• Tartalom

56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az „okos város”, „okos város módszertan” fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról1

2017.03.21.

A Kormány

a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában, a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő p) és q) pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

p) települési szolgáltatások: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet szerinti települési szolgáltatások,
q) okos város: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet szerinti okos város.”

2. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő 5a. és 5b. pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5a. okos város: olyan település, amelyik az integrált településfejlesztési stratégiáját okos város módszertan alapján készíti és végzi;
5b. okos város módszertan: települések vagy települések csoportjának olyan településfejlesztési módszertana, amely a természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a települési szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, a lakosság fokozott bevonásával fejleszti.”

(2) Az R2. 2. §-a a következő 9d. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9d. települési szolgáltatások: a településen elérhető szolgáltatások összessége.”

4. § Az R2. 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Az okos város a stratégiáját a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) által biztosított okos város módszertan alapján készíti el.”

5. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § Az R2. 43. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont)” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont részére” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 56/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. melléklet 1.2. pont h) alpont hc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A térség adottságainak, belső erőforrásainak elemzése területi bontásban, térképi megjelenítésekkel:
településhálózati adottságok:)
hc) települések közötti feladatmegosztások, együttműködések, mindezek szervezeti és intézményi rendszerei, figyelemmel az egyes kötelező közszolgáltatások, egyéb települési szolgáltatások biztosításának – többek között az okos város módszertanának alkalmazásának – módjára, hozzáférhetőségére, fenntartási lehetőségeire, valamint a dc) alpont szerint vizsgált demográfiai viszonyokra;”

2. melléklet az 56/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére