• Tartalom

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

2019.06.08.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom;

3. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;

5. jövedelempótló támogatás: a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményben (a továbbiakban: építmény) okozott viharkár kompenzálására szolgáló, egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

6. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtott támogatás;

7. mezőgazdasági termelő: a viharkárral érintett területen gazdálkodó, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó természetes személy vagy jogi személy;

8. mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

9. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerint;

10. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint;

11. viharkár: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2. § 34. pontja szerinti vihar által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben (a továbbiakban: építmény) okozott anyagi kár;

12. viharral érintett település: az a település, amelyen a vihar bekövetkezését az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) által üzemeltetett agrometeorológiai honlapon közzétett adatok alátámasztják.

2. A jövedelempótló támogatás jellege

2. § (1) E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő a 2017. október 15. és 31. közötti időszakban elszenvedett viharkár kompenzálása céljából vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatást vehet igénybe.

(2) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az Atr. 11–11/A. §-ában foglaltak az irányadóak.

(3) A mezőgazdasági csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(4) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(5) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(6) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(7) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(8) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(9) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, különösen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(10) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely

a) nyilatkozik

aa) arról, hogy a fóliás növénykultúra termesztését a viharral érintett településen folytatja,

ab) a viharkárral érintett építmény alapterületének nagyságáról,

ac) arról, hogy az építményt 2017. október 15–31. közötti időszakban viharkár érte;

b) rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított, 1. melléklet szerinti igazolással;

c) a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

ca) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint

cb) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt; és

d) a jövedelempótló támogatás iránti kérelméhez csatolja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.

(2) A NAK az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást a mezőgazdasági termelő által rendelkezésre bocsátott, a viharkár bekövetkezését alátámasztó dokumentum (különösen hatósági bizonyítvány, biztosító által felmért károkról szóló jegyzőkönyv), képi bizonyíték vagy a 2. melléklet szerinti nyilatkozat alapján állítja ki abban az esetben, ha az építmény viharral érintett településen helyezkedik el.

4. Jövedelempótló támogatás iránti kérelem

4. § (1) A mezőgazdasági termelő a jövedelempótló támogatás iránti kérelmét (a továbbiakban: támogatási kérelem) 2018. február 15. és március 15. között nyújthatja be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a 3. melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon. Egy mezőgazdasági termelő csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a NAK 3. § (2) bekezdése szerinti igazolását.

(3) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár egyszeri alkalommal – tíznapos határidő kitűzésével – hiánypótlásra szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.

5. A jövedelempótló támogatás mértéke és keretösszege

5. § (1) A Kincstár a jövedelempótló támogatás összegét

a) viharkárt szenvedett építmények alapterülete (m2),

b) a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret, valamint

c) a 3. és 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása

alapján állapítja meg.

(2) A jövedelempótló támogatás mértéke legfeljebb 2000 forint/m2 a viharkárt szenvedett építmény alapterülete alapján.

(3) Ha a támogatási kérelemben igényelt támogatás összegével a mezőgazdasági termelő a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében meghatározott összeget túllépi, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett igénynek a csekély összegű támogatási keretet meghaladó része elutasításra kerül.

(4) Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a 6. § (1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a mezőgazdasági termelő részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.

(6) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a mezőgazdasági termelő köteles az odaítéléstől számított tíz évig megőrizni.

6. § (1)1 Az e rendeletben foglalt jövedelempótló támogatás finanszírozására a 2018. évben 200 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.

(2) A jövedelempótló támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.

(3)2 A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben meghatározott keretösszege legfeljebb 10%-kal léphető túl.

6. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelethez

A viharkárról szóló, 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás adattartalma

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. ügyfélazonosító

2. A viharkárral érintett építmény alapterülete (m2)

3. A viharkárral érintett építmény elhelyezkedése szerinti település megnevezése

4. Az igazolás kiadásának alapját képező bizonyíték formája:

4.1. dokumentum

4.2. képi bizonyíték

4.3. nyilatkozat

5. A falugazdász nyilatkozata arról, hogy

5.1. az építmény – az OMSZ agrometeorológiai adatait is figyelembe véve – a viharral érintett településen helyezkedik el, és

5.2. a mezőgazdasági termelő viharkárt szenvedett el.

6. Keltezés, a falugazdász (cégszerű) aláírása

2. melléklet a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott .................................................................................................................................................. (mezőgazdasági termelő neve) ....................................................................................................................................... (ügyfélazonosító) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Település

A viharkárral érintett építmény alapterületének nagysága (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

növényházamban 2017. október 15–31. közötti időszakban a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet szerinti viharkárom keletkezett.
Kelt: .....................................................................
Nyilatkozattevő aláírása: ......................................................................

 

1.

2.

Tanú neve

 

 

Tanú lakóhelye

 

 

Tanú aláírása

 

 

3. melléklet a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. ügyfélazonosító

2. Az igényelt támogatás összege.

3. Nyilatkozatok.

4. A mezőgazdasági termelő felelősségvállalása a támogatási kérelemben feltüntetett adatok valódiságáért.

5. Melléklet: a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás egy eredeti példánya.

6. Keltezés, a mezőgazdasági termelő (cégszerű) aláírása.

1

A 6. § (1) bekezdése a 9/2018. (VII. 2.) AM rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (3) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 41. §-a iktatta be, szövege a 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére