• Tartalom

63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.03.21.

A Kormány

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet módosítása

1. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11/B. § (5) bekezdésében a „március 31.” szövegrész helyébe a „június 30.” szöveg lép.

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 17. § (2) bekezdés b), c), e) és g) pontja szerinti keretszámok terhére az egészségügyi szolgáltató minden év szeptember 15-éig jelentheti be az ÁEEK részére, hogy azt mely rezidenssel kívánja betölteni, egyidejűleg elektronikus úton megküldi az ÁEEK részére
a) a rezidens foglalkoztatásához szükséges adatokat,
b) a rezidens szakképzésével összefüggésben az általa foglalkoztatott tutoroknak az Eütv. 114. § (2) bekezdés g) pontja szerinti adatait, valamint
c) a 17. § (2) bekezdés g) pontja szerinti keretszám betöltése esetén a rezidens (10) bekezdés szerinti nyilatkozatát.”

(2) A Kr. 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A 17. § (2) bekezdés g) pontja szerinti keretszám terhére csak olyan rezidens vehető fel, aki nyilatkozatban vállalja, hogy a szakvizsga megszerzése után legalább három évig teljes munkaidőben vagy legalább hat évig – legalább heti 18 óra időtartamú – részmunkaidős foglalkoztatás keretében végez közfinanszírozott fogorvosi alapellátási vagy szakellátási tevékenységet.”

3. § A Kr. 13. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:

22/A. § Ha a 17. § (2) bekezdés g) pontja szerinti keretszámra felvett rezidens a 18. § (10) bekezdése szerinti vállalását nem teljesíti, a 22. § szerinti juttatás visszatérítésére köteles.”

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére