• Tartalom

6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet

6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet

a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól

2017.08.15.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (5) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 110. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások: az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet szerinti hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások;

2. NMHH Adatkapu: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott, az iratok elektronikus formában történő benyújtását biztosító egységes felület;

3. számítástechnikai modell: költségfelosztást bemutató, táblázatkezelőben megvalósított modell, amely biztosítja a kimutatások előállítását;

4. végponti díj: a nemzetközi viszonylatban feladott postai küldemény felvételét ellátó postai szolgáltató által a határokon átnyúló kézbesítési szolgáltatások ellátása miatt az átvevő postai szolgáltatónak a felmerült költségei után fizetett összeg.

2. § (1) A postai szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) minden naptári évre vonatkozóan a naptári évet követő év március 31. napjáig megküldi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság)

a) a postai szolgáltatás és a nem postai szolgáltatás nyújtásából származó nettó árbevételre, a szolgáltató által ellátott postai szolgáltatások mennyiségére, a postai szolgáltatás nyújtásának költségére és a jövedelmezőségre vonatkozó adatokat szolgáltatástípusonkénti bontásban,

b) a postai szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a postai szolgáltatásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Postatv.) és az abban foglalt felhatalmazás alapján a Postatv. végrehajtása tárgyában alkotott jogszabályokban, az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben, az általános szerződési feltételekben, a szolgáltatási engedélyben meghatározott vagy a bejelentésben vállalt ellátási és minőségi követelmények teljesítésére – így különösen az átfutási időre, elveszésre, sérülésre – vonatkozó adatokat, valamint

c) a postai szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárgyi és személyi feltételek teljesítésére vonatkozó adatokat.

(2) A szolgáltató az általános szerződési feltételek Postatv. szerinti megküldésével együtt megküldi a Hatóságnak

a) a Magyarországon feladott postai küldeményekre vonatkozó szolgáltatási díjakat szolgáltatástípusonkénti bontásban és az alkalmazás kezdő időpontjának megjelölésével,

b) a postai szolgáltató helyek, felvételi és kézbesítési pontok, valamint ügyfélszolgálati pontok

ba) címére – irányítószám, település, utca, házszám, közelebbi cím megjelölésével –,

bb) nyitvatartási idejére,

bc) elérhetőségére – telefonszám, e-mail-cím megjelölésével –

vonatkozó adatokat, és

c) a postai szolgáltatás alól mentesített területek és a támpontok címére – irányítószám, település, utca, házszám, közelebbi cím vagy helyrajzi szám megjelölésével – vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató az általános szerződési feltételek módosításának a Postatv. szerinti megküldésével együtt megküldi a Hatóságnak az általános szerződési feltételek módosításával érintett, (2) bekezdés szerinti adatokat.

(4) Ha valamely, a (2) bekezdés szerinti adat nem szerepel a szolgáltató általános szerződési feltételei között, az arra vonatkozó adatszolgáltatást, az alkalmazás kezdő időpontját legalább 15 nappal megelőzően megküldi a Hatóságnak.

3. § (1) Az egyetemes postai szolgáltatást nyújtó szolgáltató – a 2. §-ban foglaltakon túl – minden naptári évre vonatkozóan a naptári évet követő év január 31. napjáig megküldi a Hatóságnak

a) az arra vonatkozó adatokat, hogy melyik szolgáltató vagy vállalkozás kezdeményezte hálózati hozzáférési szerződés megkötését, melyik szolgáltatóval vagy vállalkozással kötött hálózati hozzáférési szerződést, továbbá a hozzáférési díjakra és a hozzáférési díjak képzésére vonatkozó adatokat szerződésenkénti bontásban,

b) a postai szolgáltatás nyújtásával összefüggésben nyújtott kedvezmények mértékét a kedvezmények típusa szerinti bontásban, valamint

c) az általa megkötött, az általános szerződési feltételekben foglaltaktól eltérő egyedi szerződésekről, különösen az abban foglalt kedvezményekről vezetett nyilvántartásának adatait.

(2) Az egyetemes postai szolgáltatást nyújtó szolgáltató – a 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésében foglaltak mellett – minden naptári évre vonatkozóan a naptári év január 31. napjáig megküldi a Hatóságnak az Európai Unió más tagállamában feladott postai küldeményekre vonatkozóan, a január 1. napjától érvényes végponti díjakra vonatkozó adatokat.

(3) Az egyetemes postai szolgáltatást nyújtó szolgáltató – a 2. §-ban és a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl – minden naptári évre vonatkozóan a naptári évet követő év június 30. napjáig megküldi a Hatóságnak a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások díjváltozását tartalmazó beszámolóját.

4. § (1) Az egyetemes postai szolgáltató és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást nyújtó szolgáltató az üzleti év utolsó napját követő hat hónapon belül az NMHH Adatkapun keresztül megküldi a Hatóságnak

a) a postai elkülönítési szabályzatot,

b) a postai elkülönítési szabályzatban végrehajtott változtatásokat és azok hatásait,

c) a fedezeti kimutatást a tárgyévre és a tárgyévet megelőző évre azonos formában az egyetemes postai szolgáltatás, az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő és az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő, valamint a nem postai szolgáltatások vonatkozásában,

d) az egyetemes postai szolgáltatások, az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások, az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő szolgáltatások, valamint a nem postai szolgáltatások egységárát, az alkalmazott felárakat és kedvezményeket tartalmazó kimutatást,

e) az egyetemes postai szolgáltatások, az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások, az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő szolgáltatások, valamint a nem postai szolgáltatások keretében feladott postai küldemények tárgyévi mennyiségét tartalmazó kimutatást,

f) az egyetemes postai szolgáltatások, az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások, az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások, valamint a nem postai szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó díjakat a tárgyévben,

g) az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámolót, ha a szolgáltató a számvitelről szóló törvény alapján beszámoló készítésére kötelezett,

h) a számviteli szétválasztási dokumentáció 1. melléklet szerint részletezett egyeztetését az auditált számviteli beszámoló önrevízió nélküli eredmény-kimutatásával, és a kiegészítő magyarázatot,

i) a független könyvvizsgáló megfelelőségi nyilatkozatát – különös tekintettel a vetítési alapok megfelelőségének, forrásainak és alkalmazásának, illetve a normázás megfelelőségének ellenőrzésére, változására – és a megfelelőségi vizsgálat eredményét,

j) a 2. melléklet 1. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő számítástechnikai modellt, valamint a 2. melléklet 2. pontjában részletezett számítástechnikai dokumentációt, valamint

k) a termék-termékcsoport összerendelést, a befektetett tőke termékcsoport összerendelést, a súlyozott átlagos tőkeköltség-szorzó levezetését, a tőkeköltség-számítás levezetését és indokolását, valamint a tőkeköltség-számítás dokumentációját.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során részletesen, kvantitatívan is be kell mutatni a költségfelosztás módszereiben történő változásokat, annak a hatásait, beleértve a vetítési alap konkrét értékeinek változását és az ennek eredményeként megjelenő, a szolgáltatások költségeit érintő számszerű hatásokat is.

(3) Ha az egyetemes postai szolgáltató és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást nyújtó szolgáltató belső szolgáltatásokra elszámolási transzferárakat alakít ki, az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásához csatolja

a) a belső szolgáltatások listáját és tartalmuk magyarázatát,

b) a transzferárakat és transzferek mennyiségének kimutatását, és

c) a transzferárak kialakításának módszertanát.

5. § (1) A szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokról, a panaszok számáról és kezelésük módjáról a 3. melléklet szerinti tartalommal nyilvántartást vezet.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait minden naptári évre vonatkozóan a naptári évet követő év március 31. napjáig megküldi a Hatóságnak.

6. § (1) A 2. §, a 3. § (1) és (2) bekezdés, továbbá az 5. § szerinti adatszolgáltatást az NMHH Adatkapun elérhető elektronikus űrlapon, elektronikus úton, a Hatóság internetes honlapján közzétett formátumban és struktúra szerint kell teljesíteni.

(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatás során a szolgáltató felelős az adat tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért.

(3) A szolgáltató az e rendelet szerinti adatszolgáltatás alapját képező adatkezelés során alkalmazott módszert rögzíti, és e módszertant rögzítő dokumentációt, valamint az adatszolgáltatás alapját képező adatbázist az adatszolgáltatás időpontjától számított két évig megőrzi.

7. § Ez a rendelet 2017. augusztus 15. napján lép hatályba.

8. § A szolgáltatónak a 2. § (2) bekezdés szerinti adatokat első alkalommal – az általános szerződési feltételek Postatv. szerinti megküldésétől függetlenül – 2017. szeptember 30. és 2017. október 15. napja között, a 6. § (1) bekezdésében foglalt módon kell megküldenie a Hatóságnak. A 2. § (2) bekezdés szerinti adatoknak az e bekezdés szerinti, első alkalommal való megküldését követő, de az adatszolgáltatásra az e bekezdés szerint nyitva álló határidőben történő megváltozása esetén a 2. § (2)–(4) bekezdés megfelelően alkalmazandó.

1. melléklet a 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelethez

Egyeztetés számviteli beszámolóval (önrevízió nélkül) 20... év

 

 

Termékcsoportok összesített fedezeti kimutatása

Adatok ezer forintban

1

Bevételek

(–)

2

Közvetlen költségek és ráfordítások

(+)

3

Tevékenységköltségek

(+)

 

Felvétel

 

Feldolgozás

(+)

 

Szállítás

(+)

 

Kézbesítés

(+)

 

Ellátás

(+)

4

Általános költségek

(+)

5

Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege

(+)

6

Tőkeköltség

(+)

7

Termékcsoport eredménye (1–(2+3+4+5+6))

8

Fel nem osztott bevétel

(–)

9

Fel nem osztott ráfordítás

(+)

10

Tőkeköltség korrekciója

(+)

11

Adózás előtti eredmény (7+8–9–10)

 

12

Adózás előtti eredmény

 

13

Ellenőrzés (11–12)

0

Egyeztetés az auditált beszámolóval (önrevízió nélkül) – kiegészítő magyarázat 20..... év
Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Éves beszámoló

Számviteli elkülönítésnél figyelembe vett tételek

Korrigált éves beszámoló

Számviteli elkülönítés

Megjegyzés

(+)

(–)

Értékesítés nettó árbevétele

 

Egyéb bevételek

 

Egyéb ráfordítások

 

Aktivált saját teljesítmények értéke

 

Anyagjellegű ráfordítások

 

Személyi jellegű ráfordítások

 

Értékcsökkenési leírás

 

Összesen

 

 

Önrevízió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékesítés nettó árbevétele (I.: 01+02)

 

 

 

 

Aktivált saját teljesítmények értéke

 

 

 

 

Egyéb bevételek (II.)

 

 

 

 

Anyagjellegű ráfordítások (IV.: 05+06+07+08)

 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások (V.: 09+10+11)

 

 

 

 

Értékcsökkenési leírás (VI.)

 

 

 

 

Egyéb ráfordítások (VII.)

 

 

 

 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

 

 

 

 

Pénzügyi műveletek bevételei összesen

 

 

 

 

Pénzügyi műv. ráfordításai (IX.:18+19+20+21)

 

 

 

 

Rendkívüli bevételek (X.)

 

 

 

 

Rendkívüli ráfordítások (XI.)

 

 

 

 

Adózás előtti eredmény
(E.: +–C+–D)

 

 

 

 

 

A szolgáltató az önrevízióval érintett bevételeket, költségeket és ráfordításokat az aktuális módosításoknak megfelelően részletezi.

 

 

 

2. melléklet a 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelethez

1. A számítástechnikai modellnek a következő funkcionális követelményeket kell teljesíteni:

1.1. a bemenő adatokat és kimenő eredményeket áttekinthető és értelmezhető részletességgel, termékcsoportok szerinti bontásban mutatja be,

1.2. a bemenő adatok a számviteli beszámolóból és az ahhoz tartozó főkönyvi vagy analitikus nyilvántartásokból levezethetők,

1.3. a kalkulációk a cellák látható képletei alapján követhetők,

1.4. biztosítja a felhasználó számára az adatállomány megnyitását, módosítását, szerkesztését, a számítások lefuttatását, a kapott eredmények elemzését, valamint alkalmas érzékenységvizsgálatra,

1.5. csak világosan megjelölt és feloldható rejtett sorokat, oszlopokat, munkafüzeteket tartalmaz,

1.6. biztosítja a makrókhoz való hozzáférést, és írásvédettsége esetén is futtatható.

2. A számítástechnikai modell dokumentációjának teljeskörűen kell tartalmaznia:

2.1. a modellezett alkalmazás verzióját,

2.2. a modell számítástechnikai megoldásának levezetését,

2.3. a modellben használt fogalmak értelmezését,

2.4. a modell rendszerkövetelményeinek ismertetését,

2.5. a modellezett költségfelosztási módszertan bemutatását,

2.6. leírást a modell működtetéséről, így különösen a modell megnyitásának, az adathalmaz felépítésének, az adatok szerkeszthetőségének és a modell futtatásának egyéb feltételeit.

3. melléklet a 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelethez

1.

Hivatalos iratokra vonatkozó nyilvántartás szerinti panaszok

PANASZKATEGÓRIÁK

A.
Panaszok
száma

B.
Indokolt
panaszok
száma

C.
Kár- és
díjtérítéssel járó
panaszok száma

D.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

E.
A leghosszabb-
ként megadott időn belül kezelt panaszok száma

F.
Az első
válaszig eltelt
átlagos idő

G.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes hivatalos irat

2.
Hivatalos irat értesítőjének kiállításával, annak kézbesítésével kapcsolatos

3.
Hivatalos irat személyes kézbesítésének elmaradásával kapcsolatos

4.
Hivatalos irat visszaküldésével kapcsolatos

5.
Téves kézbesítés

6.
Hivatalos irat letéti idejének betartásával kapcsolatos

7.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

8.
Egyéb

9.
Valamennyi kategória összesen:

2.

Az egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti összes panasz

PANASZKATEGÓRIÁK

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
Kártérítéssel együtt járó panaszok

D.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

E.
A leghosszabb-
ként megadott időn belül kezeltek százaléka

F.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

G.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés a postai szolgáltatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória
összesen:

3.

A belföldi egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti panaszok

PANASZKATEGÓRIÁK

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

D.
A leghosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

E.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

F.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés a postai szolgáltatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória
összesen:

4.

A nemzetközi egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti panaszok

PANASZKATEGÓRIÁK

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

D.
A leghosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

E.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

F.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés a postai szolgáltatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória összesen:

5.

Valamennyi egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti konkrét panasz

Termék-
kategóriák

A belföldi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok száma és kezelési ideje

Kártérítéssel együtt járó panaszok

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
Kártérítéssel együtt járó panaszok

D.
A szolgálta-
tási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

E.
A leg-
hosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

F.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

G.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

H.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

I.
A kártérítés elküldéséig eltelt átlagos idő

J.
A panasz kezelésének átlagos időtartama

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

6.

Valamennyi egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti konkrét panaszok

PANASZKATEGÓRIÁK

Nemzetközi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok száma és kezelési ideje

Kártérítéssel együtt járó panaszok

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
Kártérítéssel együtt járó panaszok

D.
A szolgálta-
tási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

E.
A leg-
hosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

F.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

G.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

H.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

I.
A kártérítés elküldéséig eltelt átlagos idő

J.
A panasz kezelésének átlagos időtartama

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés a postai szolgál-
tatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória
összesen:

7.

Az egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti általános panaszok

LEVÉLKÜLDEMÉNYEK

CSOMAGTERMÉKEK

A belföldi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok

A.
Összes db

B.
Az összes panasz százalékában

C.
Az összes indokolt panasz százalékában

D.
Összes db

E.
Az összes panasz százalékában

F.
Az összes indokolt panasz százalékában

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Egyéb

 

 

 

 

 

 

5.
Összesen:

Nemzetközi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok

A.
Összes db

B.
Az összes panasz százalékában

C.
Az összes indokolt panasz százalékában

D.
Összes db

E.
Az összes panasz százalékában

F.
Az összes indokolt panasz százalékában

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Egyéb

 

 

 

 

 

 

5.
Összesen:

8.

Az egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti konkrét panaszok

LEVÉLKÜLDEMÉNYEK

CSOMAGTERMÉKEK

A belföldi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok

A.
Összes db

B.
Az összes panasz százalékában

C.
Az összes indokolt panasz százalékában

D.
A kártérítéssel együtt járó összes panasz százalékában

E.
Összes db

F.
Az összes panasz százalékában

G.
Az összes indokolt panasz százalékában

H.
A kártérítéssel együtt járó összes panasz százalékában

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
Összesen:

Nemzetközi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok

A.
Összes db

B.
Az összes panasz százalékában

C.
Az összes indokolt panasz százalékában

D.
A kártérítéssel együtt járó összes panasz százalékában

E.
Összes db

F.
Az összes panasz százalékában

G.
Az összes indokolt panasz százalékában

H.
A kártérítéssel együtt járó összes panasz százalékában

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
Összesen:

9.

Az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti összes panasz

PANASZKATEGÓRIÁK

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
Kártérítéssel együtt járó panaszok

D.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

E.
A leg-
hosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

F.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

G.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés a postai szolgáltatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória összesen:

10.

A belföldi viszonylatú egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti panaszok

PANASZKATEGÓRIÁK

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

D.
A leghosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

E.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

F.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés a postai szolgáltatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória összesen:

11.

A nemzetközi viszonylatú egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti panaszok

PANASZKATEGÓRIÁK

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

D.
A leghosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

E.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

F.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés a postai szolgáltatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória összesen:

12.

Valamennyi egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti konkrét panasz

A.
Termék-
kategóriák

A belföldi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok száma és kezelési ideje

Kártérítéssel együtt járó panaszok

B.
Panaszok száma

C.
Indokolt panaszok

D.
Kártérítéssel együtt járó panaszok

E.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

F.
A leg-
hosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

G.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

H.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

I.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

J.
A kártérítés elküldéséig eltelt átlagos idő

K.
A panasz kezelésének átlagos időtartama

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

13.

Valamennyi egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti konkrét panasz

PANASZ-
KATEGÓRIÁK

Nemzetközi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok száma és kezelési ideje

Kártérítéssel együtt járó panaszok

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
Kár-
térítéssel együtt járó panaszok

D.
A szolgálta-
tási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

E.
A leg-
hosszabbként megadott időn belül kezeltek százaléka

F.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

G.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

H.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

I.
A kártérítés elküldéséig eltelt átlagos idő

J.
A panasz kezelésének átlagos időtartama

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfél-
szolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés
a postai szolgál-
tatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória összesen:

14.

Az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti általános panaszok

LEVÉLKÜLDEMÉNYEK

CSOMAGTERMÉKEK

A belföldi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok

A.
Összes db

B.
Az összes panasz százalékában

C.
Az összes indokolt panasz százalékában

D.
Összes db

E.
Az összes panasz százalékában

F.
Az összes indokolt panasz százalékában

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Egyéb

 

 

 

 

 

 

5.
Összesen:

Nemzetközi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok

A.
Összes db

B.
Az összes panasz százalékában

C.
Az összes indokolt panasz százalékában

D.
Összes db

E.
Az összes panasz százalékában

F.
Az összes indokolt panasz százalékában

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Egyéb

 

 

 

 

 

 

5.
Összesen:

15.

Az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartás szerinti konkrét panaszok

LEVÉLKÜLDEMÉNYEK

CSOMAGTERMÉKEK

A belföldi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok

A.
Összes db

B.
Az összes panasz százalékában

C.
Az összes indokolt panasz százalékában

D.
A kártérítéssel együtt járó összes panasz százalékában

E.
Összes db

F.
Az összes panasz százalékában

G.
Az összes indokolt panasz százalékában

H.
A kártérítéssel együtt járó összes panasz százalékában

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
Összesen:

Nemzetközi küldeményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok

A.
Összes db

B.
Az összes panasz százalékában

C.
Az összes indokolt panasz százalékában

D.
A kártérítéssel együtt járó összes panasz százalékában

E.
Összes db

F.
Az összes panasz százalékában

G.
Az összes indokolt panasz százalékában

H.
A kártérítéssel együtt járó összes panasz százalékában

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
Összesen:

16.

Az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartás szerinti panaszok

PANASZKATEGÓRIÁK

A.
Panaszok száma

B.
Indokolt panaszok

C.
Kártérítéssel együtt járó panaszok

D.
A szolgáltatási előírás szerinti időn belül kezeltek százaléka

E.
A leghosszabb-
ként megadott időn belül kezeltek százaléka

F.
Az első válaszig eltelt átlagos idő

G.
A végső válaszig eltelt átlagos idő

1.
Elveszett, jelentősen késedelmes küldemény

2.
Késve érkezett küldemény

3.
Sérült küldemény

4.
Címváltozás

5.
Küldemény kézbesítése vagy begyűjtése

6.
Téves kézbesítés

7.
Ügyfélszolgálati információkhoz való hozzáférés

8.
Postai személyzet viselkedése és hozzáértése

9.
Hozzáférés a postai szolgáltatásokhoz

10.
Panaszkezelési mód

11.
Egyéb panasz

12.
Valamennyi kategória összesen:

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére