• Tartalom

2017. évi LIX. törvény

2017. évi LIX. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról1

2018.01.01.

1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4–10. §5

11. §6

a)7

b)–c)8

d)9

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

12–17. §10

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

18–19. §11

20. § Az Eütv.

a) 150. § (1) bekezdés g) pontjában az „az egészségügy területén működő országos intézeteket” szövegrész helyébe az „az egészségügy területén működő – a miniszter által rendeletben meghatározott – országos gyógyintézeteket (a továbbiakban: országos gyógyintézetek)” szöveg,

b) 150. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdés g) pontja szerinti országos intézetek” szövegrész helyébe az „az országos gyógyintézetek” szöveg,

c) 247. § (2) bekezdés m) pontjában az „a szakmai kollégiumok és országos intézetek feladatára” szövegrész helyébe az „a szakmai kollégium és tagozatai feladatára” szöveg

lép.

4. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

21–23. §12

5. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

24–29. §13

6. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

30. §14

7. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

31. §15

8. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása

32. § A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) jogosult]

c) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott országos gyógyintézetek, valamint az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, az a) és b) pontokon túli egyéb egészségügyi szolgáltató vagyonkezelésében lévő vagyon tekintetében.”

33. § A Ttv. 15/B. § b) pontjában az „a 4. mellékletében felsorolt országos gyógyintézetek” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott országos gyógyintézetek” szöveg lép.

34. § Hatályát veszti a Ttv. 4. melléklete.

9. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4–10. §, a 11. § b) és c) pontja, a 12–19. §, a 24–29. § és a 36. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3. §, a 11. § a) és d) pontja 2017. november 1-jén lép hatályba.

(4) A 20. §, 32–34. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

36. § (1) A 19. § (3) bekezdése az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM európai tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 27. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 21–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére