• Tartalom

60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.07.01.

A Kormány

az 1. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés d) és e) pontjában,

a 2. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b), d), k) és q) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § i) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 10. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 11. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 13. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 15. alcím, valamint a 4. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A polgár lakóhelyének megváltozását és tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését az új lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál egyidejűleg is bejelentheti.”
„(1b) A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben a bejelentőlapot – az (1) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek – két esetben – és a szállásadónak saját kezűleg alá kell írnia.”

(3)3

5–6. §4

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

7–9. §5

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

10. §6

5. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

11–12. §7

6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

13–14. §8

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15–16. §9

8. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. §10

9. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási hivatal hatáskörébe tartozik
a) a „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával,
b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga vagy világoszöld) rendszámtábla kiadásával és
c) a b) pont szerinti járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának változásával
kapcsolatos feladatok ellátása.”

(2)–(9)11

a)–e)12

f) 83. § (6) bekezdésében a „követő 15. nap után” szövegrész helyébe a „követően” szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a)–b)13

c) 83. § (2) bekezdésében az „Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható.” szövegrész,

d)14

10. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

21–22. §15

11. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. §16

12. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

24. §17

13. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

25–26. §18

14. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

27. §19

15. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

28–30. §20

16. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1)–(2) és (4) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, a 19. § f) pontja, a 20. § c) pontja, valamint a 2. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez21

2. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 2. pontja a következő 2.2.5. alponttal egészül ki:
„2.2.5. lakóhely megváltoztatása és tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetése.”

3–4. melléklet a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez22

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18. § (2)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. § a)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 20. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére