• Tartalom

58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról1

2019.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3., 4. és 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–5. §2

6. § (1)3

(2)4

(3) Az R. 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó jármű olyan pótkocsit vontat, amely az U kategóriába tartozik, a pótkocsira megváltandó jogosultság megváltható a vontató járműre is.”

7–8. §5

9. § (1)6

(2) Az R. 7/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A pótdíj utólagos megfizetésére a jármű – magyar rendszámmal rendelkező jármű esetében a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat időpontjában nyilvántartott – üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles. Járműszerelvény esetén, ha a járműszerelvény vontató járművének díjkategóriája folytán a vontatmány az U díjkategóriába tartozik, és a díjellenőrző szervezet a vontatmány tekintetében jogosulatlan úthasználatot állapít meg, a pótdíj a járműszerelvény tekintetében áll fenn, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa köteles.”

(3) Az R. 7/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az 1. melléklet 2. pontja szerinti pótdíjkülönbözetet kell megfizetnie. Ha az 1. melléklet 2. pontja nem tartalmaz külön rendelkezéseket, úgy a (10) bekezdés szerinti pótdíj fizetendő. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni.”

10–11. §7

12. § (1)8

(2) Az R. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. §9

14. § (1)10

(2) Hatályát veszti az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében az „ , U” szövegrész.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § (2) bekezdése 2018. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez11

2. melléklet az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez

1.     Az R. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A pótdíjkülönbözet mértéke

 

A

B

C

D

1.

Megváltott díjkategória

A járműre, vagy járműszerelvényre irányadó díjkategória

Pótdíjkülönbözet összege
60 napon belüli megfizetés esetén

Pótdíjkülönbözet összege
60 napon túli megfizetés esetén

2.

D1

D2

7 500 forint

30 000 forint

3.

D2

D2 + U

7 500 forint

30 000 forint

4.

B2

B2 + U

7 500 forint

30 000 forint

5.

D1, D2, U

B2

52 050 forint

208 200 forint

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére