

A geotermikusenergia-kutatás engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosítható-e a vízbázis-védelemre, a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, hasznosítási lehetőségei megőrzésére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.

Minden esetben.

A területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

30 nap

105.

A geotermikusenergia-kutatás engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására kedvezőtlen hatást gyakorol-e.

Ha a kutatási tevékenység vasúti pályát vagy annak szélső vágánya tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint, és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának megtagadását vagy a hozzájárulásában előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

21 nap

106.

A geotermikusenergia-kutatás engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha a kutatási tevékenység honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.

Honvédelemért felelős miniszter

21 nap

107.

A geotermikusenergia-kutatás engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e.

Ha a kutatási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

108.

A geotermikusenergia-kutatás engedélyezésére irányuló eljárás.

A vizsgálat célja
a) a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak
való megfelelőség megállapítása.

Ha a kutatási tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

109.

A geotermikusenergia-kutatás engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelel-e.

Ha a kutatási tevékenység a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

110.

Geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölésének a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére, a vízkészlet gazdálkodásra, az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata, a kitermelhető termálvíz éves mennyiségének, a kitermelt víz elhelyezési módjának meghatározása és a vízkészletjárulék megállapításához szükséges adatok meghatározása.

Minden esetben.

A területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

30 nap

2. Egészségügyi ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

3.

3a.

4.

Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárás.

A tevékenység várható környezeti hatásainak vizsgálata.

Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárásban, ha a kérelem olyan tevékenység engedélyezésére irányul, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, és a tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló létesítmény engedélyezéséhez építésügyi hatósági eljárás lefolytatására nem került sor, annak elbírálása, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

5.

6.

7.

Az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezése.

a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e és módszerei alkalmasak-e ezek megválaszolására,
b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.

A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra vonatkozó kérelem az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálatra.

Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága

-

Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

8.

A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § c) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezésére irányuló eljárás.

a) a betegtájékoztató, a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak,
b) a vizsgálat a vizsgálat alá vont személy életét vagy testi, lelki épségét nem veszélyezteti-e,
c) a vizsgálat a vizsgálat alá vont személy jogait nem sérti-e,
d) a vizsgálat tudományosan megalapozott-e.

A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § c) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatra vonatkozó kérelem, kivéve, ha az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamot is érintő és hatósági határozat végrehajtása érdekében végzett beavatkozással nem járó gyógyszerbiztonsági vizsgálat engedélyezése iránti a kérelem.

Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

-

Az Eütv. 164/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében ebben az esetben a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap, az Eütv. 158. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

9.

Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése, amely nem minősül az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 26-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (2) bekezdés 2. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak.

Az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásában állást foglal a kutatási engedély iránti kérelemben megjelölt kutatás jellegének megfelelően
a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozottságáról,
b) a kutatás etikai megfelelőségéről, illetve meg nem feleléséről,
c) arról, hogy a kutatási terv alapján a résztvevők mindegyike megkapja-e az egészségi állapota által indokolt egészségügyi ellátást,
d) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelőségéről, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról,
e) a kutatás vezetőjének szakmai alkalmasságáról és etikai megfelelőségéről,
f) az írásos tájékoztató megfelelőségéről, teljes körűségéről,
g) a beleegyező nyilatkozat megfelelőségéről,
h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról,
i) a kutatásban résztvevők számára fizetendő költségtérítés megfelelőségéről,
j) a kutatásban résztvevők toborzásának és beválasztásának módjáról és feltételeiről, a toborzás szükségességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről, illetve mindezek megfelelőségéről,
k) a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozási módszerének megfelelőségéről,
l) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltságáról és érdekeik védelmének megfelelőségéről,
m) a kutatás vezetőjének és a kutatásban közreműködők díjazásának megfelelőségéről,
n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e.

Emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban
a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,
b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetén,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetén,
d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetén.

Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága

-

Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

10.

Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése, amely nem minősül az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 2. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak.

Az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásában állást foglal a kutatási engedély iránti kérelemben megjelölt kutatás jellegének megfelelően
a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozottságáról,
b) a kutatás etikai megfelelőségéről, illetve meg nem feleléséről,
c) arról, hogy a kutatási terv alapján a résztvevők mindegyike megkapja-e az egészségi állapota által indokolt egészségügyi ellátást,
d) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelőségéről, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról,
e) a kutatás vezetőjének szakmai alkalmasságáról és etikai megfelelőségéről,
f) az írásos tájékoztató megfelelőségéről, teljes körűségéről,
g) a beleegyező nyilatkozat megfelelőségéről,
h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról,
i) a kutatásban résztvevők számára fizetendő költségtérítés megfelelőségéről,
j) a kutatásban résztvevők toborzásának és beválasztásának módjáról és feltételeiről, a toborzás szükségességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről, illetve mindezek megfelelőségéről,
k) a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozási módszerének megfelelőségéről,
l) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőképtelen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltságáról és érdekeik védelmének megfelelőségéről,
m) a kutatás vezetőjének és a kutatásban közreműködők díjazásának megfelelőségéről,
n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e.

Emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban, amely nem minősül az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 2. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére irányuló eljárásnak, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén.

Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága

-

Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-
engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap.

11.

A géntechnológiai tevékenységek végzésének engedélyezésére irányuló eljárás.

A környezetvédelmi és mezőgazdasági vonatkozású szempontok vizsgálata.

A humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú géntechnológiai tevékenység, valamint az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenység esetén.

A környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóság

-

-

12.

Ipari mák és magas THC tartalmú kender
a) termesztés-
technológiai kutatásával,
b) nemesítésével,
c) fajtakísérleteinek beállításával,
d) kísérleti termesztésével,
e) tudományos célú termesztésével és termesztetésével,
f) vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagainak tárolásával
kapcsolatos tevékenység engedélyezésére, az engedély megújítására, valamint módosítására irányuló eljárás.

Az ipari mák és magas THC tartalmú kender termesztéstechnológiai kutatására, nemesítésére, fajtakísérleteinek beállítására, kísérleti termesztésére, tudományos célú termesztésére és termesztetésére, vetőmagja előállítására, genetikai alapanyagainak tárolására, valamint analitikai célú vizsgálatára vonatkozó tevékenységi engedély kiadására, módosítására, megújítására irányuló eljárásban annak elbírálása, hogy a kutatott fajták köre bevonható-e ilyen típusú tevékenységbe, a tevékenységhez szükséges alapanyag származása megfelelő-e, a vetőmag-előállítás egyéb, jogszabályban foglalt feltételeinek megfelel-e a tevékenység, megalapozott-e a fajtafenntartási kötelezettségvállalás, a génmegőrzési és fajtakísérleti tevékenység feltételei biztosítottak-e, az alapanyag-tárolás szakmai feltételei adottak-e.

Az ipari mák és magas THC tartalmú kender termesztés-
technológiai kutatásával, nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával, kísérleti termesztésével, tudományos célú termesztésével és termesztetésével, vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagainak tárolásával kapcsolatos tevékenység engedélyezésére, az engedély megújítására, valamint módosítására irányuló kérelem.

Földügyért felelős miniszter

-

-

13.

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] szerinti ellenőrzött anyagokkal kapcsolatos gyógyászati és nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadására, megújítására, valamint módosítására irányuló eljárás.

a) a vagyonvédelmi feltételek biztosításának,
b) a gyártás, a raktározás, a tárolás, a használat és a szállítás védelmét, őrzését biztosító technikai eszközök megfelelőségének,
c) a személyi feltételek fennállásának,
d) az alkalmazandó nyilvántartási rendszerek megfelelőségének
vizsgálata.

Ellenőrzött anyagokkal végzett gyógyászati célú és nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadására, megújítására, valamint a B:13 mező szerinti szakkérdéseket érintő módosítására irányuló kérelem.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

14.

Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység végzésére jogosító engedély kiadása.

A hagyományos kínai gyógyászat területén a végezni kívánt tevékenységéhez megfelelő-e a kérelmező oklevéllel igazolt szakképesítése.

Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység végzésére vonatkozó kérelem.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága

-

Az Eütv. 110. § (4b) bekezdése értelmében az engedélyező eljárás ügyintézési határideje két hónap, az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje harminc nap.

15.

16.

17.

18.

Valamely település egésze vagy meghatározott része tekintetében a gyógyhely megnevezés használatának engedélyezése, gyógyhellyé nyilvánítás

A földtani környezet és az ásványvagyon védelme.

Minden esetben

Szabályozott
Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága

19.

3. Energetikai ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban ugyanazon szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, az országos közúthálózatba tartozó autópálya, autóút területén, az alatt vagy felett, autópálya, autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, autópálya vagy autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

3.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, egyéb országos közút vagy települési önkormányzat tulajdonában lévő közforgalom számára megnyitott magánút, helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, egyéb országos közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

4.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

5.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára kockázatos-e.

a) Ha
a létesítmény helye magyarországi repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított
5 kilométeren belüli kijelölésű, minden létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye bármely repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben
60 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

6.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára kockázatos-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete vagy hőtermelő létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, továbbá 60 méternél magasabb hőtermelő létesítmény létesítése vagy 20 méternél magasabb hőtermelő létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

7.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

A távhővezeték nyomvonala biztonsági övezetének megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy biztosítottak-e a vízi utakra vonatkozó nemzetközi szerződéseken alapuló hajózási űrszelvényméretek.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a hőtermelő létesítmény helyének, valamint a távhővezeték nyomvonalának, illetve biztonsági övezetének víziúttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra tervezett kijelölése esetén.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

8.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, valamint a tájvédelem jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő létesítmény esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá – egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén – belterületen valósítják meg.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

9.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a Khvr. 5. számú mellékletébenfoglalt követelmények alapján a tervezett létesítmény kapcsán jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és ha a tevékenység megkezdéséhez a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor, a következő létesítmények esetében:
a) hőtermelő létesítmény esetén 50 MW kimenő teljesítmény alatti,
b) távhővezeték település külterületén felszín felett vezetve (kivéve üzemen belüli vezeték) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 km hossz alatti; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 km hossz alatti.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

10.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, és ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő létesítmény esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá – egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén – belterületen valósítják meg.

Természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

11.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, és ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

12.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

-

-

13.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény megvalósítása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és a hőtermelő létesítményt honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén valósítják meg.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

14.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogszabályban rögzített tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

15.

Célvezeték engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a célvezetékké minősítés feltételei adottak-e.

Ha az eljárás meglévő vezeték célvezetékké történő minősítésére irányul.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

30 nap

4. Építésügyi ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A határrend fenntartásához, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek meghatározása.

Ha az eljárás az államhatártól számított 100 méteren – lőtér esetén 10 kilométeren – belüli építményre vonatkozik.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

3.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Az épületnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra gyakorolt hatásának vizsgálata, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

21 nap

4.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A honvédelmi és katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása közúti közlekedésbiztonsági követelményei.

Ha az eljárás az építmény közúti kapcsolatát biztosító vagy belső útra, illetve ezek műtárgyára vonatkozik.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

5.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása a vasúti közlekedésbiztonság jogszabályi követelményeinek megfelel-e.

Ha az eljárás honvédségi használatú vasúti építményekre vonatkozik, ideértve a vasúti pályát és tartozékait, valamint a vasúti üzemi építményeket is.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

6.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület – elhelyezkedése, közvetlen megközelítése – és belső közlekedési hálózatának kialakítása vízi közlekedésbiztonsági követelményei.

Bontás kivételével, ha az eljárás
a) hadikikötőre,
b) honvédelmi célú hajózási létesítményre,
c) a vízi utak medrétől és a kikötők, átkelések parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló építményre,
d) az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló vagy jelentős fénykibocsátású építményre, és
e) a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárását korlátozó építményre
vonatkozik.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

7.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári légiközlekedés biztonságára,
a repülési eljárásokra,
a léginavigációs szolgálatokra, továbbá
a földi telepítésű navigációs berendezések működésére.

a) Bontás kivételével, ha az eljárás
polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye bármely repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.

Polgári célú légi-
közlekedésre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében
a légiközlekedési hatóság

-

8.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, a technológiából származó környezetterhelések kockázatának hulladékgazdálkodási előírások alapján történő megítélése, továbbá annak elbírálása, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása a tervdokumentációban foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek,
c) az építmény vagy tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
d) az építés során keletkező hulladékok besorolása, a bontás során keletkező hulladék mennyisége és besorolása, az építmények kialakítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek,
e) az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

-

21 nap

9.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen lévő vagy tervezett építményre vonatkozik, vagy – jogszabályban meghatározott esetekben – műemléket érint.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

10.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.

Ha az eljárás felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen tervezett építési tevékenységre vonatkozik.

Bányafelügyelet

-

-

11.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e.

Ha az eljárás nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében tervezett építési tevékenységre vonatkozik és az építtető az üzemeltetőnek A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet [a továbbiakban: 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet] 38. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.

Bányafelügyelet

-

-

12.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés.

Ha az eljárás
a) hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezéssel tervezett építményre vonatkozik,
b) hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tartállyal tervezett építményre vonatkozik,
c) hatósági felügyelet alá tartozó ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülékkel tervezett építményre vonatkozik,
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezéssel, rendszerrel tervezett építményre vonatkozik, illetve
e) felvonó, mozgójárda vagy mozgólépcső létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, használatbavételére, vagy bontására irányul, ha ahhoz építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges.

Műszaki biztonsági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

13.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.

Bontás és használatbavétel kivételével, ha az eljárás erdőterületen megvalósuló, vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló módon megvalósuló építményre vonatkozik.

Erdészeti hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

-

14.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Termőföld minőségi védelme.

Bontás és használatbavétel kivételével, ha az eljárás termőföld igénybevételével megvalósuló létesítményre vonatkozik.

Talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

-

15.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

Az állat-egészségügyi előírások érvényesítése.

Bontás kivételével, ha az eljárás állattartó létesítményekre és ilyen technológiát magába foglaló építményekre vonatkozik.

Élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

-

16.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,
összevont, használatbavételi, fennmaradási, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás.

Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.

A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK), magas kockázat (MK) mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK) mértékadó kockázati osztályba tartozó
a) 6-nál több lakást vagy üdülőegységet tartalmazó lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
c) az összes építményszint nettó alapterülete 1000 m2-t meghaladó épület esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK) mértékadó kockázati osztályba tartozó olyan épület esetén
a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
a) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 100 m2, vagy
b) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 2000 m2;
4. a több mint 100 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény esetén.

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
a) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház, a Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig
ba) magas építmények,
bb) a 20 000 m2 összesítettszint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert
meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,
bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá
a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények,
ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.
2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.
3. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében a honvédelemért felelős miniszter.
4. Az 1–3. pontban említetteken kívül minden egyéb esetben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve.

-

21 nap

17.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.

Területi vízügyi hatóság

-

-

18.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és
a) az építmény, illetve a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendeletben a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó mellékletben szerepel, vagy
b) arra parti sávban, nagyvízi mederben kerül sor.

Területi vízügyi hatóság

-

-

19.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A határrend fenntartásához, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása.

Az államhatártól számított
a) 100 méteren belül épülő építmény,
b) 10 kilométeren belül épülő lőtér építménye
esetén.

Vármegyei, fővárosi rendőr-kapitányság

-

-

20.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,
összevont, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

a) A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

b) Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

a) A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden létesítmény létesítése esetén.
Ha a létesítmény helye bármely repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén Egyéb esetben 60 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.
b) A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért
15 kilométer távolságon belül
40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül
40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

a) Légiközlekedési hatóság
b) Katonai légügyi hatóság

-

21.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,
összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének és védőtávolságának nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Zajra vagy rezgésre érzékeny építmények, valamint környezeti hatásvizsgálathoz kötött, illetve külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló építmények építése, elhelyezése, megszüntetése esetén a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli, egyéb építmények esetében 50 méteren belüli övezetben, ha az engedélyes a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

22.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,
összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

23.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési,
összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A vámszabad terület kialakításához, a vámszabad területen folytatott tevékenységgel összefüggésben a vámfelügyelet gyakorlásához, a vámellenőrzés elvégzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása kérdésében.

A kijelölt vámszabad területen épületek, építmények építése, az épületek szerkezetének jelentős megváltoztatása vagy azok más célra történő felhasználása esetén.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vármegyei adó- és vámigazgatósága, Repülőtéri Igazgatósága

-

-

24.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata. A b) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg; vagy
b) során több mint 500 m3 ásványi nyersanyag mennyiséget termelnek ki.

Bányafelügyelet

35.

36.

40.

Elektronikus hírközlési célt szolgáló nyomvonalas, nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak létesítésének, elvi engedélyeztetésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának és bontásának engedélyezésére irányuló, továbbá – ha az eltérés a korábbi engedélyben foglalt egyedi szakhatósági előírást vagy feltétel érinti – az építési engedélytől való eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Az államhatár rendje biztosítható-e az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a megvalósítása esetén.

Az államhatártól számított 100 méteren belül az elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

41.

A villamos-
energia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

a) A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye bármely repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.

Közlekedésért felelős miniszter

-

42.

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légi közlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

43.

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

A helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében – kivéve, ha a kérelem:
a) a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul, vagy
b) nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra irányul.

Nem kell bevonni a szakhatóságot, ha a kérelem benyújtását környezetvédelmi engedélyezési eljárás előzte meg. Nem kell bevonni a szakhatóságot a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása szakkérdésben, ha a kérelem napelemes erőmű létesítésének vagy bővítésének építési engedélyezésére, meglévő napelemes erőmű fennmaradási engedélyezésére irányul.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

43/A.

44.

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.

Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű , első végleges használatbavétellel nem rendelkező erőművek esetében.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

-

45.

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.

Az 1 MW teljesítményt meghaladó, de 50 MW alatti teljesítményű erőművek esetében.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

-

-

46.

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési (vezetékjogi), bontási, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében, ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy tevékenység engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

46/A.

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti integrált építési és környezetvédelmi eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

46/B.

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti integrált építési és környezetvédelmi eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel
a Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

46/C.

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti integrált építési és környezetvédelmi eljárás.

Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása.
A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

Minden esetben.

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

47.

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

a) A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden létesítmény létesítése esetén.
Ha a létesítmény helye bármely repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.

b) Egyéb esetben 60 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.

Közlekedésért felelős miniszter

-

48.

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési eljárások esetén a bontási engedélyezési eljárás kivételével.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

49.

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti sajátos építmény építésügyi eljárásaiban, a bontási engedélyezési eljárás kivételével.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén tervezett sajátos építmény építése esetében.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

50.

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

A helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden építésügyi hatósági engedélyköteles sajátos építmény építése esetében.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

-

51.

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás.

Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása.

Építésügyi hatósági engedélyköteles éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, közforgalmú autógáz-töltőállomások műtárgyai az utak kivételével, éghető gáz és olaj előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgázfogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény építése esetén.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

-

-

52.

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez való egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, vagy
c) 500 m3-t meghaladó mennyiségű ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

Bányafelügyelet

53.

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez való egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, vagy
c) 500 m3-t meghaladó mennyiségű ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

Bányafelügyelet

5. Területrendezési ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvalósíthatóság feltételeinek fennállása.

Közúthálózat fő elemei – gyorsforgalmi utak, és főutak – és az országos törzshálózati vasúti pályák pontosítási és eltérési eljárásánál.
A gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti törzshálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak pontosítási eljárásánál. Gyorsforgalmi- és főúthálózati, valamint az országos vasúti törzshálózati határmetszés pontosítási eljárásánál.
Országos repülőterek,
pontosítási eljárásánál.
országos jelentőségű kikötők, határkikötők pontosítási eljárásánál.
Nemzetközi és országos jelentőségű vízi út pontosítási eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pálya pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál.
Térségi kikötő, kompátkelőhely pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán a Dunán és a Tiszán levő híd pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Polgári célú, nem nyilvános repülőtér pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán levő határmetszés pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Országos kerékpárút-törzshálózat elemeinek pontosítási és eltérési eljárásánál.

Országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és főutak, valamint a közúti határmetszések közlekedési építményei, továbbá a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak, a vasúti építmények, továbbá a hajózási létesítmények esetén: közlekedésért felelős miniszter.
Repülőterek esetében:
a) polgári célú légi közlekedés esetében a légi közlekedési hatóság
b) az állami célú légi közlekedés esetében a katonai légügyi hatóság.

-

30 nap

3.

Országos jelentőségű elem beillesztésére
irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvalósíthatóság feltételeinek fennállása, valamint – gyorsforgalmi vagy főút beillesztése esetén – a gyorsforgalmi és a főúthálózat nagytávú tervéhez való illeszkedés.

Az országos, a kiemelt térségi vagy a vármegyei tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyorsforgalmi vagy főutak vagy az országos vasúti törzshálózat elemeinek, az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak beillesztési eljárásánál.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

4.

Országos jelentőségű elem beillesztésére, pontosításra, eltérésre, beillesztésre
irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A vízgazdálkodás jogszabályi követelményeinek érvényesülése.

Az országos, a kiemelt térségi vagy a vármegyei tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók beillesztési eljárásánál.
Országos jelentőségű vízkárelhárítási célú tározó pontosítási eljárásánál.
A 10 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási eljárásánál.
Országos jelentőségű csatorna pontosítási és eltérési eljárásánál. Az 1 millió m3-t meghaladó, de 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Térségi csatorna pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál.

Területi vízügyi hatóság

-

-

5.

Pontosításra
irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A nukleáris-biztonsági követelmények érvényesítése.

Atomerőmű pontosítási eljárásánál.

Országos Atomenergia Hivatal

-

-

6.

Országos jelentőségű elem beillesztésére
irányuló területrendezési hatósági eljárás.

Az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése.

Az országos, a kiemelt térségi vagy a vármegyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő
a) atomerőműnek nem minősülő erőmű,
b) villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékelemei vagy
c) nemzetközi és hazai (országos) szénhidrogén- és szén-dioxid-
szállítóvezeték elemeinek beillesztési eljárásánál.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

-

7.

Országos jelentőségű elem beillesztésére
irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén a védelmi kockázat felmérése.

A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

-

8.

Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére, beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, területcserére, összhang igazolására
irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségesi védelmi feladatai biztosíthatók-e.

Azoknál az eljárásoknál, amelyek a honvédelmi és a katonai célú építmény vagy ingatlan védőterületét vagy működési területét érintik.

Honvédelemért felelős miniszter

-

30 nap
az összhang igazolása esetében 15 nap

9.

Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére, beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, területcserére, összhang igazolására irányuló területrendezési hatósági eljárás.

A szénhidrogén-szállító vezetékek esetén a szakkérdés a műszaki-biztonsági követelmények érvényesítésére vonatkozik. A nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyek figyelembevételének biztosítása, a földtani veszély megítélése (földtani veszélyforrás megléte), a felszínmozgásra utaló jellegek vizsgálata.

Minden eljárásnál.

Bányafelügyelet

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

Az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
-segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer-
forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

-

8 nap

3.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

A gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

-

8 nap

4.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

-

8 nap

5.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

Az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek minősül-e.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

-

8 nap

6.

Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.

Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

-

8 nap

7.

A menetrend szerint vagy üdülési céllal közlekedő személyhajók utasainak, fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű utasainak a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) szabályozott jogaira, valamint az üdülési célú hajójáratok késésére és törlésére vonatkozó szabályok megsértése miatti eljárás.

A járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok vagy a személyszállítási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt következett-e be, amelyeket minden észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni.

Az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárás.

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

5 nap

7. Hírközlési ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosítható-e.

Az államhatártól számított 100 méteren belül minden elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység engedélyezése során.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

3.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy – országos jelentőségű védett természeti területen és Natura 2000 területen, barlang védőövezetében, a települések külterületén, valamint a települések belterületén természeti terület, természeti terület és egyedi tájérték érintettsége esetén – a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

4.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy az építési, illetve a bontási hulladékok kezelése megfelel-e a hulladékgazdálkodási előírásoknak.

Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Hulladékgazdál-
kodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

5.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízvédelmi hatóság

Országos vízvédelmi hatóság

-

6.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel-e.

Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi hatóság

Országos vízügyi hatóság

-

7.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

8.

Elektronikus hírközlési építmény engedélyezése, kivéve az elvi építési-, használatbavételi- vagy bontási engedélyezési eljárás.

Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

Az erdőterületen megvalósuló vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló elektronikus hírközlési építmény esetében, elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.

Erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

9.

Elektronikus hírközlési építmény engedélyezése – kivétel elvi építési-, használatbavételi- vagy bontási engedélyezési eljárás.

Termőföld minőségi védelme.

A 400 m2 vagy 500 fm feletti termőföld igénybevételével megvalósuló elektronikus hírközlési építmény esetében, az elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.

Erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

10.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy egyéb műtárgy engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

11.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál:
gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedési hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos közútnál:
gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedésért felelős miniszter

-

12.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál:
egyéb országos közút esetében közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

13.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál:
a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében közlekedési hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

14.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál:
a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

15.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál:
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

16.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál: Közforgalom elől el nem zárt magánút esetében közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

17.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

18.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy az építmény vagy egyéb műtárgy megvalósítása a régészeti örökség és a műemléki érték védelmének jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Építési, bontási és építési engedélytől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az építményt vagy egyéb műtárgyat a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy műemléket érintő módon valósítják meg.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

Kulturális örökség védelméért felelős miniszter

-

19.

Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárás.

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon- védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, vagy
c) több, mint 500 m3 ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

Bányafelügyelet

-

-

20.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: 2003. évi C. törvény) 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A megtagadása okai fennállnak-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrájának felhasználását megtagadja.

mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

21.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A megtagadása okai fennállnak-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető a víziközmű infrastruktúrájának felhasználását megtagadja.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

-

22.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A megtagadása okai fennállnak-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető az országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút infrastruktúrájának felhasználását megtagadja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

23.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A megtagadása okai fennállnak-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúrája felhasználását megtagadja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

24.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózatüzemeltetőnek a víziközmű infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

-

-

25.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózat-
üzemeltetőnek az országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

26.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózatüzemeltetőnek a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

27.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező költség megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózat-
üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

-

28.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A felhasználással keletkező kár megalapozott-e.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén ha a hálózat-
üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.

Területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

29.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a megtagadási ok megalapozott-e.

Ha a hálózatüzemeltető a földgáz infrastruktúra tekintetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználását megtagadja.

Bányafelügyelet

-

-

30.

A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.

A hálózatüzemeltetőnek a fizikai infrastruktúrája felhasználásával keletkező költsége, kára megalapozottságának vizsgálata.

Ha a földgáz infrastruktúra tekintetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrája felhasználása miatt a hálózatüzemeltetőnek költség, kára keletkezett.

Bányafelügyelet

-

-

31.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; a víziközmű tekintetében.

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

-

-

32.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; az országos közút, helyi közút, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút tekintetében.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

33.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra tekintetében.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

34.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra tekintetében.

Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

35.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

Az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek megalapozottsága.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra tekintetében.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

-

36.

A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.

A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottságának vizsgálata.

Ha a 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásában, a 83/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, a 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási ok merül fel a földgáz infrastruktúra tekintetében.

Bányafelügyelet

-

-

37.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezés, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata
a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

a) Antenna, antennatartó szerkezet építése, elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli kijelölésű, minden létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye bármely repülőtértől, leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél magasabb létesítmény létesítése esetén

Légiközlekedési hatóság

-

38.

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.

Antenna, antennatartó szerkezet elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése.

Az állami célú repülésbiztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Katonai légügyi hatóság

-

-

39.

Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépést szolgáló eltávolítási végzés kibocsátására irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy az eltávolítási végzéssel érintett tartalom az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti terrorista tartalomnak minősül-e.

Az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke szerinti eltávolítási végzés kibocsátására irányuló eljárás, feltéve, hogy annak lefolytatása nem a Terrorelhárítási Központ jelzésén alapul.

Terrorelhárítási Központ

40.

Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépést szolgáló, a határokon átnyúló eltávolítási végzés kibocsátására irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a határokon átnyúló eltávolítási végzéssel érintett tartalom az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti terrorista tartalomnak minősül-e.

Az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerinti, a határokon átnyúló eltávolítási végzés kibocsátására irányuló eljárás, feltéve, hogy annak lefolytatása nem a Terrorelhárítási Központ jelzésén alapul.

Terrorelhárítási Központ

8. Kereskedelmi ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Budapest Főváros Kormányhivatalának a biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárása.

A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség kérdése.

Minden esetben.

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

-

3.

Üzletek működési engedélyezési eljárása.

Tűzvédelmi előírások érvényesülése.

Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve

-

-

4.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Minden esetben.

A Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala

-

-

5.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Minden esetben.

A magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a honvédelemért felelős miniszter

-

-

6.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés.

Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében.

Állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal

-

-

7.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés.

Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében.

Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

8.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Annak vizsgálata, hogy a hulladékgyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége.

Nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

-

9.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Tűzvédelmi szakkérdés.

Az üzletben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet esetében a honvédelemért felelős miniszter

-

-

10.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

A honvédelmi ágazati munkavédelmi és munkabiztonsági követelményeknek való megfelelés.

Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

11.

Üzlet működési engedélyének kiadása.

Az általános és sajátos építésügyi követelményeknek való megfelelés.

Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

12.

Vásár vagy piac engedélyezésére irányuló eljárás.

Közegészségügyi követelményeknek való megfelelés.

Minden esetben.

Fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal

-

-

13.

Vásár vagy piac engedélyezésére irányuló eljárás.

Élelmiszer vagy állat vásári értékesítése esetén az élelmiszer-higiénia és állategészségügyi követelményeknek való megfelelés.

Minden esetben.

Fővárosi és vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal; növény- és talajvédelmi, feladatkörben eljáró vármegyei kormányhivatal

-

-

14.

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet] szerinti, biztonsági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélyezésére vonatkozó eljárás.

A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősíthetősége, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének való megfelelősége és a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapítása.

Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

-

-

15.

Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti,biztonsági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélyezésére vonatkozó eljárás.

A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség megállapítása.

Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

16.

A kábítószer-
prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a kábítószer-
prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 111/2005/EK tanácsi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-
prekurzor) birtoklására, forgalomba hozatalára, behozatalára, kivitelére, kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás.

A kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályozását szolgáló tárolási feltételek és a nyilvántartási dokumentációk előírása, illetve ezen feltételek vizsgálata.

A kábítószer-prekurzor birtoklása, forgalomba hozatala, illetve azok behozatala, kivitele vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

17.

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-
prekurzor) behozatalára, kivitelére vonatkozó, a 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. és 20. cikke szerinti eljárás.

Annak megállapítása, hogy a kérelemben feltüntetett határátkelőhelyen a kérelem szerinti termékek forgalma engedélyezhető-e a vámeljárásra vonatkozó követelmények alapján.

A kábítószer-prekurzor behozatala és kivitele engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

-

-

18.

Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésére vonatkozó eljárás.

A kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot jelent-e.

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

19.

Üzletek működési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.

Tűzvédelmi előírások érvényesülése.

Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

20.

Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetében.

Higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.

A kizárólag kereskedelmi üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

21.

A 10 fő feletti befogadó képességű szálláshely engedélyezése esetében, ha a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.

Honvédelmi ágazati tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

22.

Honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében arra az építményre vonatkozóan, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják és ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében.

Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyeztetése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

23.

A hatósági eljárás honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezési eljárásra irányul.

Honvédelmi ágazati munkavédelmi követelményeknek való megfelelés.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyeztetése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

24.

A hatósági eljárás honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezésére irányul.

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi – ide nem értve, ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba – a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyeztetése.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

25.

Nukleáris kettős felhasználású termékek egyedi export-
engedélyezésére, importigazolására, valamint transzferjére irányuló eljárás

Annak elbírálása, hogy teljesülnek-e a Nukleáris Szállítók Csoportja által megfogalmazott követelmények, valamint teljesülnek-e a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség teljes körű biztosítéki ellenőrzésére vonatkozó követelményei és a fizikai védelemre vonatkozó ajánlásai.

Minden esetben

Országos Atomenergia Hivatal

21 nap

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

3.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

4.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása.
A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

Minden esetben.

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

-

5.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris baleset-
elhárítással kapcsolatos kérdésben.

Ha a tevékenység következtében olyan környezet-
veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Országos Atomenergia Hivatal

-

-

6.

Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.

Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.

Ha a tevékenység következtében olyan környezet-
veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Országos Atomenergia Hivatal

-

-

7.

Környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárás.

A felülvizsgálat elvégzése felszíni és felszín alatti vizek minősége védelme szempontjából indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízvédelmi tartalmának meghatározása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

8.

Környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárás.

A felülvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási, vízbázisvédelmi és vízkárelhárítási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározása.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

9.

Környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás – felülvizsgálat, teljesítményértékelés alapján – a környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

10.

Környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás – felülvizsgálat, teljesítményértékelés alapján – a környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

11.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, az “(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására, a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a beavatkozási terv elfogadására a “(D) kármentesítési célállapot határérték” megállapítására, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármentesítés befejezésére, a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárás.

A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

12.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, az “(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására, a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a beavatkozási terv elfogadására a “(D) kármentesítési célállapot határérték” megállapítására, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármentesítés befejezésére, a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárás.

A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

13.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

14.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.

A tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

15.

A környezetvédelmi nyilatkozat elbírálására, a környezeti állapotvizsgálatra kötelezésre és állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás.

A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

-

16.

A helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátáscsökkentő berendezés meghibásodása esetén a tüzelőberendezés tovább-
működtetésének engedélyezésére irányuló eljárás.

Az energiaellátás fenntartása, beleértve a hőszolgáltatást is, a tüzelőberendezés működése nélkül, más módon biztosítható-e.

Minden esetben.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

-

-

17.

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló rendelet alapján indított eljárás.

A hulladékégető vagy hulladék-együttégető műre vonatkozó engedély szennyvízkibocsátási követelményeinek megállapítása.

Minden esetben.

Területi vízvédelmi hatóság

-

-

18.

Állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásban.

Településtervnek való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

-

19.

A különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásban.

Az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

-

-

20.

Előzetes vizsgálati,
a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethaszná-
lati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárás.

A létesítésre vagy tevékenység végzésére vonatkozó kérelem földtani szempontú megalapozott-
ságának vizsgálata és az ásvány-
vagyon-védelmi szempontok érvényesítése.

Ha a létesítés vagy tevékenység végzése felszínmozgás-veszélyes területen tervezett, illetve
az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét érinti, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítés vagy tevékenység nem bányászati célú.

Bányafelügyelet

21.

Előzetes konzultáció során vizsgálandó szakkérdések.

A létesítésre vagy tevékenység végzésére vonatkozó kérelem földtani szempontú megalapozott-
ságának vizsgálata és az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése.

Ha a létesítés vagy tevékenység végzése felszínmozgás-veszélyes területen tervezett, illetve
az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét érinti, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítés vagy tevékenység nem bányászati célú.

Bányafelügyelet

22.

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, összevont eljárás, valamint felülvizsgálati eljárás.

Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok. Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

Minden esetben.

Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

10. Közlekedési ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

Útügyi hatósági eljárás. Építési engedélyezési eljárás (építés, építési engedélytől való eltérési engedély, hatályhosszabbítás)

Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalomtechnikai elemei az adott hely ismeretében közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek-e.

A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági minimum-
követelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-
követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

3.

Útügyi hatósági eljárás. Építési engedélyezési eljárás (építés, építési engedélytől való eltérési engedély, hatályhosszabbítás)

A katasztrófa-
védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása kérdésében.

A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági minimum-
követelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-
követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

-

4.

Útügyi hatósági eljárás. Építési engedélyezési eljárás (építés, építési engedélytől való eltérési engedély, hatályhosszabbítás)

Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízvédelmi hatóság

-

-

5.

Útügyi hatósági eljárás. Építési engedélyezési eljárás (építés, építési engedélytől való eltérési engedély, hatályhosszabbítás)

Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó
jogszabályi követelményeknek.

Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén.

Területi vízügyi hatóság

-

-

6.

Útügyi hatósági eljárás. Építési engedélyezési eljárás (építés, építési engedélytől való eltérési engedély, hatályhosszabbítás)

Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése,
forgalomba helyezése
kivételével –, parkoló,
zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízügyi hatóság

-

-

7.

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának engedélyezésére irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata. A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e. A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.

Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgás veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltető egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, vagy
c) 500 m3-t meghaladó mennyiségű ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

Bányafelügyelet

8.

9.

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.

Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük vizsgálata.

Gyorsforgalmi utak esetében.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

10.

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló, továbbá – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.

A vízmentesítése során összegyűjtött csapadékvizek első vízjogi engedéllyel rendelkező befogadóig történő ártalommentes elvezetésének vizsgálata.

Minden esetben.

Területi vízügyi hatóság

-

-

11.

A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárás.

A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-
főkapitányság

-

-

12.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.

Gyorsforgalmi utak, gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

13.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.

Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében.

Városi (kerületi) rendőrkapitányság

-

-

14.

Útépítés engedélyezése.

Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett utak építésének engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

15.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Gyorsforgalmi út esetén.

Területi vízvédelmi hatóság

-

-

16.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó
jogszabályi követelményeknek.

Gyorsforgalmi út esetén.

Területi vízügyi hatóság

-

-

17.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Gyorsforgalmi út esetén.

Területi vízügyi hatóság

-

-

18.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízvédelmi hatóság

-

-

19.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízügyi hatóság

-

-

20.

Útépítéssel kapcsolatos eljárások.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút – a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével –, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút – ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak – engedélyezése esetén.

Területi vízügyi hatóság

-

-

21.

Útépítés engedélyezése.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.

Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetén.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

22.

Útépítés engedélyezése.

A vasúti pálya területének igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli útügyi építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős miniszter

-

-

23.

Útépítés engedélyezése.

Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Minden esetben, kivéve a nemzetgazdaságilag szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 6/H. § (14) bekezdés szerint megindított eljárás.

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzője

-

-

24.

Útépítés engedélyezése.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.

Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

-

21 nap

25.

A közúti alagutaknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás “B” Mellékletének 9. rész 9.1 fejezet szerinti jármű-jóváhagyási eljárás.

A járműre szerelt felépítmény műszaki biztonsági szempontú megfelelőségének a megállapítása.

Minden esetben.

Műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

26.

27.

A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárás.

A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

28.

A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek – a biztonsági minimumkövetelmények sérelme esetén történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimumkövetelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló eljárásban, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.

Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalomtechnikai elemei az adott hely ismeretében közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek-e.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

29.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.

Minden estben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

-

-

30.

31.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

Termőföldön megvalósuló tevékenység esetén, – a termőföld minőségi védelme kérdésében – polgári repülőtér elvi létesítésének és használatbavételének engedélyezése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszüntetésének engedélyezése kivételével.

Minden esetben.

Talajvédelmi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

-

32.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben.

Minden esetben.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala

-

-

33.

Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Minden esetben.

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

-

21 nap

34.

A légi közlekedési hatóságnak
a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása.

A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez szükséges feltételeknek, valamint teljesülnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt alapkövetelmények

Minden esetben

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-
főkapitányság

21 nap

35.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása.

Hatáskörébe tartozó feladatrendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából.

Minden esetben

Alkotmány-
védelmi Hivatal

21 nap

36.

37.

38.

39.

40.

A légi közlekedési hatóságnak a légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásában.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légiforgalmi berendezések esetén.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

41.

A légi közlekedési hatóságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárása.

A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

42.

43.

A légi közlekedési hatóságnak a nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárása.

A nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ

-

-

44.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőség-
biztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárása.

A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e.

Minden esetben

A repülőtér fekvése szerinti illetékes
rendőr-
főkapitányság, Budapesten és Pest vármegyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-
főkapitányság

30 nap

44a.

A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek által készített védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőség-
biztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárása.

A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek által készített védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv a kibervédelemmel kapcsolatos követelményeknek megfelel-e

a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek által készített védelmi programban a kibervédelmi intézkedések módosítása esetében

Nemzet-
biztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet

45 nap

45.

A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóváhagyására irányuló eljárása.

A légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelősége.

Minden esetben

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-
főkapitányság

21 nap

46.

A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működtetésének jóváhagyására irányuló eljárása.

A lehetséges biztonsági kockázati szintjének kérdésében.

Minden esetben.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

21 nap

47.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.

A repülőtér kényszerhelyzeti terve a jogellenes cselekmények megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest vármegyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

48.

A légi közlekedési hatóságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárása.

A radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatása.

Minden esetben.

Országos Atomenergia Hivatal

-

-

49.

A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.

A repülőtér kényszerhelyzeti tervében foglaltak megfelel-e a katasztrófavédelem erő- és eszközrendszerénekbeépített mobil és
stabil felszerelése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

52.

53.

54.

A légi közlekedési hatóságnak a a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet melléklet 4.4.2. pontja alapján a légijármű fedélzetére tiltott eszközök felvitelére irányuló engedélyezési eljárás.

Az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhárítási Központ

-

-

55.

56.

A légi közlekedési hatóságnak légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tervének jóváhagyására irányuló elsőfokú eljárása.

A védelmi terv a terrorizmus elleni védekezés és a nemzetbiztonsági szempontoknak megfelel-e.

Minden esetben.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ

-

-

57.

58.

59.

60.

61.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

62.

Leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

63.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásai.

A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

64.

65.

65a.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/D. § (1b) bekezdése szerinti hozzájárulás.

A környezeti kárral vagy környezeti teherrel érintett vagyontárgy értékesítése tekintetében merülnek-e fel olyan környezetvédelmi kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem lehet megadni.

Minden esetben.

Környezetvédelemért felelős miniszter

30 nap

65b.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/D. § (1b) bekezdése szerinti hozzájárulás.

A környezeti kárral vagy környezeti teherrel érintett vagyontárgy értékesítése tekintetében merülnek-e fel olyan, a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett
a hozzájárulást nem lehet megadni.

Ha az ingatlanon még nem kezelt hulladék van.

Országos hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal

30 nap

66.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Abban a kérdésben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működtetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határellenőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetelmények.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest vármegyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

67.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatba-
vételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszünte-
tésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-
tésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés érdekében

Minden esetben

A hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv központi szerve

68.

69.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A termőföldön megvalósuló tevékenység esetén – a termőföld minőségi védelme kérdésében – a polgári repülőtér elvi létesítésének és használatbavételének engedélyezése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszüntetésének engedélyezése kivételével.

Minden esetben.

A talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

-

70.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben.

Minden esetben.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

71.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül – az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Minden esetben.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

72.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A nemzetközi forgalom számára tervezett repülőtér esetében, annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.

Minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás

-

73.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek – a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – megfelel-e, amennyiben a repülőtér létesítése, valamint fejlesztése esetén a futópályák számának növelésére, műszaki jellemzőinek megváltoztatására, füves repülőtéren szilárd burkolatú futópálya kiépítésére, a meglévő futópálya hosszának hosszabbítására, gurulóút hálózat bővítésére, továbbá a több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében, a további szakaszokban megépítendő építmény építésére irányuló tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósul meg.

Minden esetben.

A kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

74.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek – a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – megfelel-e, ha a tevékenység műemléki területen vagy műemléket érintően valósul meg.

Minden esetben.

A kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

75.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 57. §-ában meghatározottak szerint a helyi építési szabályzatnak, a szabályozási tervnek, az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerinti az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott építésügyi hatóság

-

-

76.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélye-
zésére, létesítésének engedélye-
zésére, használatba-
vételének engedélye-
zésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszünte-
tésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-
tésének szabályairól szóló kormány-
rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélye-
zésére, használatba-
vételi engedélye-
zésére, fennmaradási engedélye-
zésére és bontására irányuló hatósági eljárás

A tevékenység a felszín alatti vizek védelmére, valamint az ívóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e

Ha a tevékenység megkezdé-
séhez környezet-
védelmi engedély vagy egységes környezet-
használati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás
a KHVr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül –
az V. osztályú repülőtér kivételével.

A területi vízvédelmi, vízügyi hatóság.

Az országos vízvédelmi, vízügyi hatóság

77.

A vízi repülőtér, állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasználású repülőtér kivételével repülőtér üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárás.

Ha az üzemeltetéshez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy szükséges-e zajgátló intézkedések előírása, továbbá az üzemeltetés a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

Minden esetben.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

78.

79.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése.

-

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerv

-

80.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légiforgalmi berendezések esetén.

A vármegyei, fővárosi rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

81.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a légiforgalmi berendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen történik vagy ezekre közvetlen hatással van, valamint a légiforgalmi berendezés telepítéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

82.

83.

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.

A berendezés sugár-egészségügyi hatásai, kockázatai.

A berendezés típuscseréje, valamint a repülőtér területén történő légiforgalmi berendezés telepítése kivételével a nem ionizáló sugárzó berendezést szolgáló építmény hatósági engedélyezése esetén.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

-

84.

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környezetében a légi közlekedésből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésekben, valamint kórházra vagy jelentős gyógyüdülőhelyre való tekintettel az E-jelű zajgátló övezet kijelölése szükségességének elbírálása kérdésében.

Minden esetben.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

85.

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a zajmonitoring rendszer kiépítése a környezeti zaj mérésére indokolt-e, hogy a tervezett zajcsökkentési intézkedések milyen feltételek mellett segítik elő a környezet zajvédelmi állapotának javítását, valamint, országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek érintettsége esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a zajgátló védőövezet kijelölése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden esetben.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

86.

A radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárás.

A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

87.

A nyilvános repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás.

Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység a honvédelmi célú légiközlekedés biztonságát, így különösen a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyarország légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők feladatainak ellátását akadályozza-e.

Minden esetben.

A katonai légügyi hatóság

-

-

88.

A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

89.

A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Minden esetben.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében vármegyei kormányhivatal

21 nap

90.

Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér hajtóművel felszerelt légijárművel, valamint hőlégballonnal történő igénybevételének előzetes hatósági engedélyezési eljárás.

a) térképezés céljából történő repülés,
b) mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
c) egyéb képrögzítés, illetve felvételkészítés céljából történő repülés,
d) szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
e) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
f) egyéb, közérdekű célból történő repülés
esetén – a (2) bekezdésben meghatározott szakkérdésben –
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakhatóság állásfoglalásában
a) értékeli az engedélyezés tárgyát képező tevékenységnek a védett és a fokozottan védett, valamint a közösségi jelentőségű madárfajok egyedeire, populációira, élő-, táplálkozó- és szaporodóhelyeire gyakorolt várható hatását, és
b) a természeti értékek veszélyeztetésének elkerülése, valamint a veszélyeztetés mértékének csökkentése érdekében – a repülési szabályok figyelembevételével – a repülési útvonalra, a repülési magasságra, illetve a repülés időtartamára vonatkozóan feltételeket határozhat meg.

Minden esetben.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

91.

Légijármű rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak megfelel-e.

Minden esetben.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

92.

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján standard védelmi háttérellenőrzésre irányuló eljárás.

Az elmúlt 5 évben előfordult tartózkodási helyek szerinti valamennyi államban bűnügyi nyilvántartás ellenőrzésének tekintetében.

Minden esetben.

Vármegyei rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest vármegyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

30 nap

93.

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján fokozott védelmi háttérellenőrzésre irányuló eljárás.

a hírszerzési információk és az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére álló minden egyéb releváns információ, amely e hatóságok megítélése szerint szükséges lehet annak megállapításához, hogy egy adott személy alkalmas-e olyan beosztásban dolgozni, amelynek előfeltétele a fokozott védelmi háttérellenőrzés elvégzésének tekintetében.

Minden esetben.

Vármegyei rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest vármegyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ

30 nap

94.

95.

96.

A robbanóanyag-
kereső kutya és vezetője jóváhagyására irányuló eljárás.

A légi közlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelőségének kérdése.

Minden esetben

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

Országos Rendőr-
főkapitányság

21 nap

97.

A repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdése, hogy
a) a repülőtér kényszerhelyzeti terve a jogellenes cselekmények megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e.

Minden esetben.

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest vármegyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

98.

A repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdése, hogy a repülőtér kényszerhelyzeti tervében foglaltak megfelelnek-e a katasztrófavédelem erő- és eszközrendszerének, beépített mobil, stabil felszerelésének.

Minden esetben.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

99.

A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.

Abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik:
a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfelelés, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy
a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközlekedés biztonságára vagy a közbiztonságra

Minden esetben

A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, Budapesten és Pest vármegyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

35 nap

100.

A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet
1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.

Abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik: a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély kérdésében.

Minden esetben

Terrorelhárítási Központ

35 nap

101.

Meghatalmazott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.

A védelmi ellenőrzések végrehajtása szakkérdésben.

Minden esetben

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-
főkapitányság

45 nap

102.

Meghatalmazott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.

Abban
a szakkérdésben, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot
a légiközlekedés védelme szempontjából.

Minden esetben

Az Alkotmány-
védelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terror-
elhárítási Központ

45 nap

103.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.

A légiközlekedési hatóság

-

-

104.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.

A légiközlekedési hatóság

-

-

105.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

A katonai légügyi hatóság

-

-

106.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

A katonai légügyi hatóság

-

-

107.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért
15 kilométer távolságon belül
40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén, bontási engedélyezési eljárás kivételével.

A légiközlekedési hatóság

-

-

108.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért
15 kilométer távolságon belül
40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén, bontási engedélyezési eljárás kivételével.

A katonai légügyi hatóság

-

109.

Építési, összevont, az engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári légiközlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepítésű navigációs berendezések működésére.

Bontás kivételével, ha az eljárás
a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,
b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer – kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m – távolságon belül 40 méternél magasabb,
c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és
d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb
építményre vonatkozik.

A polgári célú légiközlekedésre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság

-

110.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Honvédelemért felelős miniszter

-

-

111.

Közös felhasználású repülőtér repülőtérrendjének jóváhagyására irányuló eljárás.

A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.

Minden esetben.

A légiközlekedési hatóság

-

-

112.

Közös felhasználású repülőtér üzembentartási engedélyezésére irányuló eljárás.

A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.

Minden esetben.

A légiközlekedési hatóság

-

-

113.

114.

115.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.

A polgári repülőtér létesítése, használatbavétele, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítése és megszüntetése, a hozzá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

116.

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környezetében a légi közlekedésből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölése.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

117.

A vasúti közlekedési hatóságnak a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárása.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek, valamint a közlekedésbiztonsági követelmények megállapítása.

Minden esetben.

-

Országos Rendőr-főkapitányság

-

118.

A vasúti közlekedési hatóságnak a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárása.

A katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés.

Ha az eljárás vasúti alagutat érint.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

119.

A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.

Az épület, építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása, az épület kiüríthetősége és a létesítményben tartózkodó személyek menekíthetősége.

A következő
esetekben:
a) vasúti állomások, vasúti üzemi létesítmények, valamint a területükön lévő felvonók esetén;
b) kiürítésre, menekítésre figyelembe vett mozgólépcsők, és mozgójárdák esetén.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

-

120.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek, valamint a közlekedésbiztonsági követelmények megállapítása kérdésében.

Minden esetben.

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

-

121.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett vasúti építményre vonatkozik.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

122.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Az ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében.

Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint.

Műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

123.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul.

A kulturális örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

124.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Az építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha az építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a Khvr. 3. számú mellékletébenmeghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

125.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A tevékenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló vasúti építmény esetén.

A települési önkormányzat jegyzője; a fővárosban a főjegyző

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

126.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló – normál és keskeny nyomtávú – vasúti pályaépítmény esetén.

Az erdészeti hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

127.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében Budapest Főváros Kormányhivatala

-

128.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a közlekedési hatósági feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

-

129.

A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a közlekedési hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

130.

A hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerrel összefüggésben a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti műszaki engedély kiadására irányuló vasúti hatósági eljárás.

A zajvédelemre vonatkozó követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében;
a vasúti pálya közelében elhelyezett berendezésekre és létesítményekre megengedhető mértékű talajrezgés megállapításához;
a hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer részét képező vasúti pálya tartozékai vagy vasúti üzemi létesítmények körébe tartozó villamos- vagy hőenergia-ellátó rendszerek működése során a megengedhető mértékű környezetterhelés megállapítása érdekében;
a hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer részét képező karbantartó létesítményekben alkalmazott műszaki berendezések és eljárások által okozott megengedhető mértékű környezetterhelés megállapítása érdekében, különös tekintettel a hulladékkezelési követelmények betartására.

Minden esetben.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

131.

A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.

A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
Az egészségvédelem biztosítása az Az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK rendelet) meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.

1. Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén.
2. Az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén.
3. Hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési
egységet tartalmazó épület építése esetén.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

132.

A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásban a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásban.

A bevonás feltételeként meghatározott építményekkel, berendezésekkel összefüggő jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági követelmények.

1. Ha az építési tevékenység
1.1. hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést,
1.2. éghető vagy veszélyes folyadék tartályt,
1.3. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,
1.4. legalább 50 kVA beépített összteljesítményű és
0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos
berendezést, rendszert érint.

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

133.

A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálásában, hogy a felszín feletti épületrész az OTÉK rendelet 50. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelel-e.

Ha a vasúti állomás épületének felszín feletti része építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység.

Az építésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

134.

A veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés meghatározása.

Az építményekkel, berendezésekkel összefüggő tűz- és katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés.

Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

21 nap

135.

A földalatti vasúti építmények, a hagyományos és nagysebességű vasúti rendszerek vasúti alagútjai tűz- és katasztrófavédelmi – különös tekintettel a menekítési útvonalak, és a kiürítési szabályok - követelményeinek való megfelelés meghatározása.

Az ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő tűz- és - különös tekintettel a menekítési, kiürítési szakkérdésekre.

Ha az építési tevékenység földalatti vasúti építmények, hagyományos és nagysebességű vasutak alagútjának létesítésére, átépítésére irányul és jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

21 nap

136.

A felszín alatti vasutak felszín alatti vasúti állomásainak, vasúti üzemi létesítményeinek, valamint felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárás.

A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés és a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés, továbbá az egészségvédelem biztosítás az OTÉK rendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.

Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén, és/vagy az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén, és/vagy hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala

A népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

137.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építményre vonatkozik.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

138.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul.

Az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

139.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata szakkérdésében.

Ha az építési tevékenység külterületen felszínmozgás veszélyes vagy bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg.

Bányafelügyelet

-

140.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdésben.

Ha az építési tevékenység nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.

Bányafelügyelet

-

141.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy a műszaki engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletébenmeghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

142.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.

A települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

143.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.

Az erdészeti hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

-

144.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.

A közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

145.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.

A közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

146.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak esetében.

A közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

-

-

147.

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezése.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény megfelel-e a külön jogszabályban előírt levegővédelmi követelményeknek.

Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény működtetéséhez használt gépek levegőterheléssel járnak.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal

21 nap

148.

A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárása.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

149.

A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárása.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

150.

A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.

Területi vízügyi hatóság

-

-

151.

A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárás.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

152.

A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

153.

A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

154.

A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás és vízvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.

Területi vízügyi hatóság

-

-

155.

A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság

-

-

156.

A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

157.

A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodás és vízvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.

A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.

Területi vízügyi hatóság

-

-

158.

A hajózási hatóságnak a radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárása.

Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

159.

A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.

Az államhatár rendjének fenntarthatósága.

Belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen

A városi (kerületi) rendőrkapitányság

-

-

160.

A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.

Az államhatár rendjének fenntarthatósága.

A külső határon lévő határvízen.

A határrendészeti kirendeltség

-

-

161.

Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.

A vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata kérdése.

Minden esetben.

A feladó vagy induló kikötő szerinti, vízvédelmi hatóság

-

-

162.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

163.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

A vármegyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

-

-

164.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatók-e a vámeljárás feltételei.

Az eljárás határvizet érint.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága

-

-

165.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett hajózási létesítmény engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős miniszter

-

21 nap

166.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Minden esetben, kivéve a 2006. évi LIII. törvény 6/H. § (14) bekezdése szerint megindított eljárás esetében.

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében
a főváros főjegyzője

-

-

167.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az illetékes vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

168.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az illetékes vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

169.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.

Közegészség- és járványügyekkel kapcsolatosan.

Minden esetben.

Az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

21 nap

170.

Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a hajózási létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg.

Az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal

-

-

171.

A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárásban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

172.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

173.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.

Annak elbírálása, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Új, vízi állásnak nem minősülő, legalább 20 csónak fogadására alkalmas csónakkikötő esetén.

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője; a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője

-

-

174.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

A vármegyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

-

-

175.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.

Annak elbírálása kérdésében, hogy biztosíthatók-e a vámeljárás feltételei.

Ha az eljárás határvizet érint.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága

-

-

176.

Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság

-

-

177.

Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.

Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek megléte.

Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.

Vármegyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság

-

-

178.

Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a vámeljárás feltételei.

Az eljárás határvizet érint.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága

-

-

179.

Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.

Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.

Minden esetben.

Országos Rendőr-főkapitányság

-

-

180.

Radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárás.

Vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata kérdésében.

Minden esetben.

A feladó vagy induló kikötő szerint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóság

-

-

181.

Határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.

Belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében.

Minden esetben.

A hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőrkapitányság

-

-

182.

Határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.

Külső határon lévő határvízen az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében.

Minden esetben.

A hajózási létesítmény helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség

-

-

183.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

184.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

185.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

186.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter- leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

187.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedélyezési eljárás esetén.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

188.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedélyezési eljárás esetén.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-
ságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

189.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.

A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Légiközlekedési hatóság

-

-

190.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.

Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagasságot növelő bővítése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

191.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

A katonai légügyi hatóság

-

-

192.

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

Katonai légügyi hatóság

-

-

193.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedélyezési eljárás esetén.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

A katonai légügyi hatóság

-

-

194.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e.

Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.

A katonai légügyi hatóság

-

-

195.

Légügyi hatósági eljárás. Légiközlekedési tevékenység keretében légi járművel végzett személyszállítással és árufuvarozással (ideértve a postai küldemények fuvarozását) összefüggő engedélyezési eljárás.

Magyarország nemzetbiztonsági érdekét az engedély kiadása sérti vagy veszélyezteti-e.

Minden esetben.

Alkotmányvédelmi Hivatal

-

-

196.

A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.

A bevitel és
a szigorított védelmi területen történő munkavégzés során kialakuló biztonsági kockázat szintjének vizsgálata.

Minden esetben

Alkotmány-
védelmi Hivatal

35 nap

11. Mérésügyi ügyek

A

B

C

D

E

F

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság

Állásfoglalás beszerzésének határideje

2.

A pénznyerő automaták és játékautomaták hitelesítési engedélye kiadására irányuló eljárás.

Annak elbírálása, hogy a kérelem szerinti készüléktípus megfelel-e a pénznyerő automatára, illetve a játékautomatára vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A pénznyerő automaták és játékautomaták hitelesítésének engedélyezése során minden esetben.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

-

-

3.

Pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárás.

A kérelemmel együtt előterjesztett etalon példány a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 5. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 3-10.mellékletébenmeghatározott adóügyi és adójogi követelményeknek megfelel-e.

A pénztárgép forgalmazásának engedélyezése során minden esetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

-

20 nap

3

Az 1. § (4) bekezdése a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 368/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege az 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 8. §-át.

7

Az 1/A. § (3) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1/A. § (4) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1/A. § (5) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 93. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1/B. §-t a 604/2021. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

Az újabb 1/C. §-t a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be, megjelölését 1/D. §-ra változtatta és szövegét megállapította a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése.

14

A 3. §-t a 650/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 4. § (1) bekezdése a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 4/A. §-t a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

18

A hatálybalépés időpontja 2020. július 24.

20

A hatálybalépés időpontja 2021. október 28.

22

A hatálybalépés időpontja 2021. október 30.

25

A hatálybalépés időpontja 2022. április 9.

26

A hatálybalépés időpontja 2022. április 9.

28

A hatálybalépés időpontja 2023. január 12. 23 óra.

29

A 12/A. §-t a 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

30

A hatálybalépés időpontja 2023. július 14.

32

Az 1. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 191. §-ával megállapított, a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 7. §-a, a 30/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 33. §-a, a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. §-a, a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 103. §-a, a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 9. §-a, az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 121. §-a, a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a, 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (2)–(3) bekezdése, a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § a)–c) pontja, a 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. §-a, a 716/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a, a 39/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 20. §-a, a 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 31. §-a, a 208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-a, a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 20. §-a, a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 93. § a) és b) pontja, az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a, a 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a, a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a, a 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. §-a, a 724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14–17. §-a, a 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § a) és b) pontja, a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 31. §-a és 32. § d)–f) pontja, a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 70–71. §-a, a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 37–38. §-a, a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 40–41. §-a és 43. §-a, a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 19. §-a, a 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 2–4. §-a, a 227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. §-a, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 182. §-a, az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 45. §-a, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 4–239. pontja, a 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése, a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 42. és 43. §-a, a 61/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 4. §-a, 5. § a) és b) pontja és 6. §-a, a 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 64. §-a, a 386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. §-a, a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 34-35. §-a, az 583/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a, az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. §-a, az 595/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a, a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 56. §-a, a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 55–57. §-a, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg. [A 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § d) pontjával elrendelt módosítás nem vezethető át.]

34

A 3. melléklet 22. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 241. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 3. melléklet 28. pontja a 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

36

A 3. melléklet 37. pontját a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 8. §-át.

37

A 3. melléklet 38. pontját a 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

38

A 3. melléklet újabb 38. pontját a 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd a módosító rendelet 8. §-át.

39

A 3. melléklet 39. pontját a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

40

A 3. melléklet 40. pontját a 22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 8. §-át.

41

A 3. melléklet 41. pontját a 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

42

A 3. melléklet 42. pontját az 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 8. §-át.

43

A 3. melléklet 43. pontját a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

44

A 3. melléklet 44. pontját az 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

45

A 3. melléklet 45. pontját az 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére