• Tartalom

2017. évi LXVII. törvény

2017. évi LXVII. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2018.01.01.

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §2

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

2. §3

3. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

3–25. §4

26. § A Kultv. III/A. Fejezete a következő 87/C. §-sal egészül ki:

87/C. § (1) A 87/B. § e) pontja szerinti hatósági nyilvántartás (e § alkalmazásában a továbbiakban: nyilvántartás) tartalmazza:
a) a minősítés alapját képező foglalkozási ágat,
b) a minősítés megszerzésének dátumát, valamint
c) a minősítő címről kiállított igazolvány számát és hatályosságának időtartamát.
(2) Ha a minősítő cím jogosultja természetes személy, a nyilvántartás az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza a jogosult természetes személyazonosító adatait.
(3) Ha a minősítő cím jogosultja szervezet, a nyilvántartás az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza:
a) a szervezet nevét, cégnevét, szervezeti formáját,
b) a szervezet nyilvántartási számát, cégjegyzékszámát vagy alapítóokirat-számát,
c) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét, valamint
d) a szervezetnek – a szervezet minősítő címre való jogosultságát megalapozó – minősítő címmel rendelkező természetes személy tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja nevét, a szervezetben betöltött pozícióját, továbbá igazolványának számát és hatályossága időtartamát.
(4) Jogszabály az e törvényben meghatározott célok teljesüléséhez szükséges egyéb – a személyes adatok körébe nem tartozó – adat nyilvántartásba vételét is előírhatja.
(5) A nyilvántartás az (1) bekezdésben szereplő adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(6) A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak és a nyilvántartást vezető szerv honlapján hozzáférhetők.”

27–31. §5

32. § (1)6

(2) A Kultv. 100. § (1) bekezdése a következő s)–t) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)

s) a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami feladatokat ellátó szerv kijelölését, feladatai ellátásának részletes szabályait,
t) a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésére, minősítő címek adományozására irányuló eljárás rendjét, a nyilvántartásba vételre, a nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint az igazolvány kiállítására vonatkozó szabályokat és a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágakat.”

(3)–(5)7

33–34. §8

35. § (1)9

(2) Hatályát veszti a Kultv. 100. § (3) bekezdés k) pontja.

4. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 26. §, a 32. § (2) bekezdése, valamint a 35. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi LXVII. törvényhez10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 27–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 32. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 33–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére