• Tartalom

58/2017. (XI. 9.) HM utasítás

58/2017. (XI. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról

2019.01.11.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. § A HM idősekért érzett felelősségére és ellátási kötelezettségére figyelemmel, annak érdekében, hogy a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok egyéni és közösségi érdekei minél hatékonyabban érvényesíthetőek legyenek, a HM-ben Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) működik.

3. § (1) A Munkacsoport a miniszter hatáskörébe tartozó, idősekkel kapcsolatos feladatok ellátását segítő konzultatív, tanácsadó testület.

(2) A Munkacsoport e feladatkörében:

a) figyelemmel kíséri és nyomon követi az MH Idősügyi Stratégiájában foglalt célkitűzések, prioritások, feladatok végrehajtását és megvalósulását, a nyugállományú katonák, a hozzátartozói ellátásban részesülők és a honvédségi nyugdíjasok helyzetét, életkörülményeit, valamint szükségleteik alakulását, tapasztalatai birtokában ajánlásaival és javaslataival segíti a HM vezetésének döntéshozatali tevékenységét; és

b) elősegíti a döntések előkészítésének időszakában az idős korosztály ágazati kötődését szolgáló tárcaszintű szabályzók kialakítását, bevezetését és egységes szemléletű végrehajtását, valamint tapasztalatainak értékelését.

4. § (1)1 A Munkacsoport elnöke a HM honvédelmi államtitkára (a továbbiakban: HM HOÁT).

(2)2 A Munkacsoport tagjait az idősügyekben és a róluk való gondoskodás területén jártas, az érintett csoportok érdekében ma is aktív és tevékeny, idős korosztályhoz tartozók közül a HM HOÁT kéri fel.

(3)3 A tagok személyét és számát az arányossági elv érvényesülésével, a honvédelem érdekében tevékenykedő nyugdíjas és érdekképviseleti szervezetek ajánlásai alapján kell megállapítani.

(4) A Munkacsoport munkáját állandó és ideiglenes meghívottak és szakértők segíthetik.

5. § (1)4 A Munkacsoport titkári feladatainak ellátására – az MH központi személyügyi szerv állományából – a HM HOÁT állandó felelőst jelöl ki.

(2)5 A Munkacsoport működésével kapcsolatos költségeket a HM Humánpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság költségvetésében kell tervezni és biztosítani.

6. §6 A Munkacsoport ügyrendjét és munkatervét a HM HOÁT egyetértésével határozza meg.

7. § (1)7 A Munkacsoport a feladatoktól függően, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket a HM HOÁT hívja össze és vezeti. A HM HOÁT helyettesítését távolléte esetén az általa kijelölt minisztériumi vezető látja el. Az ülések napirendjére a titkár alkalmanként tesz javaslatot. A Munkacsoport üléseiről jegyzőkönyv készül.

(2) A Munkacsoport ülésein megfogalmazott kérdéseket, javaslatokat a hatáskörrel rendelkező szakmai szerv részére a titkár továbbítja.

(3) A szakmai szervek álláspontjáról, a tett intézkedésekről – jellegüknek megfelelően szóban vagy írásban – a Munkacsoport tájékoztatást kap.

8. § A Munkacsoport tevékenységének, munkájának nyilvánosságát a katonai sajtó képviselője biztosítja.

9. §8 A minisztériumi szervek vezetői biztosítják, hogy az idősek esélyegyenlőségét elősegítő, azt közvetlenül érintő előterjesztések, belső rendelkezések, közjogi szervezetszabályozó eszközök és jogszabályok tervezetei véleményezésre a Munkacsoport titkárának megküldésre kerüljenek, aki továbbítja azokat a Munkacsoport munkájában részt vevő idősügyi szervezetek részére.

10. § Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

1

A 4. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 10.) HM utasítás 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése az 1/2019. (I. 10.) HM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdése az 1/2019. (I. 10.) HM utasítás 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 10.) HM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése az 1/2019. (I. 10.) HM utasítás 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § az 1/2019. (I. 10.) HM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 10.) HM utasítás 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. § az 1/2019. (I. 10.) HM utasítás 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére