• Tartalom

66/2017. (XII. 22.) FM rendelet

66/2017. (XII. 22.) FM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.12.23.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 10–11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 2018. évben rendelkezésre álló keret összege 10 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 6500 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot pedig vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2018. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2018. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2018. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2017. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

2. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2018. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a 2018. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2017. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetőek.”

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

3. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2018. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 3600 millió Ft, amelynek terhére a 2017. évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a 2018. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.”

4. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

4. § A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 4. § (3b) bekezdésében a „2017. évben” szövegrész helyébe a „tárgyévben” szöveg lép.

5. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

5. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek (a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet)]

c) a 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében vagy az 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő, vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező és az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke
ca) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület és a mezőgazdasági vállalkozás választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitel esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,
cb) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület és a mezőgazdasági vállalkozás választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeretre eső kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,
cc) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára, valamint a ca) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.”

6. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

d) a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatások, illetve a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költség támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának – amely esetben az ültetvény területe szempontjából a tábla igényelt területe megnevezésű adat az irányadó – vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapjának, fóliás termesztés esetén az egységes kérelem fóliás termesztéssel érintett terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának – amely esetben a fóliás termesztés területe szempontjából a tábla igényelt területe megnevezésű adat az irányadó – vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás másolati példányának benyújtásával a KAVOSZ Zrt. számára;”

7. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „2017. december 31-én” szövegrész helyébe a „2018. május 31-én” szöveg lép.

6. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

8. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., 3., 4., illetve 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve),
e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésére állása esetében (a továbbiakban: fóliás termesztés) az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)”

(hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;)

9. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és a hitelprogram keretében a 2017. augusztus 8. és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás vagy az 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolással rendelkező és a hitelprogram keretében, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület és a vállalkozás választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitel kezességi díjai tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére, továbbá a hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

10. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A kezességi díjtámogatás igénybevételére az az igénylőlapot benyújtó kedvezményezett jogosult, aki vagy amely)

g) az 1. § 6. pont e) alpontjában meghatározott fóliás termesztés esetében az igénylőlappal egyidejűleg benyújtja a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás másolati példányát.”

7. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

11. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „2017. évben” szövegrész helyébe a „2018. évben” szöveg lép.

8. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

12. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2017. évben” szövegrész helyébe a „2018. évben” szöveg lép.

9. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

13. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2017. évben” szövegrész helyébe a „2018. évben” szöveg lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

14. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 2016. támogatási évben a 13. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben, a 13. § (2) bekezdésében és az 1. mellékletben felsorolt, illetve magyartarka fajtájú szarvasmarhát is tartalmazó tenyészetekben tartott állatok után a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakra vonatkozó tejértékesítési jelentéseket a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstár részére benyújtsa. A havi tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja, az összesített tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a támogatási évet követő év május 15. napja. A 2017. évtől kezdődően a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző év április 1. és tárgyév március 31. közötti időszakra vonatkozó, havi bontású adatokat tartalmazó tejértékesítési jelentést köteles benyújtani a Kincstár részére. A tejértékesítési jelentést a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.”

15. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 7. § (2a) bekezdésében a „március 15-ig” szövegrész helyébe a „január 31-ig” szöveg lép.

11. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

16. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. § (6) bekezdésében a „március 15-ig” szövegrész helyébe a „január 31-ig” szöveg lép.

12. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

17. § (1) Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., 3., 4., illetve 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő –, vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetén 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve),
e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)”

(hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;)

(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 5b. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely)

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő településen működő vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolással és a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;”

18. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében vagy a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján NAK által kiállított igazolással és a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület és a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett,fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelnek az esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

19. § (1) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (1a) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás a kamatmentesség iránti önálló kamattámogatási kérelmét, a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmét vagy az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú kiegészítő kamattámogatási kérelmét a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek]

d) a 4. vagy 5. mellékletében szereplő településen történő működés, vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén 2018. május 31-ig”

(a pénzügyi intézményhez egy alkalommal nyújthatja be.)

(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja)

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés, vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás és a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja.”

20. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamattámogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely)

d) csatolja a kamattámogatási kérelméhez a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat, valamint a 2. § (2) bekezdés d) vagy e) pontjában foglalt támogatás igénylése esetén a Kincstár honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosításra vonatkozó, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjait vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapját, továbbá fóliás termesztés esetén az egységes kérelem fóliás termesztéssel érintett terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjait, vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás másolati példányát, és”

21. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 5b. pont c) alpontjában, valamint a 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. május 31.” szöveg lép.

13. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

22. § (1) Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 2a. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a termelői szerveződés által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely)

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő településen működő vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező és az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, termelői szerveződés esetében legfeljebb a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;”

(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 4a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4a. kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés: a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1., 3., 4. illetve 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő –, vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolással rendelkező hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetén 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetén a 2017. augusztus 8. és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve),
e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

23. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés vagy a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő, vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolással és a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület és a kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés választása szerint vagy a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, fóliás termesztésként jelölt összes terület vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által igazolt terület összegének minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelnek az esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

24. § (1) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1a) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés a kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek]

d) a 4. vagy 5. mellékletében szereplő településen történő működés vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén 2018. május 31-ig”

(a Kincstárhoz egy alkalommal nyújthatja be.)

(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét, valamint meg kell adni a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely kamatidőszak első napja lehet azzal, hogy kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja)

d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 5. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása és a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja.”

(3) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A kamattámogatási kérelemhez a termelői szerveződésnek csatolnia kell)

f) a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolást, ha a fóliás termesztéshez kapcsolódó támogatás igazolására a kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés azt választja.”

25. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 2a. pont c) alpontjában, valamint a 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. május 31.” szöveg lép.

14. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

26. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az 1., 3., 4., illetve 5. mellékletben szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetében a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkező hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-ig,
b) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
c) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
d) a 4. mellékletben szereplő település esetén 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (határnapokat is beleértve),
e) az 5. mellékletben szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)
megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;”

27. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján)

d) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű földterülettel vagy fóliás műveléssel érintett földterülettel rendelkező és az 5. mellékletben szereplő településen működő vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolással rendelkező és a hitelprogram keretében a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.”

29. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. május 31.” szöveg lép.

15. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

30. § (1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet] 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Ha a bejelentés az (1) bekezdés e), g), h) vagy i) pontjában meghatározott eseményre vonatkozik – az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belüli tűzeset kivételével –, akkor az esemény bekövetkezésének igazolása céljából a Kincstár
a) a bejelentés hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül,
b) ha a bejelentés támogatási vagy kifizetési kérelem beadási időszakban kerül benyújtásra, akkor a kérelembenyújtási időszakot követő tíz napon belül, hiányosan benyújtott bejelentés esetén a bejelentés hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül megkeresi a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott szakhatóságot.
(5) Ha az ügyfél az (1) bekezdés e) pontja szerinti eseménnyel érintett terület vonatkozásában vis maior bejelentést nyújt be és ugyanezen terület vonatkozásában korábban a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény szerinti kárbejelentést is tett, akkor a Kincstár az esemény bekövetkezésének igazolása során az általa működtetett mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatait is figyelembe veszi.”

31. § (1) A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus felületen.”

(2) A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:]

b) az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését –, és”

32. § A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelettel [a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] megállapított 3. § (5) bekezdését a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

16. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

34. § A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésében a „240 millió forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb 240 millió forint” szöveg lép.

17. Záró rendelkezés

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelethez

Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája
Bács-Kiskun megye
Bácsbokod
Dunafalva
Dusnok
Érsekcsanád
Fajsz
Felsőszentiván
Gátér
Kunbaracs
Mátételke
Pálmonostora
Rém
Tataháza
Baranya megye
Bakonya
Berkesd
Bicsérd
Birján
Boda
Csertő
Dunaszekcső
Egerág
Ellend
Erdősmárok
Erzsébet
Fazekasboda
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Kátoly
Kékesd
Királyegyháza
Kisherend
Kisnyárád
Kozármisleny
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Liptód
Lothárd
Magyarsarlós
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Nagykozár
Nagypeterd
Nagyváty
Olasz
Ózdfalu
Palotabozsok
Pécs
Pécsudvard
Peterd
Pogány
Romonya
Rózsafa
Somberek
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szalánta
Szebény
Székelyszabar
Szellő
Szemely
Szentdénes
Szentlászló
Szentlőrinc
Szilágy
Szőkéd
Szulimán
Szűr
Újpetre
Várad
Vásárosbéc
Véménd
Vokány
Békés megye
Ecsegfalva
Hunya
Kamut
Kardos
Kardoskút
Kaszaper
Medgyesegyháza
Méhkerék
Mezőgyán
Nagybánhegyes
Nagyszénás
Örménykút
Pusztaottlaka
Szabadkígyós
Újszalonta
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújlak
Abaújszolnok
Ároktő
Beret
Detek
Erdőbénye
Felsődobsza
Felsőgagy
Felsővadász
Gagybátor
Gagyvendégi
Gibárt
Hejőbába
Hernádcéce
Hernádkércs
Kisrozvágy
Kondó
Kupa
Litka
Mezőcsát
Monaj
Nagykinizs
Nemesbikk
Nyésta
Pácin
Parasznya
Perkupa
Radostyán
Sajósenye
Sajószöged
Selyeb
Semjén
Szentistvánbaksa
Szerencs
Szikszó
Szögliget
Taktaszada
Tiszaújváros
Vilmány
Csongrád megye
Algyő
Árpádhalom
Csanádpalota
Fábiánsebestyén
Magyarcsanád
Nagymágocs
Nagytőke
Röszke
Tömörkény
Újszentiván
Fejér megye
Adony
Csókakő
Gárdony
Nagyvenyim
Pázmánd
Sárosd
Seregélyes
Szabadhídvég
Vál
Vereb
Győr-Moson-Sopron megye
Bakonyszentlászló
Kajárpéc
Mórichida
Nagybajcs
Rábapatona
Sopronkövesd
Tét
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Zsebeháza
Hajdú-Bihar megye
Báránd
Bedő
Derecske
Hajdúszovát
Hencida
Kaba
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagykereki
Nagyrábé
Püspökladány
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Heves megye
Kompolt
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Cibakháza
Fegyvernek
Jászfényszaru
Kengyel
Kuncsorba
Kunszentmárton
Nagyrév
Örményes
Tiszainoka
Komárom-Esztergom megye
Ászár
Császár
Dunaszentmiklós
Epöl
Ete
Kerékteleki
Kocs
Naszály
Neszmély
Szákszend
Tatabánya
Pest megye
Bénye
Budapest XVII.
Monorierdő
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tóalmás
Zsámbok
Somogy megye
Ádánd
Alsóbogát
Andocs
Bakháza
Balatonendréd
Balatonszabadi
Bálványos
Bodrog
Bolhás
Böhönye
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fiad
Gadács
Görgeteg
Háromfa
Homokszentgyörgy
Inke
Juta
Kadarkút
Kapoly
Kaposmérő
Karád
Lad
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Nágocs
Nagyatád
Nagyberény
Nemesdéd
Orci
Osztopán
Pusztaszemes
Rinyaszentkirály
Siófok
Som
Somogymeggyes
Somogyszil
Somogyszob
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Szentgáloskér
Tarany
Taszár
Vése
Zákányfalu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Kálmánháza
Uszka
Tolna megye
Alsónána
Alsónyék
Báta
Belecska
Bikács
Dalmand
Decs
Értény
Kisvejke
Kisszékely
Lengyel
Miszla
Mucsi
Nagydorog
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Németkér
Őcsény
Pálfa
Pincehely
Pörböly
Pusztahencse
Regöly
Sárpilis
Sárszentlőrinc
Szakcs
Szekszárd
Tamási
Tolnanémedi
Várong
Vas megye
Bögöt
Bucsa
Csénye
Gérce
Gyöngyösfalu
Kondorfa
Meggyeskovácsi
Nemesbőd
Porpác
Söpte
Szalafő
Szentpéterfa
Veszprém megye
Balatonfőkajár
Gic
Köveskál
Monoszló
Szigliget
Vanyola
Zala megye
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Becsehely
Csömödér
Gelse
Gétye
Hagyárosbörönd
Hernyék
Iklódbördőce
Kerkateskánd
Lenti
Lovászi
Miháld
Murarátka
Muraszemenye
Nagylengyel
Orosztony
Pacsa
Pórszombat
Sand
Szentpéterúr
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaszentmihály
Zebecke
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére