• Tartalom

57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról1

2017.03.21.

A Kormány

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya
a) az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő (a továbbiakban: derogációs), a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a 2007–2013 programozási időszak Környezet és Energia Operatív Program terhére finanszírozott szennyvízelvezetési és tisztítási beruházások megvalósítását szolgáló,
b) a 2014–2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, derogációs és nem derogációs, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) mint konzorciumvezető részvételével megvalósuló
ba) szennyvízelvezetési és -tisztítási,
bb) hulladékgazdálkodási és
bc) ivóvízminőség-javító
projektekre terjed ki.”

2. § A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § E rendelet hatálya kiterjed az 1. §-ban foglaltakon túl a Társasággal konzorciumi megállapodást kötő kedvezményezettek KEHOP terhére megvalósítandó projektjeire is.”

3. § A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki:

1/B. § E rendelet hatálya, az 1/A. §-ban foglalt kivétellel, nem terjed ki a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 49. pontjában meghatározott azon szakaszolt projektekre, amelyek megvalósítása nem a miniszter felelősségi körébe tartozik és nem a Kormány saját hatáskörében történik.”

4. § A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben
a) kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét,
b) előkészíti a projekteket,
c) ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat, továbbá a konzorciumi partnerek nevében eljárva azok meghatalmazása alapján lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat,
d) ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat,
e) jogosult elszámolni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9. pontja szerinti költségeket.
(4) A Társaság az 1/A. § szerinti projektekkel összefüggésben konzorciumi tagként – amennyiben a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja – lebonyolíthatja a végső kedvezményezett nevében eljárva, annak meghatalmazása alapján a közbeszerzési eljárásokat, szükség esetén aláírhatja a keretmegállapodásokat, elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és műszaki ellenőri feladatokat, valamint ellátja azon feladatokat, amelyeket a konzorciumi megállapodás a Társaság részére előír.”

5. § A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

14/A. § (1) A konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét a Társaság látja el.
(2) A derogációs projektet megvalósító konzorcium esetén a Társaság javaslatot tehet a miniszternek a projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításának kezdeményezésére.
(3) A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektek megvalósításából vagyont nem szerezhet.”

6. § A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Társaság ellátja a projekt előkészítéséhez kapcsolódó és a projektmenedzsmenti feladatokat, gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról és a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint ellátja a projektek befejezéséhez és üzemeltetésbe adásához szükséges tevékenységeket.”
17/B. § E rendeletnek az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § Hatályát veszti a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

b) 15. § (2) bekezdésében az „– a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/A–192/E. §-ában foglaltak figyelembevételével –” szövegrész.

2. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által
a) a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása – ideértve a megújuló energiaforrás alkalmazásával kombinált beruházást is – megvalósítását célzó kiemelt,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet által, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) mint konzorciumi tag közreműködésével megvalósítandó épületenergetikai célú
projektekre terjed ki.”

10. § A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A Társaság az 1. § (1) bekezdése szerinti projektek tekintetében
a) szükség esetén javaslatot tesz a nemzeti fejlesztési miniszternek és a szakpolitikai felelősnek a projekteket érintő jogszabályok módosítására, együttműködve a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal,
b) a nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján közreműködik a kormányzati intézkedések végrehajtásában, a projekteket érintő miniszteri beszámolók, tájékoztatók előkészítésében,
c) kapcsolatot tart a nemzeti fejlesztési miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, valamint a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal,
d) negyedévente jelentést készít a nemzeti fejlesztési miniszter részére a tevékenységéről és a projektek előrehaladásáról, továbbá haladéktalanul tájékoztatja – az ok megjelölésével – a minisztert, ha a projektek megvalósítása késedelmet szenvedhet,
e) ha a Társaság a konzorciumvezető, ellátja a konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét, és
f) ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, kormányhatározat vagy a tulajdonosi joggyakorló utasításával a hatáskörébe utal.
(2) A Társaság az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként
a) előkészíti a projektet,
b) a támogatást igénylő – a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja a projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat,
c) lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, kiválasztja a nyertes ajánlattevőket, és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. §-ában foglaltak figyelembevételével,
d) ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.
(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként vagy – ha a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja – konzorciumi tagként
a) lebonyolíthatja a végső kedvezményezett nevében eljárva, annak meghatalmazása alapján a közbeszerzési eljárásokat, és kiválaszthatja a nyertes ajánlattevőket,
b) keretmegállapodásos eljárások esetén a nyertes ajánlattevőkkel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára, annak meghatalmazása alapján – aláírhatja a keretmegállapodásokat, a Kbt. 104. §-ában foglaltak figyelembevételével, és
c) elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és műszaki ellenőri feladatokat.”

11. § A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal mint konzorciumvezetővel, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal mint konzorciumvezetővel vagy konzorciumi taggal kell megkötni a támogatási szerződést.
(2) Ha a Társaság a konzorciumvezető, a végső kedvezményezettet konzorciumi tagként kell rögzíteni.
(3) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a feladatok ellátására vonatkozó költségtípusok és az egyéb elszámolható költségek konzorciumi tagok közötti megosztását, amely a támogatási szerződés mellékletét képezi.”

12. § A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

13. § A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „a Társaság” szöveg lép.

3. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Társaság a támogatást igénylő – a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja az 1. § szerinti projektek előkészítését, az ezen projektek megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat, valamint ezen projektek terveinek felülvizsgálatát. A Társaság a végső kedvezményezett meghatalmazása alapján lebonyolíthatja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat, és szükség esetén aláírhatja a keretmegállapodásokat, valamint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.
(3) A Társaság jogosult elszámolni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9. pontja szerinti költségeket.”

15. § A 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét a Társaság látja el.
(2) A derogációs projektet megvalósító konzorcium esetén a Társaság javaslatot tehet a miniszternek a projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításának kezdeményezésére.”

16. § A 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Társaság az 1. § szerinti projektek megvalósításából vagyont nem szerezhet.”

17. § A 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére