• Tartalom

2017. évi LXIV. törvény

2017. évi LXIV. törvény

az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2020.01.01.

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

1–6. §2

7. § (1)3

(2) Az Éltv. 18. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) A sertés tartásával és szállításával összefüggő valamennyi bejelentési kötelezettségét az állattartó elektronikus úton teljesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé.”

8–19. §4

20. § (1)5

(2)6

21–33. §7

34. § (1)8

(2)9

35. §10

2. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

36–39. §11

3. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

40–42. §12

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

43–44. §13

5. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény a – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 20. § (2) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 34. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4)14 A 7. § (2) bekezdés 2020. január 1-jén lép hatályba.

46. § (1) Ez a törvény

a) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2017. évi LXIV. törvényhez15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 21–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 36–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 45. § (4) bekezdése a 2018: CXI. törvény 135. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére