• Tartalom

6/2017. (VI. 8.) HM rendelet

6/2017. (VI. 8.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról1

2017.06.09.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet vonatkozásában a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 15. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

1. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 49. § (2) bekezdésében az „Ukrajnába és Romániába” szövegrész helyébe az „Ukrajnába, Romániába és a Cseh Köztársaságba” szöveg lép.

2. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosítása

2. § (1) A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Alkalmasságvizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése céljából)

a) a szolgálati viszony 24/A. § (2) bekezdésére figyelemmel történő létesítését követően 14 napon belül,”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Alkalmasságvizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése céljából)

o) a szolgálati viszony létesítése előtt, ha a katonai szolgálatra jelentkező
oa) a Honvédség személyi állományába tartozik, vagy
ob) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományába jelentkezik.”

3. § Az R. 20. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egészségi alkalmasság minősítéséhez a következő leleteket, valamint okmányokat kell benyújtani:)

b) okmányok: Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: TAJ kártya), a 10. melléklet szerinti, a háziorvosi, alapellátást végző orvos által kiadott tájékoztatás (a továbbiakban: Háziorvosi tájékoztatás), továbbá
c) kiegészítő okmányok: a vizsgálat időpontjában betöltött vagy a tervezett beosztáshoz kapcsolódó munkaköri leírás, a 11. melléklet szerinti Prevenciós adatlap, a 12. melléklet szerinti „Egészségügyi adatlap és nyilatkozat”, ha a külföldi beosztás betöltéséhez szükséges, miniszteri utasításban kiadott minta szerinti „Entry Medical Examination” nevű dokumentum kitöltött és aláírt 1. és 2. oldala.”

4. § (1) Az R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 20. § (3) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt leletek és okmányok bármelyikének hiányában az alkalmasság nem minősíthető, illetve a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jelentkezővel szolgálati viszony nem létesíthető.”

(2) Az R. 23. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az összesített alkalmassági minősítést – a 4. § (2) bekezdés a) pontja kivételével – az EPAB vagy az EROB a vizsgálatok megkezdésétől számított 30 napon belül hozza meg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja esetén legkésőbb a szolgálati viszony létesítésétől számított 14 napon belül kell az összesített alkalmassági minősítést meghozni.
(7) Az EPAB vagy az EROB a (6) bekezdés szerinti határidőt – a 4. § (2) bekezdés a) pontja esetében alkalmazott határidő kivételével – egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.”

5. § Az R. VII. Fejezete a következő 24/A. §-sal egészül ki:

24/A. § (1) A Háziorvosi tájékoztatást a katonai szolgálatra jelentkező az illetékes katonai igazgatási szerv részére leadja, amely szerv legkésőbb a leadást követő munkanapon megküldi azt az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasságvizsgálatot végző szerve részére. Az EPAB a 19. melléklet szerinti dokumentumot a Háziorvosi tájékoztatásban közölt adatok alapján „javasolom”, vagy „nem javasolom” jelzéssel állítja ki és haladéktalanul, de legkésőbb a leadást követő 5 munkanapon belül megküldi az illetékes katonai igazgatási szerv részére.
(2) A katonai szolgálatra jelentkezők esetében a szolgálati viszony létesítésére irányuló szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha a katonai szolgálatra jelentkező által az illetékes katonai igazgatási szervnél leadott, kitöltött Háziorvosi tájékoztatás alapján az EPAB a 19. melléklet szerinti dokumentumot „javasolom” jelzéssel állítja ki.
(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentum alapján a katonai szolgálatra jelentkező és a szolgálati viszonyt létesített honvéd egészségi, pszichikai alkalmasságát az alkalmasság minősítésének 26. § szerinti megállapításáig, de legfeljebb a szolgálati viszony létesítését követő 14. napig vélelmezni kell azzal, hogy az alapkiképzés gyakorlati szakasza csak az érvényes alkalmassági minősítéssel rendelkező honvéddel kezdhető meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdés a KNBSZ állományába jelentkező, valamint a Honvédség személyi állományába tartozó és katonai szolgálatra jelentkező személy esetében nem alkalmazható.”

6. § Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A KNBSZ főigazgatója által meghatározott szervezeti egység vezetője által az állományába jelentkezőről készített „beosztási tervezési lap”-on csak a Hjt. vhr. szerinti beosztási rovatot kell megjelölni, az alkalmasság elbírálásához nem kell benyújtani a beosztáshoz kapcsolódó munkaköri leírást.”

7. § Az R. 38. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az EPAB, illetve a MAV az érvényben lévő „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minősítés érvényességi idejét az elvégzett egészségi és pszichikai vizsgálat eredménye alapján megváltoztathatja vagy helyben hagyhatja.”

8. § Az R. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkéntes tartalékos katonai állományba jelentkező előzetes alkalmasságvizsgálatát az MH egészségügyi főnöke által a vizsgálat végrehajtására szakmailag jóváhagyott és a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt vagy jóváhagyott orvosi rendelő orvosa, vagy az MH egészségügyi szervezete alkalmasságvizsgálatot végző szervének orvosa végzi.”

9. § Az R. 36. alcíme a következő 82. §-sal egészül ki:

82. § E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 6/2017. (VI. 8.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 4. § (2) bekezdés a) pontját, 20. § (3) bekezdés b) és c) pontját, 23. § (1), (6) és (7) bekezdését, 25. § (3) bekezdését, 38. § (1) bekezdését, 54. § (2) bekezdését, 10. mellékletét, valamint a Módr.-rel megállapított 4. § (2) bekezdés o) pontját, 24/A. §-át, 38. § (2a) bekezdését és 19. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

10. § (1) Az R. 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

11. § Az R.

a) 25. § (1) bekezdésében a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálathoz (a továbbiakban: KNBSZ)” szövegrész helyébe a „KNBSZ-hez” szöveg,

b) 38. § (1) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe a „20 munkanapon” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R. 28. § (4) és (7) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2017. (VI. 8.) HM rendelethez

Háziorvosi, alapellátást végző orvosi tájékoztatás
Tisztelt Háziorvos – Alapellátást végző orvos Úr/Úrhölgy!
Alulírott, ................................................................................................ szül. idő ...........................................................................
anyja neve: ....................................................................................
lakcíme: ....................................................................................
TAJ száma: .................................................................................... kérem
a rendelkezésére álló egészségi adataim közlését.
Az egészségi állapotomról történő tájékoztatás megadása szolgálati viszony létesítése előtti / szolgálati viszonyomra tekintettel miniszteri rendeletben előírt egészségi, pszichikai alkalmasságom vizsgálatához szükséges.
....................................................................................
a jelentkező aláírása
Dátum: ....................................................................................
Családi anamnézisben szereplő örökletes vagy egyéb betegsége ....................................................................................................

Kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő)
a következő betegségekkel:

 

szív- és érbetegség:     

magas vérnyomás:     

tüdőgyulladás, tüdőasztma:     

tüdőgümőkor (Tbc):     

allergia, szénanátha:     

cukorbetegség:     

fekélybetegség (gyomor-nyombél):     

gasztroenterológiai gondozás alatt

áll-e:     

endokrinológiai betegség:     

ételallergia:     

szembetegség, látáscsökkenés (+ 3 dioptriánál erősebb

vese-, májbetegség:     

hematológiai betegség:     

fülbetegség, súlyos nagyothallás:     

urológiai betegség:     

nőgyógyászati betegség:     

szemüveg):     

látásjavító beavatkozás (mikor):     

zöldhályog:     

súlyos elhízás:     

epilepszia, görcsrohamok:     

sérv:     

rosszindulatú daganat (5 éven belül):     

A fent felsoroltak között nem szereplő egyéb, gondozást igénylő betegsége:     

idegkimerültség:     

egyéb pszichiátriai megbetegedés:     

mozgásszervi betegség:     

Fertőző megbetegedések:     
Sérülések, balesetek:    
Jelenleg áll-e gyógyszeres kezelés alatt:     
Gyermek-, serdülőpszichiátriai, pszichológiai gondozás:     
Van-e tudomása gyógypedagógiai gondozásról:     
Fogyasztott-e, fogyaszt-e rendszeresen alkoholt:     
Fogyaszt-e kábító hatású szert:     
Volt-e, van-e beszéd-, írás-, olvasás-, számolászavara:     
Volt-e alvászavar:     
Volt-e eszméletvesztés, ájulás:     
Volt-e ágybavizelés:     
Volt-e öngyilkossági kísérlet:     
Kezelték-e kórházban, ideg-, pszichiátriai gyógyintézetben:     
Kórházi, gyógyintézeti ellátás, műtét (a kezelés helye, ideje):    
Kórisme:     
Volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor, milyen okból):     
Megállapítottak-e munkaképesség csökkenést (hány %-ot):     
Egy évre visszamenőleg betegállományban/eü. szabadságon töltött napok száma: ..................... nap.
Egyéb közlendő:     
Dátum: ....................................................................................
P. H.
....................................................................................
illetékes háziorvos – alapellátást végző orvos
Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem.
Dátum: ....................................................................................
....................................................................................
jelentkező aláírása
Adatvédelmi tájékoztató
A Háziorvosi tájékoztatásban szereplő személyes és különleges adatoknak a kezelése az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása céljából történik. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai alkalmasság megállapításához szükséges személyes és különleges adatokat is tartalmazó Háziorvosi tájékoztatást az alkalmassági vizsgálatot kezdeményező illetékes katonai szerv1 ................................................................................................ (a továbbiakban: katonai szerv) – az adatok megfelelő szintű védelmének biztosításával – továbbítja a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezete alkalmasságvizsgálatot végző szerve részére (6000 Kecskemét, Balaton u. 17., telefonszám: 06(76)581-600; e-mail-cím: mh.ek.ravgyi.avi@hm.gov.hu).
A katonai szerv a jelentkező adatait a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 9. §-a alapján kezeli.
A Háziorvosi tájékoztatásban szereplő személyes és különleges adatoknak a kezelése az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása céljából a továbbiakban a Haktv. 8. §-a, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel történik.
A jelentkezők az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhatnak.
____________________________________
1 A kezdeményező illetékes katonai szerv megnevezése és elérhetőségi adatainak (cím, telefonszám, e-mail-cím, honlap) szerepeltetése szükséges, amelyet e szerv tölt ki.

2. melléklet a 6/2017. (VI. 8.) HM rendelethez

Honvédelmi szervezet megnevezése
Javaslat katonai kiképzés megkezdéséhez
Név: ....................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................
Szül. hely, idő: ....................................................................................
Vizsgálat időpontja: ....................................................................................
Javaslatot kérő katonai szervezet: ....................................................................................
A beküldött háziorvosi tájékoztatóban közölt adatok alapján a kiképzés megkezdését

 

Javasolom

 

Nem javasolom

 

Az ezen iratban kiadott javaslat az összesített alkalmassági minősítés kiadásakor, ill. a próbaidő letelte után érvényét veszti.
Dátum: ....................................................................................
....................................................................................
Elsőfokú Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottság
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére